Legyen több nyugdíja – gyakorlati kérdések


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Áttekintve az adategyeztetési eljárás során egyeztetésre kerülő adatok körét, néhány hasznos gyakorlati információval zárul cikksorozatunk


Hivatalbóli eljárás

Emlékeztetőül utalunk arra, hogy jelenleg a hivatalból indult adategyeztetési eljárás zajlik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 96/B-D  §-ainak rendelkezései szerint.

A Tny. 96/C §-ban foglalt időbeli ütemezés alapján először az 1955. és 1959. között született biztosítottak, volt biztosítottak számára történik az egyeztetés lefolytatása.

Ezt követően 2017. január 1-től ötéves korcsoportokkal fog az egyeztetési eljárás hivatalból megindulni. Egy-egy ötéves korcsoport kiértesítésére két éves időtartam áll rendelkezésre.

Nem vesznek részt a hivatalbóli eljárásban azok,

  • akiknek szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően határozattal már megállapították, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,
  • akik részére öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást vagy más szolgálati idő alapján kiszámított ellátást megállapítottak, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,
  • vagy akik részére az egyeztetési eljárást már korábban (pl. kérelem alapján) megindították.
Új szolgáltatásokkal bővült az Adó Online:
  • díjmentes cikk és szaklap értesítő
  • kérdés-válasz szolgáltatásunk kényelmesebb használata
  • egyedi szaklap ajánlatok

Kérelemre induló eljárás

Akiket nem érint a hivatalbóli adategyeztetési eljárás – 1955. előtt született személyek – vagy bármilyen oknál fogva az egyeztetési ütemtervben számukra szereplő időpont előtt van szükségük egyeztetett adataik ismeretére, kérelmet nyújthatnak be az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt.

A kérelem a Tny. 96/B § (2) bekezdése szerint csak elektronikus úton nyújtható be.

Hatósági bizonyítvány

Az adategyeztetési eljárás során – akár kérelemre, akár hivatalból indul – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatban rögzíti az egyeztetett szolgálati időt, a nők negyven év kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági időt, és a foglalkoztatói, valamint járulékfizetéssel kapcsolatos adatokat.

Lehetőség van azonban hatósági bizonyítvány kiadását is kérelmezni ugyanezekről az időszakokról, adatokról.

A Tny. 96/E §-a szerint a biztosított, volt biztosított megszerzett szolgálati idejéről, a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szerzett szolgálati idejéről, és az adategyeztetési eljárás során közlésre kerülő további adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

Ha a hatósági bizonyítvány kérés találkozik a hivatali adategyeztetési eljárással, olyan személy nyújtja azt be, aki a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri, vagy életkora miatt (1955-től született) a hivatalbóli adategyeztetési eljárásba tartozik, de az egyeztetés még nem történt meg, a két eljárás egyesül.

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás felfüggesztésre kerül, a hivatalbóli adategyeztetési eljárás pedig teljes egészében lezajlik.

Így biztosítható, hogy a társadalombiztosítási nyilvántartásból igazolt időszakok kimutatása, igazolása valamennyi egyeztetett adatot tartalmazza.

Ügyintézési mód

Az adategyeztetési eljárás jelentős lépést tesz a papírmentes iroda megvalósítása irányába is, amikor a kérelemre induló eljárás elektronikus úton történő kezdeményezését írja elő.

A hivatalbóli adategyeztetési eljárás papír alapú ügyintézés formában kezdődik, levélküldeményben kap értesítést az eljárásról az érintett személy.

A teljes eljárás során mód van azonban az elektronikus ügyintézésre való áttérésre, ha az érintett személy ezt kívánja.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján található lehetőség igénybevételével, részletes segítő útmutatás alapján rendelkezhetünk az elektronikus ügyintézési módra való áttérésről.

 

A döntés nem visszavonhatatlan, mert az eljárás bármely szakaszában lehet változtatni az ügyintézés módjáról, azaz az elektronikus ügyintézésről papír alapúra is visszatérhetünk és fordítva.

Fentiekkel kapcsolatban egy tévhitet is el kell oszlatni, sokan azonosnak tekintik az elektronikus ügyintézést az e-mail útján történő ügyintézéssel.

A kettő azonban nem azonos. A hatósági ügyintézés, így az adategyeztetési eljárás is elektronikus úton az Ügyfélkapun, azaz a kifejezetten erre a célra létrehozott kormányzati elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszeren keresztül végezhető, személyes azonosító kód felhasználásával.

Ezen az úton van mód biztonságos, az adatvédelmi követelményeknek is megfelelő hivatali ügyintézésre.

Az egyszerű e-mail formájában küldött levél ilyen típusú elvárásoknak nem felel meg, az ügyintézésre ez esetben nem alkalmas. Erről az akadályról természetesen válasz
e-mailban a hivataltól visszajelzés érkezik.

Ügyintézési idő

Az adategyeztetési eljárás ügyintési ideje meghatározott időtartamú mind a hivatal, mind az ügyfél számára.

Az időtartam hossza alkalmazkodik ahhoz a követelményhez, hogy az eljárás során teljes mértékben kerüljön rendezésre a nyugdíjjogosultságot eredményező szolgálati idő, legyen kellő idő az adatok tanulmányozásához, a szükséges dokumentumok beszerzéséhez.

A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követő hatvan napon belül jelzi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére azokat az általa ismert adatokat, melyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal.

Az adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje a hatóság számára is hatvan nap.

Azonosan a közigazgatási eljárásban általános szabállyal, az ügyintézési határidő legfeljebb egy alkalommal további hatvan nappal meghosszabbítható.

Az ügyintézési határidőbe nem tartoznak bele a törvényben meghatározott időtartamok pl. az üggyel kapcsolatos nyugdíjbiztosítási ellenőrzési eljárás lefolytatásának ideje.

Jogorvoslati lehetőség

Az adategyeztetési eljárás akár hivatalból, akár kérelemre indul, határozat kibocsátásával zárul. A határozat a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül megfellebbezhető.

A másodfokú határozattal szemben, amennyiben az érintett személy az abban foglaltakkal nem ért egyet, további jogorvoslati lehetőségként bíróság általi felülvizsgálat iránti keresettel lehet élni.

Emlékeztetőül, ha az érintett személy az adategyeztetési eljárás során tájékoztató jelleggel közölt külföldi szolgálati idejével nem ért egyet, ezt a külföldi illetékes biztosító intézménnyel rendezheti, a magyar jogorvoslati út ezen a problémán nem tud segítni, nincs hozzá jogi eszköze.

Újabb egyeztetés

A Tny. 96/D §-ban foglalt rendelkezések szerint az adategyeztetési eljárás lezárását követően újabb egyeztetési eljárás során a nyilvántartott adatok olyan tény, adat vagy más bizonyíték alapján egészíthetők ki vagy módosíthatók, amelyeket a korábbi egyeztetési eljárásban nem vizsgáltak.

Ilyen újabb eljárás akár a biztosított, volt biztosított kérelmére, akár hivatalból indulhat.

A kérelemre induló újabb eljárásnál a kérelemhez mellékelni kell a kérelemben foglaltakat igazoló okiratokat.

Egyeztetési eljárás lefolytatása évente egyszer kérelmezhető (Tny. 96/B § (2) bekezdés.

 

Az ügyintézés helye

 

Az adategyeztetési eljárás, azonosan a nyugdíjbiztosítási eljárásokkal, röviden a nyugdíjügy intézésével a lakóhely, tartózkodási hely szerinti fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságai hatáskörébe és illetékességébe tartozik.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága jár el az ügyben, ha az ügyfélnek nincs magyarországi lakóhelye, ha az ügyfél külföldi (EU/EGT állam, Svájc, szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezménnyel érintett ország) szolgálati időt szerzett, vagy az eljárás megkezdésékor fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal hivatásos jogviszonyban áll, vagy korábban nemzetbiztonsági szervekkel hivatásos jogviszonyban állt.

Ha a lakóhely az eljárás során megváltozik, az ügyet át kell tenni az új lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.

Ügyfél tájékoztatás

Az adategyeztetési eljárás minél nagyobb eredményességének elérését, az ügyfelek helyzetének megkönnyítését, az ügyfélbarát ügyintézés lehetővé tételét számos tájékoztatási forma segíti ezen a területen is.

Teljes körű tájékoztató anyagot találunk az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján, a telefonon keresztüli felvilágosítást call center segíti, mód van on-line időpontfoglalásra személyes ügyintézéshez, illetve időpont-egyeztetés nélkül is felkereshetők a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálatai.

Mindezek segítségével, szükség szerinti igénybevételével elérhetjük azt, hogy idejében, teljes körűen tartalmazza biztosítási életpályánkat, nyugdíj jogszerző időtartamainkat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 29.

Méltányossági lehetőségek nyugellátásoknál

A társadalombiztosítási ellátások területén mind az egészségbiztosítás, mind a nyugellátások körében lehetőséget biztosít a jogszabály méltányosságból történő intézkedésre. A nyugellátások területén meghatározott feltételek fennállása esetén kivételes méltányosságból a nyugdíj összegének felemelésére, nyugdíj megállapítására és egyszeri segély nyújtására van mód.

2024. február 26.

2024-ben is márciusban kezdődik a külföldön élő nyugdíjasok éves adategyeztetése

Minden év márciusában kerül sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtási rendelete, a 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 76.§-ában előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatására a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal. Az egyeztetés már kétféle módon történhet.

2024. február 22.

A szövetkezet keretében végzett munka és a nyugdíj

A szövetkezet keretében a szövetkezeti tag biztosítottként végzett tevékenységének időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időt eredményez. Az úgynevezett sajátos szövetkezeti formában történő munkavégzés azonban más helyzetet jelent.