Árfolyam az áfában (XXI. rész)


A cikksorozat záró részei az egyablakos rendszer választása esetén alkalmazandó árfolyammal foglalkoznak.

Az előző részek itt olvashatók.

Releváns jogszabály:
– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Árfolyam az egyablakos rendszerben 

A cikksorozat III. részében már volt szó arról, hogy a harmadik államból importált termék távértékesítése, valamint a Közösségen belüli távértékesítés és távolról is nyújtható szolgáltatás tekintetében meghatározott törvényi értékhatárokat milyen árfolyamon kell forintosítani.

Az árfolyamelőírásoknak az említett ügyletek kapcsán más vonatkozásban is jelentősége van. Meghatározott feltételek teljesülése esetén az adóalanyok dönthetnek úgy, hogy az Európai Unió más tagállamában felmerülő hozzáadottértékadó-bevallási és -fizetési kötelezettségüknek a magyar adóhatóságon keresztül tesznek eleget. Ehhez regisztrálniuk kell a megfelelő ún. egyablakos rendszerbe:

 • Közösségen belüli távértékesítés és az EU más tagállamában nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás esetén az ún. OSS (One Stop Shop) rendszerbe, ezen belül
  • a nem uniós séma alkalmazásával a Közösségen kívül letelepedett adóalanyok által a közösségi nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások esetében;
  • az uniós séma használatával
   • a Közösségen belüli távértékesítések,
   • az elektronikus felület által elősegített egyes belföldi termékértékesítések és
   • a belföldön letelepedett adóalany által más tagállambeli nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások

esetében;

 • az Európai Unión kívülről importált termékek távértékesítése esetén pedig az IOSS (Import One Shop Stop) rendszerbe (importséma).

Az egyablakos rendszer három sémája (nem uniós séma, uniós séma, importséma) különböző típusú teljesítésekre terjed ki, ezért ugyanaz az adóalany akár több sémába is regisztrálhat. A Közösségben letelepedett adóalanyok az uniós szabályozást és az importszabályozást vehetik igénybe, a Közösségen kívül letelepedett adóalanyok akár mindhárom sémát is alkalmazhatják.

Az említett egyablakos rendszereken keresztül bevallott ügyletek vonatkozásában az ellenérték jellemzően külföldi pénznemben van meghatározva, az egyablakos rendszer keretein belül viszont forintban kell teljesíteni az áfabevallási és -fizetési kötelezettséget. Az átszámításhoz fontos ismerni az alkalmazandó árfolyamelőírásokat.

OSS

A nem adóalanyok részére történő szolgáltatásnyújtásra, termék Közösségen belüli távértékesítésére és egyes belföldi termékértékesítésekre vonatkozó különös szabályokat az Áfa tv. XIX/A. Fejezete tartalmazza. Ezen belül

 • az 1. alfejezetben találhatóak a Közösség területén nem letelepedett adóalany által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó nem uniós különös szabályozás (nem uniós séma),
 • a 2. alfejezetben szerepelnek a termék Közösségen belüli távértékesítésére, az elektronikus felület által elősegített egyes belföldi termékértékesítésre és a belföldön letelepedett adóalany által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó uniós különös szabályozás (uniós séma)

előírásai.

Nem uniós séma

A nem uniós különös szabályozás kizárólag

 • a Közösség területén nem letelepedett adóalanyok által
 • EU-s nem adóalany igénybevevők részére történő szolgáltatásnyújtás után

keletkező adóbevallási és -fizetési kötelezettségének egyablakos rendszer keretében történő teljesítésére szolgál.

A Közösség területén nem letelepedett adóalanyok

 • a távértékesítéseik után keletkező, illetve
 • a vélelmezett értékesítőnek minősülő platformként őket terhelő

áfabevallási és –fizetési kötelezettségeik egyablakos rendszerben történő teljesítésére az uniós sémát választhatják.

Ha az adóalany a nem uniós séma alkalmazását választja, és a NAV őt ilyen minőségében nyilvántartásba vette, köteles a nem uniós sémát minden ezen szabályozás hatálya alá tartozó ügyletre alkalmazni.

A nem uniós különös szabályozást alkalmazó adóalanyok negyedévente (a negyedévet követő hónap utolsó napjáig) kötelesek elektronikus úton adóbevallást benyújtani, akkor is, ha az adóalany az adott időszakban nem teljesített a nem uniós séma hatálya alá tartozó ügyletet.

Az OSS rendszer elődjéhez, a MOSS-hoz képest fontos különbség, hogy az adóbevallást forintban kell elkészíteni, és az adót forintban is kell megfizetni. Az átváltáshoz

 • főszabály szerint az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes, az EKB által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyamot,
 • ha az érintett napon nem tettek közzé átváltási árfolyamot, akkor a következő közzétételi napon kiadott EKB-árfolyamot

kell alkalmazni.

A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU tanácsi rendelet 47d. cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország a bevallás továbbításakor az áfa összegét visszaváltja euróra,

 • az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes átváltási árfolyamon az Európai Központi Bank által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyam, vagy,
 • ha azon a napon ilyet nem tettek közzé, akkor a következő közzétételi napon kiadott árfolyam

alkalmazásával.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Orbán Trump ígérete nyomán adómentessé tenné a borravalót

Orbán Viktor miniszterelnök figyelemre méltónak tartja Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt javaslatát a borravaló adómentességéről, és Magyarországon sem látja annak szükségét, hogy a borravalót adóztassák.

2024. július 17.

Szponzori támogatások a sportban – társasági adó szemmel

2024 nyarán több olyan rangos sportesemény is megrendezésre kerül, amely nemcsak a sportközvetítések nézőit hozza lázba, hanem az esetleges támogatók, szponzorok számára is érdeklődésre tarthat számot. A jelentős marketingérték, amelyet ezek a rendezvények magukban hordoznak, azzal jár, hogy a gazdasági élet szereplői előszeretettel támogatják az adott sportág keretein belül működő sportszervezeteket, illetve sportköztestületet. Mindez természetesen adóvonzattal is jár – ennek kérdéskörét járjuk körül a társasági adó tekintetében.