Tovább igényelhető a nyelvvizsga és a KRESZ-vizsga díjának támogatása

Június 30-ig lehet igényelni támogatást a nyelvvizsga és a KRESZ-vizsga díjához. Cikkünkben minden részletet ismertetünk.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez többféle határidő kapcsolódik.

A legfrissebb határidő: a veszélyhelyzetre tekintettel meghosszabbodott 2021. június 30-ig terjedő időtartam, mely a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. és 10. §-aiban került meghatározásra.

Nyelvvizsga-díj támogatás

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017.(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) hatálybalépésétől, 2018. január 1-től lehetőség van a sikeres nyelvvizsga díjához, valamint a térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, továbbá honosított nyelvvizsga honosítási díjához nyújtott támogatás igénylésére.

A támogatás a 2018. január 1-ét követően letett vizsgákhoz vehető igénybe.

A nyelvvizsga letételének napja a nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganap.

A támogatásra való jogosultság megítéléséhez első sikeres nyelvvizsgának minősülő nyelvvizsga típusokat, és a támogatott nyelvek körét részletesen meghatározza a Kormányrendelet.

Ki igényelheti a támogatást?

A támogatásra az a harmincöt év alatti magyar állampolgár, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott személy lehet jogosult, aki a sikeres nyelvvizsgáról kiállított nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganapon, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga honosítási határozat kiállításának napján a harmincötödik életévét még nem töltötte be.

2020. július 1-jétől az is igényelheti a vizsgadíj visszatérítését, aki a harmincötödik életévét már betöltötte, de a fenti időpontokban csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, ha korábban a támogatást még nem vette igénybe, és a támogatás alapjául szolgáló nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására, vagy a honosítási határozat meghozatalára 2020. június 30-a után kerül sor.

Vizsga 2020. december 31-ig

Az első sikeres nyelvvizsga díjhoz nyújtott támogatás annak a harmincötödik életévét a veszélyhelyzet alatt (2020. március 11-június 17.) betöltő személynek is jár, aki 2020. december 31-ig terjedő vizsganapon teljesíti a nyelvvizsgát, illetve az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának napja 2020. december 31-ig terjedő időszak.

Új határidő – 2021. június 30.

A támogatás annak a személynek is jár, aki a harmincötödik életévét 2020. november 4.-2021. február 7. között tölti be, ha a nyelvvizsga bizonyítványon megadott vizsganap, az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

Az egyesíthető részvizsgák esetén elismerhető támogatással kapcsolatos részletes szabályokat is érinti az új határidő.

A támogatás összege

A támogatás összege a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, legfeljebb azonban a díjfizetés időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (2020-ban 161.000 forint) huszonöt százalékának (2020-ban 40.250 forintnak) megfelelő összeg.

A támogatás iránti kérelmet elektronikus úton, vagy formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani.

Mellékelni kell a kérelemhez a vizsgadíj befizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

A támogatást csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása címén igénylő személynek igazolnia kell az ellátásban részesülést is.

A támogatás iránti kérelem a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának, közlésének időpontjától számított egy éven belül nyújtható be. A határidő jogvesztő.

A támogatás igénylése iránti eljárás költségmentes.

KRESZ vizsgadíj támogatás

Ki igényelheti a támogatást?

A támogatásra az a magyar állampolgár,és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy jogosult, aki a támogatást bevezető 55/2018. (III. 20.) Korm.rendelet hatálybalépése, azaz 2018. július 1-ét követően tett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a huszadik életévét még nem töltötte be.

2020. július 1-jétől az is igénybe veheti a támogatást, aki a huszadik életévét már betöltötte és a vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, ha korábban a támogatást még nem vette igénybe és a KRESZ vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor.

A KRESZ tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság annak a személynek is megállapítható, aki a huszadik életévét a veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. március 11-június 17.) töltötte be, ha a sikeres KRESZ vizsga napja 2020. december 31-ig terjedő időszakra esik.

Új határidő – 2021. június 30.

A támogatásra való jogosultság annak is megállapítható, aki a huszadik életévét 2020. november 4. – 2021. február 7. között tölti be, ha a vizsga napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

A támogatás összege

A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, legfeljebb azonban 25.000 forint.

A támogatás megállapítása iránti kérelem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához nyújtandó be elektronikus úton, vagy formanyomtatványon.

Az eljárás költségmentes.

A kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga letételét követő egy éven belül nyújtható be. A határidő jogvesztő.

A kérelemhez őrizzük meg a vizsgadíj és igazgatási szolgáltatási díj összegét és befizetését igazoló bizonylatot, mert azt a kérelemhez mellékelni kell.

Aki csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása címén igényli a támogatást, az ellátásban részesülést is igazolnia kell.


Kapcsolódó cikkek:


Hasznos tudnivalók az árvaellátás összegéről
2021. június 24.

Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a halála időpontjában betöltött életkorra előírt mértékű szolgálati idővel.

Özvegyi nyugdíj élettársi kapcsolat esetén
2021. június 24.

Az élettársi kapcsolat fennállását, az érzelmi és gazdasági kötődés meglétét különösen körültekintően kell vizsgálni az özvegyi nyugdíjra való jogosultsághoz. Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat. A férfiak és a nők azonos feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra. A házastársától elvált, illetve az egy évnél hosszabb ideje külön élő személy özvegyi nyugdíjra jogosultságához az egyéb feltételeknek is fenn kell állniuk.

Szolgálati idő gyermekek után
2021. június 16.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) tartalmaz mind gyermekszüléshez, mind gyermekneveléshez kötődő szolgálati időt. Cikkünkben ezeket részletezzük.

Beleszámít-e a biztosításba a próbaidő?
2021. június 15.

A próbaidő, mint járulékfizetéssel szerzett biztosítási idő természetesen szolgálati időnek minősül a nyugdíj-jogosultságnál, az erre az időre kifizetett munkabér beszámít a nyugdíj összegébe.