Megváltozik a mérlegképes könyvelők továbbképzése

 • Értesítő a rovat cikkeiről

2013-tól jelentősen megváltozik a regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzési rendszere: a központi tematikát felváltja a kreditpont-rendszer. A kreditpontokat az eddig megszokott továbbképzési programokon, előadásokon való részvétellel, szakmai szervezeti tagsággal vagy szakmai kiadványok megvásárlásával lehet összegyűjteni.

A regisztrált mérlegképes könyvelőknek évente kötelező szakmai továbbképzésen kell részt venniük. A továbbképzési kötelezettség elmulasztása a nyilvántartásból való törlést eredményezheti. A szakmai továbbképzés részletes szabályait a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza, amelyet idén a 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosított. Az elfogadott módosítások jelentősen átalakítják a regisztrált könyvviteli szolgáltatást végző személyek szakmai továbbképzési rendszerét. Emellett a jogszabály azt is tartlamazza, hogy az egyetemi, főiskolai diplomák, szakképesítések regisztráció során való beszámíthatósága megmarad.

A 2013-as továbbképzési évtől az egységes központi tematikát a kreditpont-rendszerű továbbképzés váltja fel, azaz a továbbképzési kötelezettséget kreditpontok gyűjtésével kell teljesíteni. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-ig tart, ezen időszak alatt kell összegyűjteni és igazolni a megszerzett továbbképzési pontokat. A kreditpontok megszerzésének mikéntjéről, jellegéről a továbbképzésre kötelezett személy lényegében szabadon dönthet, a Korm. rendelet csupán néhány minimum követelményt támaszt. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez az alábbi módokon lehet kreditpontot gyűjteni:

 • az eddig megszokott továbbképzési programokon, előadásokon való részvétellel,
 • szakmai szervezeti tagsággal vagy
 • szakmai kiadványok megvásárlásával.

Lényeges, hogy kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium által minősített, kreditpontszámmal rendelkező előadások, szervezeti tagságok vagy kiadványok számítanak. A továbbképzési programok esetében a kreditpontszámon kívül a szakterületi besorolás is fontos.

A korábbiaktól eltérően a továbbképzési kötelezettség kiterjed a könyvviteli szolgáltatást végzők valamennyi regisztrált szakterületére, azaz a több szakterületen is regisztrációval rendelkező mérlegképes könyvelő valamennyi szakterületén köteles továbbképzésen részt venni (a lehetséges szakterületek: vállalkozási, államháztartási, pénzügyi, egyéb szervezeti és IFRS).

A Nemzetgazdasági Minisztérium a minősített továbbképzési programok és szakmai kiadványok adatait folyamatosan közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon.

Kreditpontszám-követelmények

A továbbképzésre kötelezett személynek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából. A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen kell teljesíteni. A továbbképzésre kötelezettnek a 16 kreditpontból minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik, legalább 4 kreditpontot az adott szakterületre minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie (ezt a 4 kreditpontot nem kell feltétlenül számviteli témakörben teljesíteni). Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont szerezhető, ha a továbbképzésre kötelezett személy valamely szakmai szervezet tagjaként jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken részt venni. Minősített szakmai kiadvány megvásárlásának igazolásával továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be. A számviteli témakörben minősített szakmai programra előírt 8 kreditpontba és a szakterületenkénti továbbképzésre előírt 4 kreditpontba nem számítható be a szakmai szervezeti tagsággal és a szakmai kiadvány megvásárlásával megszerzett kreditpont.

Részvétel továbbképzési programon

A továbbképzésre kötelezett személy köteles olyan továbbképzési programokon részt venni, amely megfelel a regisztrált szakterületeinek, és amellyel teljesíti a Korm. rendelet által előírt kreditpont-követelményeket. A továbbképzési programokon eltörlésre került a létszámkorlát, így 40 fős létszámnál nagyobb konferencia is elismerhető lesz. Az új továbbképzési rendszer keretében kreditpont szerezhető távoktatás, azaz elektronikus (internetes) képzés formájában is. A továbbképzési programot szervező szervezet a továbbképzésről igazolást állít ki, és a részvételt a Nemzetgazdasági Minisztérium felé leigazolja.

A Complex Kiadó minősítésre váró szakkiadványai és rendezvényei

Szakkönyvek, kiadványok:

Rendezvények 2013. januárban:

Szakmai szervezeti tagság

A továbbképzés teljesítése érdekében szakmai szervezeti tagsággal is kreditpont szerezhető, ha a továbbképzésre kötelezett személy valamely Nemzetgazdasági Minisztérium által minősített szakmai szervezet tagja. A szakmai szervezeti tagság után elszámolható kreditpont feltétele az, hogy a továbbképzésre kötelezett személy a továbbképzési évben legalább 3 hónapig és a továbbképzési év utolsó napján tagja legyen a szakmai szervezetnek. Az is elfogadható, ha a továbbképzésre kötelezett személy foglalkoztatója tagja a szakmai szervezetnek, és a továbbképzésre kötelezett személy a foglalkoztatója nevében jogosult részt venni a szakmai szervezet által szervezett konzultációkon, képzéseken. A szakmai szervezet a szakmai szervezeti tagságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, és a továbbképzésre kötelezett hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-ig a személyes adatokat bejelenti az egységes Kormányzati Portálon keresztül.

Szakmai kiadvány megvásárlása

Szakmai kiadványként minősíthetők jellemzően a szakkönyvek és a szakmai folyóiratok. Szakmai folyóiratok esetében kreditpont-érték legalább fél éves előfizetés esetén állapítható meg. A továbbképzésre kötelezett a szakmai kiadvány megvásárlását az egységes Kormányzati Portálon keresztül igazolhatja, a nevének, a regisztrációs számának, valamint a kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatának megküldésével. A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el, ha az lehetővé teszi a kiadvány egyértelmű beazonosítását, valamint tartalmazza a kiadványt felhasználó továbbképzésre kötelezett személyek nevét és regisztrációs számát. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett személy kérheti a kreditpont elszámolását.

Kimentés a továbbképzési kötelezettség alól

A Korm. rendelet módosítása az eddigiekhez képest részletesebben szabályozza a továbbképzési kötelezettség alól való kimentés eljárásrendjét. Az új előírások szerint kimentési kérelem akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat. A kérelmezőnek ezen kívül nyilatkoznia kell, hogy a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, és nem nyújtott beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást. A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-éig lehet előterjeszteni. Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el, és egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.

Speciális rendelkezés az államháztartási szakterületre

Az államháztartás szervezeteinél könyvviteli szolgáltatást végzőknek szintén a Korm. rendelet alapján kell teljesíteniük a továbbképzési kötelezettségüket, de átmeneti jelleggel, 2016. december 31-ig a továbbképzésük eltér a többi regisztrált szakterület továbbképzésétől. Ezeknek a szakembereknek legalább 12 kreditpontot államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzéseken kell megszerezniük, függetlenül attól, hogy milyen szakterületen szerepelnek a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában. 2016. december 31-ig a szakmai továbbképzés kötött tematika alapján történik, de a költségvetési dolgozók számára is kötelező a fő szabály szerinti 16 kreditpont összegyűjtése, az általános előírások figyelembevételével.

A továbbképzési rendszer átalakításáról még több részletet tudhat meg a szerző cikkéből, amely a Számviteli Tanácsadó 2013/01. számában fog megjelenni.

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • aktahegy_nyomtatvány

  A kormány új adócsomagja a számviteli törvényt érintő módosításokat is tartalmaz. Új beszámolóformaként megjelenik a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló, és a tervezet szerint jelentősen változnak az ellenőrzéshez kapcsolódó számviteli szabályok is.

 • adóbevallás

  Sok konkrétum derült ki a mikrovállalkozásokra vonatkozó új beszámolási rendszer alapjairól a CompLex Kiadó Rodin Felnőttképzési Üzletága által szervezett Adómozaik konferencia első napján. A tételes áfabevalláshoz és a pénzforgalmi áfafizetéshez is érdemi segítséget kaptak a résztvevők, akik többek között az adózás rendjét érintő finom kis változásokról is tájékozódhattak.

 • számítógép_klaviatura

  A számítógépek és az internet megjelenése új alapokra helyezte a számviteli munkavégzést. A kérdés az, hogy milyen informatikai megoldásokkal lehet a számviteli információk feldolgozását tovább gyorsítani.

 • számol

  A számviteli beszámoló valódisága, az azt alátámasztó könyvvezetés megbízhatósága nem csupán a befektetőknek, hanem az adóhatóságnak is fontos információ, elsősorban a társasági adó adólapjának vizsgálatánál, de a számviteli elszámolások jogszerűtlensége más adónem ellenőrzésekor is megállapítással járhat. Az Adó Kódex 2012/7. számában megjelent cikk a beszámoló és a társasági adónem adóhatósági vizsgálatának összefüggéseire koncentrál.

 • tankolás

  Van egy cég, akinek az alkalmazottja Magyarországon és Romániába jár ügynökként munkaruhát értékesíteni a céges autóval. Az autót céges és magánhasználatra is használja. A tankolás számlák a cég nevére szólnak. Milyen áron lehet kiszámlázni a magánhasználatot? Kell fizetni a dolgozónak üzemanyag-megtakarítást? Kell ezt a dolgozónak bérszámfejteni?

 • számla

  Egy magyarországi kft német ügyvezetője az utazásaival kapcsolatban különböző bizonylatokat hoz a kiadásokról. Némelyikkel kapcsolatban fenntartásaim vannak, mert többnyire nem a cég nevére szóló számlákról van szó. Hogyan lehet ezeket elszámolni?

 • számol

  A társaság ki nem fizetett osztalékkötelezettséggel rendelkezik (a tulajdonos magánszemélyek követelésével). A tagok osztalék követelésével (követelés apportként) lehet-e jegyzett tőkét, illetve tőketartalékot emelni? Ha igen, akkor ennek milyen adóvonzata van?

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • ház

  Előző cikkemben már érintőlegesen írtam néhány (pl. új ingatlannak minősülő családi ház mikor adózik kedvezményes 5%-os, és normál 27%-os adókulccsal) ingatlantípus áfa vonatkozásairól, de mivel a témakör annyira gazdag, ezért érdemes további ingatlantípusok áfa vonatkozásaival is foglalkozni.

 • leitnerleitner

  2018 áprilisától Fotiadi Ágnes az újonnan létrehozott transzferár üzletág vezetőjeként csatlakozott a LeitnerLeitnerhez. 

 • Európai Unió

  Több tízmilliárd euró fejlesztési forrást csoportosítana át az Európai Unió a közép- és kelet-európai tagországoktól a pénzügyi válság által súlyosan meggyötört déli tagállamokba, köztük Spanyolországba és Görögországba a következő költségvetési időszakban - írta a hétfői Financial Times. A brit üzleti napilap vélekedése szerint a folyósítási program átalakítása különösen Varsóban és Budapesten kelt majd aggodalmakat.

 • grafikon

  Áprilisban a februári történelmi csúcsnál kissé alacsonyabb szinten maradt a GKI konjunktúraindexe, az üzleti várakozások hibahatáron belül romlottak, a fogyasztóiak viszont tovább javultak - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt.

 • alma

  Nem stimmeltek a papírok, a sofőr be sem volt jelentve, legalább a Körös-Maros Nemzeti Park állatai jól jártak.