Jogi Adatbázisok Általános Szerződési Feltételei

I. Ér­tel­me­ző ren­del­ke­zé­sek

Szol­gál­ta­tó: a Fő­vá­ro­si Törvényszék Cég­bí­ró­ságá­nál 01-09-696382. cég­jegy­zék­szá­mon nyil­ván­tar­tott Wolters Kluwer Kft. (1117 Bu­da­pest, Prielle Kor­né­lia u. 21–35.).

Elő­fi­ze­tő: az a ter­mé­sze­tes vagy jo­gi sze­mély, il­let­ve jo­gi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző egyéb szer­ve­zet, akit bár­mely Jo­gi Adat­bá­zis jo­go­sult hasz­ná­ló­ja­ként – egy­sze­ri vá­sár­lás, elő­fi­ze­tés vagy bár­mely más jog­cím alap­ján – a Szol­gál­ta­tó nyil­ván­tart.

Jo­gi Adat­bá­zis: a Szolgáltató által online vagy offline elekt­ro­ni­kus adat­hor­do­zón  for­gal­ma­zott, meg­ha­tá­ro­zott idő­köz­ön­ként fris­sí­tett di­gi­tá­lis adat­bá­zis és szá­mí­tás­tech­ni­kai prog­ram. Az online és az offline – Jo­gi Adat­­bá­zis­tól füg­gő – fris­sí­tés gya­ko­ri­sá­gá­nak a meg­ha­tá­ro­zá­sát a Szol­gál­ta­tó internetes weboldala tar­tal­maz­za.

Tech­no­ló­gi­a­i­lag egyes Jo­gi Adat­bá­zis­ok csak a Jog­tár prog­ram­já­val együtt, má­sok et­től füg­get­le­nül, önál­ló­an is hasz­nál­ha­tók. Az önál­ló és a nem önál­ló Jo­gi Adat­­bá­zis­ok fel­so­ro­lá­sát a Szol­gál­ta­tó internetes web­oldala tar­tal­maz­za.

Je­len Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek (a to­váb­bi­ak­ban: ÁSZF) nem vo­nat­ko­znak mind­azon a Szolgáltató által  for­gal­ma­zott adat­bá­zis­ok­ra, me­lyek önál­ló Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek­kel ren­del­kez­nek (pl.: cég­in­for­má­ci­ós adat­bá­zis­ok, Jog­tár Adat­bá­zis-ké­szí­tő prog­ram).

Ak­tu­á­lis adat­hor­do­zó: a leg­fris­sebb (ak­tu­á­lis) Jo­gi Adat­bá­zist tar­tal­ma­zó offline adat­hor­do­zó (CD- vagy DVD-lemez) az írás­be­li meg­ren­de­lés Szol­gál­ta­tó­nál tör­té­nő nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­le nap­ján.

Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés: az Elő­fi­ze­tő ál­tal (cég­sze­rű­en) alá­írt elő­fi­ze­té­si szer­ző­dés. En­nek hi­á­nyá­ban az adat­bá­zis fris­sí­té­sé­nek elő­fi­ze­té­sé­re vagy az elő­fi­ze­tés mó­do­sí­tá­sá­ra vo­nat­ko­zó egyéb egy­ér­tel­mű – az elő­fi­ze­tés mó­do­sí­tá­sa ese­tén ki­zá­ró­lag írás­be­li – aka­rat­nyil­vá­ní­tás­nak a Szol­gál­ta­tó­hoz tör­té­nő el­jut­ta­tá­sa (elekt­ro­ni­kus vagy pos­tai úton, fa­xon, il­le­tő­leg te­le­fo­non, vagy a Szol­gál­ta­tó meg­ha­tal­ma­zott­ja út­ján), és en­nek nyo­mán a Szol­gál­ta­tó ál­tal az offline adat­hor­do­zó, a re­giszt­rá­ci­ós ada­tok, va­la­mint az elő­­fi­ze­té­si idő­szak­ra vo­nat­ko­zó szám­la Elő­fi­ze­tő­nek tör­té­nő el­kül­dé­se.

Elő­fi­ze­tés, il­let­ve elő­fi­ze­té­si idő­szak: az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés azon idő­sza­ka, amely­re – a Jo­gi Adat­bá­zis fris­sí­té­sé­nek ér­de­ké­ben – a díj­fi­ze­tés elő­re, szám­la el­le­né­ben meg­tör­tént.

 

II. Az ÁSZF tár­gya

 1. A Szol­gál­ta­tó az elő­fi­ze­tés idő­tar­ta­ma alatt az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben és a je­len ÁSZF-ben meg­ha­tá­ro­zott men­­nyi­ség­ben, mó­don és idő­tar­tam­ban biz­to­sít­ja az Elő­fi­ze­tő­nek a Jo­gi Adat­bá­zis hasz­ná­la­ti jo­gát.
 2. A Jo­gi Adat­bá­zis hasz­ná­la­tá­hoz szük­sé­ges hard­ver- és szoft­verkon­fi­gu­rá­ci­ót az Elő­fi­ze­tő biz­to­sít­ja. A Jo­gi Adat­bá­zis op­ti­má­lis mű­kö­dé­sé­hez szük­sé­ges mi­ni­má­lis kon­fi­gu­rá­ció le­írá­sát az adat­hor­do­zó do­bo­zá­nak bo­rí­tó­ja, az adat­bá­zis le­írá­sa és/vagy a Szol­gál­ta­tó internetes weboldala tar­tal­maz­za.

 

III. Há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés

 1. A Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tő meg­ren­de­lé­se ese­tén biz­to­sít­ja, hogy a Jo­gi Adat­bá­zist há­ló­za­ti ki­egé­szí­tő szoft­ver se­gít­sé­gé­vel az Elő­fi­ze­tő sa­ját há­ló­za­tá­ban töb­ben is hasz­nál­has­sák. A há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés – meg­ren­de­lés sze­rint – fel­hasz­ná­lói szám­tól füg­gő vagy fel­hasz­ná­lói szám­tól füg­get­len több egy­ide­jű hasz­ná­la­tot biz­to­sít­hat. A Szol­gál­ta­tó a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tő szoft­vert elekt­ro­ni­kus úton kü­lön szol­gál­tat­ja.
 2. A Szol­gál­ta­tó a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés hasz­ná­la­tát csak ab­ban a men­­nyi­ség­ben és idő­tar­tam­ra en­ge­dé­lye­zi, amely­re az Elő­fi­ze­tő azt elő­fi­zet­te.
 3. Lo­ká­lis há­ló­zat­ban tör­té­nő hasz­ná­lat ese­tén a Szol­gál­ta­tó a Jo­gi Adat­bá­zis hasz­ná­la­tát az Elő­fi­ze­tő­nek egy szer­ver­re te­le­pít­ve, egy há­ló­za­ton és egy te­lep­he­lyen (egy épü­let­cso­por­ton vagy egy zárt épü­let­tömb­ön) be­lül en­ge­dé­lye­zi.
 4. Ha az Elő­fi­ze­tő több lo­ká­lis há­ló­zat­ban vagy több szer­ver­re te­le­pít­ve kí­ván­ja a Jo­gi Adat­bá­zist hasz­nál­ni, az adat­hor­do­zót és a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tést an­­nyi pél­dány­ban kell meg­ren­del­nie, amen­­nyi a lo­ká­lis há­ló­za­tok­nak vagy a szer­ve­rek­nek a szá­ma.
 5. Ha az Elő­fi­ze­tő a több te­lep­hely­ét (több lo­ká­lis há­ló­za­tát) ös­­sze­kap­cso­ló re­gi­o­ná­lis vagy or­szá­gos há­ló­za­tá­ban kí­ván­ja hasz­nál­ni a Jo­gi Adat­bá­zist, a Szol­gál­ta­tó az ÁSZF-et ki­egé­szí­tő szer­ző­dést köt. E szer­ző­dés tar­tal­maz­za, hogy mely te­lep­he­lye­ken (lo­ká­lis há­ló­za­tok­ban) en­ge­dé­lye­zett a hasz­ná­lat.

 

IV. A szer­ző­dés ha­tá­lya

 1. A Szol­gál­ta­tó szol­gál­ta­tá­si kö­te­le­zett­sé­ge – az Elő­fi­ze­tő el­té­rő ren­del­ke­zé­sé­nek hi­á­nyá­ban – a meg­ren­de­lés Szol­gál­ta­tó­nál tör­té­nő nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­le nap­ján, a leg­fris­sebb (ak­tu­á­lis) Jo­gi Adat­bá­zis szol­gál­ta­tá­sá­val kez­dő­dik.
 2. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés – a fe­lek el­té­rő ren­del­ke­zé­sé­nek hi­á­nyá­ban – ha­tá­ro­zat­lan idő­tar­tam­ra jön lét­re.
 3. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés az elő­fi­ze­té­si idő­szak le­jár­ta után – a fe­lek el­té­rő írás­be­li ren­del­ke­zé­se hiá­­nyá­ban – fo­lya­ma­to­san ha­tály­ban ma­rad (au­to­ma­ti­kus meg­hos­­szab­bí­tás).
 4. Az új elő­fi­ze­tés in­du­lá­sa­kor a Szol­gál­ta­tó elő­fi­ze­té­si szám­lát ál­lít ki, me­lyet az ak­tu­á­lis offline adat­hor­do­zó­val (offline adat­hor­do­zón for­gal­ma­zott adat­bá­zis ese­tén) és a re­giszt­rá­ci­ós ada­tok­kal egyi­de­jű­leg az Elő­fi­ze­tő­nek meg­küld.
  Az el­ső elő­fi­ze­té­si idő­sza­kot kö­ve­tő­en a to­váb­bi
  (au­to­ma­tiku­san meg­hos­­szab­bo­dó) elő­fi­ze­té­si idő­szak­ok­ra vo­nat­ko­zó szám­lát a Szol­gál­ta­tó a fo­lya­mat­ban lé­vő elő­fi­ze­té­si idő­szak le­jár­tát meg­elő­ző­en, leg­ké­sőbb a le­já­ra­tot meg­elő­ző hó­nap­ban pos­táz­za az Elő­fi­ze­tő­nek. Az au­to­ma­ti­ku­san ki­kül­dés­re ke­rü­lő szám­la alap­ja az ak­tu­á­lis ter­mék elő­fi­ze­té­si konst­ruk­ci­ó­ja, az ab­ban fel­tün­te­tett ki­in­du­ló ár alap­ja pe­dig a Szol­gál­ta­tó min­den­ko­ri ér­vé­nyes ár­lis­tá­ja, me­lyet a www.complex.hu (to­váb­bi­ak­ban: weboldal) ol­da­lon ér­het el az Elő­fi­ze­tő. A szám­la vég­ös­­sze­gé­ből, amen­­nyi­ben az Elő­fi­ze­tő a web­ol­da­lon is ki­hir­de­tett hű­ség­prog­ram részt­ve­vő­je, az Elő­fi­ze­tőt meg­il­le­tő hű­ség­ked­vez­mény au­to­ma­ti­ku­san le­vo­nás­ra ke­rül.

Amen­­nyi­ben az Elő­fi­ze­tő

 • a fo­lya­mat­ban lé­vő Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dé­sé­nek írá­sos fel­mon­dá­sát az elő­fi­ze­té­si idő­szak le­jár­ta előtt leg­alább 15 nap­pal az Ügy­fél­szol­gá­lat­ra nem jut­tat­ta el;
 • és az elő­fi­ze­té­si idő­szak le­jár­tát meg­elő­ző­en mi­ni­mum 15 nap­pal az el­kö­vet­ke­ző elő­fi­ze­tői idő­­szak­ra vo­nat­ko­zó ter­mék/konst­ruk­ció vál­toz­ta­tá­si ké­rel­mét írás­ban nem jut­tat­ta el az Ügy­fél­szol­gá­lat­ra;
 • és az Elő­fi­ze­té­si Szer­ző­dés au­to­ma­ti­kus hosz­­szab­bo­dá­sá­hoz az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés le­já­ra­tát meg­elő­ző­en ki­kül­dött szám­lát nem fi­zet­te be az azon fel­tün­te­tett fi­ze­té­si ha­tár­idő­ig, úgy a Szol­gál­ta­tó – vá­lasz­tá­sa sze­rint – 
 • a szol­gál­ta­tást fel­füg­gesz­ti, vagy
 • a fi­ze­té­si ha­tár­időn túl, de ma­xi­mum az új [vál­toz­ta­tott konst­ruk­ci­ó­val hos­­szab­bo­dó/meg­úju­ló (vál­to­zat­la­nul hos­­szab­bo­dó)] elő­fi­ze­té­si idő­szak el­­ső nap­já­tól 90 nap­tá­ri na­pig biz­to­sít­ja az Elő­fi­ze­tő­nek a Szol­gál­ta­tás­hoz/Ter­mék­hez va­ló hoz­zá­fé­rést kor­lá­to­zás nél­kül, és amen­­nyi­ben a be­fi­ze­tés ezen idő­szak alatt sem tör­té­nik meg, úgy a szol­gál­ta­tást fel­füg­gesz­ti.

Ha a fel­füg­gesz­tést kö­ve­tő 8 nap­tá­ri na­pon be­lül

 • sem tör­té­nik meg a szám­la ki­egyen­lí­té­se, sem az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés írás­be­li fel­mon­dá­sa, úgy a Szol­gál­ta­tó – min­den to­váb­bi jog­nyi­lat­ko­zat nél­kül – a ke­let­ke­zett ös­­szes kö­ve­te­lé­sét (ide­ért­ve az au­to­ma­ti­ku­san meg­hos­­szab­bo­dott tel­jes idő­szak­ra ju­tó ös­­szes elő­fi­ze­té­si dí­jat) ér­vé­nye­sít­he­ti, il­let­ve – vá­lasz­tá­sa sze­rint – jo­go­sult az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés azon­na­li ha­tál­­lyal tör­té­nő fel­mon­dá­sá­ra és az ál­ta­la nyúj­tott Szol­gál­ta­tás/Ter­mék ös­­szes dí­já­nak és fel­me­rült költ­sé­gé­nek az Elő­fi­ze­tő fe­lé tör­té­nő ki­szám­lá­zá­sá­ra a min­den­ko­ri ér­vé­nyes ár­lis­ta díj­té­te­lei alap­ján (ha­vi díj­sza­bás és kéz­be­sí­té­si költ­ség);
 • az Elő­fi­ze­tő az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dést írá­sos for­má­ban az Ügy­fél­szol­gá­la­ton fel­mond­ja, a Szol­gál­ta­tó jo­go­sult az ál­ta­la nyúj­tott Szol­gál­ta­tás/Ter­­mék összes dí­já­nak és fel­me­rült költ­sé­gé­nek az Elő­fi­ze­tő fe­lé tör­té­nő ki­szám­lá­zá­sá­ra a min­den­ko­ri ér­vé­nyes ár­lis­ta díj­té­te­lei alap­ján (ha­vi díj­sza­bás és kéz­be­sí­té­si költ­ség).
 • Ha az el­ső elő­fi­ze­té­si idő­szak­ra vo­nat­ko­zó szám­lát és az ah­hoz tar­to­zó adat­hor­do­zót a kö­vet­ke­ző fris­sí­tés pos­tá­zá­sáig az Elő­fi­ze­tő a Szol­gál­ta­tó­nak nem kül­di vis­­sza, to­váb­bá a szám­lát pénz­ügyi­leg nem tel­je­sí­ti, a Szol­gál­ta­tó az így ke­let­ke­ző tar­to­zást kint­lé­vő­ség­ként ke­ze­li.
 • Kint­lé­vő­sé­gi ál­lo­mány­ba ke­rült tar­to­zá­sok ha­vi díj­sza­bás­sal rész­ará­nyo­san ke­rül­nek ki­szám­lá­zás­ra. Kint­lé­vő­ség pénz­ügyi tel­je­sí­té­sét kö­ve­tő­en az elő­fi­ze­tés foly­tat­ha­tó vagy új elő­fi­ze­tés in­dít­ha­tó az ak­tu­á­lis ár­lis­tá­ban fel­tün­te­tett el­len­ér­ték meg­fi­ze­té­sé­vel.

 

V. Díj és díj­fi­ze­tés

 1. A Jo­gi Adat­bá­zis adat­hor­do­zó tí­pu­sa sze­rin­ti, va­la­mint a fris­sí­té­sek elő­fi­ze­té­si és a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés árát a Szol­gál­ta­tó ál­tal ki­adott ak­tu­á­lis ár­lis­ta tar­tal­maz­za, mely­nek alap­ján – az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben fog­lal­tak sze­rint – az Elő­fi­ze­tő díj­fi­ze­tés­re kö­te­les a Szol­gál­ta­tó ál­tal ki­ál­lí­tott és pos­tai úton meg­kül­dött szám­la el­le­né­ben.
 2. Az Elő­fi­ze­tő – a fe­lek el­té­rő írás­be­li ren­del­ke­zé­sé­nek hi­á­nyá­ban – kö­te­les az elő­fi­ze­tés tel­jes idő­tar­tam­ára eső fris­sí­tés dí­ját elő­re, egy ös­­szeg­ben meg­fi­zet­ni.
 3. Ha az Elő­fi­ze­tő a szám­lá­ban sze­rep­lő dí­jat, az ott jel­zett fi­ze­té­si ha­tár­idő le­já­ra­tát kö­ve­tő 15 na­pon be­lül nem egyen­lí­ti ki, vagy nem iga­zol­ja, hogy az ös­­szeg át­uta­lá­sá­hoz szük­sé­ges va­la­men­­nyi in­téz­ke­dést meg­tet­te, a Szol­gál­ta­tó írás­ban fel­szó­lít­ja a tel­je­sí­tés­re. Ha a fel­szó­lí­tás nem jár ered­mény­­nyel, a Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tőt a szol­gál­ta­tás­ból ki­zár­hat­ja.
 4. Az elő­fi­ze­té­si díj meg­fi­ze­té­sé­re az Elő­fi­ze­tő – az adat­bá­zis tény­le­ges fel­hasz­ná­ló­já­tól füg­get­le­nül – kö­te­les.
 5. Az ál­ta­lá­nos for­gal­mi adó­ról szó­ló 2007. évi CXXVII. tör­vény 58. § (1) be­kez­dé­sé­nek ér­tel­mé­ben a Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tés­ről ki­ál­lí­tott szám­lá­in tel­je­sí­té­si idő­pont­nak a fi­ze­té­si ha­tár­idő­vel meg­egye­ző na­pot te­kin­ti, mint a fe­lek kö­zöt­ti el­szá­mo­lás idő­pont­ját.

 

VI. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés meg­szű­né­sé­nek ese­tei

 1. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés meg­szű­nik:
 2. a ha­tá­ro­zott idő­tar­tam le­jár­tá­val;
 3. bár­mely fél­nek a fo­lya­mat­ban lé­vő elő­fi­ze­té­si idő­szak utol­só nap­já­ra, írás­ban tör­té­nő ren­des fel­mon­dá­sá­val. A fel­mon­dás idő­tar­ta­ma leg­alább 15 nap.  A fel­mon­dás kez­dő­nap­ja az ér­te­sí­tés át­vé­te­lét kö­ve­tő nap. Az Elő­fi­ze­tő fel­mon­dá­sá­nak leg­ké­sőbb az elő­fi­ze­té­si idő­szak le­jár­ta előtt 15 nap­pal meg kell ér­kez­nie az Ügy­fél­szol­gá­lat­ra, il­let­ve a Szol­gál­ta­tó­hoz;
 4. a Szol­gál­ta­tó jog­utód nél­kü­li meg­szű­né­sé­vel;
 5. az üz­le­ti/in­téz­mé­nyi Elő­fi­ze­tő jog­utód nél­kü­li meg­szű­né­sé­vel;
 6. a ter­mé­sze­tes sze­mély Elő­fi­ze­tő ha­lá­lá­val;
 7. a fe­lek kö­zös meg­egye­zé­sé­vel.

​Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés meg­szű­né­sé­re irá­nyu­ló nyi­lat­ko­za­tok ki­zá­ró­lag írás­ban ér­vé­nye­sek.

 1. A Szol­gál­ta­tó azon­na­li ha­tál­­lyal egy­ol­da­lú­an fel­mond­hat­ja az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dést és meg­szün­tet­he­ti az adat­bá­zis fris­sí­té­sét, ha az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben vagy a je­len ÁSZF-ben fog­lalt ren­del­ke­zé­se­ket az Elő­fi­ze­tő sú­lyo­san meg­sze­gi.
 2. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés meg­szű­né­sét kö­ve­tő­en az Elő­fi­ze­tő újabb meg­ren­de­lé­sét csak új szer­ző­dés­re vo­nat­ko­zó fel­té­te­lek­kel ér­vé­nye­sít­he­ti.

 

​VII. Reparáció és sza­va­tos­ság, ren­del­ke­zés­re ál­lás

 1. A Jo­gi Adat­bá­zis offline tí­pu­sú adat­hor­do­zó­já­nak fi­zi­kai hi­bá­ja ese­tén – ha a hi­ba nem az Elő­fi­ze­tő ér­dek­kör­ében ke­let­ke­zett – a Szol­gál­ta­tó az adat­hor­do­zót pos­ta­for­dul­tá­val ki­cse­ré­li.
 2. A Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tő ál­tal be­je­len­tett adat- és prog­ram­hi­bá­kat a hi­ba be­je­len­té­sét kö­ve­tő 30 na­pon be­lül ki­vizs­gál­ja és – le­he­tő­sé­gei sze­rint – ki­ja­vít­ja.
 3. A Szol­gál­ta­tó ki­zá­ró­lag az ak­tu­á­lis adat­bá­zist tar­tal­ma­zó offline tí­pu­sú adat­hor­do­zó meg­je­le­né­sé­től vagy online fris­sí­tés­től az azt köz­vet­le­nül kö­­ve­tő adat­hor­do­zó meg­je­le­né­sé­ig, il­le­tő­leg online fris­sí­té­sé­ig tar­to­zik sza­va­tos­ság­gal.
 4. A Szol­gál­ta­tó ki­zár­ja a fe­le­lős­sé­gét min­den olyan ká­rért, mely az adat­hor­do­zó nem szak­sze­rű vagy nem jog­sze­rű fel­hasz­ná­lá­sá­ból ered.
 5. A Szol­gál­ta­tó az online mű­kö­dés te­kin­te­té­ben ki­zár­ja a fe­le­lős­sé­gét min­den olyan ká­rért, mely elő­re nem lát­ha­tó, il­let­ve el nem há­rít­ha­tó kül­ső ok­ból (pl. vis maior) ered.
 6. Az online tí­pu­sú Jo­gi Adat­bá­zis rendel­ke­zés­re ál­lá­sa: min. 95%.

 

VIII. Jog­fenn­tar­tás

 1. A Szol­gál­ta­tó fenn­tart­ja a jo­got az adat­bá­zis­ok, az azokat ke­ze­lő és meg­je­le­ní­tő szoft­ve­rek, va­la­mint a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés bár­mi­ne­mű mó­do­sí­tá­sá­ra.
 2. A Szol­gál­ta­tó fenn­tart­ja az adat­bá­zis­ok és azok fris­sí­té­sei, va­la­mint a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés ár­mó­do­sí­tá­sá­nak jo­gát.

 

IX. Szál­lí­tás

 1. A Jo­gi Adat­bá­zis offline, il­let­ve online fris­sí­té­se és szál­lí­tá­sa na­pi, ha­vi, ne­gyed­éves vagy éves rend­sze­res­ség­gel tör­té­nik. Az online fris­sí­tés le­töl­té­sét és sa­ját gép­re men­té­sét az Elő­fi­ze­tő vég­zi.
 2. A Szol­gál­ta­tó – a meg­ren­de­lés és a ren­de­zett elő­fi­ze­té­si szám­la alap­ján – a ha­von­ta fris­sü­lő offline adat­bá­zi­so­kat a tárgy­hót kö­ve­tő 20-áig pos­táz­za.
 3. A ne­gyed­éves fris­sí­té­sű adat­bá­zis­ok egy év­ben leg­alább négy al­ka­lom­mal ke­rül­nek fris­sí­tés­re. Az egyes fris­sí­té­sek kö­zött – jog­sza­bály­vál­to­zá­sok­tól füg­gő­en – leg­alább egy és leg­fel­jebb négy hó­nap tel­het el. A Szol­gál­ta­tó fris­sí­té­si kö­te­le­zett­sé­ge mind­ad­dig fenn­áll, míg az Elő­fi­ze­tő elő­fi­ze­té­si szám­lá­ja ren­de­zett.
 4. A Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tő ál­tal meg­je­lölt hely­re pos­táz­za az adat­hor­do­zót. A meg­je­lölt szál­lí­tá­si cím­re pos­tá­zott adat­hor­do­zó át­vé­te­lé­ről az Elő­fi­ze­tő kö­te­les gon­dos­kod­ni. A pos­tá­zás költ­sé­ge­it az Elő­fi­ze­tő vi­se­li.
 5. Ha az Elő­fi­ze­tő ál­tal meg­adott szál­lí­tá­si cím nem a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság te­rü­le­tén van, a Szol­gál­ta­tó az adat­hor­do­zó pos­tá­ra adá­sá­val azt kéz­be­sí­tett­nek te­kin­ti.
 6. A Szol­gál­ta­tó az online fris­sí­tés le­töl­té­sét fo­lya­ma­to­san biz­to­sít­ja, en­nek ér­de­ké­ben auditált mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si és in­for­má­ció­biz­ton­sá­gi rend­szert üze­mel­tet. Az online fris­sí­té­si szol­gál­ta­tás szü­ne­te­lé­sé­re ke­rül­het sor:
 7. a szü­ne­te­lést leg­alább 3 nap­pal meg­elő­ző elekt­ro­ni­kus ér­te­sí­tés mel­lett a há­ló­zat kar­ban­tar­tá­sa mi­att, ami al­kal­man­ként a 3 mun­ka­na­pot nem ha­lad­hat­ja meg,
 8. elő­re nem lát­ha­tó, il­let­ve el nem há­rít­ha­tó kül­ső ok (pl. vis maior) ese­tén.

 

X. Fel­hasz­ná­lá­si jo­go­sult­ság

 1. A Szol­gál­ta­tó a Jo­gi Adat­bá­zis hasz­ná­la­ti jo­gát en­ge­di át, egye­bek­ben fenn­tart min­den jo­got. A hasz­ná­lat ki­zá­ró­lag az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben fog­lalt jo­go­sult­ság alap­ján tör­tén­het. Jog­sze­rűt­len a hasz­ná­lat, ha az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben rög­zí­tett jo­go­sult­sá­gon túl­ter­jesz­ke­dik.
 2. Egye­di, elő­fi­ze­té­ses Jo­gi Adat­bá­zis leg­fel­jebb két szá­mí­tó­gép­re te­le­pít­he­tő és egyi­de­jű­leg csak egy hasz­ná­ló jo­go­sult hoz­zá­fér­ni.
 3. Egyfel­hasz­ná­lós há­ló­za­ti jo­go­sult­sá­gú Jo­gi Adat­bá­zis­hoz egyi­de­jű­leg csak egy hasz­ná­ló jo­go­sult hoz­zá­fér­ni. Hasz­ná­la­ta több ter­mi­ná­lon egyi­de­jű­leg, több hasz­ná­ló közt meg­oszt­va csak meg­fe­le­lő szá­mú  hálózati jo­go­sult­ság­gal jog­sze­rű.
 4. Há­ló­za­ti hasz­ná­lat ese­tén a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés elő­fi­ze­té­se biz­to­sít csak meg­ha­tá­ro­zott szá­mú vagy kor­lát­lan hoz­zá­fé­ré­si jo­go­sult­sá­got. E jo­go­sult­ság csak az ak­tu­á­lis elő­fi­ze­tés idő­tar­ta­má­ig ér­vé­nyes.
 5. Az Elő­fi­ze­tő a Jo­gi Adat­bá­zist a sa­ját fel­ada­tai el­lá­tá­sá­hoz, sa­ját szer­ve­ze­ti ke­re­te­in be­lül a X/1. pont­ban fog­lal­tak alap­ján hasz­nál­hat­ja. Az adat­bá­zis­sal és do­ku­men­tá­ci­ó­i­val (a hasz­ná­la­tot se­gí­tő bár­mely írá­sos anyag­gal) kap­cso­lat­ban a Szol­gál­ta­tó min­den egyéb fel­hasz­ná­lá­si, hasz­no­sí­tá­si, va­gyo­ni, tu­laj­don- és pub­li­ká­lá­si jo­got fenn­tart.
 6. Az adat­bá­zist, a prog­ra­mot, az eze­ket tar­tal­ma­zó adat­hor­do­zót és a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tést ti­los:
 7. har­ma­dik sze­mély­nek hasz­ná­lat­ba ad­ni,
 8. köl­csön­be, bér­be vagy ha­szon­bér­let­be ad­ni,
 9. más egyéb mó­don to­vább­hasz­no­sí­ta­ni,
 10. má­sol­ni,
 11. mó­do­sí­ta­ni, át­ala­kí­ta­ni, vagy ezek­re elő­ké­szü­le­tet ten­ni,
 12. a ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tot meg­ha­la­dó, bel­ső fel­épí­té­sét fel­tá­ró elem­zés­nek alá­vet­ni, vissza­for­dí­ta­ni, vis­­sza­fej­te­ni, be­lő­le for­rás­kó­dot elő­ál­lí­ta­ni (ha jog­sza­bály más­ként nem ren­del­ke­zik), vagy
 13. oly mó­don hasz­nál­ni, mely má­sok szel­le­mi tu­laj­do­nát vagy jo­ga­it sér­ti.
 14. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés ha­tá­lya alatt ki­zá­ró­lag az Elő­fi­ze­tő, a ve­le mun­ka­vi­szony­ban lé­vő al­kal­ma­zot­tai, va­la­mint az Elő­fi­ze­tő­vel mun­ka­vég­zés­re irá­nyu­ló jog­vi­szony­ban ál­ló ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek mi­nő­sül­het­nek jog­sze­rű hasz­ná­ló­nak. A fel­hasz­ná­lás jo­ga az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés ha­tá­lya alatt mást nem il­let meg.
 15. Amen­­nyi­ben az Elő­fi­ze­tő a Jo­gi Adat­bá­zist jo­go­su­lat­la­nul hasz­nál­ja, rész­ben vagy egész­ben har­ma­dik sze­mély­nek át­en­ge­di, to­vább­hasz­no­sít­ja vagy azt bár­mely, je­len vagy az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­től el­té­rő mó­don hasz­nál­ja, kár­té­rí­té­si kö­te­le­zett­ség­gel tar­to­zik.
 16. A Jo­gi Adat­bá­zis a szer­zői jog és a nem­zet­kö­zi jog­vé­del­mi meg­ál­la­po­dá­sok, il­let­ve egyéb, a szel­le­mi tu­laj­don­ra vo­nat­ko­zó jog­sza­bály­ok és szer­ző­dé­sek vé­del­me alatt áll.
 17. A jog­sze­rű fel­hasz­ná­lás az I. pont­ban meg­ha­tá­ro­zott adat­hor­do­zó­ra és an­nak tar­tal­má­ra vo­nat­ko­zik, an­nak al­ko­tó­ele­mei nem kü­lö­nít­he­tők el több szá­mí­tó­gé­pen tör­té­nő hasz­ná­lat cél­já­ból.

 

XI. Adat­szol­gál­ta­tás

 1. A Szol­gál­ta­tó a Jo­gi Adat­bá­zis te­le­pí­té­se­kor egye­di li­cen­cál­lo­mányt te­le­pít az Elő­fi­ze­tő szá­mí­tó­gé­pé­re.
 2. Az Elő­fi­ze­tő tu­do­má­sul ve­szi, hogy az Elő­fi­ze­tői Szer­­ző­dés­ben vagy a te­le­pí­tés so­rán meg­adott, il­let­ve ke­let­ke­zett sze­mé­lyes ada­ta­it a Szol­gál­ta­tó ke­ze­li.
 3. Az Elő­fi­ze­tő az ada­ta­i­ban be­kö­vet­ke­zett vál­to­zást kö­te­les ha­la­dék­ta­la­nul írás­ban be­je­len­te­ni a Szol­gál­ta­tó­nak. A be­je­len­tés el­ma­ra­dá­sá­ból ere­dő, a Szol­gál­ta­tó­nál fel­me­rü­lő kárt az Elő­fi­ze­tő kö­te­les meg­té­rí­te­ni, va­la­mint a sa­ját ká­rát vi­sel­ni.
 4. A szer­ző­dé­ses ada­tok vál­to­zá­sá­val kap­cso­la­tos, az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­re vagy an­nak mó­do­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló elő­fi­ze­tői nyi­lat­ko­zat ki­zá­ró­lag írás­ban ér­vé­nyes.

 

XII. Ügy­fél­szol­gá­lat és Helpdesk

 1. A Jo­gi Adat­bá­zis­sal kap­cso­la­tos Elő­fi­ze­tői igé­nyek ki­szol­gá­lá­sá­ra és tá­mo­ga­tá­sá­ra, il­le­tő­leg a meg­fe­le­lő tá­jé­koz­ta­tás ér­de­ké­ben a Szol­gál­ta­tó Ügy­fél­szol­gá­la­tot és Helpdesket mű­­köd­tet. Az Ügy­fél­szol­gá­lat a szám­lá­zás­sal kap­­cso­la­tos ese­tek­ben, va­la­mint bár­mely adat­bá­zist érin­tő kér­dés­ben ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ók­kal ad tá­jé­koz­ta­tást és fel­vi­lá­go­sí­tást, míg a Help­desk az adat­bá­zis­ok te­le­pí­té­sé­vel, ke­ze­lé­sé­vel kap­­cso­lat­ban nyújt tech­ni­kai tá­mo­ga­tást mun­ka­nap­okon 9 és 16 óra kö­zött.
 2. Az Elő­fi­ze­tő­nek az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­sel kap­cso­la­tos jog­nyi­lat­ko­za­ta (pl. mó­do­sí­tás, le­mon­dás, meg­szün­te­tés) ak­kor mi­nő­sül jog­sze­rű­nek, ha azt írás­ban (elekt­ro­ni­kus vagy pos­tai úton, il­le­tő­leg fa­xon) jut­tat­ja el a Szol­gál­ta­tó Ügy­fél­szol­gá­la­tá­hoz. A Jo­gi Adat­bá­zis meg­ren­de­lé­sé­vel kap­cso­la­tos jog­nyi­lat­ko­zat szó­ban (te­le­fo­non) is meg­te­he­tő.

 

XIII. Egyéb ren­del­ke­zé­sek

 1. A Jo­gi Adat­bá­zis, a fris­sí­té­sek és a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés te­le­pí­té­se az Elő­fi­ze­tő fel­ada­ta. Meg­ren­de­lés­re – kü­lön díj­fi­ze­tés el­le­né­ben – a Szol­gál­ta­tó a te­le­pí­tést hely­szí­ni ki­szál­lás­sal el­vég­zi.
 2. A fe­lek a fel­me­rü­lő vi­tás kér­dé­se­ket el­ső­sor­ban egy­más kö­zött kí­sér­lik meg ren­dez­ni.
 3. Je­len ÁSZF ren­del­ke­zé­sei a Jo­gi Adat­bá­zis­ok min­den pél­dá­nyá­ra és azok fris­sí­té­se­i­nek hasz­ná­la­tá­ra is irány­adók.
 4. A Szol­gál­ta­tó tá­jé­koz­tat­ja az Elő­fi­ze­tőt a Jo­gi Adat­bá­zist vagy az Elő­fi­ze­té­si Szer­ző­dést érin­tő lé­nye­ges vál­to­zás­ról. Az eset­le­ges mó­do­sí­tá­sok­ról a Szol­gál­ta­tó azok ha­tály­ba­lé­pé­se előtt leg­alább 30 (har­minc) nap­pal ér­te­sí­ti az Elő­­fi­ze­tőt in­ter­netes weboldalán, il­le­tő­leg az adat­hor­do­zó­ról le­tölt­he­tő ÁSZF út­ján.
 5. Je­len ÁSZF-nek az Elő­fi­ze­tő­vel va­ló meg­is­mer­te­té­sé­ről a Szol­gál­ta­tó oly mó­don gon­dos­ko­dik, hogy azt meg­je­len­te­ti az adat­hor­do­zón. Az ÁSZF ha­tá­lyos és tel­jes szö­ve­ge a Szol­gál­ta­tó web­oldalán (www.complex.hu) is köz­zé­té­tel­re ke­rül, igé­nyel­he­tő to­váb­bá az Ügy­fél­szol­gá­lat­tól (fa­xon vagy sze­mé­lye­sen), il­let­ve a Szol­gál­ta­tó szék­he­lyén mű­kö­dő bolt­já­ban sze­mé­lye­sen át­ve­he­tő mun­ka­nap­okon 9 és 16 óra kö­zött.
 6. Az Elő­fi­ze­tő a Jo­gi Adat­bá­zis te­le­pí­té­sé­vel je­len ÁSZF-ben fog­lal­ta­kat el­fo­gad­ja.
 7. Je­len ÁSZF-ben nem sza­bá­lyo­zott kér­dé­sek­re a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság jog­sza­bá­lyai, így kü­lö­nö­sen a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ről szó­ló 1959. évi IV. tör­vény, va­la­mint a szer­zői jog­ról szó­ló 1999. évi LXXVI. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irány­adó­ak.

 

Bu­da­pest, 2013. 09. 01.

Tóth Gábor

ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó

 (Ha­tály­ba lép: 2013. 10. 01.)

 

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • Románia

  Letett a román szociálliberális kormány arról, hogy úgynevezett szolidaritási adót vessen ki a jól kereső munkavállalókra - jelentette be Mihai Tudose miniszterelnök kedden.

 • billentyű, vásárlás, kosár, webshop

  Az Európai Bizottság friss felmérése szerint egyre több uniós fogyasztó intézi vásárlásait az interneten keresztül, és erősödik az elektronikus kereskedelembe vetett bizalmuk is, különösen a más uniós országokból történő internetes vásárlásnál.

 • reklám

  2017 májusában ismét változtak a reklámadó szabályai, melyek miatt adó-visszatérítésre van lehetőség, de a 2017 januárjától érvényben lévő módosítások miatt milliárdos bírság is elképzelhető - hívja fel a figyelmet közleményében a Leitner + Leitner tanácsadó cég.

 • Tállai

  Idén újabb 15, jövőre pedig további 64 helyszínen nyílik úgynevezett NAV-ablak – nyilatkozta a Magyar Időknek Tállai András, az adóhatóság vezetője.

 • jog

  Továbbra is sok tartós adósa van a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), június végén 3003 magánszemély és egyéni vállalkozó tartozott egyenként több mint 10 millió forinttal, és 1880 társaság, szervezet egyenként több mint 100 millió forinttal 180 napon keresztül, folyamatosan az adóhatóságnak - derül ki a NAV honlapján közzétett adatokból.