Meghatalmazotti számlakibocsátás, önszámlázás (II. rész)


A meghatalmazott általi számlázásra nem feltétlenül vonatkoznak a magyar jogszabályi előírások.

Releváns jogszabály:

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

A sorozat első részét itt olvashatja.

A meghatalmazott általi számlázásra nem feltétlenül vonatkoznak a magyar jogszabályi előírások.

Megfelelés a magyar jogszabályi előírásoknak

Az Áfa tv. 158/A. §-a a Héa ie. 219a. cikkével összhangban úgy rendelkezik, hogy a számlázásra főszabály szerint annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol az ügylet teljesül.

Ez alól kivételt jelent az, amikor

  • a teljesítés helye egy olyan tagállam, ahol a számlakibocsátó nincs letelepedve, nem is ottani telephelye érintett a teljesítésben, és a vevő vagy megrendelő az adó megfizetésére kötelezett, vagy
  • a teljesítés helye a Közösség területén kívül van.

Ekkor annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye van, vagy ezek hiányában, amelyben állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Önszámlázás esetén, ha az ügylet teljesítési helye egy másik tagállamban van, az említett kivétel nem érvényesül, a teljesítés helye szerinti tagállam számlázási előírásait kell alkalmazni. (Harmadik országbeli teljesítési hely esetén viszont még önszámlázásnál  is a kivételszabály irányadó.)

A kivételszabály akkor sem alkalmazható, ha a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany nincs az EU-ban letelepedve, mivel ekkor nincs olyan tagállam, amelyben az értékesítő székhelye vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye lenne. Kivételszabály hiányában ez esetben is a teljesítés helye szerinti tagállam szabályai alkalmazandóak.

A fentiekből levezethetően a számlázásra vonatkozó magyar jogszabályi előírásokat akkor kell alkalmazni a más adóalany képviseletében történő számlakibocsátásra, ha

  • az értékesítés belföldön teljesül, vagy
  • az értékesítő belföldi, és
    • az értékesítés másik EU-tagállamban teljesül, az áfa a vevőre, igénybevevőre fordul rá, az értékesítő belföldi székhelyéről, telephelyéről értékesíti a terméket, nyújtja a szolgáltatást, ÉS nincs önszámlázás,
    • az értékesítés harmadik országban teljesül.

Fontos tudni, hogy az értékesítés belföldön teljesített lehet akkor is, ha a termék elhagyja Magyarország területét: az áfa rendszerében a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés és az export teljesítési helye is Magyarország, amennyiben a terméket belföldről fuvarozzák külföldre.

A számlázásra vonatkozó magyar jogszabályi előírásokon nem kizárólag az Áfa tv. számlázási szabályait kell érteni (a számlakibocsátás kötelező esetei, határideje, a számlakibocsátás alóli mentesülés, egyszerűsített számlázás, a számla kötelező adattartalma, gyűjtőszámla, nyugtakibocsátás, elektronikus számlázás stb.), hanem azokat az előírásokat is, amelyeket az Áfa tv.-ben lévő felhatalmazás alapján egyéb jogszabály állapít meg.

Ha a számlázásra a magyar jogszabályi előírások alkalmazandóak, azoknak akkor is eleget kell tenni, ha a számlakibocsátást külföldi meghatalmazott végzi.

Példa1: 

A Libatoll Kft. pehelypaplanokat értékesít a Gutschlafen GmbH részére. A paplanokat Szolnokról fuvarozzák Stuttgartba. A Kft. megbízza az Adminisztrálunk Bt.-t, hogy végezze el helyette a számlakibocsátást.

A termékértékesítés teljesítési helye az Áfa tv. 26. §-a értelmében belföldön van, ezért a meghatalmazottnak a magyar szabályok szerinti számlát kell kibocsátania a Kft. nevében.

Példa2:

Az Adminisztrálunk Bt.-t az Okosgondolatok Kft. is meghatalmazza számlakibocsátásra. A Kft. tanácsadási szolgáltatást nyújt a firenzei Bellagiornata S.r.l. részére. Az ottani szabályok szerint az áfát az igénybevevő köteles megfizetni.

A tanácsadás teljesítési helye ugyan Olaszország, de a számlakibocsátási kötelezettségre az Áfa tv. 158/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a magyar szabályok vonatkoznak, ezért a meghatalmazottnak a magyar előírásoknak megfelelő számlát kell kibocsátania a Kft. nevében.

Példa3: 

A Példa2 szerinti eset annyiban módosul, hogy a Kft. nem a Bt.-t, hanem a szolgáltatást igénybevevő S.r.l.-t bízza meg a számlázással.

Az önszámlázásra tekintettel a teljesítési helyhez kapcsolódó főszabály érvényesül, ezért az olasz adóalany által kiállított számla az olasz szabályoknak kell, hogy megfeleljen.

Példa4:

Az Okosgondolatok Kft. a londoni Julyafternoon Ltd. részére is nyújt tanácsadási szolgáltatást, a számlázással a szolgáltatás igénybevevőjét bízza meg.

A tanácsadás teljesítési helye az Egyesült Királyság. Mivel a teljesítés helye a Közösség területén kívül van, az önszámlázásra vonatkozó kivételszabály nem alkalmazható. A számlakibocsátási kötelezettségre tehát a magyar szabályok vonatkoznak, a meghatalmazottnak a magyar előírásoknak megfelelő számlát kell kibocsátania a Kft. nevében.


Kapcsolódó cikkek