Laptop, pénz és egyéb eszközök adományozása járványhelyzetben (1) Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Hogy kell kezelni adójogi szempontból azokat a helyzeteket, amikor a vállalkozás nem védőeszközöket, hanem más termékeket, például számítógépet, háztartási eszközöket, élelmiszert vagy éppen pénzt kíván adományozni, esetleg ingyenesen nyújt szolgáltatást?

A NAV tájékoztatója

Az adóhatóság honlapján 2020.05.12-én közzétett tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) összefoglalja az ingyenes termékátadások, szolgáltatásnyújtások adózási szempontú megítélésének kulcskérdéseit.

A Kormány által a koronavírus-járvány miatt 2020. március 11-én meghirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Tájékoztató is alkalmazhatónak tekinti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 28/A. §-ában foglalt speciális szabályokat. Amennyiben az ezekben foglalt feltételek teljesülnek, a védőeszközökön kívül más termékek ingyenes átadása, vagy éppen szolgáltatás ingyenes nyújtása után sem kell adót fizetni sem a juttatást nyújtójának, sem a vagyoni érték megszerzőjének.

A Tájékoztató azonban hangsúlyozza, hogy a Gst. alkalmazhatóságát esetről esetre szükséges vizsgálni, mely vizsgálat során figyelemmel kell lenni a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére is.

Mivel a Gst. előírásai értelmében a termékátadásnak, szolgáltatásnak a veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából kell megvalósulni, a juttatásnak közvetlenül olyan hatást kell céloznia, ami a veszélyhelyzet következményeinek elhárítását, mérséklését eredményezi.

A törvény feltételként szabja meg azt is, hogy a termékátadás, szolgáltatás veszélyhelyzetben lévők számára történjen. A Tájékoztató ennek kapcsán rámutat: az a tény, hogy Magyarországon kihirdetésre került a veszélyhelyzet, nem jelenti azt, hogy minden magánszemély közvetlen veszélyhelyzetben lévőnek tekinthető. Másként ítélhető meg egy egészségügyi dolgozó, egy digitális oktatási rendre kényszerült diák, illetve egy az irodai munkája helyett home office-ban foglalkoztatott munkavállaló.

Kiemeli a Tájékoztató, hogy a katasztrófahelyzetben lévők számára nyújtott szolgáltatás, termékátadás csak abban az esetben mentesíthető az egyébként fennálló adófizetési kötelezettség alól, amennyiben a szolgáltatást, terméket nyújtó a rá vonatkozó dokumentálási, nyilvántartási, iratmegőrzési kötelezettségének eleget tesz. A dokumentációnak olyannak kell lennie, amely az adott tényálláshoz tartozó adókötelezettség azonosítására, alátámasztására alkalmas.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó tekintetében a fentieknek megfelelően egyértelműen alkalmazható a Gst. mentességi szabálya az egészségügyi dolgozók részére ingyenesen juttatott védőeszközökön felül részükre ingyenesen biztosított étkezés, lakhatás, közösségi személygépjármű-használat stb. kapcsán is.

Úgyszintén szja-mentesen juttatható a digitális oktatási rendben tanulmányokat folytató tanuló részére pl. laptop, mivel közvetlenül katasztrófahelyzet által érintett személy kapja a juttatást, és a juttatás célja a katasztrófahelyzet következményeinek az elhárítása, hiszen a diákok eszköz hiányában nem tudnak tanulni. Véleményünk szerint, minthogy a juttatás adómentességének megítélésére az említett szempontok irányadóak, az adómentesség független attól, hogy pl. egy cég a munkavállalói gyermekeinek vagy a céggel semmilyen kapcsolatban nem álló diákoknak juttat eszközt, feltéve, hogy a juttatás a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével összhangban történik.

A munkáltató által az irodai munkáját home office-ban végző munkavállaló részére juttatott eszközök kapcsán a Tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy e körben a mentességi szabály korlátozottan alkalmazható, esetenként vizsgálni kell azt, hogy a juttatásban részesülő közvetlen katasztrófahelyzetben lévőnek tekinthető-e, és a juttatás a katasztrófahelyzet következményeinek elhárítását, mérséklését eredményezi-e. Azonban lehetséges adómentes juttatás akkor is, ha a Gst. feltételei nem teljesülnek. A Tájékoztató erre példaként említi, hogy a home office keretében történő munkavégzés biztosítható a laptop tulajdonba adása helyett a használatának biztosításával is. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. sz. mellékletének 7.11. pontja alapján adómentes a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat, ezen adómentességnek pedig nem feltétele, hogy a juttatásban részesülő közvetlenül érintett legyen a katasztrófahelyzetben, illetve az sem, hogy a juttatás a katasztrófahelyzet közvetlen elhárítására irányuljon.

Az alkalmazottak illetve a vevők részére ingyenesen biztosított maszk vagy egyéb védőfelszerelés tekintetében a Tájékoztatóban a korábbi cikkünkben leírttal azonos álláspont szerepel.

Társasági adó és kisvállalati adó

A Tájékoztató is rögzíti, hogy a vállalkozások részéről rászoruló személyek, szervezetek részére pénzben és természetben adott ingyenes juttatások költségének társaságiadó-alapban vagy kisvállalatiadó-alapban történő levonhatóságát a Gst. 28/A. §-a és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 3. számú melléklete alapján kell meghatározni. Ha a kettő közül bármelyik kritériumai teljesülnek, a költség a juttatónál elszámolható, tehát nem kell vele megnövelnie az adóalapot.

Lényeges, hogy míg a Gst. alapján mentesített juttatásoknál sem a juttatónak, sem a juttatásban részesülőnek nem keletkezik fizetési kötelezettsége, addig a Tao. tv. alapján társasági adóban illetve kisvállalati adóban elszámolható tételek a juttatásban részesülő szervezet oldalán adóköteles bevételként jelenhetnek meg.

A Tájékoztató logikáját követve álláspontunk szerint a Gst. alapján mindkét oldalon adómentes pl. a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került szociális szolgáltató szervezetek (pl. családsegítő szolgálatok, hajléktalanszállók, idősotthonok) illetve civil szervezetek (pl. hátrányos helyzetűeket segítő alapítványok, egyesületek) részére adott termékek, szolgáltatások juttatása, ha a juttatás célja a katasztrófahelyzet következményeinek az elhárítása. Ide tartozhat a maszk és egyéb védőeszközök adásán kívül pl. az is, ha egy családsegítő szolgálat a rászoruló családok közötti szétosztásra kap egy raklapnyi fertőtlenítő mosószert, vagy éppen egy autizmussal élőket segítő alapítványnak az online térbe kényszerült munkájához laptopot, egyéb elektronikus eszközöket adnak ajándékba.

Lényeges, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettség nélküli pénzjuttatásról van szó, akkor minden esetben a Tao. tv. 3. számú mellékletét kell figyelembe venni. E szerint a levonhatóság számos esetben fennállhat, amelyek közül a Tájékoztató kiemeli, hogy nem kell az adóalapot növelni, ha adózási értelemben véve civil szervezetnek adott adományról van szó, vagy ha állami fenntartású iskola, állami fenntartású egészségügyi intézmény a kedvezményezett.

Megjegyezzük, hogy ha pl. egy társaság másik társaságnak kíván ingyenesen átadni pénzösszeget (vagy más eszközt), ez is lehet elismert költség a juttatónál. A Tao. tv. 3. számú melléklet A) részének 13. pontja szerint ugyanis a vállalkozás érdekében felmerültnek lehet tekinteni a költséget, ha az adózó rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolta és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti, amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően nyilatkozat útján igazol. A nyilatkozatokban nem szükséges megjelölni, hogy a pénzeszköz (vagy más eszköz) végleges átadása milyen céllal történt, de egy esetleges ellenőrzés során természetesen tudni kell igazolni, hogy nem pl. burkolt tőkeemelésről van szó. A nyilatkozatra formai megkötés sincs, azonban cég részére történő adományozás esetén értelemszerűen a juttatásban részesülő cég képviseletére jogosult személy által cégszerűen aláírt dokumentum kell, hogy legyen. A Tao. tv. 3. számú melléklet A) fejezet 13. pontjának rendelkezése nem tesz különbséget a kapcsolt és a független felek közötti átadás között, ezért a kapcsolt vállalkozás részére véglegesen átadott eszköz összege is elismert költség, ha a két nyilatkozat határidőben a Társaság rendelkezésére áll.

Cikksorozatunk második részében az adományozás illeték- és áfavonzatáról lesz szó.Kapcsolódó cikkek

2020. május 4.

Kinek adhatunk adómentesen szájmaszkot?

A járvány elleni védekezés során egyre több vállalkozás dönt úgy, hogy védőfelszerelést (pl. szájmaszkot, gumikesztyűt, fertőtlenítő folyadékot) juttat a dolgozóinak, az árucikkeit értékesítő kiskereskedőknek illetve a vevőinek. Sokszor azonban nem egyértelmű, hogy ennek milyen adójogi vonzatai vannak.