A munkavállalók szerelmi kapcsolatának kezelése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A munkavállalók ébrenlétük jelentős részét munkahelyükön, kollégáik társaságában töltik. Ennek következményeként gyakran előfordul, hogy a kollégák közt a munkatársi kapcsolatnál szorosabb viszony alakul ki, barátokká válnak, esetleg szerelembe esnek egymás iránt.

Addig, míg a munkavállalók kapcsolata nem válik kellően komollyá, amíg nem létesítenek egymással élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatot, esetleg nem kötnek házasságot, addig kapcsolatuk a munkajog szempontjából mondhatni irreleváns. A munkajogi előírások nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely alapján a munkáltatónak információt kéne szereznie munkavállalója párkapcsolatáról, illetve választottjának személyéről, esetleg a munkavállalónak ezekről be kéne számolnia. A munkavállaló szerelmi élete a munkavállaló magánéletének részét képezi, a munkáltatónak azzal foglalkoznia nem kell, sőt nem is szabad.

Ez alól némely tekintetben kivételt képez a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 211. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezés, mely szerint a vezető állású munkavállalók kötelesek a munkáltatónak bejelenteni, ha hozzátartozójuk tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak. A munkavállaló tájékoztatási kötelezettsége kiterjed arra az esetre is, ha a hozzátartozó vezetőként létesít munkavégzésre irányuló jogviszonyt egy ilyen társasággal. Tekintettel arra, hogy a munkavállaló házastársa és élettársa is hozzátartozónak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés b) pont], a vezető állású munkavállaló ebben az esetben köteles – ha csak közvetetten is –, de magánéletéről információt szolgáltatni a munkáltatónak. A tájékoztatási kötelezettség azonban az egyszerű szerelmi kapcsolatra nem terjed ki.

A fentieket erősíti meg a Kúria is a közelmúltban, az Mfv.I.10.261/2018. számú ügyben hozott döntésével, mely a munkáltató munkavállalói közti szerelmi kapcsolattal, az azzal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban tett megállapításokat. Az ítélet alapjául szolgáló ügy munkáltatója belső szabályzatában úgy rendelkezett, a szervezetében vezetői tisztséget betöltők kötelesek bejelenteni, ha hozzátartozójuk is a munkáltatónál dolgozik. A konkrét ügyben a vezetőnek minősülő HR igazgató, aki egyébként házas volt, szerelmi kapcsolatba bonyolódott egy másik munkavállalóval, mely kapcsolatról a munkáltatót nem tájékoztatta. Mikor a HR igazgató házastársa számára a viszony kiderült, nem késlekedett arról emailben értesíteni a munkáltató ügyvezetőjét, aki a szabályzaton alapuló bejelentési kötelezettség elmulasztására hivatkozással megszüntette a munkavállaló munkaviszonyát. A HR igazgató a felmondás jogellenességére, valamint az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozva bírósághoz fordult. Ítéletében a Kúria kiemelte, hogy a munkavállalónak a párkapcsolatára vonatkozó adat védelméhez, illetve a magánéletéhez való joga elidegeníthetelen személyiségi jogai, azokat a munkáltató csak az Mt.-ben meghatározott esetekben jogosult korlátozni. Ennek megfelelően a munkavállalótól csupán olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése (megszüntetése), valamint az Mt.-ből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges [Mt. 10. § (1) bekezdés]. A munkavállaló személyiségi joga csupán akkor és annyiban korlátozható, amennyiben az a kívánt cél eléréséhez szükséges és azzal arányos [Mt. 10. § (2) bekezdés]. Az ügy kapcsán a Kúria megállapította, a szerelmi kapcsolat a hozzátartozói minőséget még nem alapozza meg, a munkavállalót így a szabályzatban foglalt bejelentési kötelezettség erre nézve nem terhelte, magánéletéről nem volt köteles információt szolgáltatni a munkáltatónak, a felmondás így jogellenesnek minősült.

A fentiek alapján a munkavállalók nem kötelezhetők arra, hogy bevallják, tájékoztassák a munkáltatót párkapcsolati státuszukról. Ennek megfelelően nem szankcionálható a munkavállaló, ha nem tájékoztatja munkáltatóját szerelmi életének alakulásáról, illetve a munkáltató ezt érintő kérdéseire megtagadja a válaszadást, ugyanígy nem részesíthető hátrányos jogkövetkezményben a munkavállaló akkor sem a munkáltató szervezetén belülről választ párt, hiszen ez a magánéletének része, melyre a munkáltatónak nem lehet befolyása, utasítási joga erre nem terjed ki. Ez alól a konkrét körülmények függvényében kivételt képezhet az az eset, ahol két olyan munkavállaló bonyolódik szerelemi kapcsolatba, akik egymással irányításra, ellenőrzésre, elszámoltatásra irányuló jogviszonyban vannak, minek köszönhetően a munkáltató részéről felmerülhet a részrehajlás vagy visszaélés gyanúja.

Ha a munkáltatónak mégis tudomására jut, hogy dolgozóikat szoros szálak fűzik egymáshoz, célszerű ezzel kapcsolatban semleges hozzáállást tanúsítania. Az egyenlő bánásmód követelményének szem előtt tartásával kell a munkavállalókat továbbra is egyénileg, az addig megszokottak szerint kezelni. A munkavállalók méltányolható személyes körülményeinek figyelembevétele ugyanakkor a munkaviszony teljesítésének egyoldalú meghatározása során kötelező [Mt. 6. § (3) bekezdés]. Ennek megfelelően, ha például a szerelmes munkavállalók azt kérik, szabadságukat a munkáltató nászút céljából egyidőben adja ki, úgy a munkáltató köteles a döntés során törekedni arra, hogy nekik aránytalan sérelmet ne okozzon, és lehetőség szerint egy időpontban kiadni a kért szabadságot.


Kapcsolódó cikkek

2023. november 28.

A távolléti díj szabályai és számítása

Bizonyos esetekben előfordul, hogy a munkavállaló munkavégzés hiányában is díjazásban részesül. Az ilyen jellegű kifizetést nevezzük távolléti díjnak. A távolléti díj kiszámítása a munkavállaló számára fizetett bér pontos megállapítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, de a végkielégítés és a kártérítés maximális összegének mértéke is ennek ismeretében határozható meg.

2023. november 27.

Munkavállalási célú tartózkodási engedély és annak ügyvédi kihívásai

Magyarországon egy évben több mint 130 ezer tartózkodási engedélyt ad ki az idegenrendészeti hatóság. Ennek körülbelül a kétharmadát a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek teszik ki. (kb. 85 ezer). Könnyen belátható, hogy ez az engedély típus nem csak a munkavállaló harmadik országbeliek és az őket foglalkoztató cégek életét befolyásolja közvetlenül, de hatalmas nemzetgazdasági jelentősége is van.

2023. november 27.

Minimálbér 2024: íme, minden részlet

Áttekintjük, hogy a december 1-től hatályos 2024-es minimálbér és garantált bérminimum milyen jövedelmeket, kedvezményeket és közterheket pontosan melyik időponttól és miként érint.