Tovább igényelhető a nyelvvizsga és a KRESZ-vizsga díjának támogatása

Június 30-ig lehet igényelni támogatást a nyelvvizsga és a KRESZ-vizsga díjához. Cikkünkben minden részletet ismertetünk.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez többféle határidő kapcsolódik.

A legfrissebb határidő: a veszélyhelyzetre tekintettel meghosszabbodott 2021. június 30-ig terjedő időtartam, mely a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. és 10. §-aiban került meghatározásra.

Nyelvvizsga-díj támogatás

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017.(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) hatálybalépésétől, 2018. január 1-től lehetőség van a sikeres nyelvvizsga díjához, valamint a térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, továbbá honosított nyelvvizsga honosítási díjához nyújtott támogatás igénylésére.

A támogatás a 2018. január 1-ét követően letett vizsgákhoz vehető igénybe.

A nyelvvizsga letételének napja a nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganap.

A támogatásra való jogosultság megítéléséhez első sikeres nyelvvizsgának minősülő nyelvvizsga típusokat, és a támogatott nyelvek körét részletesen meghatározza a Kormányrendelet.

Ki igényelheti a támogatást?

A támogatásra az a harmincöt év alatti magyar állampolgár, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott személy lehet jogosult, aki a sikeres nyelvvizsgáról kiállított nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganapon, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga honosítási határozat kiállításának napján a harmincötödik életévét még nem töltötte be.

2020. július 1-jétől az is igényelheti a vizsgadíj visszatérítését, aki a harmincötödik életévét már betöltötte, de a fenti időpontokban csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, ha korábban a támogatást még nem vette igénybe, és a támogatás alapjául szolgáló nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására, vagy a honosítási határozat meghozatalára 2020. június 30-a után kerül sor.

Vizsga 2020. december 31-ig

Az első sikeres nyelvvizsga díjhoz nyújtott támogatás annak a harmincötödik életévét a veszélyhelyzet alatt (2020. március 11-június 17.) betöltő személynek is jár, aki 2020. december 31-ig terjedő vizsganapon teljesíti a nyelvvizsgát, illetve az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának napja 2020. december 31-ig terjedő időszak.

Új határidő – 2021. június 30.

A támogatás annak a személynek is jár, aki a harmincötödik életévét 2020. november 4.-2021. február 7. között tölti be, ha a nyelvvizsga bizonyítványon megadott vizsganap, az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

Az egyesíthető részvizsgák esetén elismerhető támogatással kapcsolatos részletes szabályokat is érinti az új határidő.

A támogatás összege

A támogatás összege a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, legfeljebb azonban a díjfizetés időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (2020-ban 161.000 forint) huszonöt százalékának (2020-ban 40.250 forintnak) megfelelő összeg.

A támogatás iránti kérelmet elektronikus úton, vagy formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani.

Mellékelni kell a kérelemhez a vizsgadíj befizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

A támogatást csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása címén igénylő személynek igazolnia kell az ellátásban részesülést is.

A támogatás iránti kérelem a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának, közlésének időpontjától számított egy éven belül nyújtható be. A határidő jogvesztő.

A támogatás igénylése iránti eljárás költségmentes.

KRESZ vizsgadíj támogatás

Ki igényelheti a támogatást?

A támogatásra az a magyar állampolgár,és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy jogosult, aki a támogatást bevezető 55/2018. (III. 20.) Korm.rendelet hatálybalépése, azaz 2018. július 1-ét követően tett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a huszadik életévét még nem töltötte be.

2020. július 1-jétől az is igénybe veheti a támogatást, aki a huszadik életévét már betöltötte és a vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, ha korábban a támogatást még nem vette igénybe és a KRESZ vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor.

A KRESZ tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság annak a személynek is megállapítható, aki a huszadik életévét a veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. március 11-június 17.) töltötte be, ha a sikeres KRESZ vizsga napja 2020. december 31-ig terjedő időszakra esik.

Új határidő – 2021. június 30.

A támogatásra való jogosultság annak is megállapítható, aki a huszadik életévét 2020. november 4. – 2021. február 7. között tölti be, ha a vizsga napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

A támogatás összege

A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, legfeljebb azonban 25.000 forint.

A támogatás megállapítása iránti kérelem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához nyújtandó be elektronikus úton, vagy formanyomtatványon.

Az eljárás költségmentes.

A kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga letételét követő egy éven belül nyújtható be. A határidő jogvesztő.

A kérelemhez őrizzük meg a vizsgadíj és igazgatási szolgáltatási díj összegét és befizetését igazoló bizonylatot, mert azt a kérelemhez mellékelni kell.

Aki csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása címén igényli a támogatást, az ellátásban részesülést is igazolnia kell.


Kapcsolódó cikkek:


Haladékot adott a NAV a járuléktartozóknak
2021. február 22.

Március 10-ig még rendezhető az elmaradás, így több mint három hét haladékot nyernek járulékügyük intézésére azok, akiknek a törvény alapján érvénytelenné válna a taj-száma.

Így számíthat a nyugdíjnál a megbízási szerződés
2021. február 22.

Elmondjuk, mikor és hogyan számít bele a megbízási díj a nyugdíj összegébe, mi történhet a megbízási jogviszonnyal a nyugdíj megállapításakor, és miként lehet nyugdíj melletti keresőtevékenységet végezni megbízási jogviszony keretében.