NAV-figyelő, 29. hét: módosult a belépési gyűjtő árunyilatkozatra vonatkozó NAV útmutató


Módosult a belépési gyűjtő árunyilatkozatok kezeléséről szóló korábbi NAV útmutató.

A NAV 3005/2021. számú útmutatójával módosította a a belépési gyűjtő árunyilatkozatok kezeléséről és a Behozatali Ellenőrző Rendszer működéséről szóló, korábban kiadott 3012/2016. számú útmutatóját.

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: UVK) 127. cikke értelmében az Unió vámterületére beszállított árukra belépési gyűjtő árunyilatkozatot kell benyújtani. A belépési gyűjtő árunyilatkozatot a fuvarozónak kell benyújtania.

A fuvarozó kötelezettségei ellenére, a belépési gyűjtő árunyilatkozatot helyette a következő személyek valamelyike is benyújthatja:

a) az importőr vagy a címzett vagy más olyan személy, akinek a nevében, vagy akinek az érdekében a fuvarozó eljár;

b) bármely személy, aki képes arra, hogy a szóban forgó árukat a belépési  vámhivatalnál vám elé állítsa vagy állíttassa.

A belépési gyűjtő árunyilatkozat elektronikusan, az Unió vámterületére történő megérkezést megelőzően – a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446 bizottsági rendelet (a továbbiakban: FJA) 105-111. cikkei szerinti határidők figyelembe vételével – kell benyújtani.

Amennyiben a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtására késedelmesen került sor, és a vámhivatal nem tartja elfogadhatónak a késedelem indokolását, akkor a az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 84. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 84. § (2) bekezdés f) pontja alapján vámigazgatási bírság kiszabásának van helye.

A Vtv. 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljáró vámszerv vámigazgatási bírságot szab ki az árunyilatkozat-adással, árunyilatkozat adatainak helytállóságával, értesítéssel, okmánymegőrzéssel összefüggő jogsértés esetén.

A Vtv. 84. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a 84. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogsértés valósul meg többek között, ha a vámjogszabályban erre kötelezett személy a Vámkódexben meghatározottak szerint nem nyújt be belépési gyűjtő árunyilatkozatot, tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről szóló értesítést, átmeneti megőrzési árunyilatkozatot, vám-árunyilatkozatot, indulás előtti árunyilatkozatot.

A Vtv. 85. §-a alapján a vámhatóság a vámigazgatási bírságot a 84. § (1) bekezdése szerinti jogsértés megvalósulásában érintett valamennyi személy részére külön szabja ki. Amennyiben a vámhivatal a tényállás tisztázása során több személy – pl. a fuvarozó és az importőr – mulasztását is megállapítja, a Vtv. 85. § (7) bekezdése alapján a szankciót a jogsértést elkövető valamennyi személlyel szemben alkalmazza.

Ha a mulasztás eredményeként vámhiány nem keletkezik, a vámigazgatási bírság kiszabásakor a vámhatóság valamennyi érintett személy tekintetében mérlegeli az eset összes körülményét, az ügyfél, illetve eljáró képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja magatartásának súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az ügyfél, illetve eljáró képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.

A NAV-figyelőben olvashat még adótraffipax hírekről.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek