Whistleblowing a visszaélések bejelentésére


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A whistleblowing-ra vonatkozó jogszabály, azaz a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2014. január 1-jén lépett hatályba. Ez részletesen meghatározza a munkáltatók által alkalmazni kívánt visszaélés-bejelentési rendszer jogszabályi kereteit. Ha az ezzel összefüggő adatkezelés vagy -feldolgozás Magyarországon történik, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011-es CXII. törvényt (Info tv.) is alkalmazni kell.

Mi is az a whistleblowing? Egy olyan visszaélés-bejelentő rendszer, ami arra szolgál, hogy a munkáltató visszajelzést kaphasson a cégen belüli jogellenes vagy a szervezet magatartási szabályait sértő cselekményekről. Akár magán, akár állami szervezetről van szó, a vezetőnek érdeke, hogy a vállalat érdekeit sértő visszaélésekről tudomása legyen. Mindez úgy történik, hogy azok, akik ilyen cselekményt tapasztalnak, bejelentik azt egy kiépített rendszeren keresztül a munkáltató által kijelölt és erre szakosodott dolgozói csapatnak, amely ezután kivizsgálja az ügyet. Ez azért lényeges, mert a dolgozók általában tartanak attól, hogy a felettesüknek közvetlenül jelentsék az ilyen cselekményeket, mivel félnek munkájuk elvesztésétől vagy bármilyen más, rájuk hátrányos következménytől. A bejelentő rendszer azonban feloldja ezt a problémát, így sokkal nagyon számban derül fény jogsértő magatartásra az olyan vállalatnál, ahol alkalmazzák a whistleblowingot. A bejelentést nemcsak a dolgozók tehetik meg, hanem bármely, a munkáltatóval szerződéses kapcsolatban álló személy, aki a visszaélések valamelyikét tapasztalja.

A munkáltató e szerint jogosult a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat megállapítani, azonban ezeket – a kapcsolódó eljárás leírásával együtt – bárki számára elérhető módon nyilvánosságra is kell hoznia.Fontos tudni, hogy a munkáltató kizárólag akkor üzemeltetheti a visszaélés-bejelentő rendszert, ha erre vonatkozóan teljes körű szabályzattal rendelkezik. Ennek hiányában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) súlyos – akár húszmilliós – büntetést szabhat ki.Whistleblowing rendszer üzemeltetése során különösen adatvédelmi szempontból kell nagyon körültekintően eljárni, ugyanis a visszaélés-bejelentő rendszer használatával rengeteg személyes adat kerül a munkáltató birtokába, ami számos adatvédelmi kérdést vet fel.

Bejelentkezési kötelezettség

Ahhoz, hogy ilyen visszaélés-bejelentő rendszert hozzunk létre, az ezzel kapcsolatos adatkezelést be kell jelenteni a NAIH által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba, mivel a visszaélés bejelentésének kivizsgálásával foglalkozó dolgozó adatkezelést végez (az érdeksérelmet bejelentő és az érintett személy adatait is kezeli, vagy akár vizsgálati célból továbbítja is azokat). A bejelentési kötelezettség tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a rendszer üzemeltetésének elindítása a NAIH előzetes hozzájárulásához kötött, viszont szükség van rá, mivel nagyban segíti a whistleblowing rendszerekkel kapcsolatos adatkezelések átláthatóságát.

Ezt követően fontos, hogy a bejelentési rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a munkáltató a honlapján magyar nyelvű, részletes tájékoztatást tegyen közzé.

Az adatok továbbíthatóak

A törvény pozitív rendelkezése, hogy a bejelentés során kezelt adatok továbbíthatóak a bejelentés kivizsgálásával foglalkozó külsős személyeknek, például az érintett cég ügyvédjének. Ezen kívül az adatok szintén átadhatóak a törvény szerint a bejelentés okán indult eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv számára. Ez utóbbi azonban csak két esetben történhet meg: ha e szerv törvény felhatalmazása alapján jogosult az adatokat kezelni, illetve, ha a bejelentő ehhez egyértelműen hozzájárult.

Erre vonatkozóan nem fogalmaz egyértelműen a törvény, mivel nem határozza meg azt, hogy kizárólag magyar szerveknek továbbíthatóak-e az adatok, vagy esetleg nemzetközi vállalatok esetében külföldi illetékességgel bíró szerv is szóba jöhet.

A bejelentő egyértelmű hozzájárulásának alapfeltétele, hogy önkéntes legyen, amelynek meglétét esetről esetre vizsgálni és mérlegelni kell.

A különleges adatok nem kezelhetőek

A törvény egyértelműen szabályozza, hogy a bejelentő rendszerben nem kezelhetőek különleges adatok, amelyek a következők:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

A fenti adatok kezelése a whistleblowing rendszerben tilos, ezért ha mégis a kivizsgálók tudomására jutnak, akkor haladéktalanul törölni kell azokat.

A visszaélés-bejelentő rendszerből azonnal törölni kell azokat az adatokat is, amik olyan személyekre vonatkoznak, akik nem kapcsolódnak az ügyhöz, vagyis nem érintettek, illetve azokat is, amelyeik nem szükségesek a kivizsgáláshoz.

Hogyan működik a rendszer?

A visszaélés-bejelentési rendszerbe a munkáltató munkavállalói, valamint a szerződéses jogviszonyban állók, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik. A bejelentőnek meg kell adnia a nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét, továbbá egy nyilatkozatot is kell csatolnia, amelyben kijelenti, hogy bejelentése jóhiszemű. Ha a bejelentő tart attól, hogy a munkáltató nem tesz eleget az adatvédelmi szabályoknak, vagyis az adatait nem kezeli megfelelő felelősséggel, névtelenül is megteheti a bejelentést, azonban jó tudni, hogy ebben az esetben a munkáltató nem köteles az ügy kivizsgálására.

A bejelentést egyébként a munkáltató köteles kivizsgálni, erre 30 nap áll rendelkezésére (kivételes esetben ez 3 hónap is lehet). Ezt követően tájékoztatnia kell a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről.

Fontos tudni, hogy a munkáltatónak biztosítania kell: a nem névtelen bejelentő személyét ne ismerhesse meg senki (természetesen az ügy kivizsgálásával foglalkozókon kívül). A bejelentést kivizsgálók egyébként is titoktartásra kötelezettek a vizsgálat kezdetétől egészen annak lezárásáig. Ez azt jelenti, hogy nem oszthatják meg a bejelentő személyére és az ügyre vonatkozó adatokat a vállalkozás egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. Egy kivétel azért mégis van, hiszen ha bebizonyosodik, hogy a bejelentő rosszhiszemű volt, akkor adatait át kell adni a polgári vagy büntetőeljárás lefolytatására jogosult szervnek. Egyéb esetben a bejelentő személyes adatai kizárólag a hozzájárulásával hozhatók nyilvánosságra.

Miután megtörtént a bejelentés, a vizsgálat csak úgy kezdhető meg, hogy az érintettet tájékoztatják a rá vonatkozó bejelentésről, az Info tv. szerinti jogairól, és arról is, hogy milyen szabályok alapján fogják kezelni az adatait.

Mi biztosítja a bejelentő védelmét?

A whistleblowing rendszer működése szempontjából az egyik legfontosabb feltétel, hogy a nem névtelen bejelentő védelmet kapjon, azaz a kivizsgálókon kívül senki más ne ismerhesse meg a kilétét. Amennyiben ezt a rendszer nem tudja garantálni, akkor az működésképtelenné válik, hiszen a bejelentő joggal tartana attól, hogy a bejelentéséből kára származik.

Ennél fogva a bejelentő anonimitását az szolgálja a legjobban, ha az ügy kivizsgálását nem a cég valamely alkalmazottja végzi, hanem bejelentő-védelmi ügyvédre van bízva a feladat. Így az alá-fölérendeltségi viszonyból származó esetleges információ-kiszivárgások megakadályozhatóak.

Tehát ez esetben a bejelentő-védelmi ügyvéd fogadja a rendszerben a bejelentéseket, emellett elvégzi az alábbi feladatokat is:
– jogi tanácsot ad a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban,
– kapcsolatot tart a bejelentővel, akitől a bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást, felvilágosítást kér,
– a megbízó rendelkezése szerint közreműködhet a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásában,
– kérésére írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, a megbízó jogi személy által megtett intézkedésről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról.

Mivel az ügyvéd titoktartásra köteles, így az ügyre vonatkozó dokumentumokat csak úgy továbbíthatja a munkáltatónak, hogy az a bejelentő személyének megállapítását ne tegye lehetővé. Amennyiben azonban a bejelentés a megbízó vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, akkor a bejelentő-védelmi ügyvéd a bejelentő felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, a megbízó legfőbb döntéshozó szervét vagy a tulajdonosi jogok gyakorlóját köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni.

Azt azonban fontos tudni, hogy whistleblowing-ra irányuló bejelentő-védelmi ügyvédi megbízási szerződés nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentő-védelmi ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.

A cikk az Ügyvédvilág folyóirat 2016 februári számában jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2023. március 24.

17 százalékkal emelik az alapbért az Audinál

Megállapodott az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) az idei bérekről, miután a szakszervezet a pénteken megtartott bizalmi gyűlésén elfogadta a vállalat újabb ajánlatát – közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat.

2023. március 24.

Inflációkövető béremelést követelnek a postás szakszervezetek

A Postás Szakszervezet és a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében 19 vármegyéből 19 kézbesítő adott át petíciót a vállalat vezérigazgatójának, amelyben érdemi tárgyalást, elfogadható béremelési ajánlatot sürgetnek; a benyújtott petíciót a Magyar Posta vezérigazgatója átvette – közölte a Postás Szakszervezet.

2023. március 24.

Egyszerre nőtt a foglalkoztatottak és munkanélküliek száma

2023 februárjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 691 ezer volt, 26 ezerrel több, mint egy éve. A 2022. december és 2023. február közötti háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak létszáma az egy évvel korábbinál 15 ezerrel több, 4 millió 690 ezer volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).