Jár a támogatás a visszavont pénztárgépek után is


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az adóhatóság közleményben ismerteti, mit kell tennie azoknak a kereskedőknek, akik már kifizették, az időközben visszavont engedélyű pénztárgépek árát és szeretnék igénybe venni a kasszabeszerzéshez járó állami támogatást. A támogatás iránti kérelmet 2014. február 14-ig nyújthatják be a vállalkozók.


A 3/2014. (I. 31.) NGM rendelet 2014. február 1-jei hatállyal – a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépek érintettjei érdekében – módosította a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendeletet.

Ezen támogatás – hasonlóan a pénztárgép cseréjéhez korábban nyújtott állami támogatáshoz – csekély összegű (de minimis), vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett összeg, de legfeljebb a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép helyett megrendelt új pénztárgép vételárának korábbi támogatás szerinti (általános esetben 50 ezer forint) támogatás-tartalommal csökkentett összege. 

Az üzemeltető támogatási igényét 2014. február 16-ig jogosult benyújtani az állami adóhatósághoz, mely határidő jogvesztő. (Tekintettel arra, hogy 2014. február 16. munkaszüneti nap, így a támogatási kérelem legkésőbb 2014. február 17-én meg benyújtható.)

A támogatás annak az üzemeltetőnek adható, aki

 • az MKEH által A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgépre vonatkozó megrendeléssel, illetve ilyen üzembe helyezett pénztárgéppel rendelkezik, és
 • a megrendelésről a pénztárgép forgalmazó az adóhatóság felé adatot szolgáltatott, vagy a megrendelést az üzemeltető az eBEV felületen adta le.

Az adóhatóság felhívja a figyelmet, hogy ha az üzemeltető több visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép tekintetében teljesített kifizetést, de nem valamennyi helyett szerez be új pénztárgépet, úgy csak az újonnan beszerzett pénztárgépek számának megfelelő támogatásban részesíthető.

Általános esetben a támogatás az eBEV felületen egy másik, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre leadott megrendeléssel egyidejűleg igényelhető. A támogatás a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépre leadott megrendelésnél megadott üzembe helyezési kód felhasználásával kérhető.

Azon üzemeltetők, akik a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép helyett

 • 2014. február 1-jéig már intézkedtek egy másik, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező  és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgép beszerzése, illetve üzembe helyezése felől, vagy
 • 2014. február 1-jét követően, de a rendelési felület informatikai fejlesztését megelőzően intézkedtek egy másik pénztárgép beszerzése, illetve üzembe helyezése felől, vagy
 • a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép helyett másik pénztárgép beszerzéséről és üzembe helyezéséről megrendelés leadása nélkül intézkednek,

a támogatást nem a pénztárgép beszerzésére irányuló megrendeléssel egyidejűleg, hanem attól függetlenül – önálló támogatási nyilatkozattal – az eBEV felületen igényelhetik. Ezen esetekben tehát nem szükséges újabb megrendelés leadása.

Azoknak az üzemeltetőknek, akik már üzembe helyezett A017 engedélyszámú pénztárgéppel rendelkeznek, illetve akik a központi rendelési felület használata nélkül közvetlenül vásároltak és helyeztek üzembe pénztárgépet, a 7. héten lesz lehetőségük az eBEV felületen a nyilatkozat megtételére, melyről az adóhatóság elektronikus úton értesítést küld részükre.

Amennyiben a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép már üzembe helyezésre került, az üzemeltetőnek az újonnan megrendelt/megvásárolt online pénztárgép beüzemeléséhez új üzembe helyezési kódot kell igényelnie.

A támogatás igénylésekor az üzemeltetőnek nyilatkoznia kell a következőkről:

 1. az igényelt támogatás az üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű (de minimis) támogatásokkal együttesen nem haladja meg a vonatkozó európai uniós jogi aktusokban meghatározott küszöbértékeket, és
 2. a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelést a támogatás erejéig térítés nélkül engedményezi az állam javára,
 3. amennyiben halászati de minimis támogatásként veszi igénybe a támogatást, hozzájárul ahhoz, hogy a NAV a szabad egyéni de minimis keret ellenőrzése céljából az MVH-tól adatokat kérjen, valamint az adatait a nyilvántartási rendszer működéséhez az MVH részére átadja és ebből a célból az adatait kezelje, felhasználja.

A nyilatkozatnak – többek között – tartalmaznia kell:

 1. a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett, illetve támogatásként igényelt összeget;
 2. Az üzemeltetőt megillető támogatás mértéke főszabály szerint a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan teljesített kifizetésről szóló számla szerinti ellenérték. Mindez azt jelenti, hogy a nyilatkozatba azt az összeget kell beírni, amit az üzemeltető ténylegesen kifizetett és számlával igazolni is tud. Miután a nyilatkozatot pénztárgépenként kell benyújtani, a nyilatkozatba kizárólag az adott pénztárgépre kifizetett összeg írható be, függetlenül attól, hogy esetlegesen egyszerre több pénztárgépre történt előleg/vételár fizetés.
 3. Amennyiben az üzemeltető az A017 vagy A018 engedélyszámú pénztárgép teljes vételárát kifizette és a pénztárgép üzembe helyezése is megtörtént, a számla szerinti érték a támogatás összege, függetlenül attól, hogy a számla szerinti értékből az üzemeltető az 50 ezer forintos állami támogatás összegét nem közvetlenül fizette meg az eladónak.
 4. Abban az esetben, amennyiben az üzemeltető az A017 vagy A018 engedélyszámú pénztárgép teljes vételárát kifizette, de a pénztárgép üzembe helyezésére nem került sor, a támogatás mértéke – ha a korábbi megrendelés támogatási tartalommal bíró üzembe helyezési kód felhasználásával történt – a számla szerinti érték csökkentve a támogatás összegével (általános esetben 50 ezer forinttal).
 5. az A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgép eladójának nevét és adószámát.
 6. Az eladó minden esetben az, aki részére a kifizetés megtörtént, vagyis aki a számlát kiállította. Mindez azt jelenti, hogy a nyilatkozatban nem feltétlenül azt kell eladóként feltüntetni, akinél az üzemeltető a pénztárgép rendelést leadta, akivel személyes kapcsolatban állt, hanem azt, aki részére a számlát kiállította, vagyis akinek a most támogatásként igényelt összeget kifizette.

 
A „Nyilatkozat a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 13/A. § szerinti támogatás igénybevételéhez” az eBEV felületen nyújtható be. A kitöltési útmutató itt található.

Amennyiben a támogatás maximális összege az újonnan megrendelt/beszerzett pénztárgép teljes vételára, úgy az adóhatóság hivatalból az eBEV felületen elérhető tájékoztatóban szereplő árakat veszi figyelembe. Ettől eltérő vételárat az üzemeltető az újonnan megrendelt/beszerzett pénztárgépre vonatkozó szerződéssel és a kifizetésről szóló számlával igazolhat.

Már 2013-ban év közben is sokszor módosult a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályozás – ha többet szeretne tudni a tavalyi és a 2014-ben hatályba lépő változásokról, fel szeretne készülni azok alkalmazására, jöjjön el 2014. február 13-án szakmai rendezvényünkre!

Bővebb információk és jelentkezés itt

Az üzemeltető az állami adóhatóság részére – a nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül – köteles másolatban átadni vagy postára adni:

 1. a követelés alapjául szolgáló szerződést (amennyiben a szerződés módosítására sor került, úgy az eredeti szerződést és a módosítást egyaránt),  továbbá
 2. a szerződés alapján teljesített kifizetés alapjául szolgáló számlát, és
 3. a kifizetés teljesítését igazoló dokumentumot (kifizetés átutalással történt teljesítése esetén az átutalást igazoló kivonatot, készpénzben történő teljesítés esetén az erről szóló nyilatkozatot).

A másolatban megküldött iratokon fel kell tüntetni az „eredetivel mindenben megegyező” szöveget és minden oldalon cégszerű aláírást kell elhelyezni.

Munkaügyi és tb-nyilvántartás, adatszolgáltatás 2014

Bizonytalan az új szabályok alkalmazásában? Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak Farkasné Gondos Krisztina OEP osztályvezetőnek, dr. Kártyás Gábor munkajogásznak és dr. Kovács Ferenc adószakértőnek – jöjjön el 2014. március 20-án szakmai konferenciánkra

Ízelítő a tematikából:

 • A bejelentési szabályok módosulásai
 • A bevallások változásai, különös tekintettel a járulékbevallásokra
 • Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
 • A munkaidő-nyilvántartás törvényi követelményei
 • A szabadság és egyéb távollétek kezelése a nyilvántartásban

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

A fenti dokumentumokat személyesen a NAV ügyfélszolgálatain lehet leadni, vagy postai úton kell megküldeni az adózó illetékessége szerinti adóigazgatóság központi címére, a borítékon feltüntetve, hogy „Online pénztárgéphez kapcsolódó állami támogatás”. A gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a dokumentumokhoz mellékelt kísérőlevélben feltüntetni azt az üzembe helyezési kódot, amelyhez kapcsolódóan a nyilatkozatot beküldték, továbbá az adószámot.

Fenti dokumentumok, valamint az üzemeltető nyilatkozata alapján az állami adóhatóság határozattal állapítja meg az üzemeltetőt megillető támogatást, amelyet főszabály szerint az új megrendelésben megjelölt eladó részére utal át, az eladó – adóhatósághoz bejelentett – pénzforgalmi számlájára.

Amennyiben az új pénztárgép beszerzésére megkötött szerződés alapján a teljes vételár kiegyenlítésre került, úgy a támogatást az állami adóhatóság közvetlenül az üzemeltető részére, annak – adóhatóságnál nyilvántartott – pénzforgalmi számlájára folyósítja.

Az állami adóhatóság a támogatás iránti kérelmet elutasítja, ha az üzemeltető

 • a támogatásra nem jogosult,
 • hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú kérelmet nyújt be,
 • egyéb jogszabályi feltételeknek nem felel meg.

Az üzemeltető nem jogosult támogatásra, ha a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép eladója már teljesített részére kifizetést, illetve amennyiben a támogatás megállapítását követően teljesít ilyen kifizetést, azt az állam részére meg kell térítenie.

Továbbá, miután ezen támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, az üzemeltetőnek nyilatkoznia kell a támogatás nyújtását megelőző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról, valamint mindazon feltételeknek való megfelelőségről is köteles nyilatkozni, amelyet különböző jogszabályok (pl. Áht., Ávr.) a de minimis, illetve az állami támogatás feltételeként előírnak. Támogatásra csak az jogosult, aki valamennyi feltételnek megfelel!

Az állami adóhatóság a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép eladóját értesíti az engedményezés megtörténtéről és az engedményezett követelés összegéről.

A visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgéppel az adóalany nem tud eleget tenni a jogszabályban foglalt nyugtakibocsátási kötelezettségének. Az adóalany nyugtakibocsátási kötelezettségének érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező online pénztárgéppel, illetve annak beszerzéséig hagyományos pénztárgéppel, vagy kézi előállítású nyugtával tehet eleget.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.