Új szabályok a munkavédelmi oktatás területén: ezekre kell figyelnie a munkáltatóknak


Az idei év februárja jelentősnek mondható változást hozott magával a munkavédelmi oktatás terén. Bizonyos munkahelyeken ugyanis a munkavédelmi oktatás akár egy e-mail üzenetben elküldött írásbeli dokumentummal is teljesíthető. Mivel a módosítás sok munkavállalót és munkáltatót érint, jelen cikkben az ezzel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalókat szedjük össze.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározása körében szól a munkavédelmi oktatásról. Eszerint a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes ideje alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés elméleti, illetve gyakorlati ismereteivel. A munkavállalónak tehát a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat meg kell ismernie. E körben arra vonatkozó ismeretek jöhetnek szóba például, hogy hol lelhető fel a tűzoltókészülék, hogyan lehet a leggyorsabban elhagyni az adott épületet, hogyan kell szakszerűen használni az egyéni védőfelszerelést, vagy hogyan kell egyes üzemi berendezéseket működtetni, be-, illetve kikapcsolni [Mvt. 55. § (1) bekezdés].

Az eddig ismertetett szabályozás a jövőben is irányadó, azonban egy törvénymódosításnak köszönhetően 2024. február 1-jei hatállyal jelentős változás következett be. Ezentúl ugyanis a munkavédelmi oktatás bizonyos tevékenységek, munkakörök vagy álláshelyek esetében egy ún. általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető. Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a dolgozó számára elérhető belső elektronikus hálózaton (például közös Teams-csoport, intranet) történő közzétételével is [Mvt. 55. § (2a) bekezdés]. A 6/2024. (II. 8.) NGM rendelet (a továbbiakban: Munkavédelmi oktatás rendelet) határozza meg, hogy mely tevékenységek, munkakörök vagy álláshelyek esetében kerülhet sor az új szabály alkalmazására.

Ugyancsak e rendelet szól az általános oktatási tematikáról is. Fontos, hogy a rendelet által nem felsorolt munkakörök, tevékenységek vonatkozásában továbbra is az eddigi szabályok alkalmazása, így az oktatás megtartása a kötelező.

A Munkavédelmi oktatás rendelet 1. §-a szerint az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett irodai munkahelyi tevékenységre, munkakörre, álláshelyre, illetve ugyanezen eszközökkel végzett távmunkavégzésre vonatkozik a változás. Ez az olyan munkahelyeket érinti tehát, ahol a papír alapú adminisztráció, a számítógép és a különböző telekommunikációs eszközök (például mobiltelefon vagy okosóra) használata az üzleti tevékenység körébe tartozik. Ide sorolhatóak továbbá az említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb teendők, mint a postázás, a fénymásolás és a nyomtatás is.

A Munkavédelmi oktatás rendelet szerint az általános oktatási tematika az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges olyan általános ismeretanyag, amely tartalmaz minden tárgyi, személyi és szervezési követelményt, amelyre a munkavállalónak figyelemmel kell lennie [Munkavédelmi oktatás rendelet 2. § és 3. § (1) bekezdés]. Fontos, hogy az általános oktatási tematikát a munkáltatónak ki kell egészítenie a kockázatértékelésben szereplő kockázatokat illető információkra épülő ismeretanyaggal is [Munkavédelmi oktatás rendelet 5. §]. Nem lehet tehát minden esetben csak az előre elkészített tematikára támaszkodni. A tematikából megismerhetőnek kell lenni a munkavállalók jogainak és kötelességeinek, az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett tevékenységek során fellépő esetleges veszélyek és ártalmak elleni védekezés módjának, valamint az ezek kapcsán irányadó magatartási szabályoknak [Munkavédelmi oktatás rendelet 3. § (2) bekezdés].

Mindez azt az a változást eredményezi, hogy a munkáltatónak nem kell személyesen, szóban közölnie a szükséges ismereteket a dolgozóval, nem szükséges formális oktatást tartani. Elegendő, ha átadja neki azt az általános oktatási tematikát, amely tartalmaz minden, e körben releváns információt. Az átadásra sor kerülhet például úgy, hogy az általános oktatási tematika a dolgozó e-mail címére vagy akár egy olyan online chat-csoportba (Messenger- vagy Viber-alkalmazáson keresztül) kerül megküldésre, amelyhez a munkavállaló is hozzáfér. A munkáltató által működtetett belső üzenőfal (intranet) is megfelelő opció lehet a tematika átadására. Ennek megtörténtéről a munkavállalót tájékoztatni kell [Munkavédelmi oktatás rendelet 6. § (3) bekezdés]. Ha a munkáltató felhívja a munkavállaló figyelmét arra, hogy az általános oktatási tematika a miniszter honlapján elérhető, még arra sincs szükség, hogy a munkáltató elküldje a tematikát a dolgozónak. Az elérhetőségről való kioktatással ugyanis az átadás megtörténtnek tekintendő [Munkavédelmi oktatás 6. § (2) bekezdés].

Ha a munkáltató a munkavédelmi oktatással kapcsolatos kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, a munkavédelmi hatóság bírságot szab ki [Mvt. 82. § (1) bekezdés]. A bírság kiszabásához nem kell konkrét sérelemnek (például testi sérülésnek vagy halálnak) bekövetkeznie, elegendő, ha ennek a lehetősége fennáll. Erre sor kerülhet például azzal, hogy a munkáltató tévesen azt feltételezi, hogy elegendő a munkavállaló által használt eszközök biztonságos üzemben tartása, egyéb kiokítást a használatot illetően nem kell megtennie. Jogellenes a munkáltató eljárása akkor is, ha munkavédelmi oktatást az újonnan felvett és alkalmazott munkavállaló esetében nem tartja meg, arra hivatkozással, hogy arra korábban már sor került. Ugyanígy, nem elegendő az általános oktatási tematikát közreadnia a munkáltatónak, figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkavállaló biztosan hozzáférjen és tartalmát megismerhesse. Új munkavállaló munkába állása esetén ez azt a kötelezettséget rója a munkáltatóra, hogy a korábban a közös munkahelyi csoportban már közzétett általános oktatási tematikát a belépő dolgozó számára is elérhetővé tegye, például úgy, hogy megadja azt a linket, amelyen a dokumentum elérhető.

A technika fejlődésének és annak köszönhetően, hogy a jogalkotó ezt a változást igyekszik lekövetni, a munkavédelmi oktatás egy e-mail üzenet elküldésével és a munkavállaló részéről annak alapos áttanulmányozásával is teljesíthető, ami azonban nem jelenti azt, hogy a munkavédelmi szabályok és azok megtartására vonatkozó előírások enyhültek volna. A cél továbbra is az, hogy a munkavégzésre mindvégig és mindenki számára biztonságosan és az egészséget nem veszélyeztető körülmények mellett kerüljön sor.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 22.

Hátrányos helyzetűek szakmatanulására nyílik 23 milliárd forintos pályázat

Szakképzési centrumok számára pályázati lehetőség nyílik 23 milliárd forintos keretösszeggel, hátrányos helyzetben lévők szakmatanulásának elősegítésére és rugalmas tanulási utak kialakítására – jelentette be az innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttoktatásért felelős államtitkár kedden, a Tatabányai Szakképzési Centrumban tartott sajtótájékoztatóján.

2024. május 21.

Az üres iroda fenntartása a legdrágább

Az elmúlt időszakban jelentősen átalakultak az irodahasználati szokások, ráadásul belépett a munkaerőpiacra a Z-generáció, amelynek tagjai nagyobb szabadságot, rugalmasságot várnak el az őket foglalkoztató vállalatoktól, valamint az irodákban is élményekre vágynak. Mindez kettős kihívást jelent a megfelelő munkahelyi környezet kialakításával, fenntartásával foglalkozó szakembereknek és a HR-eseknek. Új megközelítésre van szükség, hogy a dolgozók ne kényszerként éljék meg a bejárást, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák az irodai munkában.

2024. május 21.

A munkáltató és a szakszervezet közös titkai

A szakszervezet tevékenysége során számos olyan információhoz juthat hozzá a munkáltatót érintően, amelyeknek nyilvánosságra hozatala jelentősen sértheti annak érdekeit. A munkáltatók védelme érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szakszervezetek nevében vagy érdekében eljáró személyeket titoktartásra kötelezi ezen, bizalmas információkat illetően.