Mit kell tudni a lakhatási támogatásról?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Másfél évig kaphat vissza nem térítendő lakhatási támogatást az a munkavállaló, aki a lakóhelyének a betöltendő munkahelytől való távolsága miatt kénytelen lakást, albérleti szállást bérelni. A támogatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete szerint adómentes.


A lakhatási támogatásra vonatkozó részletes jogszabályi előírásokat a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet tartalmazza.

Kik jogosultak a támogatásra?

A kormányrendelet jelenleg hatályos rendelkezése szerint annak az álláskeresőnek nyújtható lakhatási támogatás

 • akit legalább három hónapja álláskeresőként tartanak nyilván,
 • aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta – tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje hat órát meghaladja,
 • aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő olyan lakás céljára szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a hat órát,
 • akinek az utolsó munkahelye nem a munkavégzés helye szerinti településen, továbbá nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • lakhatását a munkavégzés helyén, vagy annak közelében lévő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és
 • aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

Közeli településnek az tekinthető, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a hat órát.

A csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók esetében nem feltétel az álláskeresőként három hónapig tartó nyilvántartás. Csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalónak azt a munkavállalót kell tekinteni, akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében a felmondást írásban közölte.

A lakhatási támogatás pályakezdő álláskeresőnek is nyújtható. Esetében szintén nem feltétel az álláskeresőként három hónapig tartó nyilvántartás, és nem kell vizsgálni azt sem, hogy az utolsó munkahelye a munkavégzés helye szerinti településen volt-e.

A pályakezdő álláskereső fogalmát a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény határozza meg. Eszerint ilyennek minősül a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

Nem tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, aki terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesül, aki előzetes letartóztatásban van, aki szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti, aki sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, továbbá polgári szolgálatot teljesít. Ugyanakkor lehetőség van lakhatási támogatás nyújtására a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. és az 1.14. konstrukció keretében megvalósításra kerülő kiemelt projektben is. Ennek keretében jogosult lehet a támogatásra az is, aki gyesben, gyedben, gyetben, ápolási díjban részesül, ha jogviszonya ezen ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy annak folyósítása alatt szűnt meg, és a programba történő bevonásakor nem folytat kereső tevékenységet, továbbá a kizárólag munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevétele céljából álláskeresőként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatal is.

A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező számára a lakhatási támogatás segítségével létrejövő munkaviszonya vagy közalkalmazotti jogviszonya rendszeres, de a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát meg nem haladó jövedelmet biztosítson. Igazolnia kell továbbá

 • érvényes munkaszerződéssel vagy kinevezési okirattal a foglalkoztatás létrejöttét, a munkavégzés helyét,
 • bérleti szerződéssel a munkavégzés helyén, vagy az ahhoz közeli településen lévő lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását.

A lakhatási támogatás mértéke

A lakhatási támogatás folyósításának időtartama tizennyolc hónap, mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a bérleti díj és a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség együttes összegének megfelelő összeg, de legfeljebb

 • az első hat hónapban 100 ezer, a második hat hónapban a 60 ezer a harmadik hat hónapban a 40 ezer forint;
 • az első hat hónapban a 150 ezer, a második hat hónapban a 90 ezer, a harmadik hat hónapban a 60 ezer forint (személyenként egyenlő arányban megosztva), ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek;
 • az első hat hónapban a 200 ezer, a második hat hónapban a 120 ezer, a harmadik hat hónapban a 80 ezer forint (személyenként egyenlő arányban megosztva), ha az ingatlant három vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

Közeli hozzátartozónak minősül:

 • a házastárs, az élettárs,
 • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

A támogatás időtartama alatt a munkavállaló részére egymást követően több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is megállapítható a támogatás, de a költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja. A folyósítási időtartam kimerítését követően újabb támogatás a támogatás lejártát követő 36 hónap elteltével állapítható meg.

Rodin munkaügyi rendezvények

2013.04.16. – Outplacement, self management

2013.04.18. – Bérmozaik 2013

2013.04.25. – Munkaviszony létesítése, és a bővülő atipikus foglalkoztatási formák

2013.05.14. – Munkajog bérszámfejtőknek: a munka díjazása – a távolléti díj új szabályai

2013.05.23. –A munkaidő és pihenőidő új szabályai – szabadság kiadása elszámolása a gyakorlatban

Mi a teendője a kérelmezőnek?

A támogatást a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell kérelmezni. A kérelmet az álláskeresőnek, illetve a Társadalmi Megújulás Operatív Program projektrésztvevőjének a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának a munkavállaló lakóhelye szerint illetékes foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervéhez kell benyújtania a rendelkezésre bocsátott kérelem-nyomtatványon, és a megadott határidőig csatolnia kell a kérelem kötelező mellékleteit is.

A támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, a munkáltató megnevezését, a foglalkoztatásának tervezett helyét, munkakörét, a létesítendő munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban várható jövedelmét, lakhatás céljára tervezett ingatlan megjelölését, az utolsó munkavégzési helyének megnevezését, továbbá a támogatás feltételeire vonatkozó nyilatkozatait. A kérelemhez csatolni kell a munkaszerződést, amelynek a kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell a munkavégzés helyét és a foglalkoztatni kívánt álláskereső lakóhelyét és tartózkodási helyét. A tartózkodási helynek meg kell egyeznie a foglalkoztatás helyével vagy az ahhoz közeli településsel. Csatolni kell továbbá a lakásbérleti szerződést, valamint összeférhetetlenségi nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnél nem áll fenn a jogosultságot kizáró ok.

A támogatásáról a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt a munkaügyi központ. A támogatásról hatósági keretszerződést kell kötni. A támogatás mértékét hat hónaponként külön hatósági szerződésben kell meghatározni.

A szerződésben a támogatottnak vállalnia kell, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül bejelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben, vagy a támogatás folyósításához előírt, vagy ahhoz szükséges körülményeiben változás következik be.

A folyósítás a felmerült költségeket igazoló bizonylatok alapján utólag történik. Ehhez a támogatott munkavállalónak a rendelkezésre bocsátott Elszámoló lapon a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig – havonta egy alkalommal, személyesen vagy postai úton – igénylést kell benyújtania a támogatást megállapító illetékes kirendeltségre. Az igényléshez csatolni kell a bérjegyzéknek a munkaadó cégszerű aláírásával hitelesített másolatát, a lakóingatlan bérleti díjáról (benne a közüzemi díjakról) szóló eredeti számlát és annak hiteles kifizetési bizonylatát.

Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint társasházi lakás bérbeadása esetén a társasház takarításával és állagmegóvással, a bankszámlavezetéssel, postaköltséggel, biztosítással összefüggő költségek vehetők figyelembe (gázpalack, gáztartály, valamint szén, fa és egyéb energiahordozók költsége nem vehető figyelembe). A bérbeadó a bérleti díjba beépített rezsiköltséggel csökkentheti a bérbeadásból származó jövedelmét.

A támogatás folyósítása

Ha az elszámoláshoz szükséges dokumentumok hiánytalanok és hibátlanok a támogatás kiutalása 15 napon belül történik.
Lakhatási támogatás nem folyósítható azon időszakra, amelyre a lakóingatlan bérleti-díj fizetési kötelezettség nem terheli a támogatott személyt.

A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy

 • munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya az adott munkaadónál a támogatás időtartama alatt megszűnik, és a megszűnést követő 30 napon belül nem létesít a támogatási feltételeknek megfelelő új munkaviszonyt;
 • bérleti jogviszonya megszűnik, és a támogatás időtartama alatt nem létesít újabb bérleti jogviszonyt;
 • havi bruttó jövedelme meghaladja a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát;
 • öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra válik jogosulttá;
 • saját, vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonában lévő olyan lakás céljára szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlant szerzett a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a hat órát;
 • elhalálozik.

A munkaügyi központ akkor is megszüntetheti a támogatás folyósítását

 • ha a támogatott adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesíti, avagy annak hiányosan tesz eleget,
 • ha a támogatott a munkaügyi központ ellenőrzését akadályozza,
 • egyéb szerződésszegés esetén, ha a szerződésszegés súlya ezt indokolja.

Amennyiben a támogatásban részesülőnek a NAV adatszolgáltatása alapján, a Kincstár vizsgálata szerint esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása keletkezik, a megítélt és folyósításra kerülő lakhatási támogatásból a Kincstár visszatartja és átutalja a köztartozás összegét a köztartozás jogosultjának, és erről értesíti a támogatottat és a munkaügyi központot. A visszatartás a támogatott szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti.

Mérlegképes Kreditkártya

Szerezze meg Ön is kötelező kreditpontjait Kiadónk minőségi képzésein! További részletekért kattintson ide!

Rodin rendezvények – Transzferár szabályozás – 2013.04.18. További részletek itt.

A szerződés megszegésének következményei

Amennyiben a munkaügyi központ szerződésszegés miatt megszünteti a folyósítást a támogatást részben vagy egészben késedelmi pótlékkal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha

 • megállapítást nyer, hogy a támogatott a támogatási kérelmében, illetve annak mellékleteiben, továbbá a támogatás elszámolása vonatkozásában valótlan adatot szolgáltatott (vagy a valós tényeket elhallgatta), és a valós adatszolgáltatás esetén a támogatás nem nyújtható, illetve ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a támogatás – jogszabályban meghatározott feltételek hiányában – nem lett volna megállapítható;
 • a támogatott a hatósági szerződésben foglaltak ellenőrzését lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben akadályozza;
 • ha egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele teljes egészében jogalap nélküli volt;
 • megállapítást nyer, hogy a támogatott a támogató okirat kiadásának, vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem tette meg, a dokumentumokat nem nyújtotta be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonta.

A munkaügyi központ a felvett támogatást arányosan, vagy az adott időszakra vonatkozóan követeli vissza, ha

 • a támogatott olyan időtartamra igényelt és kapott támogatást, amelyre lakóingatlan bérleti költségének fizetési kötelezettsége nem terheli, vagy a támogatás egy részét nem fizeti meg bérleti díjként, vagy az engedélyezett mértéket meghaladóan történt a támogatás kifizetése, utalása;
 • a támogatott olyan időtartamra igényelt és kapott támogatást, amely időtartam alatt foglalkoztatás vagy lakóingatlan bérlés nem történt;
 • egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, de a támogatás felvétele nem teljes egészében jogalap nélküli.

Ha a munkaügyi központ a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, a támogatott a teljesítésre irányuló felhívása eredménytelensége esetén – a szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül – bírósághoz fordulhat.

Várható könnyítések

Kormányzati tájékoztatás szerint rövidesen módosul a kormányrendelet. A jövőben az utazási időkorlát öt órára csökken, és a támogatás iránti kérelem nem csak a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, hanem annak megkezdését követő 30 napon belül is benyújtható lesz a munkaügyi kirendeltséghez.

További változás, hogy míg eddig csak utófinanszírozásra volt lehetőség, addig a jövőben előfinanszírozásra is lesz mód, így például egy albérlet kivételénél a pályázó könnyebben fizetheti meg az egy vagy kéthavi kauciót. Változik az is, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő pályázóknak nem kell megfelelniük annak a feltételnek, hogy legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők legyenek.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 23.

A versenyszférában dolgozók kétharmada munkahelyet váltana

A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 50 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésével, 63 százalékuk pedig azt tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, 2024-ben munkahelyet vált – közölte a Trenkwalder február első felében végzett kutatásának eredményét.

2024. február 23.

Példátlan béremelés jön Horvátországban

Horvátország történetének legnagyobb bérreformjáról döntött a kormány – jelentette be a miniszterelnök. A cél az volt, hogy a közszférában dolgozók egyenlő munkáért egyenlő javadalmazást kapjanak, és a legalacsonyabb bérek nőjenek a legnagyobb mértékben, ugyanakkor mindenhol legyenek emelések.

2024. február 23.

4,5 százalékos a munkanélküliség

2024 januárjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest lényegében nem változott, 4 millió 699 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 222 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).