Adóbevallás: kérdések és válaszok még időben!

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A nem egyéni vállalkozó magánszemélyeknek 2018. május 22-én éjfélkor jár le a 2017-ben szerzett jövedelmeik bevallási határideje, és eddig lehet az esetleges adótartozást is pótlékmentesen befizetni. A média hetek óta figyelmeztet erre, mégis sokan hagyták az utolsó napokra e kötelezettség teljesítését. Még van néhány nap akár a már beadott bevallás korrekciójára is. Cikkünk jellemző adózói kérdések alapján a legfontosabb tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

Kinek mi a teendője?

A NAV minden nem egyéni vállalkozó magánszemély részére, a nyilvántartásaiban szereplő adatokból összeállította az adóbevallási tervezetet, amelyet annak, aki március 15-éig kérte, postai úton megküldött, az pedig, aki nem kérte, ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen tud megtekinteni.

Annak, aki az adóbevallási tervezet adatait május 22-éig nem javítja, nem egészíti ki, és a 17SZJA bevallást sem adja be, az adóbevallási tervezet lesz az érvényes bevallása. Ettől eltérően az adóköteles bevételt szerzett mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek adóbevallási kötelezettsége csak akkor teljesül, ha május 22-éig

 • az adóbevallási tervezetet az online felületen javítják, kiegészítik,

 • vagy adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallást nyújtanak be.

Az őstermelőknél többnyire ugyanis a bevételek egy részéről és a költségekről nincs adatszolgáltatás, így a tervezet szükségszerűen csak egy ajánlat, amely nem válik automatikusan bevallássá, azt ki kell egészíteni a NAV nyilvántartásában nem szereplő adatokkal. Ezért, ha ők az említett határidőig a tervezetet az online felületen nem javítják, egészítik ki (vagy ha ez szükségtelen lenne, legalább nem jelzik annak elfogadását), és a 17SZJA bevallást sem adják be, akkor nem lesz érvényes bevallásuk, mely esetben mulasztási bírsággal sújthatók, még akkor is, ha nincs fizetendő adójuk, vagy azt határidőben megfizették.

A többiekre nézve az automatikusan adóbevallássá váló tervezet megóv ugyan a mulasztástól, de ha az hibás, vagy hiányos, ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, mint az adózó által beadott bevallás. Ezért fontos, hogy mindenki ellenőrizze a tervezetet, és ha szükséges, május 22-éig kiegészítse, javítsa (az ügyfélkapun, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával). A postai úton megküldött adóbevallási tervezet adatainak kiegészítésére, javítására az ügyfélkapun keresztül, vagy a 17SZJA bevallás benyújtásával van lehetőség.

A feltételes adómegállapítás hazai és nemzetközi szabályozása

A könyv széleskörűen bemutatja a feltételes adómegállapításra vonatkozó eljárást. A gyakorlati szakemberek számára kiemelt jelentőséggel bírhat, hogy az eljárást nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is ismerteti a könyv. Így elérhetővé válik a „titkos elixír” a folyamatos hiánypótlási eljárások megszüntetésére.

 

Megrendelés >>

 

Mit tegyen az, aki nem tudja határidőben beadni a bevallást?

Ha az adóbevallás benyújtása (a tervezet javítása) akadályoztatás (például a kifizetői igazolás hiánya, betegség) miatt késik, annak megszűnése után 15 napon belül kell az adóbevallást benyújtania egy olyan igazolási kérelemmel együtt, amelyből kiderül a késedelem oka.

Az egyéni vállalkozó és az áfa fizetésére kötelezett kivételével az, aki a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani, illetve az adóbevallási tervezetet nem tudja határidőben felülvizsgálni, mert például önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére a szükséges iratok, igazolások, a bevallási késedelmet május 22-éig még bejelentheti a NAV-nak, mely esetben 2018. november 20-áig a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot nem kell fizetnie. Ilyenkor a bevallás benyújtásával egyidejűleg – az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül – szükséges a késedelem igazolására vonatkozó kérelmet (igazolási kérelmet) is benyújtani.

Kinek kell kitöltenie 17SZIA bevallás 70–73. sorait?

Amikor a jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető bármely ok miatt nem vont le adóelőleget/adót, a magánszemély köteles a kifizetés negyedévét követő hónap 12-éig az adóelőleg befizetésére. Az ilyen 2017. évi kötelezettséget negyedéves bontásban, a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként a bevallás 70–73. sorait kell bevallani, függetlenül attól, hogy azt megfizette-e vagy sem.

Hogyan kell az adót megfizetni?

Jó tudni, hogy az ezer forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, különadót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho), valamint ekho különadót nem kell megfizetni, viszont ekkora tételt a NAV sem térít vissza!

A befizetési kötelezettséget vagy

 • átutalással,

 • a NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon bankkártyás befizetéssel,

 • készpénz-átutalási megbízással, azaz csekken,

 • adóbevallási tervezet esetén az online felületen bankkártyás fizetéssel

lehet teljesítheti.

Csekket a NAV bármely ügyfélszolgálatán személyesen lehet kérni az adóigazolvány felmutatásával, vagy igényelhető

 • a www.nav.gov.hu honlapon található CSEKK elnevezésű (Nyomtatványkitöltő programok menüpont) alkalmazásával,

 • a „Kérelem készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez” (Letöltések – egyéb menüpont) nyomtatványon,

 • az ingyenesen hívható 1819-es telefonszámon a ”4”-es menüpont választásával, az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer +36 (80) 20-21-22 telefonszámán, melynek használata regisztráció (a TEL adatlap kitöltése és beküldése) után, ügyfélazonosító számmal lehetséges.

Minden esetben fontos ellenőrizni, hogy helyesek-e a csekken szereplő adatok (név, lakcím, adóazonosító jel), valamint ügyelni kell arra, hogy a befizetés a megfelelő csekken történjen. Ha ugyanis a befizetett összeg más számlára érkezik az átvezetésre csak a „1817. számú átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatvány beküldésével van lehetősége.

Amennyiben bevallás adatai alapján befizetési kötelezettség mutatkozik, de valamely más adónemben a magánszemélynek visszaigényelhető túlfizetése van, és a többlet fedezi a befizetendő összeget, akkor a 17SZJA-170-es lap beküldésével rendezheti a befizetést. Ha a többlet kevesebb, mint a fizetendő összeg, akkor a 17SZJA-170-es lap kitöltése mellett a különbözetet kell megfizetni.

Ha a magánszemély a bevallás benyújtására előírt határidőig (május 22.) nem fizeti meg az adót, az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie, melynek mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A NAV az 5000 forintnál kevesebb késedelmi pótlékot nem írja elő. A pótlék összegének kiszámításához ez a kalkulátor is segítséget nyújthat:

General Data Protection Regulation -

texts, commentaries and practical guidelines

Az új általános adatédelmi rendelet értelmében a kötelezettségek megsértése esetén akár 20 millió eurós bírság is kiszabható.

Angol nyelvű kommentárunk hasznos segítséget nyújt a felkészüléshez és segít a rendelet nehéz nyelvezetének feldolgozásában. 

Megrendelés >>

 

Van-e mód fizetési kedvezményre?

Ha a magánszemély nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére, a személyijövedelemadó-bevallásában (adóbevallási tervezetén) nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, együttesen 200 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben teljesíti.

A pótlékmentes részletfizetésről a bevallás 17SZJA-C lapján az (A) mezőben május 22-éig lehet nyilatkozni. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a késedelem igazolására vonatkozó kérelemre nincs lehetőség.

A részletfizetés időtartama legfeljebb hat hónap lehet. A választott időtartamot a hónapok számával kell megadni. Az egyes részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 vagy 1/6 része, a részletek befizetésének határideje pedig 2018. május 22., június 20., július 20, augusztus 21., szeptember 20., október 24.

Aki a bevallását az adóbevallási tervezet felhasználásával készíti el, az online felületen is nyilatkozhat.

Ha a fizetendő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás együttes összege meghaladja a 200 000 forintot, de a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a magánszemély a bevallásban 17SZJA-170-es átvezetési lapján a személyi jövedelemadóra átvezetteti, és így a tényleges személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége a 200 000 forintot nem haladja meg, a kedvezményt igénybe veheti.

A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a NAV külön nem küld tájékoztatást, csak arról küld értesítést, ha a nyilatkozat a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg.

Aki nem fizeti be időben az esedékes részletet, a kedvezményt elveszíti, és a tartozást egy összegben kell kifizetnie. Ekkor a NAV a tartozás fennmaradt részére 2018. május 22-étól késedelmi pótlékot számít fel.

Amennyiben a magánszemély a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg, de a tartozását nem tudja egy összegben vagy az előírt határidőre megfizetni, az általános szabályok szerint kérhet részletfizetést vagy fizetési halasztást.

Ilyenkor az adóhatóság azt mérlegeli, hogy a tartozás megfizetése súlyosan veszélyezteti-e a magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését. A mérlegeléskor többek között figyelembe veszi a mindennapi megélhetés (élelmezés) költségeit, a rezsi költségeket, a lakást terhelő hitel havi törlesztő részletét, a közös háztartáson kívül élő hozzátartozó igazolt támogatását, a tartósan beteg, fogyatékos családtag ellátásával kapcsolatos többletköltségeket. Ehhez szükség esetén nyilatkozattételre szólíthatja fel a kérelmezőt, illetve kérheti a közölt adatok, körülmények okiratokkal történő alátámasztását.

Adóeljárás - jogszabálytükör

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvényt 3 új jogszabály - az adóigazgatási rendtartásról szóló, az adózás rendjéről szóló, valamint az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló törvény - váltja fel 2018. január 1-jétől.

A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja a régi törvény és az új törvények tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. 

Megrendelés >>

 

 

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • Fotó: shutterstock

  A NAV nyomán részletesen elmagyarázzuk, hogy kell a lakáskiadásból, az ingatlan- és ingóságértékesítésből befolyt jövedelmet feltüntetni az adóhatóság bevallás-tervezetében.

 • Forrás: shutterstock

  Az szja-fizetés módozatait, a visszaigénylés lehetőségeit, a korábbi túlfizetés beszámításának formáit ás a részletfizetés lehetősgét tárgyaljuk sorozatunk utolsó előtti részében. A NAV eSZJA-tájékoztatójából szemzgetünk.

 • Fotó: shutterstock

  Részletes, csaknem 50 oldalas tájékoztatót tett közzé a NAV az eSZJA-bevallásról. Sorozatunkban most azt mutatjuk meg, miként érvényesíthetők az adókedvezmények az ügyfélkapun keresztül a bevallási tervezetben, és miként kell a befizetett adót visszaigényelni.

 • szja_2018

  Részletes, csaknem 50 oldalas tájékoztatót tett közzé a NAV az eSZJA-bevallásról. Az ebből szemezgető sorozatunk első részében azt taglaljuk, mit tehetünk a NAV által készített bevallási tervezetekkel, például hogyan javíthatjuk és hogyan nyújthatjuk be őket.

 • Fotó: shutterstock

  Sok százezren hagyják a határidő előtti utolsó napokra személyi jövedelemadó-bevallásuk elkészítését, melyben nagy segítség lehet az utóbbi idők legnagyobb adóhatósági vívmánya, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által készített bevallási tervezet.Sokak számára azonban a bevallási tervezet automatikus elfogadása inkább kockázatot, mint segítséget jelent. A PwC Magyarország ezért összegyűjtötte, mire érdemes figyelni az idei szja bevallások kapcsán.

   

 • mobiltelefon

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) infóvonalát, az 1819-es számot bárki hívhatja, aki elakad az adóhatóság által készített személyi jövedelemadó (szja) tervezet jóváhagyásában, kiegészítésében, vagy az 1+1 százalékok felajánlásában - közölte a NAV.

 • NAV

  Az adóhivatal által elkészített szja-bevallási tervezetet érdemes átnézni, hogy ne maradjon ki semmi a bevallásból; előfordulhat ugyanis, hogy a bevallási tervezetet ki kell egészíteni - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). 

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • cafeteria

  Tiltakozik a cafeteria átalakítása ellen a Liga Szakszervezetek, mivel a tervezet szerintük a csökkenti a jövedelmeket.

 • Fotó: shutterstock

  Mivel a nemzetközi nagyvállalatok egyre inkább a belső összhang és a könnyebb kezelhetőség irányába terelik a belső könyvelési eljárásaikat, az egyes országok, így Magyarország, adóhatóságai számára egyre komolyabb fejtörést okoz a cégek helyi szabályok szerinti adózását meghatározó könyvelési adatok rendelkezésre állása. Ezért valószínűleg a jövőben aktívabban alkalmazhatja a magyar adóhatóság is a már 18 éve hatályos számviteli törvényt, hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

 • Fotó: shutterstock

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal július 1-je után követi az étel- és italautomaták forgalmát.

 • Európai Unió

  Életbe léptek pénteken az érintett amerikai termékekre kivetett európai védővámok, amelyeket az Egyesült Államok által bevezetett importvámokra válaszul fogadott el az Európai Bizottság.

 • kieges

  Az első félév végéhez közeledve a tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem lehetőség szerint az éves szabadságkeretek minél nagyobb mértékű további csökkentéséről is – figyelmeztet a Trenkwalder.