Fogyatékosoknak járó kedvezmények 7.


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A fogyatékos emberek a társadalom egyenrangú tagjai, akik azonban állapotuk miatt a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása a társadalom kötelezettsége, amit jogszabályi szinten kell biztosítani. A cikksorozat a fogyatékossággal összefüggő előnyöket, kedvezményeket tekinti át. Bemutatja a fogyatékossághoz kapcsolódó munkajogi kedvezményeket, az eltérő családtámogatási ellátásokat és azok igénybevételének módját, a személyi jövedelemadó kedvezményeket, és egyéb kedvezményeket, ellátásokat. A fogyatékossággal összefüggésben el kell különíteni a fogyatékos személyek valamint a fogyatékos (tartósan beteg) gyermeket nevelők kedvezményeit. 

A cikksorozat utolsó témája a betegséghez, fogyatékossághoz kapcsolódó egyéb kedvezmények. A cikk azokat a kedvezményeket emeli ki, amelyek jövedelmi helyzettel függetlenül, vagyis nem szociális alapon nyújt anyagi segítséget az egészségi állapotuk miatt nehezebb körülmények között élő betegek, vagy valamilyen fogyatékossággal élők, illetve azok családja számára. A cikk segítséget ad ezen kedvezmények igénybevételéhez is, bemutatva az igénylés módját.


3. Gépjárműadó alóli mentesség

 

Gépkocsi súlyadó kedvezmény : Ha a gépjármű súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgál,akkor a gépjárműre súlyadó-mentességet lehet kérelmezni.A kérelmet a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti területileg illetékes önkormányzat adócsoportjánál kell beadni,és mellékelni kell a mozgássérültség fokát igazoló szakorvosi igazolást.

Súlyosan mozgáskorlátozottak gépjárműadó (súlyadó) alóli mentessége

Tájékoztató súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó mentességéről

 

 

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség. A további részletekért kattintson a bővebben gombra!

A 2012. évben hatályos jogszabályok alapján az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§ a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint „súlyos mozgáskorlátozott személy:
•    a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23.§ (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy,
•    a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy,
•    a BNO kód XIII. főcsoportjába (M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy.
Az R. 14.§ (4) bekezdése szerint a korábban hatályos (164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-éig felhasználható a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására. 
Ebből következően tehát a súlyos mozgáskorlátozott személyre tekintettel 2012. évben a korábbiakban „hétpontos” I. fokú Orvosi szakvéleményen alapuló gépjárműadó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességi idejéig, de legkésőbb 2012. december 31. napjáig áll fenn.
Ezt követő határnaptól – azaz 2013. január 1. napjától – a mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező igazolja a fent részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Az ezt igazoló dokumentumok az alábbiak lehetnek:
•    mozgásszervi fogyatékosságot igazoló – fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) határozat másolata,
VAGY
•    18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti IGAZOLÁS tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről,
VAGY
•    a szakértői szerv által kiadott legalább 40%-os egészségkárosodásról szóló BNO: M00-M99 vezető diagnózisra tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. (A szakértői szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelődje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet).
A fenti jogszabályváltozásokból eredően tehát Önnek, amennyiben a gépjárműadó mentességet 2013. évben is igénybe kívánja venni, úgy igazolnia kell a fent megjelölt dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását.

Adócsoport

A mentesség igénybevételének már nem feltétele, hogy a mozgáskorlátozott személy adóalany egyben az autó tulajdonosa is legyen, ugyanis ez évtől kezdődően már a súlyosan mozgáskorlátozott üzembentartó adóalany is mentesül az adófizetés alól.

Ez azért lényeges változás, mert eddig, ha egy családban például a feleség volt súlyosan mozgáskorlátozott, ám a férje nevén volt az autó, a feleségnek csak üzembentartói joga volt, akkor nem járt a gépjárműadó mentesség. Most – mint üzembentartónak – jár a mentesség.

A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja jelenleg az ez évre vonatkozó gépjárműadó csekkek kipostázásán dolgozik, de felhívja az érintettek figyelmét, hogy – mivel központi adatbázis nyomán küldik ki a csekkeket – akit érint a mentesség, az jelezze az adócsoport felé. ( A gépjárműadó befizetése alól orvosi igazolással rendelkező súlyosan mozgáskorlátozottak mentesülnek, egyéb jellegű betegségben szenvedők számára a szabályozás ezt nem teszi lehetővé.) Viszont mostantól csak 13 ezer forintig jár a mentesség, ha e fölötti összeget állapítanak meg teljesítménye alapján az autóra, a különbözetet be kell fizetni. 

Az éves adóteherhez kapcsolódó mentesség (13.000 Ft erejéig) továbbra is érvényesíthető a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvőképességet kizáró (korlátozó) gondnokság alatt álló nagykorút szállító adóalany (szülő) személygépkocsija utáni adóban.

 

4. Személygépkocsi szerzési támogatás

Személygépkocsi szerzési támogatás :Pénzbeli hozzájárulás :1)olyan személygépkocsi vételárához,ami belföldi kereskedelmi forgalomban van,3 millió forintot meg nem haladó fogyasztói árú.legfeljebb 1610 köbcentiméter lökettérfogatú benzinüzemű vagy 2000 köbcentiméter lökettérfogatú dízelüzemű 2)vagy a megyei (fővárosi) rehabilitációs főorvos javaslata alapján segédmotoros kerékpárnak minősülő,három- vagy négykerekű jármű(segédmotoros rokkantkocsi),illetőleg a járműnek nem minősülő,sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz.3)olyan külföldről behozandó személygépkocsi,segédmotoros rokkantkocsi,kerekesszék vám- és általános forgalmi adó költségének megtérítéséhez,aminek behozatalát előzetesen az Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium engedélyezte.Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a megyei(fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője által kiállított utalvány másolatát.A támogatás mértéke a vételár,illetve a vám- és általános forgalmi adó együttes költségének 60%-a,legfeljebb azonban 300 000 Ft.Szerzési támogatás ugyanazon személynek hétévenként egy ízben adható ki.A kérelmeta lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani a tárgyév április 30-ig.A kérelemhez csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt(ún. „hétpontos papír”,ezt a háziorvos,házi gyermekorvos,illetőleg bizonyos esetekben a háziorvos beutalása alapján az illetékes szakorvos állítja ki),a jövedelemigazolásokat,a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást,az esetleges gyógykezelésre vonatkozó igazolást,a súlyos mozgáskorlátozott ,illetőleg a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát,mozgáskorlátozott gyermek esetén a szülő(szállítást végző személy) írásbeli nyilatkozatát,hogy a súlyos mozgáskortlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja,a mozgáskorlátozott,illetőleg a szállítástvégző személy nyilatkozatát,hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült gépjármű vásárlási vagy szerzési támogatásban,illetőleg gépjármű-behozatali vámmentességben.Szerzési támogatásra jogosult az a személy,aki a vele közös háztartásban élő 3. életévét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállalja,ha a szállítás a gyermek rendszeres intézményi ellátása,gyógykezelése vagy tanulói jogviszonyának fenntartása miatt indokolt.Gyógykezelésnek minősüla súlyos mozgáskorlátozott személy egészsége megőrzése miatt,havi legalább 2 alkalommal gyógyító intézetbe történő szállítása.Intézményi ellátás a személyes gondoskodást nyújtó szociális,valamint a gyermek habilitációját,rehabilitációját,fejlesztő foglalkozását szolgáló egyéb intézmény rendszeres látogatása.

Átalakítási támogatás : Az átalakítási támogatás egyrészt a vezetés feltételeként előírt,gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához,illetve segédberendezés felszereléséhez,átalakításához nyújtott támogatás,másrészt a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás,amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását.Az utóbbi támogatásra jogosult az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy,aki a vele közös háztartásban élő 3. életévét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival történő szállítását vállalja(ha a szállítás a gyermek tanulói jogviszonya,gyógykezelése,rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt).A támogatás mértéke az átalakítás költsége,de legfeljebb 30 000 Ft.Erre a támogatásra ugyanazon személy hétévenként jogosult.A kérelmet a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani,a tárgyévben bármikor.A kérelemhez csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt,a jövedelemigazolásokat,a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást,az esetleges gyógykezelésre vonatkozó igazolást,a súlyos mozgáskorlátozott,illetőlega szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát és nyilatkozatot,hogy hét éven belül nem részesült átalakítási támogatásban.

Közlekedési támogatás :A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása.Alapösszege 7000 Ft/év.Ha az 1-62 év között a dúlyosan mozgáskorlátozott személy tanulói jogviszonyban  vagy munkaviszonyban áll,akkor 24500 Ft.A kérelmet a lakóhely szerint illetékes talapülési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani a tárgyév április 30-ig.Csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt,a jövedelemigazolásokat,a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást.Ha a jogosult személy eltartottról gondoskodik,azeltartott születési anyakönyvi kivonatát vagy az eltartott személyi lapját is csatolni kell,ez esetben az összegek is magasabbak(10500 vagy 28000Ft).Nem jár a közlekedési támogatás,ha a családban az egy főre jutó,a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2,5-szeresét meghaladja.

Akadálymentesítési támogatás :A súlyosan mozgássérült személy a műszakilag akadálymentes lakás kialakításához állami támogatást vehet igénybe.A támogatás összege az akdálymentes új lakás építéséhez,vásárlásához legfeljebb 250 000 Ft(ha a vásárló mozgássérült),meglévő lakáson végzett akadálymentesítéshez legfeljebb 150 000 Ft(ha az igénylő mozgássérült)és legfeljebb 100 000 Ft(ha a vásárló a mozgássérült közeli hozzátartozója).A támogatást igényelheti a mozgássérült vagy az elhelyezéséről gondoskodó közeli hozzátartozó.A támogatást a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége javaslata alapján folyósítja az erre felhatalmazott pénzintézet.Kapcsolódó cikkek