NAV-figyelő, 8. hét: minden a cégkapuról


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Számos fontos információt tett közzé a NAV a cégkapuról, az szja-bevallásról és a Brexitről. Tovább kattog az adótraffipax is.

1.  Március 18-án éjfélig akár sms-ben is kérheti szja bevallási tervezetének postázását az a magánszemély, akinek nincs ügyfélkapuja.

 A kérelmet benyújtani az alábbiak szerint lehetséges:

 • SMS-ben a 06 (30) 344-43-04-es telefonszámra,
 • a NAV honlapján elérhető webűrlap (www.nav.gov.hu/eszja/eszja) kitöltésével,
 • telefonon, a 1819-es Infóvonalon, vagy az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszeren keresztül, a +36 (80) 20-21-22-es telefonszámon,
 • postai úton, kötetlen levél formájában (születési dátum és adóazonosító jel megadásával),
 • a NAV honlapjáról letölthető BEVTERVK-nyomtatványon,
 • személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.

SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni a következő formában: SZJA{szóköz}adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn.

Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.

2. Gyakran ismételt kérdések és válaszok a cégkapuval összefüggésben

A NAV a fenti témát érintően, 23 db gyakori adózói kérdésre adott válaszát tette közzé a 8. héten. Most ezekből emelnék ki néhányat:

 • E-papírt is Cégkapun keresztül küldheti be a NAV-hoz a Cégkapu használatára kötelezett?

NAV válasza: A gazdálkodó szervezetek Cégkapu használatára kötelezettek, így az e-papírt is Cégkapun keresztül küldhetik be.

 • Ha az adózó tárhelyére/cégkapujára érkezett – NAV által feladott – elektronikus iratot nem nyitják meg, akkor meghatároz a jogszabály bármilyen időtartamot, határidőt a második kézbesítés időpontjára vonatkozóan?

NAV válasza: Az Eüsztv. 14. § (4) bekezdése szerint a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,
a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 76. §-a szerint a biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével kézbesített iratnál az átvételre jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 5 munkanapot kell biztosítani. Ha a címzett a küldeményt a határidőn belül nem veszi át, és az átvételt nem tagadja meg, akkor a kézbesítésről – az első kézbesítési kísérletre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – az 5. munkanap elteltét követő első munkanapon másodszor is értesítést kap.

 • Mi a kézbesítési rend a NAV által Cégkapu használatára kötelezetteknek küldött iratok kapcsán? A cég vagy a képviselő cégkapujára, esetleg mindkét helyre egyszerre küldi a NAV az iratokat? Másként megfogalmazva: a beküldött bevallásokról, esetleges hiánypótlásokról érkezik-e értesítés a képviselő saját tárhelyre, vagy kizárólag akkor, ha ügykezelőként vagy cégkapu megbízottként van beállítva az adott céghez, ügyfélhez?

NAV válasza: Az elektronikus űrlapok befogadásával kapcsolatos eBEV nyugtát a benyújtón kívül valamennyi, az adott űrlap benyújtására jogosult képviselő is megkapja. Tehát arról, hogy a NAV befogadta vagy elutasította az űrlapot (bevallást), a cég is és a meghatalmazott is értesítést kap.

Ezen kívül a NAV a küldeményeit a képviselőnek küldi meg, ha képviselő szervezettel vagy egyéni vállalkozó képviselővel rendelkezik, kivéve, ha az ügyet nem az adózó saját maga kezdeményezte. Azaz a kérdés szerinti bevallással összefüggő hiánypótlás esetén, ha a bevallást a gazdálkodó szervezet adta be, akkor a hiánypótlás a cég cégkapujára érkezik. Hivatalból indult ügyben pedig az iratot (határozat, megbízólevél) a NAV, az adózó adott ügyben eljárni jogosult meghatalmazottjának kézbesíti. Az „értesítések” rendje tehát nem függ attól, hogy az ügyfél cégkapujához hozzárendelték-e a képviselőt vagy sem.

 • Ha 2019. január 1-jétől tévedésből még Ügyfélkapun keresztül küldi be a cég törvényes képviselője a bevallást és ezt később észleli, mit tegyen? Ismételje meg a beküldést Cégkapun keresztül?

NAV válasza: 2019. január 1. óta a törvényes képviselő az általa képviselt gazdasági társaság adóügyeiben nem használhatja a KÜNY-tárhelyét. Ha a bevallást mégis a KÜNY tárhelyről küldte be a képviselő és a NAV befogadónyugtával igazolta a befogadást, akkor a beküldést a NAV kifejezett kérése alapján kell csak megismételni.

3. Megjelentek és letölthetők az adatlapok a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) alapján a természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott,

 • legfeljebb 500 000 forint összegű adótartozásra
 • évente egy alkalommal
 • legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez

egyéb okok és körülmények vizsgálata nélkül (automatikus részletfizetési kedvezmény).

A kérelem benyújtása illetékmentes. Az automatikus részletfizetés iránti kérelmét postai úton a kitöltött adatlap segítségével terjesztheti elő, vagy leadhatja azt személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, továbbá lehetősége van elektronikus úton is benyújtani a NAV honlapjáról letölthető FAM01 űrlap kitöltésével.

4. Az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedések listája sajnálatos módon ismét bővült.

5. BREXIT információk

 Egyesült Királyságnak az Európai Unióból 2019. március 29-én történő tervezett kilépésének (BREXIT) közeledtével szükségesnek tartotta a NAV ismételten felhívni a figyelmet a kilépéssel kapcsolatos legfontosabb aktuális tudnivalókra.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban: UK) az Európai Unióból való kilépését tekintve négy forgatókönyv lehetséges:

1.) Az Európai Unió és UK között létrejön a kilépési megállapodás;

2.) Kilépés bármilyen megállapodás nélkül (2019. március 30-tól, illetve UK kérelme esetén egy későbbi időponttól, amennyiben ehhez az Európai Unió többi tagállama hozzájárul);

3.) UK visszavonja kilépési kérelmét (ugyanakkor ehhez az Európai Unió többi tagállamának hozzájárulása nem lesz szükséges);

4.) UK kilépésének elhalasztását kéri.

Tekintettel annak kockázatára, hogy a 2. pontban felsorolt forgatókönyv érvényesül és az Egyesült Királyság március 30-án megállapodás nélkül léphet ki az EU-ból, az  Európai Bizottság Sajtóközleményt adott ki.

A Sajtóközlemény célja, hogy az EU fokozza az uniós vállalkozásoknak szóló, a megállapodás nélküli brexittel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységét a vámügyek és a közvetett adók, így a héa (áfa) területén.

 • Változás a Közösségi adószám ellenőrzésében

Amennyiben Ön a VIES rendszert használja egy vevő, vagy értékesítő adószáma ellenőrzésére, 2019. március 29. után az Egyesült Királyságbeli adószámok többé nem lesznek a rendszer részei. Ezt követően előreláthatólag egy kizárólag az Egyesült Királyságra vonatkozó online adószám ellenőrző rendszer lesz elérhető a GOV.UK weboldalon. A témával kapcsolatosan további információkat a következő  linken, angol nyelven talál.

 • Az Egyesült Királyság kilépése az EKAER bejelentésekkel kapcsolatban a következő következményekkel járhat a NAV Közleménye alapján:
 • Kilépés megállapodással: 2019. március 29. és 2020. december 31. között egy átmeneti időszak lesz érvényben, ami azzal jár, hogy az Egyesült Királyság ugyan az EU-s intézmények munkájában nem vesz részt, azonban úgy kell tekinteni, mintha az EU tagja lenne. Ez azt jelenti, hogy az átmeneti időszakban is azokat a szabályokat kell alkalmazni, mint jelenleg.
 1. ) Kilépés megállapodás nélkül: az Egyesült Királyság 2019. március 30-tól (közép-európai idő szerint 00:00 órától) nem tagja az EU-nak, rá az uniós jogszabályok nem alkalmazandók, harmadik országnak minősül. Ebből következően az Egyesült Királyságból érkező áruk (termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal) vámfelügyelet alatt állnak majd, így nem tartoznak az EKAER hatálya alá. Ugyanezen oknál fogva az Egyesült Királyságba irányuló termékértékesítést és egyéb célú kivitelt sem kell majd az EKAER-be bejelenteni.

3.-4.) Egyesült Királyság visszavonja kilépési kérelmét/Kilépésének elhalasztását kéri: nem változik az Egyesült Királyság tagságának státusza, ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint jelenleg.

6. Adózói tájékoztató Magyarország 2019. január 1-jétől alkalmazható adóegyezményeiről

A NAV által közzétett tájékoztató összefoglalja Magyarország hatályos és alkalmazható adóegyezményeit, továbbá ismerteti a már aláírt, Magyarországon kihirdetett, de még nem alkalmazható egyezményeket is.

Magyarország több mint 70 országgal kötött egyezményt a kettős adóztatás elkerüléséről. Amennyiben az adott jövedelem ún. egyezményes államból származik, akkor az egyezmény rendelkezései alapján kell megállapítani

 • a jövedelem típusát,
 • az adóztatásra jogosult államot (forrásállam vagy az illetőség állama, esetleg mindkettő),
 • a kettős adóztatás elkerülésére szolgáló módszert (mentesítés vagy beszámítás).

Az egyezmény alkalmazása során figyelemmel kell lenni továbbá az egyezmény időbeli hatályára is, vagyis az adott jövedelem szerzésekor hatályos-e az egyezmény.

7. A NAV kiadta 3002/2019. számú útmutatóját a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti másfél millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról

Az Art. szerint amennyiben egy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében egy másik, szintén pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak készpénzes kifizetést teljesít, úgy annak összege nem haladhatja meg a másfél millió forintot. Az értékhatárba az egy naptári hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani.

A törvényben foglalt előírások megsértése esetén a kifizetés teljesítője valamint, ha a szabálytalan kifizetést elfogadja, akkor a kifizetés jogosultja is, a készpénzszolgáltatásnak a másfél millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet.

Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók a belföldi jogi személyek, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyek, valamint az egyéni vállalkozók is.

Az Art. alkalmazásában csak a bankjeggyel és érmével történő fizetés minősül készpénzfizetésnek. Így például nem minősül készpénzfizetésnek, ha az ügyfél bankszámláját vezető banknál történik a tartozás kiegyenlítése készpénz befizetésével és az sem, ha a banknak adott rendelkezés alapján az adózó bankszámlájáról történik készpénzkifizetés az ügyfél részére.

További, készpénzforgalomra vonatkozó szabály az Art-ban, hogy a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített szolgáltatások készpénzben teljesített kifizetéseit be kell jelenteni az adóhatóságnak a„40” jelű, „Bejelentés a készpénzfizetésről” elnevezésű nyomtatványon.

8. Csoportos társasági adóalany tagjainak februári adóelőlegéről és a felajánlások feltételeiről szól a NAV rövid tájékoztatója

9. Megjelent új Információs füzet

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

 • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
 • alkalmi munkára.

Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a 19T1042E jelű elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére. Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a munkaidő változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén -, a bejelentett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére is a 19T1042E jelű adatlap szolgál.

Telefonon történő bejelentés a jogszabályban meghatározott országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történik, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával. A telefonon keresztül történő bejelentés a 185-ös hívószámon teljesíthető.

10. Váminformációk

Kiadta a NAV 3003/2019. számú útmutatóját a vámjogszabályokban meghatározott szankciók alkalmazásáról

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: UVK) alapján minden tagállamnak rendelkeznie kell a vámjogszabályok betartásának elmulasztásáért kiszabott szankciókról. Az ilyen szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Az UVK alapján az igazgatási szankció lehet pénzbírság vagy az érintett személy által birtokolt valamely engedély visszavonása, felfüggesztése vagy módosítása. A két szankció együttesen is alkalmazható.

Az útmutató részletesen tárgyalja a szankcionálandó jogsértéseket, a jogsértő tevékenységben vagy mulasztásban érintett személyeket, valamint ismerteti a jogsértések következményeit.

11. Feketelisták

Az állami adóhatósághoz teljesítendő bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók

12. ADÓtraffipax

Bács-Kiskun megyében, Baranya megyében, Békés megyében a Piac és Vásárcsarnokok, zöldség és gyümölcs kereskedők számíthatnak NAV adóellenőrök látogatására.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei munkatársai 2019. február 25. és március 1. között a fodrászati, szépségápolási szolgáltatóknál ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, Fejér megyében operatív ellenőrzések pékségeknél várhatóak a 9. héten. Az operatív ellenőrzések további pontos helyszíneit és azok részleteit a NAV honlapján találja.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek