A foglalkoztatást elősegítő támogatások fajtái


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bemutatjuk a foglalkoztatást segítő támogatások fajtáit: a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatását, a csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó támogatást, a bértámogatást, a mobilitási támogatást, a munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatását és a vállalkozóvá válást elősegítő támogatást. Részlet az Adó Jogtárból.

A foglalkoztatást elősegítő támogatások fajtái

A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatása [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 32-33. §]

Ha a foglalkoztató súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalóval létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, a jogviszony létesítésének napjáig benyújtott kérelem esetén – ha munkaerőpiaci program eltérően nem rendelkezik – az állami foglalkoztatási szerv

a) a foglalkoztató – amennyiben nem költségvetési szerv – részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, a jogviszony első négy hónapjára a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló bére 50%-ának megfelelő összegben bértámogatást nyújt,

b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, a foglalkoztatóval fennálló jogviszony első hat hónapjára munkavállalást ösztönző támogatásként a kötelező legkisebb munkabér 30%-ának megfelelő összegű bérkiegészítést nyújt. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 32. §]

foglalkoztatást elősegítő támogatásokMegjegyzés: 2022. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazásakor 200 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 45 980 forint, napibér alkalmazásakor 9200 forint, órabér alkalmazása esetén 1150 forint. [703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bek.]

Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást vissza kell követelni. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 33. §]

A csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó támogatás [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 34-36. §]

A létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás nyújtható a felek részére a foglalkoztató által végrehajtandó csoportos létszámleépítésnek a foglalkoztatott számára hátrányos következményeit enyhítő intézkedések megtételéhez.

A csoportos létszámleépítés szándékának bejelentését követően az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztató székhelyén, telephelyén vagy a munkavégzési helyen felveszi a létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottakkal a kapcsolatot. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 34. §]

Amennyiben a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatott a felmondási idő alatt bejelentkezik az állami foglalkoztatási szervhez szolgáltatást kérőként, az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásait igénybe veheti. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 35. §]

A foglalkoztató részére a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottanként a foglalkoztatott bére 50%-ának megfelelő összegben három hónap időtartamra bértámogatás nyújtható az általa végrehajtandó csoportos létszámleépítésnek a foglalkoztatott számára hátrányos következményei elkerülése érdekében.

A foglalkoztató részére nyújtott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a foglalkoztató

a) csoportos létszámleépítés szándékának bejelentését követő harminc napon belül az állami foglalkoztatási szerv megállapítja, hogy a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatott munkaközvetítéssel történő elhelyezése nem lehetséges,

b) a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése iránt intézkedett,

c) igazolja, hogy a csoportos létszámleépítés a gazdasági körülmények miatt vált elkerülhetetlenné,

d) vállalja, hogy a foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát közös megegyezéssel vagy felmondással nem szüntetni meg a támogatást követő három hónapban, és a kérelem benyújtásakor fennálló statisztikai állományi létszámot fenntartja.

A foglalkoztató a támogatási időszakot követő egy évben csoportos létszámleépítéssel összefüggő támogatást nem vehet igénybe.

Vissza kell követelni a támogatást a foglalkoztatótól, ha a foglalkoztató a támogatás időtartama alatt vagy azt követő három hónapban a foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát közös megegyezéssel vagy felmondással megszünteti, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában meglevő statisztikai állományi létszámot nem tartja fenn. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 36. §]

Bértámogatás [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 37. §]

Az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatott munkahelyének megtartása érdekében vagy új munkahelyek teremtéséhez a foglalkoztatott bérének legfeljebb 100%-ának megfelelő mértékben nyújthat bértámogatást.

Ennek feltételeként a foglalkoztató vállalja, hogy a munkaerőpiaci programban meghatározott, de legalább a támogatás időtartamának felével megegyező időtartamig nem szünteti meg felmondással vagy közös megegyezéssel azon foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát, aki után bértámogatásban részesül.

Ezt a feltételt az új munkahelyek teremtésénél nem kell alkalmazni

a) ha a támogatás mértéke a foglalkoztatott bérének 50%-át nem haladja meg, vagy

b) az elsődleges munkaerőpiacra történő szocializáció érdekében meghirdetetett munkaerőpiaci program esetén a tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25 év alatti foglalkoztatottak vonatkozásában.

Mobilitási támogatás [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 38-40. §]

A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint

– lakhatási támogatás,

– utazási támogatás

nyújtható.

Az állami foglalkoztatási szerv foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozása esetén a jogviszony létesítésének napjáig benyújtott kérelem alapján legfeljebb egy évi időtartamra mobilitási támogatást nyújthat az álláskeresőnek, ha

a) az állandó lakhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye, a lakhatásának biztosítására, a lakásbérleti díj tekintetében havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összegű lakhatási támogatás formájában,

b) a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de a lakhelyétől eltérő településen található a munkavégzés helye, a munkába járás biztosítására, a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegű havi utazási támogatás formájában.

Lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható,

a) akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,

b) aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít,

c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 38. §]

Az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatásra irányuló jogviszony ideje alatt, legfeljebb egy évi időtartamra utazási támogatást nyújthat a foglalkoztatónak, annak a foglalkoztatotti létszámnak az erejéig, mely megegyezik azon álláskeresők számával, akikkel a foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőző három hónapban az Flt. szerinti munkaviszonyt létesített, ha

a) a foglalkoztatottjának a lakhelyétől eltérő településen található a munkavégzés helye, és

b) a munkába járás biztosításáról a foglalkoztató gondoskodik.

Az utazási támogatás mértéke foglalkoztatottanként a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegű havi támogatás. A támogatás összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg a 60 km távolság esetén adandó támogatás összegét.

Vissza kell követelni a támogatást a foglalkoztatótól, ha a kérelem benyújtásakori statisztikai állományi létszámot a támogatás ideje alatt nem tartja fenn. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 39. §]

A mobilitási támogatást igénybe vevő a támogatási időtartam lejártát követő egy évben nem részesülhet újabb mobilitási támogatásban. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 40. §]

Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 41-42. §]

A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami foglalkoztatási szerv támogatást nyújthat annak a foglalkoztatónak

a) aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít az álláskeresővel olyan munkakör tekintetében, mely az álláskereső képzését igényli, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében az álláskereső részt vesz a jogszabályban meghatározott képzésben (a továbbiakban: képzés),

b) akinél a foglalkoztatott jogviszonya képzés nélkül nem lenne biztosítható,

c) aki a foglalkoztatott és a foglalkoztató alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása érdekében a foglalkoztatottakat képzésben részesíti.

Meg kell szüntetni és vissza kell követelni a támogatást, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzés ideje alatt vagy azt követően a képzés időtartamának legalább felével megegyező időn belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 41. §]

A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami foglalkoztatási szerv legalább a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összegű havi támogatást nyújthat álláskeresést ösztönző juttatásként annak az álláskeresőnek vagy csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottnak, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.

Az álláskereső a támogatás után – kivéve, ha a korábbi képzésre ráépülő képzésben vesz részt – a képzés kétszeres időtartamának megfelelő ideig nem részesülhet munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatásában. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 42. §]

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 43-45. §]

A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek,

a) akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,

b) aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és

c) aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 43. §]

Az állami foglalkoztatási szerv annak az álláskeresőnek, aki a vállalkozás indításához szükséges szolgáltatásban sikeresen részt vett,

a) hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatást és

b) legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösének megfelelő mértékben egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatást

nyújthat. [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 44. §]

Az álláskereső a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja, és ezt a tényt a munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja.

Ha a vállalkozás huszonnégy hónapnál rövidebb idő alatt megszűnik, az egyszeri tőketámogatást az állami foglalkoztatási szerv visszaköveteli. [100/2021. (II. 27.) Korm. Rendelet 45. §]


Kapcsolódó cikkek

2024. július 16.

Munkáltatói fizetési felszólítás szabályai

A munkaviszonyból fakadó igények érvényesítésének elsődleges módja a peres eljárás, vagyis a bíróság előtti igényérvényesítés, azonban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) lehetőséget teremt a munkáltatóknak arra, hogy – bizonyos feltételek fennállása esetén – fizetési felszólítással érvényesítsék igényüket a munkavállalókkal szemben.

2024. július 12.

Nyáron célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadni

A vállalatoknak már most célszerű részletesen felmérniük, melyik munkavállalójuk hol tart az idei szabadságkeretének felhasználásában, és nyári időszakban célszerű legalább az időarányos szabadságot kiadniuk. Különösen azokban a szektorokban érdemes erre nagy figyelmet fordítani, ahol a munkaerőhiány miatt fel nem töltött létszámkeretek mellett kell megoldani a működést – figyelmeztet a Trenkwalder.