Így változik a folyamatos ügyletek számlázása


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2014-ben év közben fog módosulni az időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontjára vonatkozó szabály. Azoknál az ügyleteknél, amelyek időszakos elszámolás alá esnek, a teljesítés időpontjának főszabály szerint az elszámolási időszak utolsó napja fog minősülni 2014. július 1-től kezdődően. Többek között erre a változásra is segít felkészülni az Áfa-kiskönyvtár nemrégiben megjelent újabb kötete.


A Héa-irányelvhez történő igazodás érdekében az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése 2014. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosul, illetve 2014. július 1-jével az 58. § az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

  • 58. § (1) Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja.
  • (1a) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a felek a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről, nyújtott szolgáltatásról, telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége.

A teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége azon termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás vonatkozásában is, amelyet a telekommunikációs szolgáltatás nyújtója a telekommunikációs szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával teljesít a telekommunikációs szolgáltatás igénybevevője részére, feltéve, hogy e termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás felek közötti elszámolására a telekommunikációs szolgáltatás elszámolási időszakának részeként kerül sor. (Zárójelben megjegyzendő, hogy az Áfa tv. 58. §-ának (2)–(4) bekezdései továbbra is változatlan tartalommal maradnak hatályban.)

Tekintsük át az új szabályozás lényegét. Alapvetően az Áfa tv. 58. §-a (a 2007. december 31-éig hatályban volt szabályozáshoz sokban hasonlóan) újra két kategóriát különböztet meg a folyamatos jellegű ügyleteket tekintve.

a) A közüzemi és a távközlési szolgáltatások

Az Áfa tv.2014. július 1-jén hatályba lépő 58. § (1a) bekezdése értelmében a folyamatos jellegű, Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítés, nyújtott szolgáltatás, valamint a telekommunikációs szolgáltatás esetén az ügylet teljesítési időpontja, valamint az ahhoz kapcsolódó adólevonási jog megnyílása továbbra is az adott elszámolásra vonatkozó fizetési esedékesség napja lesz, azaz ezen körbe tartozó ügyletek kapcsán 2014. június 30-át követően továbbra is az 1.1.4.1–1.1.4.2. pontokban ismertetett rendező elveket kell alkalmazni, tehát ezen ügyletek körében nem lesz változás.

Így például a villanyszámla, telefonszámla stb. továbbra is az érintett időszakra vonatkozó fizetési határidő szerinti teljesítési időponttal érkezik majd 2014. június 30-át követően is, így az ilyen számlával kapcsolatos adólevonási jog továbbra is a fizetési határidő szerint nyílik meg.

b) Az a) pont alá nem tartozó, egyéb folyamatos jellegű ügyletek

Az egyéb olyan ügyletek esetén, amelyek során a felek határozott időre szóló elszámolásban vagy részkifizetésben állapodnak meg, a teljesítés időpontja 2014. július 1-jétől a fizetési esedékesség helyett az elszámolási időszak utolsó napja lesz.

Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben a felek között folyamatos jellegű ügylet teljesül, akkor az érintett elszámolási időszak utolsó napját kell a számlán teljesítési időpontként megjelölni, és ennek megfelelően az érintett időszak utolsó napjával keletkezik az ügylet tekintetében az áfakötelezettség, valamint ezzel párhuzamosan a megrendelőnél az érintett időszak utolsó napjával keletkezik az áfalevonási jog.

Például, ha a felek úgy kötnek bérleti szerződést, hogy egy adott havi bérlet ellenértéke a tárgyhót megelőző hó 20-án esedékes, akkor (2014. június 30-át követően) például a 2014. szeptember hónapra augusztus 20-án kifizetett bérleti díj tekintetében az áfakötelezettség a bérbeadónál már nem a fizetési határidő szerint augusztus hónapban keletkezik, és ezzel párhuzamosan nem augusztus hónapban nyílik meg a bérbevevő áfalevonási joga (szemben a korábbi szabályozással).

Ez azt jelenti, hogy 2014. június 30-át követően a példa szerinti esetben már nem augusztus hónapban kell mindkét oldalon elszámolni az ügylettel kapcsolatos áfakötelezettséget, illetve áfakövetelést, hanem az elszámolási időszak utolsó napja szerint. Ez pedig azt jelenti, hogy a példa szerinti esetben – mivel a szeptember havi bérleti díjról van szó – szeptember 30-án (tehát az időszak utolsó napján) keletkezik a bérbeadóáfakötelezettsége, valamint a bérbevevő áfalevonási joga (feltéve ez utóbbi esetben, hogy az adólevonás feltételei fennállnak).

Példa

A Szikla Kft. szaniter termékeket értékesít Homok Kft.-nek úgy, hogy a szállított termékekről a felek rendszeresen havonta számolnak el, akkor 2014. június 30-át követően a Szikla Kft. által teljesített, havi termékértékesítések teljesítési időpontja már nem az adott hónapra vonatkozó fizetési esedékesség lesz, hanem a tárgyhó utolsó napja. Tehát például a 2014. október hónapban leszállított – december 10-én kifizetendő – termékekről szóló számla teljesítési időpontja szemben a 2014. június 30-áig hatályos szabállyal, nem 2014. december 10. (azaz nem a fizetési esedékesség napja) lesz, hanem 2014. október 31. (tehát a fizikai időszak utolsó napja), így – feltételezve, hogy mindkét félhavi bevalló –a Szikla Kft. a 2014. október hónapról beadandó bevallásában szerepelteti ezen számla áfaterhét, illetve a Homok Kft. (feltételezve, hogy a konkrét ügylet kapcsán van adólevonási joga) szintén 2014. október havi bevallásában már levonásba helyezheti az érintett számla áfatartalmát.

A 2014. július 1-jén hatályba lépő új rendelkezéshez tartozik egy átmeneti szabály is. Az Áfa tv.284. §-a értelmében az Áfa tv.új 58. § (1) bekezdését a 2014. június 30-át követően kezdődő olyan elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont.

Az idézett átmeneti szabály értelmében tehát az új rendelkezés kizárólag az olyan folyamatos ügyletek kapcsán alkalmazandó, amelyek tekintetében mind az elszámolási időszak kezdő napja (azaz gyakorlatilag a teljes fizikai időszak), mind pedig az ügyletre vonatkozó fizetési határidő 2014. június 30-át követő időpontra esik.

Példák

1. Tegyük föl, hogy adott egy bérleti szerződés, amely szerint a bérleti díj a bérleti időszakot megelőző hó 25-én esedékes. Ez esetben a 2014. július 1–31-éig tartó bérleti időszak tekintetében – hiába már június 30-át követő elszámolási időszakról van szó – a teljesítés időpontja még az időszakra vonatkozó fizetés esedékessége (azaz a példa szerinti esetben 2014. június 25.) lesz, hiszen az átmeneti rendelkezés értelmében az új (az elszámolási időszak utolsó napja szerinti) teljesítési időpont szabályt csak akkor lehet alkalmazni, ha mind a fizikai időszak, mint pedig a fizetési határidő 2014. június 30-át követi. Jelen példában – bár a fizikai időszak valóban teljes egészében 2014. június 30-a utáni –, azonban a fizetési határidő megelőzi 2014. július 1-jét, így a konkrét esetben még a korábbi szabály, azaz a fizetési határidő szerinti teljesítési időpont alkalmazandó.

2. Tételezzük föl, hogy a Karácsonyfa Kft. rendszeres jelleggel dekorációs termékeket értékesít Szánkó Kft.-nek úgy, hogy a felek havi elszámolásban állapodtak meg. Az elszámolási időszakok fizetési esedékessége minden esetben a tárgyhót követő hó 20. napja. Tekintsük át, hogy mi történik a 2014. június havi értékesítések kapcsán. A 2014. június havi értékesítések – az Áfa tv. 284. §-ának átmeneti szabálya értelmében – még a fizetési esedékesség napja szerint minősülnek teljesítettnek, ugyanis azon elszámolási időszak első napja, amelyre a számlázás a példa szerinti esetben vonatkozik, megelőzi 2014. július 1-jét, így hiába, hogy a fizetési határidő már 2014. július hónapra (ti. július 20-ára) esik, még a korábbi 58. §-t kell alkalmaznunk. Tehát a kérdéses esetben a Karácsonyfa Kft. a 2014. június havi értékesítéseket még a fizetési határidő szerint, azaz 2014. július 20-ával mint teljesítési időponttal számlázza (nem pedig június 30-ával).

Kiskönyvtár az áfáról 3. rész: Áfalevonás és áfa-visszaigénylés

Gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk az adólevonási jog természetét, szabályait, az adólevonás általános és különös feltételeit, kitérve a speciális termék- és szolgáltatáskörökre. Ismertetjük az adólevonás tárgyi feltételeit, valamint az áfa-visszaigénylés jelenleg hatályos rendszerét.

Rendelje meg most! Ára mindössze 2990 Ft+ 5% áfa

Majd a 2014. július havi értékesítéseket, amelyeknek a fizetési határideje augusztus 20. már az elszámolási időszak utolsó napjával, azaz 2014. július 31-ével mint teljesítési időponttal kell a Karácsonyfa Kft.-nek számláznia, hiszen ez utóbbi esetben már igaz, hogy mind a fizikai (elszámolási) időszak első napja, mind pedig az ügyletre vonatkozó fizetési esedékesség 2014. június 30-át követi.

3. Tegyük föl, hogy a Karácsonyfa Kft. a Hóember Bt.-nek is értékesít dekorációs termékeket, azonban a felek ez esetben úgy állapodtak meg havi elszámolásban, hogy az az elszámolási időszak havának 15-étől a következő hó 14-éig tart, a fizetési esedékesség pedig az elszámolási időszak lezárultát követő hónap 5.

Tekintsük át a felek közötti 2014. június 15-étől július 14-éig tartó elszámolási időszak számlázását (amelynek fizetési esedékessége augusztus 5.).

Az átmeneti rendelkezés értelmében azon új szabályt, amely szerint a folyamatos jellegű ügyletek teljesítési időpontja az elszámolási időszak utolsó napja, csak azon esetekre lehet alkalmazni, amelyek kapcsán mind az ügylet fizetési esedékessége, mind az elszámolási időszak megkezdése 2014. június 30-át követő időpontra esik. A példa szerinti esetben – bár a fizetési esedékesség, azaz augusztus 5. valóban 2014. június 30-át követő időpontra esik –, azonban a fizikai (azaz az elszámolási időszak) kezdő napja 2014. július 1-jét megelőző időpont (ti. június 15.), így a konkrét esetben az ügylet teljesítési időpontja a korábbi szabály szerint alakul, azaz a fizetési esedékesség augusztus 5. lesz.

Az előző példa szerinti időszakot követő, a 2014. július 15-étől augusztus 14-éig tartó, szeptember 5-én fizetendő ügylet tekintetében azonban a teljesítés időpontja már az Áfa tv. 58. §-ának új (1) bekezdése szerint alakul, hiszen ez utóbbi esetben mind az elszámolási időszak kezdő napja, mind pedig a fizetési esedékesség 2014. június 30-át követő napra esik. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen esetben az ügylet teljesítési időpontja már az elszámolási időszak utolsó napja, azaz 2014. augusztus 14. lesz.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.