Munkavállaló megőrzési felelőssége


A munkajog világában gyakrabban esik szó a munkáltató által a munkavállalónak okozott károk megtérítéséről, azonban nem ritka az sem, hogy a dolgozó okoz kárt munkáltatójának. Ennek speciális esete a munkavállaló által kizárólagosan használt eszközökért fennálló megőrzési felelősség.

A felelősség általános szabályai

Az általános kártérítési szabályok között a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) kimondja, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható [Mt. 179. § (1) bekezdés]. A felelősség megállapításának fontos és értelemszerű eleme, hogy a munkáltató és a munkavállaló között munkaviszony álljon fenn és a kár keletkezésére a munkaviszonnyal összefüggésben, valamilyen munkaviszonyból származó kötelezettség megszegésével kerüljön sor. Ez persze nem jelenti azt, hogy a kár bekövetkezte nem történhet meg a munkaviszony megszűnése után is, így, ha a károkozó magatartás még a munkaviszony során történik, de a kár csak a munkaviszony megszűnését követően nyilvánul meg, akkor a munkavállaló kártérítési felelőssége megállapítható lehet. Fontos azonban, hogy a munkáltatónak kell bizonyítania – akár fennáll még a munkaviszony, akár megszűnt – a kárt és azt, hogy munkavállaló magatartása és a kár bekövetkezése között ok-okozati összefüggés áll fenn [Mt. 179. § (2) bekezdés].

Megőrzési felelősség

Az ún. megőrzési felelősség alapján a munkavállaló köteles megtéríteni a kárt a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel [Mt. 180. § (1) bekezdés].

Az általános kártérítési felelősséghez képest a munkavállaló megőrzési felelőssége egy speciális, objektív felelősségi forma, ugyanis itt nem jön szóba az ún. vétkesség kérdése. Nincs tehát jelentősége annak, hogy a munkavállaló szándékosan ledobta az emeletről a mobiltelefonját, vagy azt véletlenül a metrón hagyta, a felelőssége ettől függetlenül fennáll.

Kizárólag abban az esetben mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt részéről elháríthatatlan ok idézte elő [Mt. 180. § (2) bekezdés]. Megőrzési felelősség esetében ti. megfordul a bizonyítási teher az általános felelősségi szabályokhoz képest; a munkavállalónak kell a mentesülését alátámasztó körülményeket alátámasztania. Elháríthatatlan oknak tipikusan valamilyen külső ok minősülhet, például elemi csapás vagy lopás. Meg kell azonban jegyezni, hogy a megőrzési felelősség fokozott elvárás a munkavállalóval szemben. Egy konkrét ügy kapcsán a bíróság kimondta, hogy nem minősül objektíve elháríthatatlannak az az ok, hogy a munkavállaló kocsiját feltörték és abból nagy összegű pénzt elloptak, hiszen a megőrzési felelősséghez kapcsolódó fokozott gondosságra tekintettel a munkavállaló az összeget magánál is tarthatta volna, mivel sem a pénz mennyisége, sem súlya nem tette azt lehetetlenné (BH 1998. 150.).

A felelősség megállapításának egyik feltétele, hogy a dolgot jegyzék vagy elismervény alapján, aláírásával igazoltan kell átvennie a munkavállalónak [Mt. 180. § (3) bekezdés]. Ha az átvételt dokumentáló irat nem készül, akkor a megőrzésért való felelősség sem lesz megállapítható. Abban az esetben, ha a dolog megőrzés céljából több munkavállaló részére kerül átadásra, akkor értelemszerűen valamennyi átvevő dolgozónak alá kell írnia a jegyzéket vagy elismervényt [Mt. 180. § (3) bekezdés]. A felelősség ez esetben is csak azzal a munkavállalóval szemben lesz megállapítható, aki esetében igazolt az átvétel. A felelősség megállapításának további két feltétele, hogy a dolgot visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel kapja meg a munkavállaló és azt állandó őrizetében tartsa és kizárólagosan használja vagy kezelje.

A dokumentálási kötelezettség alól egy kivételt nevesít az Mt., miszerint a pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt jegyzék vagy elismervény nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében [Mt. 180. § (4) bekezdés]. Ha tehát ilyen munkakörben dolgozó munkavállaló esetében merül fel a megőrzési felelősség kérdése, akkor csak a további két feltétel fennállása szükséges a felelősség megállapításához.

A munkáltatónak a felelősség megállapítása körében a fenti feltételek fennálltát és a bekövetkezett kárt kell csak bizonyítani, az okozati összefüggést nem [Mt. 180. § (5) bekezdés].

A megőrzésre átadott dolog megrongálódása kapcsán keletkezett károkért való felelősségre vonatkozó szabályt a 2023. január 1-jével hatályos Mt. némileg pontosította. Ilyenkor tehát az átadott dolog nem tűnt el (nincs benne hiány), csak kár érte. A korábbi szöveg úgy fogalmazott, hogy ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, a munkavállaló mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Az Mt. módosításhoz fűzött indokolás szerint a hivatkozott szabály a jogalkalmazói gyakorlatban vitatottá tette, hogy a megőrzésre átvett dolog megrongálódása miatt keletkezett kárért fennálló felelősség elbírásánál alkalmazni kell-e a felelősség általános szabályait, így különösen a felelősség mértékét korlátozó rendelkezést.

A módosított szöveg úgy rendelkezik, hogy a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kárért a munkavállaló az általános felelősségi szabályok alapján felel azzal, hogy abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható [Mt. 180. § (6) bekezdés]. A pontosítás nyomán egyértelművé vált, hogy az ilyen típusú károkért való felelősség esetében az általános szabályokat kell alkalmazni és a kártérítés mértékét is eszerint kell meghatározni. Ez abból a szempontból kifejezetten lényeges, hogy ha az átadott dolog nem megrongálódott, hanem abban hiány van, akkor a megőrzési felelősség vétkességre tekintet nélkül, a teljes kárért fennáll, amelyet kizárólag a bíróság mérsékelhet rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján [Mt. 190. §].


Kapcsolódó cikkek

2023. június 9.

Június 15-én indul a regisztráció az idei Nyári diákmunka programra

A kormány a háború és az elhibázott szankciók okozta súlyos gazdasági helyzetben is mindent megtesz a családok, a nyugdíjasok, a munkahelyek védelme érdekében. A kormány 2010 óta a teljes foglalkoztatottság elérésén és a munkaalapú gazdaság kiépítésén dolgozik. 2010-hez képest ma 1 millióval dolgoznak többen, a foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 milliót – közölte Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) közleményében.

2023. június 9.

Magán-munkaközvetítés elméleti és gyakorlati vonatkozásai a hazai munkaerőpiaci igényekkel összefüggésben

Az elmúlt időszakban hazánk számos régiójában több külföldi vállalkozás Magyarországra történő települését jelentették be, melyek jelentős munkaerő iránti keresletet generálnak. Ennek kiszolgálása bizonyos volumenig problémáktól mentesen megoldható a hazai munkaerőpiacról saját toborzással is, ugyanakkor találkozhatunk nagyságrendekkel, ami szükségessé teszi professzionális piaci szereplő bevonását. A jelen cikkünkben a magán-munkaerő közvetítés keretrendszerét és annak legfontosabb jogi aspektusait ismertetjük.

2023. június 8.

Jogviszonytól is függ, hogyan alakul a nyáron munkát vállaló diák nettó jövedelme

A jövő héten beköszönt a nyári szünidő, ami a diákmunka kezdetét is jelenti a tanulók tízezrei számára. A részben anyagi megfontolásból, részben szakmai gyakorlat szerzése céljából végzett munkából származó jövedelem után a diákok többsége nem fizet SZJA-t a 25 év alatti fiatalok kedvezményének köszönhetően. Ugyanakkor nem árt figyelni, hogy milyen jogviszonyban történik a foglalkoztatás, mert az eltérő formákhoz tartozó különféle adózási kötelezettségek jelentős hatással vannak a nettó jövedelem alakulására. A főbb lehetőségeket járja körül a Moore Hungary alábbi elemzése.