Cikkek
(2)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(131)

Összes prémium cikk böngészése

 • Amerikai állampolgár megbízási díja

  2015. május 21. 6:44

  Cégünk egynapos előadásra megbízási szerződést köt egy amerikai állampolgárságú egyetemi tanárral. Az előadás Magyarországon lesz megtartva. A megbízási díj összege eléri a minimálbér 30 százalékát. A kifizetett megbízási díjból kifizetőként kell adót és járulékot vonnunk SZOCHO-t fizetnünk?
 • Személygépkocsi felújítás számvitele

  2015. május 8. 10:16

  Régebbi, használt személygépkocsik felújításával, javításával foglalkozunk. Legtöbbször a gépkocsikat alacsonyabb áron vásároljuk, mert régiek, nincs igazán értékük, vagy üzemképtelenek, vagy nagyobb mértékű javításra, felújításra szorulnak. Ezután következnek a nagyobb kiadások, ráfordítások, amelyek alkatrészeket, tartozékokat és szolgáltatásokat jelentenek. Van egy gondolatunk, hogy azokat az autókat, amelyek nem forgalomképesek azokat saját termelésű készletként kellene könyvelni, amelyek pedig üzemképesek azokat áruként és a ráfordított alkatrészeket anyagköltségként és az igénybe vett szolgáltatásokat szolgáltatásként. Önök szerint hogyan kell ezeket a vásárlásokat (autó, alkatrész, tartozék), felújításokat, javításokat a könyvelésben szerepeltetni? Továbbá számvitelileg mit tekinthetünk forgalomképtelen járműnek? Az alábbi fogalom a számvitelben is megállja a helyét? „Forgalomképtelen jármű: az a jármű, amely nem felel meg a közlekedésben való részvétel feltételeinek [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés], vagy nem rendelkezik gépjárműadó befizetésének igazolásával, vagy azt a központi gépjármű nyilvántartásban a forgalomból kivonták.” Vagy azért, mert pl. a gépjárműadót nem fizette ki valaki vagy ideiglenesen kivonatta az autót, attól nem tekinthetjük üzemképtelen járműnek számvitelileg és nem könyvelhetjük saját termelésű készletként?
 • Vetőmag Áfá-tartalma

  2015. május 6. 21:43

  Növénytermesztéssel foglalkozó társaság, mint megrendelő mezőgazdasági területének művelésére szolgáltatási szerződést kötött egy szintén növénytermesztéssel foglalkozó, ahhoz szükséges mezőgazdasági eszközökkel rendelkező gazdasági társasággal, mint szolgáltatóval. (Mindkét társaság ÁFA-alany) A szolgáltatási szerződés értelmében szolgáltató megtermelendő növénykultúrákhoz kapcsolódó valamennyi szükséges mezőgazdasági munka elvégzését (szántás, műtrágyázás, permetezés…stb) teljesíti saját eszközeivel. A munka elvégzéséhez szükséges anyagokat, így különösen vetőmag (búza, árpa, zab), permetezéséhez szükséges vegyszereket, öntözőeszközöket, gyomtalanításához szükséges eszközöket stb. az indokolt mennyiségben és megfelelő minőségben Szolgáltató szerzi be. A szolgáltató által elvégzett munkákról meghatározott időközönként számolnak el egymással. A fentiek szerint elvégzett szolgáltatás számlázásával kapcsolatos kérdésünk a szolgáltató által kiállított számlában szereplő vetőmaghoz kapcsolódó helyes ÁFA-mérték megállapítására vonatkozik: 1. ÁFA-törvény 142. §-a alapján a „fordított adózás” szabályai szerint kell, hogy szerepeljen a számlán, vagy 2. az ÁFA-törvény 70. §-a alapján a vetőmag ÁFA-tartalma felveszi a „fő-szolgáltatás” ÁFA-tartalmát, tehát az egyenes adózás szabályai szerint kell a szolgáltatónak a számlát kiállítani, még abban az esetben is, ha a számán soronként feltűnteti az egyes szolgáltatások (szántás, permetezés..), valamint a felhasznált szükséges anyagokat (vetőmag, vegyszerek…) konkrét mennyiségben ?
 • Időszakos elszámolású ügylet

  2015. május 6. 16:47

  Két magyar adóalany egymásnak reklámszolgáltatást nyújt. Az ügyletet egy évre kötik (január 1 – december 31.), forgalmi adó szempontjából időszakos elszámolású ügyletként (58. § szerint) kezelve. Az elszámolás időszak utolsó napja minden év december 31. Az elszámolási időszak alatt négy alkalommal, minden negyedévben ugyanakkora (fix)összegben számlát (a szerződés szerinti elnevezés: „előleg”) állítanak ki egymás felé, melyet kölcsönös beszámítással (kompenzálás) egyenlítenek ki. A tényleges teljesítések (reklám megjelenések) nem feltétlenül egyeznek meg az egyes negyedéves számlázáskor, a tényleges teljesítések elszámolása (különbözet) december 31-én történik meg. Kérdések (a 2015. évi ÁFA-szabályok szerint): 1. Értelmezhető-e az ÁFA-tv. szerint bármilyen formában az 58. § szerinti időszakos elszámolású ügylet esetén az 59. § szerinti előleg? 2. A fenti időszakos elszámolású ügylet(ek)ről kiállított „előleg”-számlák (mely 2008/78 Adózási kérdés szerint csak nevében előleg, mely az 58. § szerinti szolgáltatás esetén nem értelmezhető) önálló teljesítésnek minősül-e és a fizetési esedékesség lesz az adófizetési kötelezettség keletkezésének a napja? 3. A 15 napon belüli számla kiállítási kötelezettség az áfa szerinti teljesítési időponttól számítandó? (itt a fizetési esedékesség napja) 4. A tényleges teljesítések év végi összesítésekor felmerülő negatív előjelű) különbözet az elszámolási számlában (december 31-i időpont szerinti) érvényesíthető? Kell-e módosítani az év közben kiállított „előleg”-számlákat, vagy az elszámoló számlában negatív előjelű tétel szerepel? Például: 4 db „előleg” * 100 = 400; a tényleges teljesítés 390, a különbség: -10.
 • Kiválás számvitele

  2015. május 3. 12:10

  Tényállás: egy Kft. 2 különböző terméket előállító üzemcsarnokkal rendelkezik. Szeretné azonban, ha a két üzemcsarnok, a külön-külön Kft keretében működne ezután, ezért az ügyvezetés kiválásról határozott. A kiválás tervezett napja 2015.06.30. Mindkét üzemcsarnokra – még 2012-ben – tartós (10 éves) határozott idejű bérleti szerződést kötöttek. A bérleti díjak évente esedékesek szeptember 30. napján. Kérdésem a következő: szerepeltetnem kell-e a végleges vagyonmérlegben, és ha igen akkor milyen módon a 2015.09.30-án esedékes bérleti díjat (azon túl, hogy az első félévre jutó összeget passzív időbeli elhatárolásként bekönyvelem), illetve a fennmaradó időszakra (2016..2022-ig bezárólag) esedékes bérleti díjakat a végleges vagyonmérlegben, kapcsolódik e hozzá bármiféle elszámolás. A határozott idejű bérleti szerződést ugyan bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja, de a felek – az üzemcsarnok számos specialitására tekintettel – 6 hónap kötbért kötöttek ki arra az esetre, ha a bérlő rendes felmondással felmondja a szerződést. Kell-e ezzel foglalkoznom a végleges vagyonmérlegben?
 • Bérmunka kiszállítással

  2015. május 2. 10:05

  Egy magyar társaság EU-s partnere részére bérmunka szolgáltatást nyújt. Az EU-s partner saját országában adóköteles tevékenységet végez, adószámmal rendelkezik, a szolgáltatást adóalanyként veszi igénybe, magyar telephellyel, adószámmal nem rendelkezik. A szolgáltatás keretében a magyar társaság a külföldi partner által átadott alapanyagokból virágcsokrokat állít össze. A szállítást a külföldi partner végzi. A magyar fél az elkészült termékekhez kartondobozt biztosít (saját maga vásárolja), melynek az ellenértéke a bérmunka szolgáltatás részét képezi. A kartondoboz az ellenérték kb. 10-12 %-át teszi ki. Az elkészült csokrokat a magyar fél saját teherautóján a megbízó kérésére az EU egy harmadik országába, harmadik félnek szállítja el, mely ország nem azonos a megbízó államával. A Megbízó e harmadik EU-s országban nem rendelkezik sem telephellyel, sem adóregisztrációval. Az elkészült termékeket (melyek végig a megbízó tulajdonában maradnak) a magyar fél nem raktározza, a termék összeállítását követően azonnal elszállításra kerülnek. A szállítás magyar fél költsége, külön térítést nem kap érte (nem is számláz ilyen jogcímen). Kérdéseim: 1. Az elvégzett munka (csokor összeállítása) számlázható-e bérmunka szolgáltatásként, az ÁFA-tv. 37. § (1) bekezdése alapján? (A forgalmi adót a megbízó fizeti meg és vallja be saját országában.) 2. A magyar fél által megvásárolt kartondoboz képezheti-e a bérmunka díj részét (arányait tekintve nem ez a meghatározó), vagy közösségi termékértékesítésként kell kezelni? 3. Kell-e külön tételben számlázni a külföldre szállítás díját vagy része lehet a bérmunka szolgáltatásnak? Esetleg ingyenes szolgáltatás nyújtásként kell kezelni a szállítást? Ebben az esetben kell-e számlát kibocsátani a magyar félnek a megbízó felé, ha igen kezelhető-e forgalmi adó szempontjából a 37. § (1) bekezdés szerint a teljesítés helye? (a megbízó fizeti az ÁFA-t) Ha nem történik számlázás a szállításról (mert a bérmunka szolgáltatás részét képezi) az üzemanyag, autópályadíj forgalmi adója levonható-e? 4. Szükséges-e külön igazolás a külföldre szállításkor? A fuvarokról menetlevél és CMR is készül, tehát a külföldön történő átvételről rendelkezik a magyar fél igazolással. Ez elegendő-e? 5. A megbízónak be kell-e jelentkeznie Magyarországon (adóregisztráció), tekintettel arra, hogy az elkészült termékeket nem a megbízó országába szállítják vissza, hanem egy harmadik EU-s országba, szintén adóalanyok részére?
 • Klubkártya elszámolása

  2015. április 30. 9:45

  Egy Rt. szeretne klubkártyát kiosztani kiemelt ügyfeleinek. A kártya 5 évig lenne érvényes. A kártya tulajdonos megvásárolja a kártyát, ami különböző szolgáltatásokra jogosítja fel és vásárlásai során kedvezményekre. Példa: Utazási iroda ajánlataiból plusz százalékos kedvezményeket kap, az iroda vállalja továbbá az utazás szervezésén kívül az ügyfél egyedi igényeinek leszervezését plusz díj felszámítása nélkül. Kérdésem az lenne, hogy a kátya díjat hogyan kell számlázni és elszámoni az Rt. könyveiben. Kell-e elhatárolni bármit az 5 éves érvényesség miat.
 • Cégautó magáncélú használat Áfa korrekció

  2015. április 29. 15:00

  Cégünk bérel egy személygépkocsit. A bérleti díj számlán lévő áfa-t visszaigényeljük.Hónap végén útnyilvántartás alapján megnézzük mennyi volt ebből a magáncélú használat. Ennek az Áfa korrekciónak mi a helyes vegyes könyvelése?
 • Kivitelezői tevékenység - fordított adózás

  2015. április 28. 15:03

  Társaságunk ingatlan üzemeltetéssel, bérbeadással foglalkozik, tevékenysége tekintetében bejelentkezett az adókötelezettség alá. Tulajdonában van két egymással szomszédos, de külön helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan. Az egyiken egy épület található, a másik jelenleg üres. A társaság a meglévő épületet fel kívánja újítani, az üres telekre egy új épületet fog felépíttetni, melyet egy átjáróval összeköt a másik ingatlanon meglévő épülettel. A két építési-szerelési munkával ugyanazt a kivitelezőt bízza meg. Az új épületre vonatkozóan rendelkezik építési hatósági engedéllyel, a felújítandó épület tekintetében a jelenleg nincs szükség építési hatósági engedélyre, ehhez elképzelhető, hogy a meglévő tűzvédelmi rendszer kis mértékű átalakítása miatt a tűzoltóság jóváhagyása szükséges. Kérdésünk, a két szolgáltatás ÁFA kötelezettségére vonatkozik, a fordított és az egyenes adózás alkalmazása nem egyértelmű számunkra. Ha ugyanazt a fővállalkozót bízzuk meg egy szerződésben a két különálló, különböző ingatlanon végzett, egyrészt engedélyköteles, másrészt nem engedélyköteles munkával akkor lehet e az egyik munka fordított ÁFA-s, a másik egyenes ÁFÁ-s? Ha két külön szerződést kötünk a fővállalkozóval a különböző munkára, a különböző ingatlanokra akkor alkalmazható e különböző ÁFA kezelése az ügyleteknek, attól függetlenül is, hogy összekötjük egy folyosóval a két ingatlant? Amennyiben a régi épület felújítása nem engedélyköteles és egyenesen adózik, azonban egy váratlan előre nem látható körülmény miatt a munka folyamatában előfordul egy olyan átalakítás ami miatt mégis hatósági építési engedély szükséges, az hogy befolyásolja az ÁFA kezelését? Visszamenőlegesen fordított adózás alá esik majd a korábban már egyenes adózás alá eső, leszámlázott munka, azaz önellenőrzést kell végezni, számlát módisítani e miatt, vagy ennek kezelése nem változik, hanem az engedély alá eső munka lesz külön kezelendő és fordított ÁFÁ-s?
 • Exportértékesítés árbevételét csökkenti

  2015. április 27. 17:03

  A 2014. évi LXXIV. törvény alapján 2015.01.01-én hatályát veszti a számviteli törvény 74.§.(3) bekezdése. "Az exportértékesítés árbevételét csökkenti a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó – devizában, valutában vagy forintban számlázott, illetve fizetett – szállítási és rakodási-raktározási költség a számlázott, fizetett forintösszegben, a valutának, illetve a devizának a teljesítés napjára vonatkozó – a 60. § (4)–(6) bekezdése szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértékén." A fenti törvénnyel hatályon kívül helyezett 74. § (3) bekezdést a 302. §. (41) alapján "2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra sem kell alkalmazni". Kérdésem, hogy a 2014.évi beszámolónál illetve a 2014. évről szóló iparűzési adóbevallás készítésénél az árbevétel csökkentést a fentiek alapján elvégezhetjük-e?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • táska

  25 millió forintot meghaladó azoknak a hamis ruházati kiegészítőknek az értéke, amelyeket pénzügyőrök találtak egy budapesti gyártelepen a rendőrséggel végzett közös ellenőrzés alkalmávall - adta hírül a NAV.

 • kalapacs

  Az Uberhez hasonló cégeket is betiltották Olaszországban, így engedéllyel nem rendelkező sofőrök nem szállíthatnak taxisként utasokat - írja a vs.hu

 • adóbevallás_nyomtatvány

  A legrosszabbul idén is az jár, aki késik a bevallással, késve és keveset fizet, és nem is javítja ki hibáit.

 • kismama, várandós, terhes

  A gyermek születése az élet egyik legcsodálatosabb eseménye, amely azonban a szülők és a családtagok mellett az őket foglalkoztató munkáltatókat is feladat elé állítja, hiszen az új körülményekhez a foglalkoztatás tekintetében is alkalmazkodni szükséges. Az ezen időszakban irányadó speciális előírások alapvetően a gyermek, illetve az anya egészségének védelmét, a gyermek egészséges testi, lelki fejlődést hivatottak szolgáltatni, melyektől való eltérést a jogszabály korlátozza, azok sok esetben a felek döntésétől függetlenül, kötelezően alkalmazandóak. A következőkben a legfontosabb előírásokat tekintjük át.

 • számol

  A termékimport áfájával és az elkésett adóbevallás jogkövetkezményeivel foglalkozik kiemelten az Adó szaklap legfrissebb, 2015/9-es száma, amelyet itt rendelhet meg.

Szaklap ajánló