Adóváltozások 2017-2018. – 2. rész


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 2017. június 19-én közzétett adóváltozásokat bemutató cikksorozatunk második részében a társasági adót érintő legfontosabb változásokat vesszük sorra, bemutatva a részleteket is.


Cikksorozatunk első részét itt olvashatja. 

TAO változások

Bejelentett részesedés

Változik a bejelentett részesedés fogalma, nem szükséges, hogy minimum 10 százalékos legyen a szerzett részesedés mértéke, tehát ez a korlátozás megszűnik.

Bejelentett részesedés: a  belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés (részesedés értékének a növekedése), feltéve, hogy az adózó a  részesedés megszerzését (ide nem értve a  részesedés értékének a  növekedését) a  szerzést követő 75 napon belül bejelenti az  adóhatóságnak; a  határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye; a további részesedés bejelentésének feltétele, hogy az adózó a részesedés szerzését bejelentette az adóhatósághoz; e  rendelkezés alkalmazásában szerzés időpontjának a  cégbírósági bejegyzés napja, cégbírósági bejegyzés hiányában az  alapul szolgáló jogügylet hatályosulásának napja minősül; az  üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó e  rendelkezést azzal az  eltéréssel alkalmazza, hogy az  első jognyilatkozat megtételének napját követő 75 napon belül jogosult bejelentést tenni azokról a  részesedésekről, amelyeket a  belföldi illetőség megszerzése előtt szerzett. [TAO tv. 4.§. 5. pont]

Elektromos töltőállomás

Új fogalomként került bele a jogszabályba az elektromos töltőállomás definíciója.

Elektromos töltőállomás: olyan eszköz, amely alkalmas egy elektromos gépjármű energiatárolójának töltésére vagy cseréjére. [TAO tv. 4.§. 10c. pont, hatályos 2017.07.01-től]

Adózás előtti eredményt csökkentő tétel is kapcsolódik az elektromos töltőállomáshoz. [TAO tv. 7.§. (1) bekezdés l. pont, és (31), (32) bekezdések, hatályos 2017.07.01-től]

Az adózás előtti eredményt csökkenti az  adózó választása szerint az  elektromos töltőállomás bekerülési értéke, de legfeljebb az  elektromos töltőállomás bekerülési értéke és az elektromos töltőállomás által a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt elért (elérhető), az  adózó becslése szerinti, az  elektromos töltőállomás pozitív működési eredménye közötti különbözet, a beruházás befejezésének adóévében figyelemmel a (31)–(32) bekezdésre.

(31) Amennyiben az  (1)  bekezdés l)  pontja szerinti csökkentés összege meghaladja az  elektromos töltőállomás bekerülési értéke és az elektromos töltőállomás által a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt ténylegesen elért pozitív működési eredmény különbözetének összegét, az (1) bekezdés l) pontja szerinti, az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összeg az  állami adó- és vámhatósághoz benyújtott önellenőrzéssel pótlékmentesen módosítható.

(32) Az (1) bekezdés l) pontja szerint elektromos töltőállomásonként érvényesített összeg 19. § szerinti adókulccsal számított értéke nem lehet több 20 millió eurónak a  19.  § szerinti adókulccsal számított értékének megfelelő forintösszegnél.

Ellenőrzött külföldi társaság

Az ellenőrzött külföldi társaság fogalma részben változott. A változás az a) alpontot érinti.

  • a) a belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak nem minősülő külföldi személy, amely tekintetében az adózó (önmagában vagy kapcsolt vállalkozásaival együttesen)
  • aa) a szavazati jogok 50 százalékát meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
  • ab) a jegyzett tőkéből 50 százalékot meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
  • ac) adózott nyereségéből 50 százalékot meghaladó részre jogosult,
  • abban az üzleti évében, amelyben a külföldi személy által ténylegesen megfizetett társasági adónak megfelelő adó kisebb, mint az a különbözet, amellyel az a társasági adó, amelyet a székhelye szerinti államot Magyarországnak feltételezve fizetett volna, meghaladja a külföldi személy által megfizetett társasági adónak megfelelő adót.

Új elemként jelenik meg az i) alpont, mely szerint az  a)  alpontban foglalt részesedés fennállását akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha az  adózó adóévének a többségében fennáll. [TAO tv. 4.§. 11. pont i) alpont, hatályos 2017.06.20-tól]

Ehhez kapcsolódóan az adózás előtti eredményt növelő tételek között is szerepel egy változás. [TAO tv. 8.§. (9) bekezdés, hatályos 2017.06.20-tól]

Az  (1)  bekezdés f )  pontja alkalmazásában az  adóalapba beszámítandó jövedelmet az  adózó a  4.  § 11.  pont a) alpont aa)–ac) pontjai szerinti, az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló, tulajdoni részesedése vagy az adózott nyereségből az adózót megillető rész arányában határozza meg.

Munkavállalók számára épített bérlakás

Új elemként bővül az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolható tételek köre.
Az adózás előtti eredményt csökkenti az adózó által a munkavállalói számára bérlakás céljából épített és e tevékenységet közvetlenül szolgáló hosszú élettartamú szerkezetű épület bekerülési értékeként, a  bekerülési értékének növekményeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében. [TAO tv. 7.§. (1) bekezdés k. pont kc. alpont]

Ehhez kapcsolódóan feltételeket is szab a jogszabály. [TAO tv. 7.§. (30) bekezdés]

Az (1) bekezdés k) pont kc) alpontja akkor alkalmazható, ha az épület olyan legalább heti 36 órás munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló és ennek vele együtt lakó közeli hozzátartozója elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a  településen, ahol a  munkahelye van, továbbá, akinek lakóhelye és a  munkahelye legalább 60  kilométerre van egymástól, vagy akinek a  munkahelye és lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a  3 órát meghaladja.

 

Az  (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontja nem alkalmazható, ha az adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő munkavállalóját, ennek hozzátartozóját szállásolja el.

Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságok is választhatják az IFRS-ek alkalmazását a társasági adó megállapításához. [TAO tv. 15.§. (10) és (11) bekezdés, hatályos 2017.06.20-tól]

(10) Az  éves beszámolóját, a  könyvviteli zárlatát az  IFRS-ek szerint összeállító szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, szabályozott ingatlanbefektetési társaság és szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság az (1)–(9) bekezdés rendelkezéseit a II/A. Fejezetben foglaltak figyelembevételével alkalmazza.
(11) A  (10)  bekezdés hatálya alá tartozó adózó a  18/D.  § rendelkezéseit kizárólag a (7)–(9)  bekezdések vonatkozásában alkalmazza.

Növekedési adóhitel

A növekedési adóhitel alkalmazása esetén az elhalasztott adóra jutó jegybanki alapkamatnak megfelelő adót kell fizetni. A növekedési adóhitel beruházási kedvezménye állami támogatásnak minősül, a csoportmentességi rendelet szabályai szerint érvényesíthető. [TAO tv. 26/A.§. (14) bekezdés, hatályos 2017.07.19-től]

Az  (1)  bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő adózó a  növekedési adóhitel összegére jutó adóelőlegre, adóra vonatkozó általános fizetési határidő szerinti esedékesség napját követő naptól kezdődően a  (3), (4), (6), (6a)  bekezdés szerinti fizetési határidő szerinti esedékesség napjáig, vagy ha a  növekedési adóhitel összegére jutó adóelőleget, adót a  (3), (4), (6), (6a)  bekezdés szerinti fizetési határidő lejáratát megelőzően fizeti meg, akkor a megfizetés napjáig, kamatot fizet. A kamat mértéke minden naptári nap után az adott napon érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része, amelyet az önellenőrzési pótlékra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával kell meghatározni. A kamatot a növekedési adóhitel összegére jutó, a (8) bekezdés szerinti kedvezménnyel csökkentett adóelőlegre, adóra kell felszámítani, esedékes részletenként külön-külön. Az  adózó az  adott részlethez tartozó kamatot a  növekedési adóhitel összegére jutó adóelőleg, adó adott részletének megfizetésével egyidejűleg, az állami adó- és vámhatóság által meghatározott számla javára fizeti meg. Az adózó a kamat összegéről bevallás benyújtására nem köteles.

Korai fázisú vállalkozás

A továbbiakban már nem feltétele a start-up adóalap kedvezmény igénybevételének a kutató-fejlesztő munkavállaló foglalkoztatása. 

Hatályát veszti a TAO tv. 4.  § 30.  pont a)  alpontjában az „és abból legalább egy fő a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerinti kutató-fejlesztőnek minősül,” szövegrész.

Cikksorozatunkat folytatjuk.

A cikk szerzője: Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, Tax Revolutions Kft. Kapcsolódó cikkek

2021. november 30.

Az e-kereskedelem áfa reformja – Távértékesítés (1. rész)

Részben a tavaly „Az EU Áfa reformja” címmel megjelent cikksorozatom folytatásának, frissítésének is szánva, négyrészes cikksorozatomban az e-kereskedelemi áfa reform legfontosabb intézkedéseit, illetve azok magyar implementációját mutatom be, helyenként kitérve azok gyakorlati alkalmazására is.

2021. november 29.

NAV-Figyelő, 47. hét: csökken a KIVA mértéke

Rendhagyó módon a NAV által közzétett friss információs füzet a 2021. november 23-án benyújtott T/17668. számú törvényjavaslat alapján készült, mivel a törvényjavaslat még nem került a parlament által elfogadásra.

2021. november 29.

Kivakalkulátorral optimalizálhatnak a kkv-k

Jövőre a kisvállalati adó (kiva) 10 százalékra csökken, amelyhez Pénzügyminisztérium kivakalkulátort bocsátott ki, hogy a kkv-k megtalálják a megfelelő adózási módot – közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára.