Meghatalmazotti számlakibocsátás, önszámlázás (VI. rész)


A meghatalmazotti számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásnál speciális szabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az ügylet külföldön teljesül, illetve amikor az értékesítő vagy a meghatalmazott külföldi adóalany.

Releváns jogszabályok:2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

A sorozat korábbi részeit itt találja.

Online számlaadat-szolgáltatás (folyt.)

Online számlaadat-szolgáltatás külföldi érintettségű ügylet esetén

A számlaadat-szolgáltatás során speciális szabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az ügylet külföldön teljesül, illetve amikor az értékesítő vagy a meghatalmazott külföldi adóalany. 

Belföldi értékesítő külföldi teljesítési helyű ügylete 

Mivel az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag azon ügyletekre vonatkozik, amelyekről a magyar szabályok szerint kell számlát kibocsátani (az egyablakos rendszeren keresztül elszámolt, másik EU-tagállamban teljesített ügyletekről ekkor sem), azokban az esetekben, amikor a számlázásra nem a magyar szabályok irányadóak, adatszolgáltatási kötelezettség sincs.

Arról, hogy a számlázásra melyik ország szabályait kell alkalmazni, a cikksorozat II. részében volt szó. Az ott leírtaknak megfelelően a Példa1, Példa2 és Példa4 szerinti esetben fennáll online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, míg a Példa3 szerinti esetben nem. 

Külföldi meghatalmazó 

Az Áfa tv. 10. sz. melléklet 1. pontja szerint a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség az adóalanyokat terheli.

A NAV honlapján 2021. január 4-én „A számlakibocsátók számlaadat-szolgáltatásának 2021. január 4-től hatályos szabályai” címmel közzétett tájékoztatóban kifejtett adóhatósági álláspont értelmében a számlaadat-szolgáltatásra kötelezett adóalanyokon az áfa-adóalanyok értendők, vagyis azok, akik a NAV által megállapított adószámmal rendelkeznek vagy ilyennel kellene rendelkezniük.

Azok az adóalanyok, akik nem kizárólag belföldön végeznek gazdasági tevékenységet, a belföldi áfaalanyként (belföldi adószámuk alatt) végzett tevékenységük tekintetében kötelesek számlaadat-szolgáltatást teljesíteni. Így a kötelezettek körébe tartozik a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is, függetlenül attól, hogy belföldön állandó telephellyel vagy csak áfaregisztrációval rendelkezik. Adatszolgáltatási kötelezettségük azonban nem terjed ki a másik tagállami vagy harmadik országbeli adóalanyiságuk körében végzett tevékenységükre. Ennek megfelelően az ügyletről kibocsátott számláról nem kell az Online Számla rendszerben adatot szolgáltatni a nem belföldi adóalany által belföldön teljesített termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások esetén, ha az adó fizetésére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldi adóalany kötelezett.

Adatszolgáltatási kötelezettség ilyenkor abban az esetben sem áll fenn, ha a számlakibocsátást a külföldi értékesítő helyett magyar meghatalmazott (például önszámlázás keretében a szolgáltatást igénybe vevő magyar adóalany) teljesíti. Meghatalmazotti számlázás esetén ugyanis a meghatalmazó marad az online számlaadat-szolgáltatás kötelezettje, így, ha őt nem terheli adatszolgáltatási kötelezettség, ezen az sem változtat, hogy a számla kibocsátására meghatalmazott útján kerül sor.

Példa6: 

A Tőledszebb Kft. a firenzei Bellagiornata S.r.l.-től vesz igénybe szolgáltatást. Az olasz szolgáltatásnyújtó belföldön nem telepedett le, és magyar regisztrációs adószámmal sem rendelkezik. A szolgáltatásnyújtó a számlázással a szolgáltatás igénybevevőjét bízza meg.

A szolgáltatást az igénybevevő letelepedettségéhez igazodóan magyar áfa terheli, amelynek megfizetésére az Áfa tv. 140. § a) pontja alapján nemzetközi fordított adózás keretében a Kft. kötelezett.

A számlázásra az Áfa tv. 158/A. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdése együttes értelmezése alapján a magyar szabályokat kell alkalmazni. Mivel az Áfa tv. 10. sz. mellékletében meghatározott online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség csak a belföldi alanyokra terjed ki, tekintet nélkül arra, hogy ki állítja ki a számlát, a Bellagiornata S.r.l. által a Tőledszebb Kft. részére nyújtott, fordított adózás alá eső szolgáltatásról önszámlázás keretében kibocsátott számláról nem kell az Online Számla rendszerben adatot szolgáltatni. 

Külföldi meghatalmazott általi önszámlázás

Ha a számlakibocsátást külföldi meghatalmazott végzi, és a számlázásra a magyar szabályok alkalmazandóak, a külföldi meghatalmazott rendszeréből kellene teljesíteni a NAV felé az adatszolgáltatást. Ez azonban általában nem kivitelezhető, hiszen a külföldi számlázóprogramok jellemzően nincsenek bekötve a NAV-hoz, és ennek technikai feltételei sem adottak.

Ezen probléma áthidalására 2021. június 26-ától a Számlarendeletbe bekerült egy olyan rendelkezés, miszerint abban az esetben, ha a számlakibocsátásra kötelezett adóalany ezen kötelezettségének meghatalmazott útján tesz eleget, és meghatalmazottként a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő olyan személy, szervezet jár el (önszámlázás), aki (amely)

  • belföldön nem rendelkezik székhellyel, és
  • a meghatalmazotti minőségében történő számlakiállítás alapjául szolgáló ügylettel kapcsolatban belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany,

a meghatalmazott által számlázóprogrammal kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető a meghatalmazott számlázóprogramjától eltérő számítástechnikai rendszerből is, feltéve, hogy az gép-gép kapcsolattal, elektronikus úton valósul meg.

További könnyítés, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséget ilyen esetben nem az önszámlázással kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, hanem a kiállítást követő 6 napon belül kell teljesíteni.

A jogalkotó az említett rendelkezésekkel lehetőséget biztosított arra, hogy a külföldi meghatalmazott által kibocsátott számla vonatkozásában az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az értékesítő (vagy éppen egy külső, harmadik személy) rendszeréből végezzék el. Manuális beavatkozás azonban ilyen esetben sem megengedett.

Ahhoz, hogy a külföldi vevő, igénybe vevő által kiállított számla adatai bekerüljenek a NAV rendszerébe, szükséges egy bizonylat, amit a rendszer számlaként érzékel. Mivel ugyanarról a gazdasági eseményről nem lehet kiállítani két, tartalmában azonos szerepet betöltő számviteli bizonylatot, egy ügyletről csak egy számlát lehet kibocsátani, ez pedig a felek megállapodása értelmében az önszámlázással a vevő, igénybe vevő által kibocsátott számla (számlával egy tekintet alá eső okirat). Ilyen esetben ezért az értékesítő lényegében egy technikai bizonylatot bocsát ki (akár a saját számlázórendszeréből, akár egy számlázási szolgáltató rendszeréből) annak érdekében, hogy biztosított legyen a számlaadat-szolgáltatás. Az adatszolgáltatás során pedig a NAV rendszere ezt a technikai bizonylatot fogja számlaként érzékelni.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 4.

Új korszak kezdete a pénzügyi ágazati szakmai képzésben

Az elmúlt években több jelentős változás történt a szakterületünkön, amelyek jelentősen átalakították a pénzügyi ágazat képzéseit is. A legjelentősebb átalakulás azonban még előttünk áll, hiszen 2024. július 1-jétől a mérlegképes könyvelői, adótanácsadói és okleveles adószakértői képzések már csak az új, hatósági képzési rendszerben indulhatnak. Cikkünkben áttekintjük az érintett képzések múltját és jelenét, és a legfontosabb tudnivalókat az új hatósági képzési és vizsgáztatási rendszerről.

2024. július 3.

A beruházások hatása a kisvállalati adóalapra

Adórendszerünk többféle kedvező szabály, adóelőny révén kívánja ösztönözni a vállalkozásokat különféle beruházások elvégzésére. A társasági adóban következő a képlet; az adózó a számviteli előírások szerint elszámolt értékcsökkenéssel növeli, míg a társasági adó szabályai szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkenti az adózás előtti eredményét, illetve adott esetben a beruházásra tekintettel adóalap-, illetve adókedvezményt érvényesít (pl. fejlesztési tartalékképzés, kis-, és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye, fejlesztési adókedvezmény stb.)