Új rendelet a menedékesek foglalkoztatásáról, ellátásáról és elhelyezéséről


Támogatást kapnak azok a munkavállalók, akik az ukrajnai háború elől Magyarországra menekülő ukrán állampolgárokat foglalkoztatnak. A támogatást a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.

A Kormány a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendeletében menedékesként védelemben részesítette az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgárt, azt a hontalan személyt vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárt, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve ezen személynek családtagjait: házastársa vagy a vele tartós kapcsolatban élő élettársa, az ő vagy házastársának a nőtlen/hajadon kiskorú gyermekei, tekintet nélkül arra, hogy azok házasságban, házasságon kívül született vagy örökbe fogadott gyermekek-e, illetve egyéb olyan közeli hozzátartozók, akik a család részeként együtt éltek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlásához vezető események idején, és akiket abban az időben teljes vagy jelentős mértékben a menedékes személy tartott el.

A könnyített státusz megszerzésével kapcsolatos szabályok mellett több rendelkezés került megfogalmazásra, ami a menedékesek munkavállalásával volt kapcsolatos. A rendelet kimondta, hogy a menedékes Magyarország területén engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

Az ezen foglalkozások közé nem tartozó munkakörben a munkavállalási engedélyt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni.

A munkavállalás támogatása

Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a Kormány az ukrajnai háború elől menekülő, Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást nyújt a munkaadó részére, ha

– a munkaadó az ukrán állampolgárt munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló) 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja,

– a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,

– a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre, és

– a munkaadó megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban az ukrán állampolgár munkavállaló kérelme ügyében.

A külügyminiszter tájékoztatást nyújt az ukrán állampolgár részére a munkavállalás lehetőségeiről az országhatáron belül kijelölt segítségpontoknál, tájékoztatja a munkaadókat, valamint a kormányhivatalt a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár munkavállalási igényeiről, annak képzettségének, tapasztalatának figyelembevételével, gondoskodik a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár és családtagjai átmeneti szállásának biztosításáról, és eljár a rendelet céljait elősegítő tevékenységek megvalósításában. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter pedig ellátja a támogatással összefüggő szakmai irányító feladatokat, valamint a munkaerőpiaci programmal kapcsolatos feladatokat, illetve a kormányhivatal felett gyakorolja a felügyeleti szerv jogait.

A támogatás igénylése

A támogatás a munkaadónak kell kérelmeznie, és akkor jár, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen

– a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, és

– nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

A munkaadó nem jogosult támogatásra annak az ukrán állampolgárnak a foglalkoztatása után, akinek a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belüli, Magyarország területén történő foglalkoztatása a 90 napot elérte. Az időtartam számítása során az egyes munkaviszonyok időtartamát össze kell számítani.

A kérelem a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtható be, és a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

A kormányhivatal nyolc munkanapon belül megvizsgálja a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását, és dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.

A támogatás mértéke

A támogatás a munkavállalóval történő munkaszerződés megkötését követően, a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg, és a munkavállaló jogviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható. A meghatározott időtartam leteltét követően egy alkalommal, a munkáltató kérelmére meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a jogviszony fennállásának idejére. A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.

A támogatás mértéke munkavállalónként, havonta a munkavállaló lakhatási és utazási költségének az 50%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét. Ha a kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, akkor a munkaadó a kiskorú gyermek után járó támogatásra csak egy munkavállaló szülő esetén jogosult. A lakhatási és utazási költségnek a támogatással nem biztosított részét a munkaadó és a munkavállaló 50-50%-ban viseli.

További fontos szabály, hogy a támogatás a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága idejére nem folyósítható, és hogy a támogatás köztehermentes.

A támogatás megszűnése

Megszűnik a támogatás, ha

a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,

a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

A közfoglalkoztatásra és a foglalkoztatásra vonatkozó különös szabályok

A tizenhatodik életévét betöltött menedékes, vagy Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár (foglalkoztatásba bevonható személy) az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál szolgáltatást kérő személy lehet. A foglalkoztatásba bevonható személy a járási hivatallal történő együttműködése keretében a részére folyósított első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét követő 45 napot követően köteles a számára felajánlott megfelelő munkahelyet – ideértve a közfoglalkoztatást is – elfogadni.

Nem köteles a foglalkoztatásba bevonható személy a számára felajánlott munkahelyet elfogadni, ha

– a foglalkoztatás felajánlásakor magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és azt a magyarországi munkáltató igazolja,

– harmadik életévét be nem töltött kiskorú ellátásáról köteles gondoskodni, vagy

– iskolai rendszerű nappali képzésben vesz részt tanulói jogviszonyban és a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

A kiskorúak nevelésére, ellátására vonatkozó különös szabályok

Ha a menedékes kiskorú ellátásáról gondoskodik, a kiskorú elhelyezése céljából a magyar állampolgárral azonos feltételekkel jogosult igénybe venni a bölcsődei ellátást, az óvodai gondozást, nevelést, ellátást és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait.

A rendszeres létfenntartási támogatás

A menedékesként elismerését kérőt, valamint a menedékest rendszeres létfenntartási támogatás illeti meg (még a befogadó állomáson vagy a számára kijelölt egyéb szálláshelyen tartózkodása alatt is). A létfenntartási támogatás havi mértéke nagykorúak esetén a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével, kiskorúak esetén a családi pótlék összegével egyezik meg.

A helyi önkormányzat által biztosított elhelyezés támogatása

A Kormány szombaton arról is döntést hozott [104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet], hogy támogatást nyújt azon önkormányzatoknak, akik elhelyezést biztosítanak az ideiglenes védelemre jogosultaknak vagy a menedékeseknek. A helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta elszállásoltanként és ellátottanként 4000 forint fajlagos támogatásra jogosult. A támogatás iránti igényt a helyi önkormányzat jegyzője, a megyei főjegyző – a Főpolgármesteri Hivatal esetében a főjegyző – minden hónap harmadik munkanapjáig készíti el és igazolja, amelyben bemutatja, hogy az előző hónapban naponta hány fő ideiglenes védelemre jogosultnak vagy menedékesnek biztosított elhelyezést. Az igényt a helyi védelmi bizottság részére kell megküldeni.

Ha a bizottság az igényben foglaltakat elfogadja, kiegészíti vagy módosítja, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére haladéktalanul megküldi, aki az elbírált igényt az államháztartásért felelős miniszter részére a beérkezést követő öt napon belül továbbítja. Az államháztartásért felelős miniszter igényből az általa kifizethetőnek ítélt támogatás összegéről öt napon belül értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert. A támogatást a Magyar Államkincstár tíz napon belül folyósítja.

Eljárás a szálláshely elhagyására irányuló felszólítás eredménytelensége esetén

Ha a szálláshelyen tartózkodó ideiglenes védelemre jogosultat vagy menedékest a szállásadó távozásra szólítja fel, és a felszólításnak az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes nem tesz eleget, a szállásadó értesíti a rendőrséget, aki az ideiglenes védelemre jogosultat vagy a menedékest a helyi védelmi bizottság által megjelölt helyszínre elszállítja. Ha ugyanez a helyzet Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárral kapcsolatban merül fel, a rendőrség tájékoztatja a lehetőségekről, ha tájékoztatással kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy a befogadó állomáson nyújtott elhelyezést és ellátást igénybe kívánja venni, a rendőrség a helyi védelmi bizottság által megjelölt helyszínre elszállítja.

Egyéb elhelyezés

Ha a minisztérium vagy a megyei, fővárosi védelmi bizottság és a szállásadó megállapodást köt 20 főnél nagyobb létszámú ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elhelyezését ellátó szálláshely igénybe vételére, a szállásadó az elszállásolt ideiglenes védelemre jogosult, illetve menedékes szállása és ellátása után egyedi támogatást igényelhet. A támogatás összege megegyezik az önkormányzatok kapcsán részletezett támogatás összegével.Kapcsolódó cikkek

2022. június 30.

Mit tehet a munkaadó a munkahelyi ghosting ellen?

Számtalan esetet hallani arról, hogy a munkáltató a kiválasztási folyamat során visszajelzés nélkül tűnik el, vagy amikor a munkavállaló egyszerűen úgy vet véget a munkaviszonyának, hogy nem megy munkába többé – derül ki a Bán & Karika Ügyvédi Társulás elemzéséből.

2022. június 29.

A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra vonatkozó speciális korlátozások

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a munkáltató köztulajdonban áll, akkor az általa létesített munkaviszonyokra néhány eltérő rendelkezést kell alkalmazni. Ezek az eltérések korlátozzák a felek szerződési szabadságát, megállapodásaik tartalmát annak érdekében, hogy megóvásra kerüljön a köztulajdonban álló vagyon, csökkenthető legyen az azzal való visszaélések száma.