NAV-figyelő 31. hét: kata-változásokról tájékoztat a NAV


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Jön az „új típusú” 40 %-os adó. Mentes az illeték alól a testvér öröklése és ajándékozása. Gyakori adózói kérdéseket issmertetünk a számlázással és a számlaadat-szolgáltatással kapcsolatban.

Az Adóvilág 2020/8-as számában a NAV a nyári adócsomag fontos szabályaia ismerteti

Az anyagi adójogszabályok területén életbe lépő módosításokat az Országgyűlés által 2020. július 3-án elfogadott és július 14-én kihirdetett, Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) tartalmazza.

I. A személyi jövedelemadót érintő változások

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség átvállalásának adókötelezettsége 2020. július 1-jén hatályba lépett az új Tbj., melynek 46. § (2) bekezdése értelmében, ha az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemély e kötelezettségét nem teljesíti, és az ebből eredő hátralék összege meg haladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát, akkor a tajszámot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő érvényteleníti, a magánszemély egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen nem vehet igénybe.

Mindezekre tekintettel a Módtv. módosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 7. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést. A 2020. július 15-étől hatályos pontosítás révén a magánszemély jövedelmének megállapítása során nem kell figyelembe venni azt az összeget, amelyet az új Tbj. szerint a nem biztosított magánszemély egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága megszerzése céljából, egészségügyi szolgáltatási járulék címén vagy egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodás alapján a magánszemély helyett más személy fizet meg (ideértve a bármely EGT-államban a kötelező társadalombiztosítási rendszer keretében történő megfizetést is).

II. Kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő módosítások

A Módtv. alapján több jelentős változtatás lép életbe 2021. január 1-jétől, amely érinti mind a kisadózó vállalkozásokat, mind azok üzleti partnereit.

  1. január 1-jétől egy magánszemély kizárólag egyetlen jogviszonyával jelenthető be kisadózóként.

Az adóhatóság a bejelentéskor vizsgálni is fogja, hogy a nyilvántartásában szerepel-e már kisadózóként a vállalkozó, és ha igen, az új bejelentést visszautasítja.

Ha egy magánszemély korábban már több jogviszonyában is a KATA tv. szerinti adózást választotta, és önként nem rendezi a jogviszonyait, akkor a NAV 2021. január 1-jével – a kisadózóval és az érintett kisadózó vállalkozásokkal határozatában közölni fogja – hogy az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszonyában törli a magánszemélyt a KATA alanyok köréből.

1) Ha a KATA alany a tárgyévben ugyanazon kifizetőtől egy év során összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevétel után a kifizető 40 % mértékű adót fizet.

A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a KATA adóalany részére bevételt juttat.

2.)  Cégcsoportokat érintő változás:  ha a kifizető olyan KATA alanynak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, a juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 % mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásában pedig köteles feltüntetni a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

Az 1.) és 2.) pontban említett kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a KATA alanyt a 40 % mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.

3.) Külföldről kapott kifizetések: Ha a KATA alany a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől egy év során összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevétel után a KATA alany 40 % mértékű adót fizet.

Ha külföldi kifizető juttat bevételt olyan KATA alanynak, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, a juttatás utáni 40 % mértékű adót a KATA alany fizeti.

Fontos rendelkezés, hogy a 12 milliós értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a fentiekben részletezett azon 3 millió Ft feletti értékeket, valamint a kapcsolt felektől érkező azon bevételeket, amelyek után megfizetésre kerül(t) a 40 % mértékű adó.

◾Tájékoztatási kötelezettség

A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő KATA adóalany a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó tájékoztatja továbbá a vele szerződésben álló kifizetőt a KATA alanyiság megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.

Jövő év január 1-jét megelőzően már fennálló szerződéses jogviszony esetében a fenti tájékoztatást a KATA alany 2021. január 15-éig teljesíti.

III. Illetéket érintő változások

A fentiek mellett az Adóvilág cikkében ismertetésre kerül az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Módtv. 2.) testvérek közötti ajándékozásra, illetve öröklésre irányadó új, kedvező illetékszabálya is.

A Módtv. 2.-t az Országgyűlés 2020. június 16-án fogadta el. A törvénymódosítás célja tovább bővíteni a családon belüli vagyonmozgások mentességét a vagyonszerzési illeték alól, azzal, hogy kedvező illetékszabályt vezet be a testvér öröklésére, ajándékozására is.

Az idézett jogszabályi rendelkezés alapján tehát testvérnek kell tekinteni azt a személyt, akinek mindkét vérszerinti szülője azonos az örökhagyó, megajándékozó vér szerinti szüleivel (ún. édestestvér). Testvérnek minősül továbbá a féltestvér, valamint az örökbefogadáson alapuló testvér is.

A fenti módosítások 2020. július 8-án léptek hatályba. Fontos ugyanakkor, hogy az átmeneti rendelkezés alapján a testvér vagyonszerzéseivel összefüggésben alkalmazható kedvező illetékszabályt azokban az ügyekben is érvényesíteni kell, amelyekben az állami adóhatóság még nem hozott végleges döntést (Itv. 99/V. §).

A NAV-figyelőben a fentieken túl többek között a számlaadat-szolgáltatás gyakran ismételt kérdéseivel és a helyes válaszokkal ismerkedhet meg, valamint megtudhatja, hol kattog az adótraffipax.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2020. július 20.

NAV-figyelő, 29. hét: ismét csökkent a szochó

2020. július 1-jétől 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó. Illetékmentes a testvérek közötti öröklés és ajándékozás. Megjelentek az augusztusi üzemanyagárak.
2020. július 27.

NAV-figyelő, 30. hét: megjelent az új járulékbevallás-tervezet

Az új járulékbevallás-tervezet már tartalmazza az új Tbj. és a szociális hozzájárulási adó módosulása miatti változásokat. A felszolgálási díj is társadalombiztosítási járulékalap lett. Újra fizetni kell EKAER-ben a kockázati biztosítékot az arra kötelezetteknek.