„Hogy van a beteg?” – a keresőképtelenség felülvéleményezése a munkáltató kezdeményezésére


Beköszöntött a vírusos időszak, a munkahelyeken egyre több a keresőképtelen állományban lévő munkavállaló. De vajon minden betegállomány mögött valódi betegség van?

A munkajogban a keresőképtelenségi státusz fő funkciója, hogy a beteg, a beteg gyermekét ápoló, a veszélyeztetett várandós (stb.) munkavállaló mentesülhessen a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól. Mégis előfordul, hogy a betegállományra – annak céljától eltérően – egyfajta menekülőútként tekintenek azok a munkavállalók, akik valamilyen szorult munkaügyi helyzetből, várható konfliktus elől akarnak elrejtőzni, vagy legalábbis időt akarnak nyerni. Van olyan is, hogy az a dolgozó, aki nem tud, vagy nem akar szabadságot kivenni, táppénzes állománnyal akarja megoldani a távollétét például egy elmérgesedett munkahelyi konfliktus idején, netán másodállásában, magánéleti tevékenységben való részvételét akarja ezzel biztosítani. A betegség miatti keresőképtelenség ugyanis a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesülés mellett munkajogi védelemmel is jár. Ugyan – a korábbiaktól eltérően – a betegség miatti keresőképtelenség már nem számít felmondási tilalmi időnek, az ez idő alatt közölt felmondás esetén a felmondási idő csak a visszatérés után – de legkésőbb a betegszabadság lejártát követő egy év után – indul el.

Ha a dolgozó a keresőképtelenségét szabályszerűen igazolja, a munkáltatónak azt – főszabály szerint – el kell fogadnia. Megtörténhet azonban, hogy a munkáltató gyanút fog a tekintetben, hogy a munkavállaló esetleg alaptalanul került betegállományba, és visszaélésszerűen tartja fenn ezt a státuszt. A Kúria egyik eseti döntése szerint a betegség cáfolatára utaló, szabadidős tevékenységet bemutató fényképek önmagukban nem feltétlenül elegendően annak alátámasztására, hogy a munkavállaló valójában nem volt beteg, ezért ezekre hivatkozva az együttműködési kötelezettség megszegésére alapított, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 78. §-ának (1) bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondás nem okvetlenül jogszerű. A keresőképtelenség felülvizsgálatára – az alább ismertetendő – hivatalos eljárásban van lehetőség, s ha ez nem történik meg, a munkavállaló keresőképtelennek tekinthető (Mfv.II.10.974/2011/5.). Egy másik kúriai határozat szerint annak megítélése, hogy a munkavállaló keresőképességének elbírálása és az orvosi naplónak a háziorvos által történt vezetése megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak, a munkaügyi vita keretein kívül esik, a munkaügyi bíróság a háziorvos által igazolt keresőképtelenség felülvizsgálatára nem jogosult (Mfv.II.10.381/2012/11.).

A bírói gyakorlatot tovább árnyalja a Debreceni Ítélőtábla nemrégiben hozott döntése (Mf.I.50.013/2022/6.), mely az alábbiak szerint – az eset összes körülményét figyelembe véve – jogszerűnek ítélte azt az Mt. 78. §-ának (1) bekezdésére alapított azonnali hatályú felmondást. Ami a konkrét esetet illeti, a munkáltató a tüdőgyulladással betegállományba vett, de a közösségi oldalakon esküvői zenekarban aktívan részt vevő munkavállalóval szemben alkalmazta ezt a szankciót. Az ítélőtábla kifejtette, hogy „[a] keresőképtelen, valóban beteg munkavállaló esetében ezt a körülményt a munkáltatónak tudomásul kell venni, azonban, ha arról értesül, hogy rendezvényeken zenél a munkavállaló ez alatt az idő alatt, úgy azt alappal szankcionálja. Ebben nem annak van elsődlegesen jelentősége, hogy a háziorvos megalapozottan nyilvánította-e keresőképtelenné, hiszen az azonnali hatályú felmondás is csak gyanúról szól, hanem annak, hogy az állapotában esetleg bekövetkező javulásról a munkáltatót (és a kezelőorvost) nem tájékoztatta, vele nem működött együtt, gyógyulását késleltette.”

A fenti határozatban hivatkozott tájékoztatási kötelezettség a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet (Korm. r.) szabályain alapul, melyek szerint a keresőképtelen biztosított köteles:

a) betartani az orvos utasításait, így különösen a gyógyulását elősegítő, meghatározott idejű ágynyugalomra, valamint a tartózkodási helyről való kijárás korlátozására vonatkozóan,

b) az elrendelt vizsgálatokon megjelenni,

c) a keresőképtelensége alatt más orvos is kezeli, erről a keresőképtelen állományban tartó orvost tájékoztatni.

Mit tehet az a munkáltató, amelyiknek kétségei támadnak afelől, a keresőképtelen munkavállaló valóban beteg-e, mivel például a közösségi oldalain megjelenő fotók vagy bejegyzései alapján inkább arra lehet következtetni, hogy makkegészséges? A jogszabály lehetőséget ad a munkáltatónak, hogy ilyen esetben a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezze a Korm. r. szabályai szerint.

E rendelet szerint a munkáltató a , illetve a táppénz igénybe vétele alatt jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni a fővárosi/megyei kormányhivatalnál. Az eljárásnak díja van, melyet külön rendelet (50/1996. (XII. 27.) NM rendelet) határoz meg: jelenleg munkavállalónként 15.800 forintot kell fizetni érte. A kormányhivatal a keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását szakértő főorvos, valamint felülvéleményező főorvos útján ellenőrzi. A szakértő főorvos jogosult a munkavállaló személyes vizsgálatára (a kezelőorvos jelenlétében akár a tartózkodási helyén is), a betegdokumentációba való betekintésre, az érintettet szakorvosi vizsgálatra utalhatja stb. A munkavállaló köteles részt venni az elrendelt vizsgálaton, ellenkező esetben a szakértő főorvos a táppénzellátásának megszüntetését kezdeményezi. Az ellenőrzés után dönt arról, hogy a munkavállaló keresőképes-e vagy sem, és erről értesíti – többek között – a vizsgálatot kezdeményező munkáltatót is. A döntést megfelelően dokumentálja.

A döntéssel szemben a munkáltató vagy a munkavállaló a közléstől számított 8 napon belül az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalnál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet (természetesen ugyanazon kormányhivatal nem járhat el, amely szerv szakértő főorvosának vagy felülvéleményező főorvosának döntése a felülvizsgálat tárgyát képezi).

A szakértő főorvos ellenőrzési tevékenysége kiterjed a keresőképtelenségi adatok célzott ellenőrzésére is. E tevékenység során a szakértő főorvos igénybe veheti szakmai véleményezés és konzultáció céljából a felülvéleményező főorvos közreműködését. Utóbbi hasonló jogosultságokkal rendelkezik, mint a szakértő főorvos. 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén a felülvéleményező főorvos havonta legalább egyszer felülvéleményezi a keresőképtelenséget.

Ha a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy a szakértő főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz lehet fordulni. A kormányhivatal e feladatkörében már bizottságban jár el: az úgynevezett főorvosi bizottságot (FOB) két orvosszakértő alkotja, akik közül az elnök a munkavállaló fődiagnózisa szerint illetékes szakorvos. A FOB alapvetően az orvosi dokumentáció alapján dönt, de a fekvőbeteget az ápolás helyén is megvizsgálhatja.

A fentiekből látható, hogy a kétkedő munkáltatónak lehetősége van a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni. Az eljárásba ráadásul – vita vagy felülvéleményezés esetén – több szakembert is be lehet vonni, így biztosított lehet a megfelelő szakmai kontroll a keresőképtelenség megalapozottsága fölött. Ha az ellenőrzés eredményeképpen a dolgozó keresőképességét állapítják meg, a munkáltató az eset körülményeitől függően mérlegelheti, hogy a munkavállalóval szemben fegyelmi típusú szankciót alkalmazzon (írásbeli figyelmeztetés, az Mt. 56. §-a szerinti hátrányos jogkövetkezmény, a munkavállaló magatartására alapított felmondás, az Mt. 78. §-a szerinti, a munkavállaló minősített kötelezettségére alapított azonnali hatályú felmondás).

Kérdésként merülhet fel még, ha a munkáltató nem kezdeményezett a keresőképtelenség ideje alatt a fentiek szerinti felülvizsgálatot, később, egy esetleges munkaügyi perben megkísérelheti-e bizonyítani, hogy az igazolt keresőképtelenség idején a munkavállaló valójában keresőképes volt. A Debreceni Ítélőtábla egy másik, friss eseti döntésében (Mf.I.50.011/2022/7.) kiemelte, hogy a Korm. r. szerint a munkáltató a betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt jogosult megindítani a felülvizsgálati eljárást. Az eme időtartamot követően a munkáltató tudomására jutott körülmény esetén azonban a felülvizsgálat már nem kezdeményezhető. Ez nyilvánvalóan nem jelentheti azt, hogy a munkáltató – egyéb jogkövetkezmény alkalmazása jogszerűségének megállapítása érdekében – a betegszabadság, illetőleg a táppénz igénybevétele után nem hivatkozhat a munkavállaló keresőképes, munkára képes egészségi állapotára. Adott esetben ennek bizonyítására a perben indítványt tehet. A munkaügyi perben tehát adott esetben helye van szakértői bizonyításnak arra vonatkozóan, hogy a perbeli időben a munkavállaló keresőképes volt. Ez nem változtat azon a fent idézett kúriai gyakorlaton, miszerint a munkaügyi vita keretein kívül esik – vagyis a munkaügyi bíróság nem vizsgálhatja –, hogy a keresőképtelenség háziorvosi igazolása megfelelt-e a jogszabályoknak. A munkáltató a háziorvosi igazolás szabályszerűségét utólag már nem vitathatja, ám az annak alapjául szolgáló egészségi állapotot igen.


Kapcsolódó cikkek

2023. március 24.

17 százalékkal emelik az alapbért az Audinál

Megállapodott az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) az idei bérekről, miután a szakszervezet a pénteken megtartott bizalmi gyűlésén elfogadta a vállalat újabb ajánlatát – közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat.

2023. március 24.

Inflációkövető béremelést követelnek a postás szakszervezetek

A Postás Szakszervezet és a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében 19 vármegyéből 19 kézbesítő adott át petíciót a vállalat vezérigazgatójának, amelyben érdemi tárgyalást, elfogadható béremelési ajánlatot sürgetnek; a benyújtott petíciót a Magyar Posta vezérigazgatója átvette – közölte a Postás Szakszervezet.

2023. március 24.

Egyszerre nőtt a foglalkoztatottak és munkanélküliek száma

2023 februárjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 691 ezer volt, 26 ezerrel több, mint egy éve. A 2022. december és 2023. február közötti háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak létszáma az egy évvel korábbinál 15 ezerrel több, 4 millió 690 ezer volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).