A végelszámolás lépései – 3. rész

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A végelszámolás lépéseiről és határidőiről szóló cikksorozatunk harmadik részében a végelszámolás utolsó részét, a lezárást vizsgáljuk meg, és átnézzük a kapcsolódó feladatokat.

Cikksorozatunk első részében az alábbi eseményeket és a kapcsolódó feladatokat vizsgáltuk meg:

 1. Végelszámolás elhatározása és a végelszámoló megválasztása

 2. Végelszámoló legfontosabb feladatai

 3. Végelszámolás közzététele és értesítések megküldése

 4. Végelszámolás kezdetén felmerülő számviteli és adózási feladatok

A második részben áttekintettük a következőket:

 1. Végelszámolás időszaka alatti teendők

 2. Végelszámolás befejezése

A végelszámolás befejezésének vannak további záró lépései, vizsgáljuk meg ezeket a teendőket.

 1. Végelszámolás lezárása

 

A legfőbb szerv határozatot hoz:

 • a végelszámoló által előterjesztett iratok tárgyában,

 • a vagyonfelosztás tárgyában,

 • a cég teljes működési iratanyagának elhelyezéséről, őrzéséről,

 • a cég jogutód nélküli megszűnésének kimondásáról (azzal, hogy a cég ténylegesen a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg).

A határozatban - szükség esetén - rendelkezni kell továbbá:

- a végelszámoló díjáról, költségeiről, felmentéséről,

- a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is.

(A végelszámolásnak a cég megszűnése nélküli befejezésekor:

A legfőbb szerv határoz:

- a végelszámolás befejezéséről,

- a tevékenység továbbfolytatásáról,

- a végelszámoló felmentéséről és

- az új vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról.)

A végelszámoló további nyilatkozatokat tesz:

- engedményezésről, kötelezettségek átruházásáról és tartozásátvállalásról;

- bírósági, hatósági eljárásokról;

- iratanyag elhelyezéséről;

- kötelezettségvállalás a vagyonfelosztás végrehajtásáról.

A végelszámoló benyújtja a törlési kérelmet és mellékleteit a cégbírósághoz. A végelszámolási eljárás során felmerülő költségek és díjak:

- változásbejegyzési eljárás illetéke: 15 000 forint

- változásbejegyzési eljárás közzétételi költsége: 3000 forint

- ügyvédi díjak.

A végelszámoló gondoskodik a vagyonfelosztás végrehajtásáról, de csak a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követően.

Év közbeni és év végi számviteli teendők, jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példákkal és tippekkel.

MEGRENDELÉS >>

 

Záró adóbevallások

A végelszámoló a jóváhagyott záró adóbevallásokat (leggyakrabban a ’71., ’65., ’08., ’01. számú bevallásokat, amelyek időszakának záró napja a végelszámolás befejezésének napja), a végelszámolást lezáró beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg köteles benyújtani az adóhatósághoz.

A végelszámolási eljárást lezáró bevallásokat is – függetlenül azok darabszámától – egyidejűleg kell benyújtani.

A végelszámolást lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni kell a végelszámolást lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a végelszámolást lezáró adóbevallás benyújtásakor még nem járt le.

Záró számviteli beszámoló

A végelszámolás időszakát lezáró számviteli beszámolót a gazdálkodó törlésére irányuló cégbírósághoz benyújtandó törlés iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló fordulónapját követő 60 napon belül kell letétbe helyezni és közzétenni.

Tehát a végelszámolást lezáró beszámolót (a céginformációs szolgálathoz), a záró adóbevallásokat és az ezzel együtt „lejáró” határidejű bevallásokat (az adó- és vámhatósághoz), és a törlési kérelmet (a cégbírósághoz) egyszerre kell benyújtani, mégpedig a beszámoló fordulónapjától számított 60 napos határidőben.

Döntéstámogató számvitel - érthetően, szórakoztatóan

Hiánypótló mű, melynek ott a helye gyakorló vezetők, kontrollerek, gazdasági informatikusok, egyetemi hallgatók könyvespolcán.

Szerző: Laáb Ágnes

További információ és megrendelés >>

 

Nyugdíjbiztosítási jogviszonyokról szóló adatszolgáltatás

A végelszámoló a társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatokról. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság által - az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről - kiadott igazolást a végelszámoló köteles megküldeni a bíróságnak.

Ezen igazolás kiadása iránti igényét a végelszámoló elektronikus úton, az epapir.gov.hu weboldalon keresztül – a Témacsoport – ’Adóügy’ majd az Ügytípus - ’Kérelem (Adóügy)’ űrlap kiválasztásával, a végelszámolás (pl. tájékoztató levélen, hitelezői igénybejelentésen található) 10 számjegyű ügyszámára hivatkozással – terjesztheti elő.

Az igazolást az adózónak a cégbíróságon előterjesztett törlési kérelemhez kell csatolnia, ebből adódóan az igazolás iránti kérelmet csak a végelszámolási eljárás végén, a záró bevallások benyújtását követően szükséges igényelni.

Az igazolás kiadására az Air. 50. § (2) bekezdésében meghatározott 30 napos ügyintézési határidő áll rendelkezésre, amely legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Amennyiben a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó adatokat az adó- és vámhatóság végelszámolással összefüggő ellenőrzés során állapítja meg, az adatszolgáltatási kötelezettségteljesítéséről szóló igazolás helyett az adó- és vámhatóság határozatát kell megküldenie az adózónak a cégbíróság részére.

A biztosítottak jogviszonyára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás igénylése és kiállítása az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés

23. pontja alapján az adó- és vámhatóság részéről illetékmentes.

Cégbíróság tájékoztatása folyamatban hatósági lévő eljárásokról, tartozásokról

Az adó- és vámhatóság a záró beszámoló közzétételét követő 90 napon belül, az ügyfél külön kérelme nélkül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot arról, hogy a társaságnál adó- és vámhatósági eljárás van/nincs folyamatban, valamint az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozása van/nincs.

A társaság akkor törölhető a cégjegyzékből, ha az értesítés szerint eljárás nincs folyamatban és a társaság nyilvántartott köztartozással nem rendelkezik.

Cég törlésére irányuló kérelem benyújtása

A cég a törlésére irányuló kérelmét 3 éven belül köteles a cégbíróságra benyújtani, ellenkező esetben kényszertörlési eljárás lefolytatására kerül sor.

A kényszertörlési eljárás megindításával egyidejűleg a végelszámoló tisztsége megszűnik, de az eljárás során köteles a cégbírósággal együttműködni, és a kényszertörlési eljárás lefolytatása érdekében valamennyi rendelkezésére álló információról a cégbíróságot tájékoztatni.

A végelszámolási eljárást követően elrendelt kényszertörlési eljárás során a volt végelszámoló köteles az Art. szerinti adókötelezettségeket teljesíteni, valamint a kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, számviteli beszámolót készíteni, majd a számviteli törvényben foglaltak szerint letétbe helyezni és közzétenni.

(Az eljárással kapcsolatos további információk a 63. számú „Kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók” című információs füzetben találhatóak)

 

Forrás: NAV 60. számú tájékoztatási füzetet (A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók)

Cikksorozatunkat folytatjuk.

 

A cikk szerzője Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, Tax Revolutions Kft.

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • könyvelő

  Milyen feladatok merülnek fel a végelszámolás elindításakor, a végelszámolás időszaka alatt és a folyamat végén? Mire kell figyelni az egyes lépések során. Cikksorozatunkban a végelszámolás lépéseit járjuk körbe.

 • Fotó: shutterstock

  A végelszámolás összetett folyamatában segít eligazodni cikksorozatunk, melynek második részében a végelszámolás időszaka alatti teendőket vesszük sorba.

 • cégbíróság

  A Ctv. 116. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása azokkal a cégekkel szemben indokolt és lehetséges, amelyek egyáltalán nem határozták el az egyszerűsített végelszámolásra biztosított 150 napos törvényi határidő leteltét követően az általános szabályok szerinti végelszámolásra való áttérést.

 • lakat

  A gazdasági válság bekövetkezte óta csúcsra jár a társaságok jogutód nélküli megszűnése Magyarországon, hónapról-hónapra rekordokat dönt a becsukott cégek száma. Rosszabb esetben egy hosszadalmas felszámolási eljárás után törli a cégbíróság a társaságot. Felszámolásra abban az esetben kerül sor, ha a jogutód nélkül megszűnő társaság meglévő vagyontárgyai nem nyújtanak fedezetet a fennálló kötelezettségei teljesítésére. Szerencsésebb esetben a társaságok tulajdonosai döntenek arról, hogy jogutód nélkül meg szeretnék szüntetni a céget olyan módon, hogy a fennálló kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget kívánnak és tudnak is tenni, a megmaradó vagyontárgyakat pedig egymás között osztják fel. Ezt az eljárást nevezzük végelszámolásnak. A BDO Magyarország cikksorozatában a végelszámolás eljárási és adózási szabályait mutatjuk be részletesen, az első részben a végelszámolás megindításával kapcsolatos eljárási szabályokat ismertetjük      

 • lakat

  A gazdasági válság bekövetkezte óta csúcsra jár a társaságok jogutód nélküli megszűnése Magyarországon, hónapról-hónapra rekordokat dönt a becsukott cégek száma. Szerencsésebb esetben a társaságok tulajdonosai döntenek arról, hogy jogutód nélkül meg szeretnék szüntetni a céget olyan módon, hogy a fennálló kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget kívánnak és tudnak is tenni, a megmaradó vagyontárgyakat pedig egymás között osztják fel. Ezt az eljárást nevezzük végelszámolásnak. Cikksorozatunk előző részében a végelszámolás megindításával kapcsolatos tudnivalókat foglaltuk össze, amelyben bemutattuk a végelszámoló és a korábbi vezető tisztségviselő feladatait és felelősségét. Cikksorozatunk mostani részében a végelszámolás lefolytatásának és befejezésének eljárásjogi kérdéseit vesszük górcső alá.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • költségvetés

  Az Országgyűlés pénteken elfogadta a jövő évi költségvetésről szóló törvényt.

 • forint_pénz

  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete májusban 327 500 forint volt, 10,9 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

 • vám

  2018. január elsejével új vámtörvény lépett életbe, vámigazgatási ügyekben ettől kezdve kizárólag a vámjogszabályokat lehet alkalmazni. A leginkább kézzelfogható változás, hogy vámigazgatási ügyben – amennyiben az ügyfél nem kíván személyesen eljárni – immár kizárólag vámjogi képviselő járhat el. Bár a szabályozás nem régi, ennek ellenére indokolttá vált a módosítása, amely szerint a vámjogi képviselői feladat ellátásába bevonható harmadik fél is.

 • autópiac

  A második negyedévében újabb csúcsra ért a használtautó-piac Magyarországon: 201 ezer használt személyautó cserélt gazdát, 17 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és az előző negyedévhez is jelentős, 16 százalékos volt növekedés - közölte a JóAutók.hu.

 • top 100

  Március végén átlépte a 20 billió dollárt a világ száz legértékesebb vállalatának piaci tőkeértéke. A mezőnyt az USA és a technológiai szektor dominálja. Az InfoTandem infografikája.