Bérgarancia: kölcsönzötteknek is jár

Szerző: Molnárné Dr. Nagy Ágnes
Dátum: 2014. január 24.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXIX. törvény módosította a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvényt. A törvény módosításának hatálybalépési dátuma 2014. január 1-je. A törvény módosítására a jogalkalmazásban az évek során jelentkezett problémák kiküszöbölése érdekében került sor.


A bérgarancia támogatás a munkavállalók érdekeinek törvényes védelme érdekében, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezeteknek a munkavállalókkal szemben fennálló – forrás hiányában kiegyenlítetlen – bértartozásának a megelőlegezésére szolgál. 2013. január 1.-től lehetőség nyílik munkaerő-kölcsönzés és iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás keretében foglalkoztatott munkavállalók után a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet részére meg nem fizetett szolgáltatási díj törvényben meghatározott részének megelőlegezésére is annak érdekében, hogy az így foglalkoztatott munkavállalók munkabére is biztosított legyen.

A támogatás forrásául a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprésze szolgál. A bérgarancia támogatást megállapítani és folyósítani kizárólag a felszámolás alatt lehet.

A támogatás alanyai

  • A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek: gazdasági társaság [Gt. 2. §-ában felsorolt szervezetek], közhasznú társaság, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, végrehajtói iroda, európai részvénytársaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, vízgazdálkodási társulat (vízközmű-társulat kivételével), erdőbirtokossági társulat, önkéntes kölcsönös biztosító- pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, egyesülés (ideértve az európai gazdasági egyesülést is), európai területi együttműködési csoportosulás, egyesület, alapítvány. Mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek fő érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió területén található [Btv. 1. § (2) bekezdés b) pont],
  • az EGT állam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az Btv. 1.§ (2) a) pontban foglaltak szerint felszámolás alatt állhat.

A támogatás megállapításának feltételei

1.A munkaadó számára a felszámoló szervezet kérelmére a támogatást meg kell állapítani, ha a munkaadó felszámolás alatt áll, és esedékes munkabértartozását bevételének hiányában nem tudja kielégíteni.

A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet kérelmére a támogatást meg kell állapítani, ha a kölcsönvevő/szolgáltatást igénybevevő felszámolás alatt áll, és az esedékes kölcsönzési díjat és szolgáltatási díjat bevételének hiányban nem tudja kielégíteni, továbbá a felszámoló a munkáltató nevében a tartozást tartozást elismerte.

A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt szolgáltatási díjról és az érintett munkavállalókról külön nyilvántartást vezet, és a támogatás felhasználásáról köteles a munkaügyi központ felé a támogatás kifizetését követő 15 napon belül beszámolót készíteni.

Mindkettő esetben, ha a feltételeknek megfelel a kérelmező akkor a támogatást meg kell állapítani, nincs mérlegelési lehetőség.

2. Ettől eltérően a Btv. 7.§ (2) bekezdése alapján legfeljebb további kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatás mérlegelési jogkörben történő megállapítására van lehetőség, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A támogatás mérlegelési jogkörben történő megállapításának feltételei:

  • ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt,
  • azon jogosultak esetében igényelte a munkáltató, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette a Btv.-ben meghatározott ötszörös mértéket.

A felszámoló tehát ez esetben nem köteles, hanem jogosult a kérelem benyújtására, továbbá a feltételeknek megfelelő kérelmet a munkaügyi központ igazgatójának mérlegelést követően hozott döntése alapján támogathatja.

A Btv. 2/B. § (2) bekezdése új szabályként kimondja, hogy döntése meghozatalakor a munkaügyi központ igazgatója mérlegeli, hogy

  • a kérelemben meghatározott jogosultakkal szemben fennálló munkabértartozás tartalmaz-e állásidőre járó díjazást, illetve
  • a támogatás megállapítása a kérelem benyújtását követő hat hónap alatt várhatóan elősegíti-e a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt).

A Btv.13. §-a a mérlegelési jogkörben történő támogatás megállapításának szabályait a kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet esetében nem teszi lehetővé, ezért mérlegelési jogkörben nyújtott támogatás megállapítására nincsen lehetőség.

A támogatás iránti kérelem benyújtása, eljáró hatóság

A Btv. módosított 3.§ (1) bekezdése alapján a támogatás iránti kérelmet a felszámolónak vagy a meghatalmazottjának a munkaügyi központhoz a törvény 1. és 2. számú melléklete szerint, értelemszerűen kitöltött formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet becsatolva írásban és elektronikus formában kell benyújtani. A kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. A munkaügyi központ a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltozhatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja. A támogatás iránti kérelmet írásban egy eredeti példányban kell benyújtani.

A kérelem kitöltéséhez az elektronikus felület az alábbi linken érhető el. 

Az eljárás az Itv. 33. § (2) bekezdésének 15. pontja alapján illetékmentes.

Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó esetében a kérelmet szintén a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet (kölcsönvevő) székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani. Az ő estükben is szükséges a kérelem és mellékleteinek papír alapú és elektronikus, és az Adatlap elektronikus benyújtása. A kérelem mellékletét kell, hogy képezze a felszámoló azon tájékoztatása, mely tartalmazza a szolgáltatási díj elmaradása miatt érintett kölcsönzött/átengedett munkavállalók megnevezését, valamint a felszámoló tartozás elismerése, mely tartalmazza az egyes munkavállalókra vonatkozó elmaradt szolgáltatási díj összegét. A kérelmet a szolgáltatási díj esedékessé válását követő 10 munkanapon belül kell benyújtani.

A törvény mellékletét képező két kérelem és két adatlap formanyomtatvány új adattartalommal rendelkezik!
A támogatás iránti kérelem elbírására vonatkozó eljárásra – a törvényben foglalt eltérésekkel -a közigazgatási hatósági eljárás szabályait kell alkalmazni. A támogatásról a munkaügyi központ  a kérelem írásban történő benyújtását követő nyolc napon belül dönt.

A támogatás mértéke

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben fennálló munkabértartozás vehető figyelembe, amelynek összege jogosultanként – fő szabályként – nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. Ha egy felszámolási eljáráson belül több részletben történik a támogatás igénybevétele, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, akkor a támogatás következő évben történő igénylése esetén a jogosultság szempontjából a magasabb összeg alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. Támogatásként a jogosultanként meghatározott (a bérfizetési napon fennálló) bértartozásnak – a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnél rendelkezésre álló – saját forrással csökkentett összege állapítható meg.

A Btv. legfeljebb további kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatás mérlegelési jogkörben történő megállapítását is lehetővé teszi a törvényi feltételek fennállása esetén. Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó cég esetében mérlegelési jogkörben megállapított támogatás nyújtására nincs lehetőség.

A támogatás folyósítása

A támogatás kamatmentes. A támogatás nyújtása esetén a munkaügyi központ a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből a támogatás átutalásáról.
A módosítás alapján a támogatást a felszámoló által kitöltött – a Btv. 2. számú mellékletében jelzett – Adatlap tartalma szerint kell a munkavállalóknak kifizetni, a munkavállalókat terhelő közterheket az állami adóhatóság felé kifizetni, és a munkabért terhelő levonásokat pedig a jogosult felé teljesíteni. A törvény alapelve megmaradt, amely szerint a támogatásban a gazdálkodó szervezet részesül, azonban a bértartozás munkavállaló részére történő kifizetésének a pénzügyi bonyolítása módosult.

Kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet esetében a támogatás továbbra is a kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet pénzforgalmi számlájára kerül átutalásra.

A támogatás visszakövetelése

A jogosulatlanul igénybe vett, vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni. A kamatrész a felszámolót, a támogatás összege a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonát terheli. Kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet esetében a visszakövetelés során a támogatási összeg és a jegybanki alapkamat kétszerese is a kölcsönbeadót, iskolaszövetkezetet terheli
A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek amennyiben a munkaügyi központ bérgarancia támogatást nyújtott, a támogatás visszafizetése annak folyósításától számított 60. napon, illetve ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 60. napot megelőzően került sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának napját megelőző napon válik esedékessé. Amíg a támogatás teljes összegét nem fizették vissza, addig a felszámoló bérfizetésen kívül más célra kifizetést nem teljesíthet.

A támogatás visszafizetésére csak pénzbeli teljesítés formájában kerülhet sor. Ennek a szabálynak a beiktatására azért volt szükség, mert a visszafizetés nehézségei miatt gyakran fordult elő, hogy a támogatás visszafizetését engedményezés útját szerették volna teljesíteni.


Kapcsolódó cikkek: