Hozzátartozói nyugdíjak: Horvátország és Hollandia


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról és a hozzátartozói nyugdíjakról szóló általános bevezető cikkhez kapcsolódva most a kiválasztott országok állami hozzátartozói nyugdíjbiztosításának bemutatásával foglalkozunk abc sorrendben haladva, így Ausztria, Belgium, Csehország, az Egyesült Királyság, Finnország és Franciaország után most Hollandiával valamint Horvátországgal.


A leírások a lehető legnagyobb körültekintéssel készülnek, azonban mivel a társadalombiztosítás egy igen gyorsan változó és összetett terület, konkrét jogosultsági kérdés esetén mindig az adott nemzeti nyugdíjbiztosítási szervhez érdemes és szükséges fordulni – ezek nevét és elérhetőségét a leírásokban mindig közzétesszük.

Hollandia

Alkalmazandó jogszabály(ok): Általános Túlélő Hozzátartozói Törvény (Algemene nabestaandenwet, Anw)

A holland nyugdíjrendszer egy általános, minden lakosra kiterjedő és helyben lakási időszakra épülő rendszer. Finanszírozása járulékokból és adókból történik, ezekből átalányösszegű nyugdíjat folyósít a jövedelmek függvényében. (Ezt a szociális partnerek közötti megegyezésen alapuló kötelező kiegészítő nyugdíjrendszer egészíti ki a legtöbb munkavállalóra kiterjedően ¨C ezekre azonban ebben a cikkben most nem térünk ki.)

A hozzátartozói ellátásokra jogosult személyek lehetnek a házastárs, elvált házastárs, élettárs és a mindkét szülőjét elveszítő árva.

Feltételek az elhunyt személyre nézve, hogy a halál időpontjában biztosított legyen.

Feltételek a házastársra nézve: A túlélő házastárs akkor lehet jogosult,

 • ha 1950. január 1-je előtt született, vagy
 • legalább 45%-os munkaképesség-csökkenése van, vagy
 • van 18 év alatti, nem házas gyermeke (saját, nevelt vagy mostoha gyermek egyaránt), aki nem tartozik más háztartáshoz.

A nyugdíjkorhatár betöltésekor a hozzátartozói ellátást felváltja az általános öregségi nyugdíj (Algemene Ouderdomswet, AOW). A holland öregségi nyugdíjkorhatár ismertetője megtalálható az erre vonatkozó korábbi cikkünkben.

Néhány esetben akkor sem állapítanak meg hozzátartozói ellátást, ha a fenti feltételek teljesülnek.

Ennek okai a következők lehetnek:

 • a partner a házasságkötéstől vagy az együttélés kezdetétől számított egy éven belül hunyt el olyan betegségben, amelyben már a házasságkötés/együttélés kezdőnapján is szenvedett és a halála várható volt.
 • a partner a Hollandiában történő munkavégzésének vagy életének kezdetétől számított egy éven belül hunyt el olyan betegségben, amelyben már azon a kezdőnapon is szenvedett és a halála várható volt.
 • az igénylő a partnere életét kioltotta, vagy ebben más segítségére volt, vagy
 • az igénylő börtönben van.

Feltételek az elvált házastársra nézve: Elvált házastárs akkor jogosult, ha az elhunytat tartásdíj fizetésére kötelezték. Nincs jelentősége tehát annak, hogy az elvált házastárs ezt az összeget ténylegesen megkapta-e, azaz az elhunyt megfizette-e azt, amire kötelezték.

Feltételek az élettársra nézve: a túlélő házastárssal azonos feltételek irányadóak.

Feltételek a gyermekekre nézve: csak a mindkét szülőjét elveszítő árva jogosult 16 éves koráig, vagy rokkantság esetén 18 éves koráig, és 21 éves koráig, ha diák.

(Csak a következő két, kivételes esetben állapítanak meg egyik szülőjét elveszítő árvának ellátást:
ha az anya halt meg, és nincs jogilag megállapított apa, vagy ha az egyik szülő meghalt, és a másikat a szülői felügyelettől eltiltották mielőtt a halál bekövetkezett volna.)

Ebben a tagállamban más személyek nem lehetnek jogosultak hozzátartozói nyugdíjra.

Ellátások szabályai – házastárs/elvált házastárs/élettárs:

Túlélő házastárs, élettárs: 1.143,67 euró/hó. Kiegészítésként jár havi 83,93 euró üdülési támogatás (vakantie-uitkering).

Elvált házastárs: az ellátás összege nem haladhatja meg a tartásdíj összegét.

A hozzátartozói nyugdíjak függnek a jogosult bevételeitől, jövedelmétől.

Ha az igénylő újraházasodik vagy mással együtt él, a hozzátartozói nyugdíj megszűnik. Ha az együttélés 6 hónapon belül véget ér, az igénylő kérheti az ellátás további folyósítását.

Ellátások szabályai – gyermekek: Mindkét szülőjét elveszítő árva:

 • 10 év alatti gyermek esetén: havi bruttó 377,19 euró,
 • 10 és 16 év közötti gyermek esetén: havi bruttó 557,54 euró,
 • 16 és 21 év közötti gyermek esetén: havi bruttó 737,89 euró.

Üdülési kiegészítés (vakantie-uitkering) a fentiek 7%-os összege.

Van-e maximum összeg az összes ellátottra nézve: nincs ilyen ebben a tagállamban.

A hozzátartozói nyugdíjak minimum összege: nincs ilyen ebben a tagállamban.

A hozzátartozói nyugdíjakra nézve maximum összeg: a legmagasabb összeg a törvényes nettó minimálbér 70%-a lehet. Ez kiegészíthető 20%-kal olyan személynek, aki 18 év alatti gyermeket nevel.

Bérszámfejtők feladatai a 2015-ös szabályok alapján

Személyi jövedelemadó
Társadalombiztosítás
Járulékfizetés
Munkaügy

Előadók: Dr. Andrási Jánosné, Farkasné Gondos Krisztina, Széll Zoltánné, Dr. Kártyás Gábor

Időpont: 2014. november 20.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Adózik az ellátás, járuléklevonás az általános hozzátartozói törvény (Algemene nabestaandenwet, Anw), az általános öregségi nyugdíj törvény (Algemene Ouderdomswet, AOW), az általános rendkívüli orvosi költségek törvény (Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ) és az egészségbiztosítási törvény (Zorgverzekeringswet, Zvw) céljaira.

További információk a holland társadalombiztosítási szerv honlapján találhatóak:
Sociale Versekeringsbank

Horvátország

Alkalmazandó jogszabály(ok): Nyugdíjbiztosítási törvény (Zakon o mirovinskom osiguranju) – 2014, és ehhez kapcsolódóan a Nyugdíj kiegészítésekről szóló törvény (Zakon o dodatku uz mirovinu ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju) – 2007. Törvény a Maximum Nyugdíjról (Zakon o najvišoj mirovini) – 1998.

A kedvező feltételek mellett megítélt nyugdíjak csökkentéséről szóló törvény (Zakon o smanjenju mirovina od ređenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju) – 2010.

Kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer működik ebben a tagállamban az aktív személyeknek, a hozzátartozói nyugellátás az elhunyt személy (vélelmezett) nyugdíjának függvénye.

A kötelező első pilléres nyugdíjrendszerhez kötelező második pilléres magán nyugdíjbiztosítás tartozik. Jelen ismertető az első pilléres szabályokat veszi sorra.

A hozzátartozói ellátásokra jogosult személyek az alábbiak lehetnek.

 • túlélő házastárs,
 • elvált házastárs, ha tartásdíjra volt jogosult,
 • élettársak (különböző nemű személyek házasságon kívüli együttélése),
 • gyermekek (saját, nevelt és mostoha gyermekek),
 • szülők és testvérek, ha az elhunyt őket eltartotta.

Feltételek az elhunyt személyre nézve: az elhunyt személy legalább öt évnyi biztosítási időt (ez a tényleges járulékfizetési időszakokat jelenti) vagy tíz évnyi jogosultsági időszakot szerzett (ebbe beleértve a nem járulékfizetési, azaz egyenértékű időszakokat is – lásd ezeket részletesen az előző, Horvátországgal foglalkozó cikkünkben).

Adózás a gyakorlatban 2014 – Két időpontban

Fő adónemek szabályaiban bekövetkezett változások

        Általános forgalmi adó
        Személyi jövedelemadó
        Társasági adó
        Az adózás rendje

A KATA, KIVA, EVA, helyi adók, gépjárműadó változásai és a reklámadó

Egyéb, az adóalanyokat érintő évközi változások

Előadó: Szilágyi Miklósné igazságügyi adó- és járulékszakértő, Faktum 97. Gazdasági Tanácsadó Kft.

Részletek és jelentkezés:

2014. szeptember 25. és 2014. november 12.

Feltételek a házastársra nézve: A házastársnak legalább 50 évesnek kell lennie, viszont ha az igénylő az elhunyt halálakor már betöltötte a 45. életévét, a jogosultsága megnyílik 50 éves korában a hozzátartozói nyugdíjra. Nincs viszont életkori követelmény, ha a házastárs rokkant vagy eltartott gyermeke van.

Feltételek az elvált házastársra nézve: az elvált házastárs a túlélő házastárssal azonos feltételekkel lehet jogosult ellátásra, ha tartásdíjra volt jogosult az elhunyttól.

Feltételek az élettársra nézve: a túlélő házastárssal azonos feltételekkel lehet jogosult ellátásra az élettárs.

Feltételek a gyermekekre nézve: a jogosultsági feltételek életkoronként változnak: alapvetően 15 éves koráig lehet jogosult a gyermek ellátásra. Ha munkanélküli, 18 éves koráig, és ha nappali tagozaton tanul, 26 éves koráig. Nincs életkori követelmény, ha a gyermek rokkant.

Feltételek más személyekre nézve: a szülő akkor jogosult, ha őt az elhunyt eltartotta, és legalább 60 éves – rokkantsága esetén azonban nincs életkori követelmény.

Testvérek akkor jogosultak, ha az elhunyt eltartotta őket, ebben az esetben pedig a gyermekekkel azonos feltételekkel.

Eddig ebben a tagállamban találhattuk a legtágabban értelmezett jogosultsági kört a személyekre nézve.

Ellátások szabályai – házastárs/elvált házastárs/élettárs: A hozzátartozói nyugdíjakat a jogosult családtagok számának megfelelően állapítják meg (ideértve a házastársat is). Az ellátás alapja az az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj, amelyre az elhunyt a halála időpontjában jogosult volt vagy lett volna, ha nyugdíjasként hunyt volna el (ennek kiszámítására nézve lásd az előző, Horvátországgal foglalkozó cikkünket).

A hozzátartozói nyugdíjat a jogosultak számának megfelelő százalékban állapítják meg:

 • egy túlélő hozzátartozó: az elhunyt nyugdíjának 70%-a,
 • két túlélő hozzátartozó: az elhunyt nyugdíjának 80%-a,
 • három túlélő hozzátartozó: az elhunyt nyugdíjának 90%-a,
 • négy vagy több túlélő hozzátartozó: az elhunyt nyugdíjának 100%-a.

Az ellátásokat növelik, ha az elhunyt növelésre lett volna jogosult. Új házasság kérdése: az özvegyi nyugdíjat megszüntetik, kivéve, ha a túlélő személy rokkant.

Ellátások szabályai – gyermekek: Az ellátás alapja az az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj, amelyre az elhunyt a halála időpontjában jogosult volt vagy lett volna (ennek kiszámítására nézve lásd az előző, Horvátországgal foglalkozó cikkünket). A hozzátartozói nyugdíjat a jogosultak számának megfelelő százalékban állapítják meg (ld. házastársakra vonatkozó pontot).

Mindkét szülőjét elveszítő árva: mindkét szülő (vélelmezett) nyugdíjának összege alapján számítják az árvaellátás összegét.

Ellátások szabályai – más személyek: Az ellátás alapja az az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj, amelyre az elhunyt a halála időpontjában jogosult volt vagy lett volna (ennek kiszámítására nézve lásd az előző, Horvátországgal foglalkozó cikkünket). A hozzátartozói nyugdíjat a jogosultak számának megfelelő százalékban állapítják meg (ld. házastársakra vonatkozó pontot).

Van-e maximum összeg az összes ellátottra nézve: 100%-a annak a nyugdíjnak, amelyben az elhunyt részesült vagy amelyben részesült volna, ha nyugdíjasként hunyt volna el, beleértve az esetleges növelést is.

A hozzátartozói nyugdíjak minimum összege függ az alapjául szolgáló minimum öregségi vagy rokkantsági nyugdíj összegétől (ld. az előző, Horvátországgal foglalkozó cikkünket), és az ellátást igénybevevő személyek számától.

A hozzátartozói nyugdíjak maximum összege függ az alapjául szolgáló maximum öregségi vagy rokkantsági nyugdíj összegétől (ld. az előző, Horvátországgal foglalkozó cikkünket), és az ellátást igénybevevő személyek számától.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Adózik az ellátás, és azon nyugdíjakat, amelyek az előző évi átlagos nemzeti jövedelem összegét meghaladják (HRK 5.507,00 2013-ban), 3%-os egészségbiztosítási járulék terheli (a nyugdíj bruttó összegéből számítva).

További tájékoztatás a horvát nyugdíjbiztosítás honlapján található (az információk horvát nyelven érhetőek el):
Hrvatski Zavod Za Mirovinsko Osiguranja Sredisnja Sluzba (HZMO)

 Kapcsolódó cikkek

2022. augusztus 8.

Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás az áfa rendszerében

A munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás helyes áfa-rendszerbeli kezeléséhez elengedhetetlen, hogy az ügyletben részt vevő felek tisztában legyenek a szolgáltatás alapját képező munkaerő-kölcsönzésre irányuló jogviszonnyal, majd a jogviszony minősítését követően a fordított adózás, valamint a – szolgáltatás jellegéből adódóan – az időszakos elszámolású ügyletek szabályaival. Megjegyzendő, hogy ugyan elméletileg a munkaerő-kölcsönzés tipikusan az átmeneti jellegű, ideiglenes munkaerő-igények kielégítésére szolgál, azonban számos esetben az adózók adóelkerülési törekvéseinek melegágyát is képezi. Az Adó szaklap cikke.

2022. augusztus 4.

Több mint 25 ezer fiatalnak biztosít adómentes jövedelmet a nyári diákmunka program

Augusztus végéig dolgozhatnak szja-mentes keresetükért a támogatott fiatalok a nyári diákmunka programban. Az idei felhívásban mostanáig több mint 25 ezer fiatal dolgozik önkormányzatoknál, a turizmus-vendéglátásban vagy a mezőgazdaságban több mint 2,7 milliárd forint állami hozzájárulással – ismertette a friss adatokat Kutnyánszky Zsolt, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára a tárca közleményében.

2022. augusztus 3.

Idén is díjazzák a felelős munkáltatókat

Immár hetedik alkalommal hirdette meg az OFA Nonprofit Kft. “Az Év Felelős Foglalkoztatója” elnevezésű díját, amelyre szeptember 30-ig nyújthatják be a cégek a pályázatukat – jelentette be Kutnyánszky Zsolt, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára.