„Útravaló” – a külföldön dolgozó munkavállalók számára adandó munkáltató tájékoztatás megújult szabályai


Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen speciális kondíciókról kell tájékoztatnia a munkáltatónak a külföldön munkát végző alkalmazottait az év elején megújult szabályozás alapján.

A tisztességes, kiszámítható körülmények között zajló foglalkoztatás elemi feltétele, hogy a munkavállaló megfelelően informált legyen foglalkoztatásának térbeli, időbeli, anyagi körülményeiről, az ellátandó feladatokról, függelmi viszonyairól és még egy sereg, a munkaviszony teljesítésével kapcsolatos kondícióról. A tájékoztatásnak különös jelentősége az atipikus munkaviszonyban, rugalmas feltételrendszer mellett dolgozó, ezért kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók esetén. Még fontosabb a megfelelő tájékozottság, ha a munkavállaló külföldön kezd el dolgozni, hiszen kiszakadva otthoni környezetéből, adott esetben nyelv- és helyismeret hiányában várhatóan nehezebben tudja beszerezni a külföldi életben és a munkaviszonyban való helytálláshoz szükséges információkat. A munkavállaló információs szükségleteire reflektál az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló 2019/1152/EU uniós irányelv (a továbbiakban: Irányelv), amely előírja a tagállamoktól, hogy a korábbi, hasonló tárgyban keletkezett irányelvhez képest kibővült körben írjanak elő a munkáltatók részére tájékoztatási kötelezettséget a munkaviszony alapvető feltételeivel kapcsolatban. A magyar munka törvénykönyve ezen irányelvi rendelkezéseket 2023. január 1-étől kezdve vette át. Ettől kezdődően bővült azon tárgykörök sora, amelyről a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódóan a munkavállalókat tájékoztatni kell, illetve a törvény megköveteli a feltételek változása esetén e tájékoztatás naprakész aktualizálását is. Új elemekkel gazdagodott a külföldön hosszabb időre munkát vállalók kötelező tájékoztatásának tartalma is.

1. Kik tarthatnak igényt plusz tájékoztatásra külföldi munkavégzés esetén?

Az Mt. olyan munkavállalók számára biztosítja a külföldi foglalkoztatás esetére a plusz információkat, akik várhatóan tizenöt napot meghaladóan külföldön fognak dolgozni. Ezzel a hazai jog tágabb körben vonja meg a jogosultak körét, mint amit az Irányelv megkívánna. Egyrészt az Irányelv vonatkozó szabályai csak a négy hetet elérő külföldi munkavégzés esetén alkalmazandók, az Mt. ehhez képest már a 15 napot meghaladó külföldi foglalkoztatás esetére tartalmaz rendelkezéseket. Másrészt a figyelembe vehető külföldi munkavégzések köre is szélesebb. Az Irányelv két „fokozatban” rendelkezik a külföldön munkát végzők tájékoztatásának kötelezettségéről: bizonyos információkat azon munkavállalóknak kell megadni, akiknek a feladataikat a szokásos munkavégzés helye szerinti tagállamától eltérő tagállamban vagy harmadik országban kell végezniük. További információs csomag illeti meg ezen felül azokat, akik a 96/71/EK irányelv hatálya alá tartozó ún. kiküldött munkavállalók. Ők olyan munkavállalók, akiket munkáltatójuk határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében alkalmaz. A határon átnyúló szolgáltatás arról ismerszik meg, hogy a szolgáltatást nyújtó munkaadó tagállama nem azonos a szolgáltatás igénybe vevőével, továbbá a szolgáltatás nyújtója csak átmenetileg tevékenykedik a fogadó országban, tartós letelepedés nélkül. A 91/71/EK irányelv hatálya alá azok a munkavállalók tartoznak, akiket ilyen szolgáltatás keretében valamely másik uniós ország területére küldenek ki ideiglenes munkavégzés céljából (ők tehát a továbbiakban: „kiküldött munkavállalók”).

A magyar tájékoztatási szabályok ehhez képest minden, tizenöt napot meghaladó munkavégzésnél irányadók. Tehát ha a munkavállaló a munkaszerződésében határozott időre, kizárólag egy két hónapos bébiszitteri feladatra szerződik egy magyar ügynökséggel egy svájci családhoz, és egy percet sem dolgozik Magyarországon, akkor is kötelező számára megadni az extra tájékoztatást. A 91/71/EK irányelv szerinti kiküldött munkavállalókra pedig további, egyetlen plusz tájékoztatási elemet tartalmaz a magyar jog (ld. alább).

2. A tájékoztatás kötelező elemei

A külföldön munkát vállalók számára tehát a következő tájékoztatást kell nyújtaniuk a munkáltatóknak az Mt. 46. §-a szerinti, minden munkavállalónak adandó információkon kívül.

· a külföldi munkavégzés helye, tartama,

· a pénzbeli és a természetbeni juttatások,

· a munkavégzés helyén irányadó díjazás, valamint az utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésének szabályai, feltételei,

· a díjazás és egyéb juttatás pénzneme,

· a hazatérésre irányadó szabályok.

Látható, hogy a külföldi munkavégzéshez kapcsolódó munkabérről és egyéb, nem vagy nem tisztán munkabér jellegű járandóságokról (pl. szállás- és útiköltség-térítés, napidíj, devizaellátmány, a helyi közlekedés költségeinek fedezése stb.) részletes tájékoztatást kell adni. A külföldön dolgozók javadalmazása ugyanis gyakran több elemből áll, számolva a külföldi élethez kapcsolódó plusz kiadásokkal. Külföldi munkavégzés esetén is irányadó az a szabály, hogy a munkáltatónak kell viselnie munkaviszony teljesítésével felmerült szükséges és indokolt költséget. A pénznemet illető tájékoztatás azért is lényeges, mert az Mt. – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – alapvetően tiltja a forinttól eltérő pénznemben való bérfizetést, azonban ezalól a külföldön történő munkavégzés kivételt képez. Külföldi munka esetben tehát szabad a munkabért valamilyen devizanemben megállapítani és kifizetni. Amennyiben a külföldi munkavégzésre tekintettel az alapbér is külföldi pénznemben van megállapítva, a plusz tájékoztatás szükségtelen. Azonban a béren kívüli járandóságok (pl. költségtérítés) akár forintban, akár valutában adhatók, a munkavállalónak pedig természetesen nem mindegy, hogy hogyan kapja kézhez a térítést, esetleg neki kell-e gondoskodnia átváltásról. Ezért fontos az előzetes tájékoztatás.

A kiküldött munkavállalók a fentieken kívül további egy vonatkozásban számíthatnak plusz információra: tájékoztatni kell őket az adott tagállamban rendszeresített a saját és munkáltatója jogaival és kötelezettségeivel összefüggő lényeges információt tartalmazó, egységes nemzeti honlap elérhetőségéről. Ezt a honlapot egy külön uniós irányelv alapján kell a tagállamoknak fenntartani a személyek és a vállalkozások munkavállalási, tanulmányi vagy egyéb célú szabad mozgásával kapcsolatos, más tagállamot érintő információk könnyű elérhetővé tétele érdekében. E honlapon tud a kiküldött munkavállaló tájékozódni a tagállamban érvényes munkafeltételekre vonatkozó lényeges információkról. Ez azért is lényeges, mert a kiküldött munkavállalókra a munkavégzés helyén általánosan irányadó minimális bérezési szint vonatkozik (ideértve a túlóradíjakat), ha a munkabér ennél kevesebb lenne.

3. A tájékoztatás formai szabályai

A tájékoztatást – akárcsak az Mt. 46. §-a szerinti, általános tájékoztatást – írásban kell megadni.

A tájékoztatás idejével kapcsolatban a magyar jog szintén szigorúbb, mint az Irányelv előírása: míg ez utóbbi szerint elegendő lenne a kiutazás előtt átadni az információs dokumentumokat, az Mt. szerint ennek legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal meg kell történnie. Ez biztosítja a munkavállaló számára megfelelő felkészülést, felszerelkezést a külföldi útra, különösen ha utazását, szállását, valutával való ellátottságát magának kell megszerveznie.

Külön, írásos dokumentum átadása helyett az alábbi körülményekről munkaviszonyra vonatkozó szabályra való utalással is elfogadható a tájékoztatás: a munkavégzés helyén irányadó díjazás, valamint az utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésének szabályai, feltételei valamint a hazatérésre irányadó szabályok. A törvény „munkaviszonyra vonatkozó szabály”-t említ, ezalatt a jogszabályokon kívül a kollektív szerződés, üzemi megállapodás vagy a kollektív munkaügyi vitát lezáró, kötelező egyeztető bizottsági határozat értendő.

Írásbeli tájékoztatásnak nemcsak a papíralapú okirat számít, hanem az elektronikus dokumentum is. Az Mt. szerint az elektronikus dokumentum akkor felel meg az írásbeliség követelményének, ha annak közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas. A törvény nem határozza meg tételesen, hogy az elektronikus levelek, a különféle mobil szöveges vagy chat-üzenetek megfelelnek-e e kritériumoknak, ezért mindig az eset egyedi körülményeitől függ, hogy az adott elektronikus üzenet megfelel-e az Mt. szerinti írásbeliség követelményeinek. Az elektronikus úton történő tájékoztatás akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik, vagyis amikor a címzettnek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.

A papíralapú tájékoztatók közlésére az általános szabályok vonatkoznak: megfelelő a személyes átadás, de közöltnek kell tekinteni a tájékoztatást az átvételt megtagadó vagy szándékosan megakadályozó személlyel is. Továbbá a postai közlés ismert módjai is elfogadottak. A tájékoztatások közlésével kapcsolatos általános szabályt követve a tájékoztatást akkor is közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik (pl. egy, a cégnél általánosan használt belső hálózati felületen).

4. A változásokról való tájékoztatás

Ha a tájékoztatóban szereplő tartalmak meghaladottá válnak, erről is tájékoztatni kell a munkavállalót, mégpedig legkésőbb a változás hatálybalépésének időpontjában, szintén írásban. Nem terheli a munkáltatót tájékoztatási kötelezettség, ha a tájékoztatást a munkaviszonyra vonatkozó szabályra való utalással adta meg a fent jelzett tárgykörökben.

5. Nem megfelelő tartalmak a tájékoztatóban

Az írásos dokumentumban minden szükséges információnak együttesen kell szerepelnie, más forrásra való utalás csak a 3) pontban kifejtettek körben lehetséges. Ez utóbbi körben – tehát ha az adott információ más forrásra való utalással is megadható – szintén nem szabályos, ha a munkáltató saját belső szabályzatában (pl. külföldi kiküldetésekről szóló szabályzat) foglalt közzétett információra hivatkozik. Ezek ugyanis nem munkaviszonyra vonatkozó szabályok.

A bírói gyakorlat szerint egymagában a külföldi foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyoldalú munkáltatói tájékoztatás nem rendelkezhet jogválasztásról sem, azaz nem rendelheti irányadónak egy másik ország munkajogát a felek jogviszonyára (Mfv. IV. 10.008/2022/5.). Tehát például amennyiben a munkaviszonyra a nemzetközi magánjog szabályai szerint a munkavégzés helye szerinti munkajogi szabályok lennének irányadók, de a felek mégis a magyar munkajog alapján szeretnék rendezni jogviszonyukat, erről meg kell állapodniuk (a munkaszerződésben vagy később, külön megállapodásban). Önmagában nem elegendő ehhez a tájékoztatóban szereplő – így tehát a munkáltató egyoldalú nyilatkozatának számító – azon utalás, hogy a munkaszerződésre az Mt. vonatkozik, vagy ehhez hasonló, jogválasztásra utaló megjegyzés.


Kapcsolódó cikkek

2015. december 16.

Biztosítás külföldi munkavégzés esetén

Egy adott társadalombiztosítási rendszer célja általában, hogy egy társadalmi szintű, kötelező kockázatközösséget hozzon létre, amelynek alapja a szolidaritás és „generációs szerződés”. [1a] Jellemzően akkor vezetnek be ilyen rendszert, ha a társadalom eljut egy adott fejlettségi szintre és emellett a társadalmi javak újraelosztásában prioritásként tud megjelenni egy általános jellegű szociális védelmi háló működtetése (látható az Egyesült Államokban zajló folyamatokból, hogy egy ilyen rendszer átfogó bevezetéséről csak a világ elenyésző számú országában van konszenzus). Éppen az érzékeny elosztási aspektus miatt fontos, hogy egy állam mennyiben kívánja kiterjeszteni szociális védelmi rendszerét azokra a személyekre, akik nem az állampolgárai.

2023. március 28.

Bérfizetés módja az Mt. módosítás tükrében

A munkavállaló munkájáért fizetés jár, a munkabér kifizetése pedig a munkáltató egyik legfontosabb kötelezettsége a munkaviszonnyal összefüggésben. 2023. január 1-jétől főszabályként átutalással kell teljesíteni a bérfizetést, azonban a felek készpénzes teljesítésben is megállapodhatnak.