Számlázás nélkül is jár a késedelmi kamat


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A késedelmi kamat szabályainak alkalmazása körében a fizetési felszólítás (számlázás) elmaradását a perindítás pótolja – állapította meg a Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntésében. A késedelmi kamat tehát a perindítást követő harminc nap elteltétől esedékes. A jogeset ezen felül a pótmunka tekintetében is széles érdeklődésre számot tartó okfejtést tartalmaz.

A bírósági eljárás alapjául szolgáló vitás ügyben a felek vállalkozói szerződést kötöttek egymással. A vállalkozó a szerződéses kötelezettségét jelentős részben teljesítette, a munka teljes befejezését megelőzően, mintegy 80 százalékos készültségi fok elérése után azonban a munkaterületről – az időközben általa elvégzett pótmunkák ellenértéke megfizetésének elmaradására hivatkozással – levonult. Ezután a megrendelő szerződésszegésére hivatkozással elállt a vállalkozási szerződéstől. A megrendelő meghiúsulási kötbért, a vállalkozó pedig a pótmunkák ellenértékét követelte a bíróság előtt annak késedelmi kamataival együtt.

Az elsőfokú bíróság a meghiúsulási kötbér iránti kereseti kérelmet elutasította, ugyanakkor kötelezte a megrendelőt a pótmunkák késedelmi kamattal növelt összegének a megfizetésére.

A másodfokú bíróság az ítéletet részben megváltoztatta, az vállalkozót kötelezte a meghiúsulási kötbér megfizetésére, a megrendelő esetében pedig a pótmunka ellenértéke utáni késedelmi kamatok megfizetésétől eltekintett arra hivatkozással, hogy a pótmunka ellenértékét a kiállítandó számla szerinti teljesítési határidőben köteles fizetni. A jogerős ítélet indokolása szerint a vállalkozó ugyanis a munkaterületről való levonulását megelőzően igazolható módon nem szólította fel a megrendelőt a pótmunkák ellenértékének a megfizetésére, és nem figyelmeztette őt arra sem, hogy a díj kiegyenlítésének elmaradása esetében a vállalt munkafeladat teljesítését a továbbiakban nem folytatja. Ezért azt állapította meg, hogy a vállalkozó jogellenesen zárkózott el a további munkavégzéstől. Így a megrendelő alappal tartott igényt a kikötött meghiúsulási kötbérre. Megállapította továbbá, hogy az elvégzett pótmunka ellenértékét a megrendelő köteles megfizetni. Késedelmi kamatokra viszont a vállalkozó a pótmunkák díja után nem tarthat igényt, követeléséről ugyanis számlát nem állított ki.

A felülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróság több, szélesebb érdeklődésre számot tartó kérdésben is állásfoglalt. Kifejtette, hogy többletmunkának a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munka, pótmunkának pedig – a Legfelsőbb Bíróság EBH2000. 201. számú elvi határozatából is kitűnően – a szerződés műszaki tartalmát meghatározó tervdokumentációban nem szereplő, utólag megrendelt, tervmódosítás folytán felmerült, illetőleg a szerződés kereteit meghaladóan műszaki szükségességből elvégzett munka minősül.

A pótmunka megrendelésére (az eredeti vállalkozási szerződés módosítására) – jogszabály eltérő előírása, illetve a felek eltérő kikötése hiányában – írásban, szóban, illetve ráutaló magatartással egyaránt sor kerülhet. Az eredeti szerződés ráutaló magatartással történő módosítására utaló körülményként értékelhető a XXXII. számú Polgári Elvi Döntésből kitűnően az is, ha a megrendelő tudomást szerez arról, hogy a vállalkozó az eredeti megállapodás kereteit meghaladó munkát végez, és ez ellen nem tiltakozik. Mindezekből következően, miután a vállalkozó a pótmunkát elvégezte, a megrendelő pedig az így elkészített művet kifogás nélkül átvette, megállapítható, hogy a felek között a pótmunka elvégzésére vonatkozó megállapodás jött létre. Az a körülmény, hogy a szerződésmódosításra a felek írásbeli alakot kötöttek ki, a megállapodás érvényességét – a teljesítés elfogadására figyelemmel – nem érinti. Kiemelte, hogy nem eredményezi a pótmunka elvégzésére vonatkozó megállapodás (szerződésmódosítás) létre nem jöttét az sem, ha a felek kifejezetten nem jelölik meg a pótmunka ellenértékét. Ezt ugyanis az ítélkezési gyakorlat szerint úgy kell tekinteni, hogy ráutaló magatartással a szokásos piaci áraknak megfelelő díj alkalmazásában állapodtak meg.

Mindezek figyelembevételével jogszabálysértés nélkül kötelezte a bíróság a megrendelőt az általa elvégzett pótmunka – az aggálytalan szakértői vélemény alapján helyesen megállapított – ellenértékének megfizetésére. A számla kiállításának elrendelése viszont jogszabálysértő, erre irányuló kérelmet ugyanis a per során a megrendelő nem terjesztett elő. Emellett helytelenül határozta meg a másodfokú bíróság a pótmunka ellenértéke esetében a teljesítési határidőt, és tévesen mellőzte a késedelmi kamatokban való marasztalást is.

Az ellenszolgáltatás ugyanis a törvényi előírások folytán – a felek eltérő rendelkezésének hiányában – a szolgáltatás teljesítésekor válik esedékessé. A számlázási kötelezettség elmulasztása – amint arra a Legfelsőbb Bíróság a GK 66. számú állásfoglalásában is rámutatott – az ellenszolgáltatásnak a szolgáltatás teljesítésekor való esedékessé válását nem érinti. Ezért törvénysértő a másodfokú bíróság azon rendelkezése, mellyel a számla kiállításnak függvényében kötelezte a felperest az alperes által elvégzett pótmunka ellenértékének megfizetésére.

A Ptk. 301/A. § (3) bekezdéséből kitűnően ugyanis a kamatfizetési kötelezettség gazdálkodó szervezetek között a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételétől számított 30 nap elteltétől esedékes, illetve a jogosult teljesítésétől számított 30 nap elteltétől, ha a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvétele a jogosult teljesítését megelőzte, vagy a kézhezvétel időpontja nem állapítható meg. A fizetési felszólítás (számlázás) elmaradását az ítélkezési gyakorlat szerint a perindítás pótolja. Ezért abban az esetben, ha a követelés bírósági úton történő érvényesítését megelőzően a jogosult nem küldött fizetési felszólítást a kötelezett részére, illetőleg számlát nem bocsátott ki, a késedelmi kamatot gazdálkodó szervezetek között a Ptk. 301/A. § (3) bekezdéséből következően a keresetlevélnek (viszontkeresetnek, beszámítási kifogásnak) a kötelezett részére történt kézbesítésétől számított 30 nap elteltétől kell megítélni.

A pótmunka ellenértékéről vállalkozó számlát nem vitásan nem állított ki, és az utóbb a perben érvényesített követelés vonatkozásában megfelelő fizetési felszólítás kibocsátására sem került sor. A per során ugyanakkor a vállalkozó a pótmunkadíj-igényét viszontkereset útján érvényesítette, az ezzel kapcsolatos beadványát a vállalkozónak megküldte. A küldemény kézhezvétele időpontjától tehát a Legfelsőbb Bíróság szerint a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése értelmében késedelmi kamatot kell fizetni.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 29.

Banktudós egyetemisták kerestetnek!

Az elmúlt egy évtized alatt a bankok világában jelentős fejlődés volt megfigyelhető a modernizációt tekintve, a fiókokból és a papírokból az okostelefonokra és a digitális térbe költözött a banki szolgáltatások egy része, ami jelentős átalakulást és új szolgáltatások garmadáját hozta. A DUE Médiahálózat és az MBH Bank keresi az új generációs Banktudósokat, azokat az egyetemistákat, akik banki és pénzügyi kérdésekben a legtájékozottabbak. A Nagy Diák Banktudós Teszt egy vadonatúj vetélkedő, amely egyszerre tesztel és tanít. Az MBH Bank támogatásával megvalósuló játékban bárki részt vehet, ám az egyetemisták értékes nyereményekért mérhetik össze tudásukat.

2023. szeptember 29.

Iskolakezdéskor érdemes a zsebpénzkérdést is átgondolni – online megoldás is akad

Az iskolakezdéssel együtt érdemes az új tanévre szóló kiadásokat a diákoknak megtervezni, lehetőleg a szülőkkel közösen. Érdemes ösztönözni a gyerekeket arra, hogy a zsebpénzükből megmaradt összeget tegyék félre jövőbeni célokra, készpénz helyett pedig környezetbarát, biztonságosabb elektromos megoldásokat használjanak. Ebben segíthetnek a különféle okoseszközök, azokon keresztül pedig például a Google Pay vagy az Apple Pay applikáció.

2023. szeptember 29.

A Duna Takarék Bank is csatlakozott az MBH Csoporthoz

Lezárult a Duna Takarék Bank Zrt. 98,46%-os közvetlen részesedésének megvásárlása. A győri központú pénzintézet ezentúl az MBH Bank Nyrt. 98,46%-os közvetlen tulajdonát képezi – tette közzé az MBH Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az ügylet a Magyar Nemzeti Bank szeptember 15-i engedélye alapján, a mai napon sikeresen megvalósult.