NAV-figyelő: 6. hét – mindent elmagyaráz a NAV


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Számos információs füzetet publikált az adóhatóság: csaknem valamennyi illeték és sok adónem szabályait ismertetik.


1. Az elmúlt hét során a következő információs füzetek kerültek frissítésre

Az ajándékozási illeték

Ajándékozási illeték alá esik az ingatlan ajándékozása, az ingó ajándékozása, a vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, gyakorlásának ingyenes átengedése, valamint az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás (ideértve a követelés elengedését is).

Ajándékozás után illetékfizetési kötelezettség akkor áll fenn, ha az ajándékozásról okirat került kiállításra vagy ingó ajándékozása esetén az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja (abban az esetben is ha erről okirat nem készült).

Ajándékozás esetében a vagyonszerzési illeték alapja az ajándék terhekkel és tartozásokkal csökkentett forgalmi értéke – a tiszta érték.

Az ajándékozási illeték általános mértéke 18%, lakás és lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ajándékozása esetén pedig 9%.

Az illetéktörvény számos esetben mentesíti, vagy kedvezményesebb eljárásban részesíti a megajándékozottat az illetékfizetés alól.

Magánszemélyek számára fontos lehet, hogy egyenesági rokonok közötti ajándékozás illetékmentes. Hasonlóan, a kapcsolt vállalkozások közötti egyes ingóságok ingyenes átadása is mentes, figyelemmel azonban az „offshore” szabályokra (Itv. 17.§ (4))

Az öröklési illeték

Az öröklési illeték tárgya a haláleset folytán történt vagyonszerzés:

  • az örökség – ideértve a haszonélvezeti jog megváltását is –,

  • a hagyomány,

  • a meghagyás alapján történő vagyonszerzés,

  • a kötelesrész szerzése,

  • a halál esetére szóló ajándékozás.

Az információs füzet bemutatja az öröklési illeték részletes szabályait, valamint megtudjuk, mi a teendő az öröklésről való lemondás esetében.

Az öröklési illeték mértéke megegyezik az ajándékozási illeték mértékével, valamint hasonlóan, egyenesági rokonok esetén „haláladó” sincs.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai

A pénzügyi tranzakciós illeték a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzügyi intézményekre és egyes közvetítőkre terjed ki. Az illetékfizetési kötelezettség nem a számla tulajdonosokat, hanem a szolgáltató szervezeteket terheli, így ezzel kapcsolatban sem a magánszemélyeknek, sem a vállalkozóknak vagy egyéb számlatulajdonos szervezetnek nem keletkezik adómegállapítási, bevallási vagy fizetési kötelezettsége.

Az illeték mértéke az ügylet típusától függ. A tájékoztatóan részletes táblázat mutatja be a mértékeket, amiben unalmas perceiben bárki örömmel ellenőrizheti, hogy milyen mértékű illeték az, amit elvileg nem terhel rá át a számlavezető bankja.

 

 

A baleseti adó szabályai

A baleseti adó szabályait a Neta tv-ben találjuk. Az adókötelezettség a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással terhelt időszakhoz kapcsolódik. Az adókötelezettséget a gépjármű üzemben tartója viseli. Az adókötelezettség a gépjármű-felelősségbiztosítási időszak egésze alatt fennáll.

Az adó alapja függ attól, hogy az adóköteles időszak a Kgfb. tv. szerinti speciális időtartamra (türelmi időszak, fedezetlenségi időszak) esik-e.

Főszabály szerint határozatlan időtartamú biztosítási szerződés esetén az adó alapja az éves gépjármű-felelősségbiztosítási díj, határozott tartalmú biztosítási szerződések esetén a határozott időtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj. A baleseti adót csak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj után kell megfizetni. A kiegészítő biztosítások (pl. poggyászbiztosítás, jogvédelem, balesetbiztosítás) nem esnek adókötelezettség alá.

Az adó mértéke az adóalap 30%-a, maximum a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 Ft/gépjármű.

Az adókötelezettség teljesítése történhet adóbeszedéssel, illetve önadózás útján. Főszabály szerint az adó beszedésére kötelezett biztosító állapítja meg, vallja be és fizet meg a baleseti adót.

Akkor kell önadózás keretében teljesíteni az adókötelezettséget az adó alanyának (üzembentartó), ha

  • a biztosító nem Magyarországon van és a biztosító Magyarországon telephellyel vagy fiókteleppel sem rendelkezik;

  • a biztosítási jogviszony díjnemfizetés miatt szűnik meg, az ügyfél fedezetlenségi díjat sem fizet, melynek következtében a gépjárművet a forgalomból kivonják vagy változik az üzemben tartó személye.

A kulturális adó szabályai

A „kulturális” szó celofánjába csomagolt, hétköznapi pőre nevén csak pornóadónak nevezett hozzájárulás 2012 óta kényezteti extra 25%-os adóval a „felnőtt” játékokat és szolgáltatásokat. A törvény értelmében adóköteles a pornográf tartalmú termékek első olyan értékesítése, melyek Áfa tv. szerinti teljesítési helye Magyarország, a törvény 18. számú mellékletében felsorolt pornográf tartalmú szolgáltatások, valamint az erotikus tartalmú telefonszolgáltatás nyújtása.

Az adó alanya az adóköteles tevékenységet folytató személy, szervezet. Az adóalapját a szerint kell meghatározni, hogy a Számviteli törvény alá tartozik-e az adóalany, az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozóról, illetve önálló tevékenységet végző magánszemélyről, esetleg EVA alanyról van-e szó. Mindhárom esetben az adóköteles tevékenységből származó bevétel képezi az adó alapját. Az egyes törvények alá tartozó alanyokra bizonyos eltérések vonatkoznak az adóalap megállapítását illetően.

Az adó mértéke 25%.

Az adókötelezettség önadózással teljesítendő, határideje egybeesik az áfa bevallásra előírt határidővel.

Azon áfa-alanyok, melyek alanyi mentességben részesülnek, vagy bevallás benyújtására nem kötelezett áfa-alanyok, továbbá az áfa-alanyának nem minősülő adóalany bevallási kötelezettségét az adóévet követő év második hónapjának 25. napjáig teljesíti.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

A felajánlás a legkedvezőbb támogatási forma, mivel nem kell előfinanszírozni és nem rontja a vállalkozás adózás előtti eredményét, ami nemzetközi cégcsoporton belüli reporting és bónuszrendszer esetén nagyon fontos szempont lehet. Kiemelkedő előnye tehát, hogy a támogatásra szánt összeg a társasági adóelőlegekből, illetve az éves társasági adóból kerül felajánlásra. Továbbá ne felejtsük el, hogy ha túl nyújtózkodott a vállalkozás a takarón és többet ajánlott fel mint lehetett volna, akkor a többlet összeg nem vész el, hanem automatikusan következő évi felajánlássá minősül át és várja a sorsát.

Az alábbi kedvezményezett célokra tehetünk felajánlást:

a) filmalkotás támogatására

b) előadó-művészeti szervezet támogatására

c) látvány-csapatsport támogatására.

Fontos, hogy nem csak egy kedvezményezett részére, hanem a kedvezményezettek között megosztva is tehető felajánlás.

A támogatás igénybevételéhez szükséges a támogatási igazolás a kedvezményezett részéről, melyet az adózónak kell megküldenie a NAV részére, valamint nyilatkoznia a felajánlott összegről, ami adóelőleg esetében maximum az adott előleg 50%-a, feltöltéskor és az éves adó esetében pedig legfeljebb annak 80%-a lehet.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás tekintetében pedig továbbra is legyen mindenki figyelemmel, hogy támogatási vagy szponzori szerződést köt, ugyanis ellenszolgáltatás a támogatott részéről csak ez utóbbi esetben lehetséges.

A felajánlott összegért cserébe az adózót jóváírás illeti meg a társasági adófolyószámláján.

Nonprofit szervezetek adózásának alapvető szabályai

A NAV tájékoztatója összefoglalja a nonprofit szervezetek szervezeti jogi szabályozását, valamint a vonatkozó számviteli és adózási előírásokat.

Figyelem: jelen tájékoztató csak az egyesületek, alapítványok, köztestületek és közalapítványok eseteit mutatja be. A nonprofit gazdasági társaságok nem ezen tájékoztató szerint ítélendőek meg.

 

 

Az innovációs járulék legfontosabb szabályai

Az innovációs járulék alanya a belföldi székhelyű, számviteli törvény alá tartozó gazdasági társaság, a törvényben felsorolt kivételekkel. Itt érdemes kiemelnünk, hogy nem alanya az innovációs járuléknak a Kkv tv. értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, vagyis amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma nem éri el az 50 főt, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

A járulék alapja megegyezik a helyi iparűzési adó alapjával, csökkentve a Htv. szerint kimutatott, külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalap-rész összegével. A járulék mértéke 0,3%.

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai

A távközlési adó

A távközlési adókötelezettség a távközlési szolgáltatás nyújtását terheli. A távközlési adó alanya maga a szolgáltató.

Mentes a távközlési adó alól a segélyhívás, az adománygyűjtő szám hívása, az üzenetküldés adománygyűjtő számra, a teszthívás, teszt-SMS, és a magánszemély előfizető hívószámáról indított hívások időtartamából havonta 10 megkezdett perc.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai

A 4. héten is megjelent a számla, nyugta kibocsátás szabályait bemutató információs füzet, melyről írásunkban olvashat.

Annyi módosítás történt, hogy a minősített elektronikus aláírással ellátott számlával kapcsolatban kikerült az „elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései” megjegyzés.

Az egyszerűsitett vallalkozói adó 2017. évi legfontosabb szabályai

Az EVA szabályait taglaló információs füzet teljes körűen felöleli a témát. Nem csak azt tudhatjuk meg, kik és hogyan jelentkezhetnek be az EVA tv. hatálya alá, milyen feltételeknek kell megfelelni, vagy mely adónemeket váltja ki, hanem részletes tájékoztatást tartalmaz az adónemek közötti áttérés eseteire.

2. Változások az EVA-ban

Többek között szükség volt az Eva tv. azon rendelkezéseinek módosítása, melyek korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cégről rendelkeznek, mivel az egyéni cég kizárólag korlátlan mögöttes felelősséggel működhet. A pontosítások 2016. november 26-ával léptek hatályba. A változásokról a NAV tájékoztatójából értesülhetnek.

3. Dohánygyártmányok lefoglalása

Felkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lefoglalt cigaretta, egyéb fogyasztási dohány és finomra vágott fogyasztási dohányról szóló jelentés, melyből kiderül, hogy mintegy 7,7 milliárd forintértékben foglaltak le dohánygyártmányokat 2016. év során.

4. Dohánygyártmányok kiskereskedelmi ára

Így módosult az elmúlt hét során a dohánygyártmányok kiskereskedelmi ára!

Érdemes megjegyezni, hogy az állami adó- és vámhatóság által közzétett árak hatályba lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár alkalmazhatóságának kezdőnapját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé a NAV.

Fontos kiemelni, hogy az adójegyes dohánygyártmányok továbbra is kizárólag az adójegyen feltüntetett áron értékesíthetőek, így azokat a NAV listái külön nem tartalmazzák.

Az alábbi listákat érdemes megnézni, melyek tartalmazzák az alkalmazható árakat:

5. Februárra vonatkozó fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra vonatkozó piaci értékek

6. Jövedéki fajtakódok

Elérhetőek a 2017. január 1-jétől és április 1-től alkalmazandó jövedéki fajtakódok.

7. Hirdetmények

A Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítással kapcsolatban az alábbi tájékoztató jelent meg.

8. Tájékoztató a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítéséről

Az alábbi linken tölthető le a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítéséről szóló tájékoztató:

9. Ha vegyi anyagokat gyárt…

… vagy hoz be az Európai Unióba, esetleg termékeket importál, ellenőrizze, hogy érinti-e a REACH regisztráció

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2022. május 20.

800 éves az Aranybulla – Megszületik a kiváltságlevél (4. rész)

Sok minden ismert az Aranybulláról, de nem kevés a bizonytalanság sem a kibocsátásával, hatásaival, utóéletével, megítélésével kapcsolatban. A kiváltságlevél szövege fennmaradt, de az talán kevésbé ismert, hogy mit jelentettek az egyes rendelkezések. Az értelmezést fordítási hibák is nehezítették.