Hozzátartozói nyugdíjak Szlovákiában és Szlovéniában


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról és a hozzátartozói nyugdíjakról szóló általános bevezető cikkhez kapcsolódva most a kiválasztott országok állami hozzátartozói nyugdíjbiztosításának bemutatásával foglalkozunk abc sorrendben haladva, így Ausztria, Belgium, Csehország, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc valamint Svédország után most utoljára Szlovákiával és Szlovéniával.


Ahogyan korábban, a sorozat bevezetőjében már jeleztük, a cikkek adattartalmát a tagállami szervek honlapjai, valamint a tagállami szakértők által rendszeresen frissített MISSOC adatbázis és a Social Security Throughout the World: Europe legfrissebben elérhető információi adták.

A leírások a lehető legnagyobb körültekintéssel készülnek, azonban mivel a társadalombiztosítás egy igen gyorsan változó és összetett terület, konkrét jogosultsági kérdés esetén mindig az adott nemzeti nyugdíjbiztosítási szervhez érdemes és szükséges fordulni – ezek nevét és elérhetőségét a leírásokban mindig közzétesszük.

Szlovákia

Alkalmazandó jogszabály(ok): a 461/2003 számú, Társadalombiztosításról szóló törvény (Zákon o sociálnom poistení).

A szlovák állami nyugdíjrendszer felosztó-kirovó rendszer szerint működik, járulékokból finanszírozzák és szolidaritási elven alapszik. A hozzátartozói ellátás összege az elhunyt által a teljes életpályája során megszerzett keresetektől függ. Különleges rendszer vonatkozik a rendőrökre, katonákra és a vámtisztviselőkre – mi itt most az általános rendszert mutatjuk be.

A hozzátartozói ellátásokra jogosult személyek lehetnek az alábbiak:

 • túlélő házastárs nő és férfi (ő 2004. január 1. előtt csak akkor, ha elérte a nyugdíjkorhatárt vagy teljesen megrokkant a feleség halálát megelőző 3 évben),
 • elvált feleség (ha 2004. január 1. előtt vált el) bíróság által megállapított tartásdíjjal,
 • gyermekek (törvényes és örökbefogadott).

Feltételek az elhunyt személyre nézve:

 • Öregségi nyugdíjban (Starobný dôchodok) vagy Előrehozott öregségi nyugdíjban (Predčasný starobný dôchodok) vagy Rokkantsági nyugdíjban (Invalidný dôchodok) részesült, vagy
 • az öregségi/rokkantsági nyugdíjhoz a szolgálati időt megszerezte, vagy
 • üzemi baleset/foglalkozási megbetegedés következtében hunyt el.

Feltételek a házastársra nézve: Özvegyi nyugdíj (Vdovský dôchodok és Vdovecký dôchodok):
Az elhunyt házastársa volt a halál időpontjában.

Az ellátás időtartama 1 év, amely meghosszabbítható, ha:

 • legalább 70%-os munkaképesség-csökkenése van az igénylőnek, vagy
 • eltartott gyermeke van, aki árvaellátásra jogosult az elhunyt után, vagy
 • legalább 3 gyermeket nevelt (52 év felett 2 gyermek a követelmény), vagy
 • elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt.

A „gyermeket nevelt” kitétel a gyermek születésétől nagykorúvá válásáig (azaz 18 éves koráig vagy házasság általi nagykorúságig) tartó időszakot jelent.

Amennyiben az igénylő már nem éri el a 70%-os munkaképesség-csökkenést vagy nem tartja el a gyermeket, az ellátás folyósítása megszűnik, azonban ha újra teljesíti e feltételeket, az özvegyi nyugdíj újra megállapíthatóvá válik.

Kizáró feltétel továbbá, ha bíróság megállapítja, hogy az özvegy szándékosan okozta a házastársa halálát. Új házasság kérdése: az ellátást ebben az esetben szintén megszüntetik.

Feltételek az elvált házastársra nézve: Elvált nők ellátása (dôchodok pre rozvedenú ženu): 2004. január 1. előtt elvált nők részére, amennyiben a bíróság tartásdíjat ítélt meg.

Feltételek a gyermekekre nézve: A jogosultsághoz az elhunyt eltartott gyermeke kell, hogy legyen (és addig az időpontig áll fenn az ellátásra jogosultság, amíg iskolai tanulmányokat folytat vagy egészségi állapota miatt nem képes keresőtevékenységet folytatni, a végső korhatár azonban mindenképpen 26 év).

Az árva már nem minősül eltartottnak, ha

 • annak ellenére, hogy rendszeres szakképzésben vesz részt, már megszerezte az egyetemi diplomáját, vagy
 • legalább 70%-os munkaképesség-csökkenése miatt rokkantsági ellátásban részesül.

Ebben az esetben is kizáró feltétel továbbá, ha bíróság megállapítja, hogy az árva szándékosan okozta a szülő halálát.

Ebben a tagállamban a túlélő élettárs és más személyek nem lehetnek jogosultak hozzátartozói nyugdíjra.

Ellátások szabályai – házastárs/elvált házastárs:

Özvegyi nyugdíj (Vdovský dôchodok és Vdovecký dôchodok): az elhunyt olyan öregségi/rokkantsági nyugdíjának 60%-a, amelyben a halál időpontjában részesült vagy amelyre jogosult lett volna. Ha az özvegynek Öregségi/rokkantsági/szolgálati nyugdíja is van, a számított összeg fele.

Elvált nő ellátása (dôchodok pre rozvedenú ženu): maximuma a tartásdíj teljes összege.

Ahogy fent is említettük, új házasságkötés esetén a nyugdíj megszűnik.

Ellátások szabályai – gyermekek: Árvaellátás (Sirotský dôchodok): gyermekenként az elhunyt szülő olyan öregségi/rokkantsági nyugdíjának 40%-a, amelyben a halál időpontjában részesült vagy amelyre jogosult lett volna.

Van-e maximum összeg az összes ellátottra nézve: az elhunyt nyugdíjának 100%-a.

A hozzátartozói nyugdíjak minimum összege? Nincs ilyen ebben a tagállamban.

A hozzátartozói nyugdíjakra nézve maximum összeg?: nincs ebben a tagállamban.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Az ellátás nem adózik, és járulékfizetés sem terheli.

További információk a szlovák társadalombiztosítási szerv honlapján találhatóak: Socialna Poistovna

Szlovénia

Alkalmazandó jogszabály(ok): Nyugdíj és Rokkantsági biztosításról szóló törvény (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) – 2012

A szlovén nyugdíjrendszer kötelező társadalombiztosítási rendszer, amelyet járulékokból finanszíroznak. A nyugdíjrendszer kereset-alapú hozzátartozói ellátásokat nyújt, amelyek az elhunyt megfizetett járulékaitól és az általa megszerzett biztosítási idő hosszától függnek.

A hozzátartozói ellátásokra jogosult személyek az alábbiak lehetnek:

 • túlélő házastárs,
 • élettárs (egynemű is),
 • elvált házastárs, ha tartásdíjra volt jogosult,
 • gyermekek,
 • unokák vagy más gyermekek szülők nélkül,
 • szülők, mostohaszülők és örökbefogadó szülők.

Feltételek az elhunyt személyre nézve:

 • (előrehozott) öregségi/rokkantsági nyugdíjra megszerezte a jogosultságot, vagy
 • (előrehozott) öregségi/rokkantsági nyugdíjban részesült.

Üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén nincs szolgálati idő követelmény.

Feltételek a házastársra nézve: Női és férfi feltételek:

 • ha legalább 58 éves a házastársa halálakor, vagy
 • ha 53 és 58 év közötti (a kifizetés elhalasztva az 58. életévig),
 • korra tekintet nélkül, ha teljesen munkaképtelen, vagy a házastárs halála utáni 1 éven belül válik azzá, vagy árvaellátásra jogosult (družinska pokojnina) gyermeke van, és az anya/apa jogszabályok alapján a gyermek eltartására kötelezett.

Női jogosult: ha az elhunyt halálát követő 300 napon belül ad életet közös gyermeküknek.

Feltételek az elvált házastársra nézve: Tartásdíj megítélése esetén lehetséges, és akkor, ha a halál időpontjában ebben részesült. Ha az elhunyt következő házassága alapján özvegyi nyugdíjra jogosult valaki, az elvált házastárs az özvegyi nyugdíjra társ-jogosult lesz.

Feltételek az élettársra nézve: A házastárs feltételeihez képest a következő kiegészítésekkel:

 • – az elmúlt 3 évben élettársak voltak, vagy
 • – az elmúlt 1 évben élettársak voltak, ha bármikor közös gyermekük volt.

Feltételek a gyermekekre nézve: A korhatár a következőképpen alakul:

 • 15 év,
 • 18 év (ha a munkaügyi hivatalnál regisztrálták),
 • 26 év (tanulmányok esetén),
 • nincs korhatár, ha a gyermek teljesen munkaképtelen.

Feltételek más személyekre nézve: Jogosult személyek lehetnek:

 • unokák és más, szülők nélküli gyermekek: ha az elhunyt eltartotta őket a halál időpontjában,
 • szülők, örökbefogadó szülők: ha az elhunyt eltartotta őket a halál időpontjában, és 58. életévüket betöltötték vagy teljesen munkaképtelenek voltak a jogszerző halálakor.

Ellátások szabályai – házastárs/elvált házastárs/élettárs: Özvegyi nyugdíj (vdovska pokojnina):

 • az elhunyt olyan öregségi/rokkantsági nyugdíjának 70%-a, amelyben a halál időpontjában részesült vagy amelyre jogosult lett volna,
 • ha az özvegy jogosult öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra, 15%-os özvegyi nyugdíj jár azzal, hogy a teljes összeg nem haladhatja meg egy olyan férfi öregségi nyugdíját (starostna pokojnina), amelyet 40 évnyi jogosultsági időszak alapján a maximum nyugdíjértékelési alap (pokojninska osnova) kiadna.

Ha az özvegy többféle nyugdíjra jogosult, a számára legkedvezőbbet választhatja.

Az elvált házastárs, aki tartásdíjban részesült a jogszerző haláláig, a házastárssal azonos feltétekkel lesz jogosult ellátásra.

Ellátások szabályai – gyermekek: Egyik szülőjét elveszítő árva: a százalék a jogosult személyek számától függ. Az elhunyt személy halálakori nyugdíjának:  

 • egyedül: 70%-a,
 • két személy esetén: 80%-a,
 • három személy esetén: 90%-a,
 • négy vagy több személy esetén: 100%-a.

Mindkét szülőjét elveszítő árva: egy jogosult esetén a hozzátartozói ellátás az elhunyt szülők közül a magasabb nyugdíjának 100%-a. Több jogosult esetén mindkét szülő nyugdíjának 100%-a. Ezek összegét osztják el a jogosultak számával egyenlő arányban.

Ellátások szabályai – más személyek: a százalékok és arányok a gyermekekre vonatkozó szabályokkal azonosak, azonban ha a gyermekek is jogosultak, ők elsőbbséget élveznek a számítás során, és az egyéb személyek (testvérek, szülők, stb.) csak a fennmaradó számítási alapból részesülhetnek a nyugdíj-megállapítás folyamatában.

Van-e maximum összeg az összes ellátottra nézve? Az elhunyt jogszerző nyugdíjának 100%-a.

A hozzátartozói nyugdíjak minimum összege: havi EUR 197,19.

A hozzátartozói nyugdíjak maximuma: nincs ilyen ebben a tagállamban.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Az ellátás adózik, és 5,96% járuléklevonás terheli egészségügyi szolgáltatás céljából.

További tájékoztatás a szlovén nyugdíjbiztosítás honlapján található: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

 

Ahogyan korábban, a sorozat bevezetőjében már jeleztük, a cikkek adattartalmát a tagállami szervek honlapjai, valamint a tagállami szakértők által rendszeresen frissített MISSOC adatbázis és a Social Security Throughout the World: Europe legfrissebben elérhető információi adták.

A leírások a lehető legnagyobb körültekintéssel készülnek, azonban mivel a társadalombiztosítás egy igen gyorsan változó és összetett terület, konkrét jogosultsági kérdés esetén mindig az adott nemzeti nyugdíjbiztosítási szervhez érdemes és szükséges fordulni – ezek nevét és elérhetőségét a leírásokban mindig közzétesszük.

Szlovákia

Alkalmazandó jogszabály(ok): a 461/2003 számú, Társadalombiztosításról szóló törvény (Zákon o sociálnom poistení).

A szlovák állami nyugdíjrendszer felosztó-kirovó rendszer szerint működik, járulékokból finanszírozzák és szolidaritási elven alapszik. A hozzátartozói ellátás összege az elhunyt által a teljes életpályája során megszerzett keresetektől függ. Különleges rendszer vonatkozik a rendőrökre, katonákra és a vámtisztviselőkre – mi itt most az általános rendszert mutatjuk be.

A hozzátartozói ellátásokra jogosult személyek lehetnek az alábbiak:

 • túlélő házastárs nő és férfi (ő 2004. január 1. előtt csak akkor, ha elérte a nyugdíjkorhatárt vagy teljesen megrokkant a feleség halálát megelőző 3 évben),
 • elvált feleség (ha 2004. január 1. előtt vált el) bíróság által megállapított tartásdíjjal,
 • gyermekek (törvényes és örökbefogadott).

Feltételek az elhunyt személyre nézve:

 • Öregségi nyugdíjban (Starobný dôchodok) vagy Előrehozott öregségi nyugdíjban (Predčasný starobný dôchodok) vagy Rokkantsági nyugdíjban (Invalidný dôchodok) részesült, vagy
 • az öregségi/rokkantsági nyugdíjhoz a szolgálati időt megszerezte, vagy
 • üzemi baleset/foglalkozási megbetegedés következtében hunyt el.

Feltételek a házastársra nézve: Özvegyi nyugdíj (Vdovský dôchodok és Vdovecký dôchodok):
Az elhunyt házastársa volt a halál időpontjában.

Az ellátás időtartama 1 év, amely meghosszabbítható, ha:

 • legalább 70%-os munkaképesség-csökkenése van az igénylőnek, vagy
 • eltartott gyermeke van, aki árvaellátásra jogosult az elhunyt után, vagy
 • legalább 3 gyermeket nevelt (52 év felett 2 gyermek a követelmény), vagy
 • elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt.

A „gyermeket nevelt” kitétel a gyermek születésétől nagykorúvá válásáig (azaz 18 éves koráig vagy házasság általi nagykorúságig) tartó időszakot jelent.

Amennyiben az igénylő már nem éri el a 70%-os munkaképesség-csökkenést vagy nem tartja el a gyermeket, az ellátás folyósítása megszűnik, azonban ha újra teljesíti e feltételeket, az özvegyi nyugdíj újra megállapíthatóvá válik.

Kizáró feltétel továbbá, ha bíróság megállapítja, hogy az özvegy szándékosan okozta a házastársa halálát. Új házasság kérdése: az ellátást ebben az esetben szintén megszüntetik.

Feltételek az elvált házastársra nézve: Elvált nők ellátása (dôchodok pre rozvedenú ženu): 2004. január 1. előtt elvált nők részére, amennyiben a bíróság tartásdíjat ítélt meg.

Feltételek a gyermekekre nézve: A jogosultsághoz az elhunyt eltartott gyermeke kell, hogy legyen (és addig az időpontig áll fenn az ellátásra jogosultság, amíg iskolai tanulmányokat folytat vagy egészségi állapota miatt nem képes keresőtevékenységet folytatni, a végső korhatár azonban mindenképpen 26 év).

Az árva már nem minősül eltartottnak, ha

 • annak ellenére, hogy rendszeres szakképzésben vesz részt, már megszerezte az egyetemi diplomáját, vagy
 • legalább 70%-os munkaképesség-csökkenése miatt rokkantsági ellátásban részesül.

Ebben az esetben is kizáró feltétel továbbá, ha bíróság megállapítja, hogy az árva szándékosan okozta a szülő halálát.

Ebben a tagállamban a túlélő élettárs és más személyek nem lehetnek jogosultak hozzátartozói nyugdíjra.

Ellátások szabályai – házastárs/elvált házastárs:

Özvegyi nyugdíj (Vdovský dôchodok és Vdovecký dôchodok): az elhunyt olyan öregségi/rokkantsági nyugdíjának 60%-a, amelyben a halál időpontjában részesült vagy amelyre jogosult lett volna. Ha az özvegynek Öregségi/rokkantsági/szolgálati nyugdíja is van, a számított összeg fele.

Elvált nő ellátása (dôchodok pre rozvedenú ženu): maximuma a tartásdíj teljes összege.

Ahogy fent is említettük, új házasságkötés esetén a nyugdíj megszűnik.

Ellátások szabályai – gyermekek: Árvaellátás (Sirotský dôchodok): gyermekenként az elhunyt szülő olyan öregségi/rokkantsági nyugdíjának 40%-a, amelyben a halál időpontjában részesült vagy amelyre jogosult lett volna.

Van-e maximum összeg az összes ellátottra nézve: az elhunyt nyugdíjának 100%-a.

A hozzátartozói nyugdíjak minimum összege? Nincs ilyen ebben a tagállamban.

A hozzátartozói nyugdíjakra nézve maximum összeg?: nincs ebben a tagállamban.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Az ellátás nem adózik, és járulékfizetés sem terheli.

További információk a szlovák társadalombiztosítási szerv honlapján találhatóak: Socialna Poistovna

Szlovénia

Alkalmazandó jogszabály(ok): Nyugdíj és Rokkantsági biztosításról szóló törvény (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) – 2012

A szlovén nyugdíjrendszer kötelező társadalombiztosítási rendszer, amelyet járulékokból finanszíroznak. A nyugdíjrendszer kereset-alapú hozzátartozói ellátásokat nyújt, amelyek az elhunyt megfizetett járulékaitól és az általa megszerzett biztosítási idő hosszától függnek.

A hozzátartozói ellátásokra jogosult személyek az alábbiak lehetnek:

 • túlélő házastárs,
 • élettárs (egynemű is),
 • elvált házastárs, ha tartásdíjra volt jogosult,
 • gyermekek,
 • unokák vagy más gyermekek szülők nélkül,
 • szülők, mostohaszülők és örökbefogadó szülők.

Feltételek az elhunyt személyre nézve:

 • (előrehozott) öregségi/rokkantsági nyugdíjra megszerezte a jogosultságot, vagy
 • (előrehozott) öregségi/rokkantsági nyugdíjban részesült.

Üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén nincs szolgálati idő követelmény.

Feltételek a házastársra nézve: Női és férfi feltételek:

 • ha legalább 58 éves a házastársa halálakor, vagy
 • ha 53 és 58 év közötti (a kifizetés elhalasztva az 58. életévig),
 • korra tekintet nélkül, ha teljesen munkaképtelen, vagy a házastárs halála utáni 1 éven belül válik azzá, vagy árvaellátásra jogosult (družinska pokojnina) gyermeke van, és az anya/apa jogszabályok alapján a gyermek eltartására kötelezett.

Női jogosult: ha az elhunyt halálát követő 300 napon belül ad életet közös gyermeküknek.

Feltételek az elvált házastársra nézve: Tartásdíj megítélése esetén lehetséges, és akkor, ha a halál időpontjában ebben részesült. Ha az elhunyt következő házassága alapján özvegyi nyugdíjra jogosult valaki, az elvált házastárs az özvegyi nyugdíjra társ-jogosult lesz.

Feltételek az élettársra nézve: A házastárs feltételeihez képest a következő kiegészítésekkel:

 • – az elmúlt 3 évben élettársak voltak, vagy
 • – az elmúlt 1 évben élettársak voltak, ha bármikor közös gyermekük volt.

Feltételek a gyermekekre nézve: A korhatár a következőképpen alakul:

 • 15 év,
 • 18 év (ha a munkaügyi hivatalnál regisztrálták),
 • 26 év (tanulmányok esetén),
 • nincs korhatár, ha a gyermek teljesen munkaképtelen.

Feltételek más személyekre nézve: Jogosult személyek lehetnek:

 • unokák és más, szülők nélküli gyermekek: ha az elhunyt eltartotta őket a halál időpontjában,
 • szülők, örökbefogadó szülők: ha az elhunyt eltartotta őket a halál időpontjában, és 58. életévüket betöltötték vagy teljesen munkaképtelenek voltak a jogszerző halálakor.

Ellátások szabályai – házastárs/elvált házastárs/élettárs: Özvegyi nyugdíj (vdovska pokojnina):

 • az elhunyt olyan öregségi/rokkantsági nyugdíjának 70%-a, amelyben a halál időpontjában részesült vagy amelyre jogosult lett volna,
 • ha az özvegy jogosult öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra, 15%-os özvegyi nyugdíj jár azzal, hogy a teljes összeg nem haladhatja meg egy olyan férfi öregségi nyugdíját (starostna pokojnina), amelyet 40 évnyi jogosultsági időszak alapján a maximum nyugdíjértékelési alap (pokojninska osnova) kiadna.

Ha az özvegy többféle nyugdíjra jogosult, a számára legkedvezőbbet választhatja.

Az elvált házastárs, aki tartásdíjban részesült a jogszerző haláláig, a házastárssal azonos feltétekkel lesz jogosult ellátásra.

Ellátások szabályai – gyermekek: Egyik szülőjét elveszítő árva: a százalék a jogosult személyek számától függ. Az elhunyt személy halálakori nyugdíjának:  

 • egyedül: 70%-a,
 • két személy esetén: 80%-a,
 • három személy esetén: 90%-a,
 • négy vagy több személy esetén: 100%-a.

Mindkét szülőjét elveszítő árva: egy jogosult esetén a hozzátartozói ellátás az elhunyt szülők közül a magasabb nyugdíjának 100%-a. Több jogosult esetén mindkét szülő nyugdíjának 100%-a. Ezek összegét osztják el a jogosultak számával egyenlő arányban.

Ellátások szabályai – más személyek: a százalékok és arányok a gyermekekre vonatkozó szabályokkal azonosak, azonban ha a gyermekek is jogosultak, ők elsőbbséget élveznek a számítás során, és az egyéb személyek (testvérek, szülők, stb.) csak a fennmaradó számítási alapból részesülhetnek a nyugdíj-megállapítás folyamatában.

Van-e maximum összeg az összes ellátottra nézve? Az elhunyt jogszerző nyugdíjának 100%-a.

A hozzátartozói nyugdíjak minimum összege: havi EUR 197,19.

A hozzátartozói nyugdíjak maximuma: nincs ilyen ebben a tagállamban.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Az ellátás adózik, és 5,96% járuléklevonás terheli egészségügyi szolgáltatás céljából.

További tájékoztatás a szlovén nyugdíjbiztosítás honlapján található: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

 


Kapcsolódó cikkek

2024. április 9.

Nyugdíj: hogyan kérhető az évek összeszámítása?

Az évek „összeszámítása” megtörténik kérés nélkül is, a hivatalból történő adategyeztetési eljárás során a jogszabály által előírt időpontban, de nincs akadálya annak sem, hogy valaki ezt korábban kérje. A kérelem évente csak egyszer nyújtható be.