Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (VIII. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikksorozatunk mostani részében azokról az esetekről lesz szó, amikor a jogalkotó valamilyen okból a felek által meghatározott elszámolási időszakon belül időarányos részteljesítést határoz meg.

Időarányos részteljesítés

Az Áfa tv. 58. § (2)-(3) bekezdése bizonyos esetekben korlátot szab az elszámolási időszak tekintetében.

Egy naptári hónapos korlát

Az uniós szabályozással összhangban az Áfa tv. 58. § (2) bekezdése a Közösségen belüli adómentes termékértékesítések tekintetében úgy rendelkezik, hogy ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja az egy naptári hónapot, az (1) bekezdéstől függetlenül – időarányos részteljesítésként – teljesítés történik a naptári hónap utolsó napján is.

A felek ilyen értékesítéseknél is megtehetik, hogy nem egyenként, hanem időszakonként összevontan számolnak el az értékesítésekről, de ha egy naptári hónapnál hosszabb időszakot határoznak meg, akkor ezen belül minden naptári hónap utolsó napja (rész)teljesítési időpontnak minősül.

Ha például a szerződésben negyedévenkénti elszámolásról rendelkeztek a felek, akkor a 2022. április 1. és 2022. június 30. közötti időszakról elméletileg elegendő lenne egyetlen számlát kibocsátaniuk, a negyedév leteltét követő elszámolás alapján. A speciális szabály miatt azonban úgy kell tekinteniük, hogy 2022. április 30-án és 2022. május 31-én időarányos részteljesítés történik, e napokon tehát el kell számolni az időarányos részteljesítésekről, és a kibocsátott számlán a részteljesítési időpontot kell teljesítési dátumként szerepeltetni.

Áfa tv. 58. §A fennmaradó időszak (2022. június hónap) tekintetében már nem áll fenn az, hogy az időszak meghaladná az egy naptári hónapot, ezért az ezen időszakban megvalósult ügyletek vonatkozásában már az 58. § (1)-(1a) bekezdéseinek figyelembevételével kell meghatározni a teljesítés időpontját.

A törvény az „időarányos részteljesítés” kifejezést használja. A szerződő feleket a jogalkotó sem kényszerítheti arra, hogy az általuk megállapodotthoz képest gyakrabban számoljanak el egymással. A szabályozás azonban közvetve kihathat arra, hogy milyen hosszúságú időszakot határoznak meg a felek a szerződésben.

Amint arról a számlakibocsátás határidejéről szóló cikkben már volt szó, Közösségen belüli fordított áfás ügyletekre az EU-tagállamok tekintetében egységes szabály van érvényben. E szerint a Közösségen belüli termékértékesítésről, illetve az olyan a határon át nyújtott szolgáltatásról, amelynél a fordított adózás keretében az igénybevevő az adófizetésre kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani.

Ha a szerződések, megrendelőlapok, szállítólevelek, fuvarlevelek stb. alapján időben rendelkezésre állnak a szükséges adatok, akkor megoldható a határidőben történő számlázás. Ha viszont nem ez a helyzet, akkor csak becsült adat alapján lehetséges a részteljesítésről történő számlakibocsátás, ami lényegében rendszeres számlakorrekciót tesz szükségessé az egyes időszakok végén, amikor már ismert a tényleges teljesítés összege. Ilyenkor végső soron hiába van elméleti szinten mozgástere a feleknek az elszámolási időszak hossza tekintetében, az adminisztratív terhekre tekintettel egy naptári hónapnál hosszabb időszakot nem célszerű meghatározniuk. 

12 hónapot meghaladó időszakra vonatkozó korlát

Az Áfa tv. 58. § (3) bekezdése értelmében abban az esetben, ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja a 12 hónapot, időarányos részteljesítésként teljesítés történik

a) a naptári év utolsó napján is, feltéve, hogy az adót a § a) pontja szerint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, vagy

b) egyéb, a (2) bekezdés és az a) pont alá nem tartozó esetekben pedig a tizenkettedik hónap utolsó napján is.

Ez a szabály – az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés kivételével, amelynél az előzőekben leírt speciális szabályból adódóan a naptári hónapon túlnyúló időszakon belül az egyes naptári hónapokat le kell zárni a naptári hónap utolsó napjával részteljesítésként – minden ügyletre vonatkozik.

A részteljesítés időpontja azonban eltérően alakul, attól függően, hogy milyen ügyletről van szó:

  • Azon esetekben, amikor az adót az Áfa tv. 140. § a) pontja értelmében a szolgáltatás igénybevevője fizeti – tehát a belföldön gazdasági céllal le nem telepedett adóalanytól igénybe vett, az általános szabályok szerinti teljesítési helyű szolgáltatások esetében –, áfában a naptári év utolsó napján van időarányos részteljesítés.
  • Az egyéb ügyleteknél áfa tekintetében a 12. hónap utolsó napján történik időarányos részteljesítésként teljesítés. Ide tartozik az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés és az Áfa tv. 140. § a) pontja szerint fordítottan adózó importszolgáltatás kivételével minden ügylet, tehát a nem a főszabály szerinti teljesítési helyű, fordított áfás importszolgáltatás és a termékexport ugyanúgy, mint a belföldi teljesítési helyű termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások.

Lényeges, hogy önmagában a naptári éven túlnyúló elszámolási időszak miatt nem kell alkalmazni ezt az előírást, amennyiben az időszak hossza a 12 hónapot nem haladja meg.

Ha például az elszámolási időszak a 2022. október 1-jétől 2023. május 31-éig tart, akkor, bár az időszak a naptári éven túlnyúlik, tartama a 12 hónapot nem haladja meg. Ilyenkor a különös szabály alkalmazásának nincs helye, a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. § (1)-(1a) bekezdésében leírtak szerint kell megállapítani.

Ha viszont az elszámolási időszak 2022. október 1-jétől 2023. december 31-éig tart, akkor

  • az Áfa tv. 140. § a) pontja szerint fordítottan adózó ügylet esetén (például külföldi adóalanytól igénybevett tanácsadási szolgáltatásnál) a naptári év utolsó napján, azaz 2022. december 31-én,
  • egyéb esetben (például belföldi ingatlanbérbeadás esetén) a tizenkettedik hónap utolsó napján, azaz 2023. szeptember 30-án

a különös szabály értelmében időarányos részteljesítésként teljesítés történik.

A fennmaradó időszak tekintetében már mindkét esetben az általános szabályok – az Áfa tv. 58. § (1)-(1a) bekezdései – figyelembevételével kell meghatározni a teljesítés időpontját.


Kapcsolódó cikkek

2022. április 28.

Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (I. rész)

Időszakos/időszaki elszámolás, határozott időre szóló elszámolás, elszámolási időszakhoz kötött teljesítések, részletfizetés, folyamatos teljesítésű ügyletek – az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó esetköröknek már a megnevezése körül is sok a bizonytalanság, magának a teljesítési időpontnak a meghatározása pedig még több fejtörést okoz a mindennapi jogalkalmazás során, nem is szólva arról, hogy a teljesítés dátuma nem mindig esik egybe az adómegállapítás időpontjával. Cikksorozatunk az Áfa tv. 58. §-ához kapcsolódó kérdések megválaszolásához ad segítséget.