Heti NAV-figyelő


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Áttekintést adunk magyarázatokkal az elmúlt hét hivatalos NAV közleményeiből.

1. Tájékoztató a családi kedvezmény 2016. évi változásairól

A személyi jövedelemadó mértékének csökkenése a családi kedvezmény összegét is érintette. Annak érdekében, hogy ne csökkenjen a családoknál maradó adó összege, emelni kellett az eltartottak létszámtól függő adóalap-csökkentő tételek nagyságát. Ezzel párhuzamosan a tervek szerint a következő években folyamatosan emelkedni fog a 2 eltartott esetén igénybe vehető kedvezmény összege.

2016-ban a családi adóalap kedvezmény mértéke a következők szerint alakul:

  • egy eltartott esetén 66 670 forint

  • kettő eltartott esetén 83 330 forint

  • három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint.

Jelentős változás, hogy 2016. január 1-től már nem csak a házastárs, hanem a szülővel egy háztartásban élő élettárs is jogosulttá válik meghatározott feltételek mellett a kedvezmény igénybevételére.

A témához kapcsolódóan megjelent egy rövid összefoglaló a családi adóalap kedvezménnyel kapcsolatos tapasztalatokról. Az eredményeket a 2011-2015. évre vonatkozóan beadott, feldolgozott személyi jövedelemadó bevallások alapján készítették el, melyből egy kiemelkedő sarokszámot érdemes megemlítenünk: 2011 óta 932 millió forint maradt a családoknál.

2. Osztalékot és osztalékelőleget terhelő személyi jövedelemadó kötelezettség teljesítése

A személyi jövedelemadó kulcs 2016. évi változása miatt a 2015. évre vonatkozóan kifizetett osztalékelőlegre (16%), valamint a 2016. évben elfogadott osztalékra vonatkozó adómérték (15%) különböző. Abban az esetben, ha a 2015-ben kifizetett osztalékelőleget jóváhagyják és 2016-ban osztalékká válik, azt 2017-ben benyújtandó 1653. személyi jövedelemadó bevallásban kell feltüntetni, amely bevallásban lehetőség van rendezni a 2015-re kifizetett osztalékelőleg és elfogadott osztalék közötti adókulcs változás miatti adótúlfizetés visszaigénylésére.

3. A Norvég Királyságban letelepedett adóalanyok is kérhetik az áfa visszatérítést

Az Áfa törvény 2016. június 16-án hatályba lépett módosítása a Norvég Királyságban letelepedett adóalanyok részére is lehetővé teszi a különös szabályok szerinti áfa-visszatérítést, amit a köznyelvben külföldi áfa-visszatérítésként is szoktak emlegetni. A visszatérítést először azon beszerzésekre vonatkozóan lehet alkalmazni, amelyek teljesítési időpontja 2014. január 1. napjára, vagy azutáni időpontra esik. Tekintettel arra, hogy adott naptári évre vonatkozóan az azt követő év szeptember 30-ig kérhetik a külföldi adóalanyok az áfa-visszatérítést, ezért annak érdekében, hogy a 2014 évi teljesítésű beszerzésekről szóló számlák áfa tartalmának vissza tudják az adóalanyok igényelni, a vonatkozó kérelmek leadási határideje egybeesik a 2015 évre vonatkozó kérelmek 2016. szeptember 30-i benyújtási határidejével.

4. Kölcsönös egyeztetés a Választottbírósági Egyezmény keretén belül

Lehetőség van szerződéses államok közötti kölcsönös egyeztető eljárás megindítását kérelmezni transzferárazási kérdésekben is, amennyiben kettős adóztatás lehetősége merül fel. Erre a 2006. évi XXXVI. törvénnyel kihirdetett, Brüsszelben aláírt Választottbírósági Egyezmény alapján is mód van, melynek elsődleges célja és előnye a kettős egyezményekkel szemben, hogy időben korlátozza az egyeztetésre rendelkezésre álló időt, és elejét veszi a több évig tartó elhúzódó folyamatnak. Az eljárás részletes szabályait tartalmazza a tájékoztató.

5. A pénztárgépek kötelező adatszolgáltatása

A NAV honlapjáról letölthető a naplóállományok új műszaki követelményeknek megfelelő xsd állomány a pénztárgépek műszaki követelményeiről a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013 (XI.15) NGM rendelet 4. mellékletének módosításával összefüggésben.

6. 2016. július 1-től kötelező az elektronikus úton történő kezdeményezés a közigazgatási perben

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet számára kötelező az elektronikus kapcsolattartás.

A NAV által meghozott közigazgatási döntésekkel szembeni kezdeményezést a NAV honlapjáról letölthető, NAVKPER nyomtatványon lehet benyújtani.

7. Adatlapok fizetési könnyítésre, mérséklésre

A NAV honlapján elérhetőek a fizetési mérséklésre, illetve fizetési könnyítésre irányuló kérelmek elbírálásához szükséges adatlapok, melyek itt tölthetők le.

8. Adómentes termékimport

A NAV vezetője közzétette a 3010/2016. útmutatót a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor az általános forgalmi adóról szóló törvényben szabályozott adómentesség alkalmazásáról.

9. Vámmal kapcsolatos tájékoztatásokat olvashat itt és itt.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.

1. Tájékoztatót adott ki a NAV a kettős egyezmények szerinti kölcsönös egyeztető eljárásról

Az OECD Modell mintájára készült egyezményeink (jellemzően 25. cikk) lehetőséget teremtenek az adózók számára a szerződő államok közötti egyeztetés megindítására az esetleges kettős adózás felmerülése vagy annak valószínűsíthetősége esetén annak rendezése céljából (ún. Mutual Agreement Procedure, rövidített szóhasználatban: MAP). A kölcsönös egyeztetési eljárás egy nemzetközi vitarendezési mechanizmus, amelynek keretében a szerződő államok illetékes hatóságai közvetlenül kommunikálhatnak egymással annak érdekében, hogy egyedi ügyekben a magyarországi és más államokbeli adózást érintő megállapodásra jussanak.

Az eljárás iránti kérelmet Magyarországon legkésőbb a sérelmesnek vélt intézkedésről szóló értesítést követő 3 éven belül lehet előterjeszteni. Az egyeztető eljárás megindítását azonban kizárja, ha az ügyben magyarországi bíróság érdemi határozatot hozott, illetve, ha az ügyben az eljárás kezdeményezésekor a magyar jog szerinti elévülési idő már letelt.

A kölcsönös egyeztetési eljárás iránti kérelem díj-, és illetékmentes; formanyomtatvány kitöltése nélkül benyújtható

2. Felhívás a vámhatóság számára történő elektronikus ügyintézésről (7001/2016)

Az elektronikus ügyintézés keretében elektronikus úton nyújthatók be a NAV Vámhatósága részére bevallások, visszaigénylések, bejelentések és egyéb adatszolgáltatások. A Vámhatóság részére a nyomtatványok elektronikus benyújtása kétféle úton történhet: 1. Ügyfélkapun keresztül (az ÁNYK használatával) vagy 2. Közvetlen üzenetküldéssel (a KKK-Weben keresztül).

3. Tájékoztató a jogdíj adózásának változásáról

Éppen határidőre, 2016. július 16-ai hatállyal módosultak a Tao. tv. jogdíjra vonatkozó előírásai, az OECD BEPS Projektje által megfogalmazott kritériumok figyelembevételével. Az új szabályozás lényege, hogy az adótervezési céllal történő nyereségáthelyezés megelőzése érdekében egy adott immateriális jószágra tekintettel jogdíj címén realizált nyereség csak olyan arányban jogosítson kedvezményre, amilyen arányban az adózó ezen immateriális jószág előállításához ténylegesen, saját maga hozzájárult.

A szabályokról korábbi cikkünkben már írtunk.

4. Megjelent a 32. Informcációs füzet az adóügyek elektronikus intézéséről

Tartalma többek között: Mit lehet elektronikusan intézni, Ügyfélkapu regisztráció, EFER, GYIK.

5. Tájékoztató a reklámügynöki tevékenység adóvonzatairól

Az összefoglaló megvizsgálja, hogy változtat-e a korábbi joggyakorlaton áfa, társasági adó és reklámadó tekintetében a gazdasági reklámtörvény korábbi változása. A górcső alá vett eset az, amikor nem Reklámozó és Közzétevő áll egymással szemben, hanem a gyakorlatban sokszor előforduló Közzétevő – Médiareklámfelület-értékesítő – Reklámközvetítő – Reklámozó láncolat alakul ki.

A tájékoztató megerősíti, hogy a reklámtörvény-változás nem változtat az adott adónemekkel kapcsolatos korábbi joggyakorlaton. Ennek megfelelően áfa tekintetében továbbra is mind ügynöki mind közvetített szolgáltatásként is értelmezhető a reklámközvetítő tevékenysége a megkötött szerződés és jogok függvényében. Reklámadó tekintetében megerősíti az adóhatóság, hogy láncolatok esetén is csak egy közzétevő és egy megrendelő lehet. Így tehát ha a reklám közzétevőjével a reklámközvetítő köt szerződést saját nevében, akkor ő minősül megrendelőnek és nem a lánc végén szereplő reklámozó. Társasági adóban továbbá a 3. számú melléklet nem említ olyan szabályt, mely alapján a reklámközvetítő által megfizetett díjak, költségek ne lennének elismert költségek, így tehát tételes szabály hiányában az általános szabályok szerint kell megítélni, hogy az adott kiadás elismert ráfordítás-e.

6. Gyógyszeradó befizetési kötelezettség átvállalása

A tájékoztató részletezi, hogy egy EGT-megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező gazdasági társaság a székhelye szerinti országában érvényes gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezik, és egy Magyarországon érvényes gyógyszer-nagykereskedelmi engedély birtokában lévő gazdasági társaságnak értékesít gyógyszert, a magyar gyógyszer-nagykereskedő pedig továbbértékesíti és kiszállítja azokat gyógyszertáraknak vagy gyógyszer-nagykereskedőknek, akkor az EGT állambeli társaságnak ehhez az értékesítéshez nem kell az OGYÉI által kiadott gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkeznie. Ezek alapján tehát nincs akadálya annak, hogy például egy német társaság, mint magyar gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet végzők részére német engedély alapján értékesítő jogalany, átvállalja egy másik német gyógyszergyártó kötelezettségét.

7. Társasági adófelajánlásról szóló 55. Információs füzet

Az adófelajánlás (rendelkezés az adóról) intézménye tavaly került bevezetésre, mely változatlanul továbbra is alkalmazható. Ennek szabályait részletezi a tájékoztató.

8. A Társasági adó legfontosabb szabályairól új tájékoztató (41. információs füzet) és ehhez kapcsolódóan a non profit szervezetek adózásának alapvető szabályairól (13. információs füzet).

9. Frissített lista az ENSZ BT határozatairól a terrorizmus finanszírozása elleni vagyoni és pénzügyi intézkedésekről

10. 7013/2016. felhívás a vámudvarok létesítéséről

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. március 28.

Hamarosan jön az újragondolt eÁFA

Idén ősszel várhatóan végre elindulhat az automatizált áfabevallás tesztelése, és 2024-re tervezik a rendszer élesítését. Az eÁFA szolgáltatás bevezetését 2021-re tervezték, de az utolsó pillanatban elhalasztották. A fejlesztés azonban az elmúlt időben is folytatódott az eredeti koncepció továbbgondolásával, a gép-gép kapcsolat megteremtésével. „Az automatizált rendszerek használata egyelőre nem lesz kötelező, de mindenkinek megéri legalább követni egyenlege alakulását. A saját számítás és a NAV tervezet közötti eltérésekre is érdemes ránézni, ugyanis ezek olyan hibákra mutathatnak rá, amelyek adóellenőrzésre való kiválasztást generálhatnak.” – figyelmeztetett Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

2023. március 28.

Hogyan kell ellenőrizni az üzleti partnereket?

A gondosan eljáró gazdasági szereplőktől elvárható, hogy még a szerződéskötés előtt tájékozódjanak üzleti partnerükről, meggyőződjenek üzletfelük megbízhatóságáról.

2023. március 28.

Rendezvényszervezés és az áfa

Magyarországon is különbséget kell tenni az adóalanyok és nem adóalanyok között nyújtott szolgáltatások tekintetében, valamint a komplex és a belépést biztosító szolgáltatások tekintetében.