Értékpapír juttatás adómentesen

Szerző: Dihen Lajosné
Dátum: 2014. január 16.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a munkavállalók részére értékpapír (üzletrész, részvény), vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (vételi, jegyzési jog) juttatható adómentesen. Ez egy igen kedvező lehetőség azoknak a cégeknek, amelyek ingyenes vagy kedvezményes értékpapír juttatás formájában kívánják dolgozóikat ösztönözni, munkájukat elismerni.


Értékpapír juttatásra vonatkozó általános adózási szabályok

2003-tól a személyi jövedelemadóról szóló törvény egy fejezettel egészült ki, amely az értékpapír formájában vagy az értékpapírra vonatkozó jog alapján megszerzett vagyoni érték révén megszerzett bevétel adókötelezettségéről rendelkezik. Korábbi szabályok szerint természetbeni juttatásnak minősült a kifizető által értékpapír formájában adott vagyoni érték esetében az értékpapír szokásos piaci értékéből az a rész, amelyet a juttatásban részesülő magánszemély a kifizetőnek nem térít meg.

2003-tól értékpapír természetbeni juttatásként nem adható, és az értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték adókötelezettségét a felek között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell megállapítani és ennek megfelelően kell a kifizetőt, illetőleg a magánszemélyt terhelő adó- és járulék kötelezettségeket teljesíteni. Így, ha a munkáltató ad a munkavállalójának értékpapírt, akkor a bevétel adókötelezettségét a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani, és a közterheket úgy kell megfizetni, mintha bért kapott volna a munkavállaló.

Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program

A személyi jövedelemadó törvény 2003. évi módosításakor azonban a cégek számára továbbra is fennmaradt egy kedvezményes lehetőség a munkavállalók teljesítményének értékpapír-juttatás útján történő elismerésére. A 77/C. § révén megszületett az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program fogalma, melynek keretében a munkavállalónak értékpapír formájában juttatott vagyoni érték nem minősül bevételnek a magánszemélynél.

Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program az értékpapír juttatásnak egy adózási szempontból kedvező változata. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programot a NAV kérelem alapján nyilvántartásba veszi, és ez alapján történhet az értékpapír-juttatás. A program keretében értékpapír szerezhető ingyenesen, vagy opciós jog (vételi, jegyzési, eladási és más hasonló jog) gyakorlásával egyaránt. Lényege, hogy az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében megszerzett jövedelem a törvényben meghatározott feltételek esetén, a magánszemély számára nem képez bevételt.  Az értékpapír megszerzésekor tehát nem kell adót fizetni. Adózni csak egy alkalommal kell, amikor az értékpapírt a kötelező tartási időszakot követően elidegenítik. Ekkor a jövedelem árfolyamnyereségnek minősül.

Az értékpapír-juttatási programra szigorú tartalmi és adminisztratív előírások vonatkoznak, amelyeket a személyi jövedelemadó törvény, és az ahhoz kapcsolódóan kiadott 5/2003. (II. 4.) PM rendelet szabályoz. A PM rendelet az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjét, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét szabályozza.

Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programra vonatkozó előírások, feltételek be nem tartása esetén az értékpapír megszerzésekor a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell adót fizetni, majd az értékpapír elidegenítésekor árfolyamnyereség jogcímén. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni, ha a kötelező tartási időszakon belül bizonyos események, például a munkaviszony megszűnése, az értékpapír bevonása, átalakítása, az értékpapír kölcsönbe adása bekövetkeznek, vagy az adóévben megszerzett értékpapírok szokásos piaci értéke az 1 millió forintot meghaladja.

Változások a szabályozásban 

A 2013. évi CC. törvény 15. §-a módosításokat léptetett életbe a munkavállalói értékpapír-juttatási programra vonatkozóan. A módosítás a törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, így már 2013. december 29-től indulhat az új szabályok szerinti program. 

Lényeges változás, hogy a korábbiaktól eltérően a munkavállalói értékpapír-juttatási programokat nem kell nyilvántartásba vetetni a NAV-nál. Az új rendelkezés szerint az Szja tv. 77/C. pontja tartalmazza azokat a feltételeket, melyek alapján az értékpapír-juttatás munkavállalói értékpapír-juttatási programnak minősül. A korábbi szabályozás szerint akkor valósulhatott meg az értékpapír-juttatás elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében, ha a hatóság azt nyilvántartásba vette.

Kedvezőbbé válik a program indítása, ugyanis nem feltétel, hogy dolgozók 10 százaléka részt vegyen a programban, ugyanakkor a programot a dolgozók teljes körében írásban kell meghirdetni.

Változatlanul maradt, hogy a munkáltatók a munkavállalóknak legfeljebb évi 1 millió forintos összegben és három éves várakozási idő mellett juttathatnak adómentesen értékpapírt. 

Új feltételként szabályozza a törvény, hogy a juttatásra való jogosultság semmilyen módon nem kapcsolódhat a munkavállaló, vezető tisztségviselő egyéni teljesítményéhez. Ugyancsak tilos a részvételre jogosultak körét a munkaköri feladattal kapcsolatos egyéni teljesítménytől függő ismérvhez kötni.

Átmeneti szabályként kell alkalmazni, hogy a 2014. év előtti elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programokba beléphetnek olyan munkavállalók is, akiket a program bejegyzésekor nem jelentettek be az adóhatósághoz.

Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program részletes szabályai (Szja tv. 77/C. §)

Nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha

 • a magánszemély az értékpapírt munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében, a programban meghatározott feltételekkel szerezte, valamint
 • a program szervezője vagy a kibocsátó az értékpapírt a közvetlen átadás helyett a munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásában megjelölt, befektetési szolgáltatónál, vagy külföldi befektetési szolgáltatónál a magánszemély javára egyedi letétbe helyezte vagy
 • a magánszemély a program keretében kizárólag értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési vagy más hasonló jogot szerez és e jog gyakorlására csak a jog alapításának évét követő második év letelte után jogosult.

A munkavállalói értékpapír-juttatási program feltételrendszere

Munkavállalói értékpapír-juttatási programnak minősül az olyan juttatási rendszer:

 • a) amelynek keretében kizárólag a gazdasági társaság vagy annak kapcsolt vállalkozása által kibocsátott értékpapírt lehet szerezni;
 • b) amelynek keretében kizárólag a gazdasági társaság munkavállalója vagy vezető tisztségviselője szerezhet értékpapírt;
 • c) amelyet a gazdasági társaság munkavállalói és vezető tisztségviselői között teljeskörűen írásban meghirdetnek;
 • d) amelyben a gazdasági társaság munkavállalói és vezető tisztségviselői közül a részvételre jogosultak körét nem a munkaköri feladattal kapcsolatos egyéni teljesítménytől függő ismérv határozza meg;
 • e) amelyben a juttatásra való jogosultság semmilyen módon nem kapcsolódik a munkavállaló, vezető tisztségviselő egyéni teljesítményéhez;
 • f) amelyben a program szervezője visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a programban foglaltak teljesítésére azzal, hogy a juttatás a gazdasági társaság érdekkörébe tartozó, előre meghatározott, a program meghirdetését követően meg nem változtatható, objektív feltételhez köthető;
 • g) amelyben az adóéven belül részt vevő magánszemélyek legfeljebb 25 százaléka lehet vezető tisztségviselő;
 • h) amelynek keretében az adóéven belül a vezető tisztségviselők legfeljebb a megszerezhető összes értékpapír együttes névértékének 50 százalékát kitevő együttes névértékű értékpapírt szerezhetnek; és
 • i) amelynek keretében a gazdasági társaság és a kibocsátó számviteli vezetője, felügyelő-bizottsági tagja és e személyek közeli hozzátartozója a program keretében nem szerezhet értékpapírt.

Milyen előnyei vannak a munkavállalói értékpapír juttatásnak?

A munkavállalói értékpapír-juttatási program bevezetésének, és kedvező adóztatásának célja a munkavállalói tulajdonlás ösztönzése. A megszerzett értékpapír a “kötelező tartási időszakon” belül nem értékesíthető, ez a feltétel a hosszabb távú befektetés ösztönzését szolgálja.

Az értékpapír-juttatási program legfőbb előnyei a cég iránti lojalitás növekedése, alkalmazotti összefogás, és a dolgozók tulajdonosi, részvényesi tudatának kialakítása, erősítése. Vagyis a munkavállalók tulajdonosi részvételének célja a tulajdonosok és a munkavállalók közötti szemléletbeli különbség csökkentése, valamint az, hogy a munkavállalók részesedni tudjanak a cég által elért eredményekből.


Kapcsolódó cikkek:


Idén lassulhat a béremelkedés üteme
2021. február 25.

Elemzők szerint a gazdaság teljesítményéhez képest különösen dinamikus volt tavaly a bérek emelkedése, de az idén érzékelhetően lassulhat az ütem, amit már a minimálbérre és a garantált bérminimumra vonatkozó megállapodás is jelez.

Sztrájk a Contitechnél
2021. február 24.

Sztrájk a Contitechnél

Az új kollektív szerződésről folyó tárgyalások eredménytelensége miatt 24 órás sztrájkot tartanak a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. makói gyárában szerdán 14 órától.

Meghosszabbították a távmunka könnyített szabályait
2021. február 23.

Az átmeneti rendelkezések a veszélyhelyzet meghosszabbításával összhangban alkalmazhatók újabb három hónapon át, így május 23-ig állapodhatnak meg a törvényi keretektől eltérően a távmunkáról a munkáltatók és a munkavállalók.

Lehet-e szóban munkaszerződést kötni?
2021. február 23.

Mi történik, ha a felek nem foglalták írásba a munkaszerződést: érvényes, vagy az írásbeliség hiány miatt érvénytelenné válik?