Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye adónemváltás esetén, illetve a Tao. tv. 1. § (3) bekezdése alkalmazásában


Jelen írásunkban azt vizsgáljuk, hogy az adónemváltás, illetve az ugyanazon ténybeli alapon fennálló többszöri kedvezmény együttes alkalmazhatóságának tilalma milyen jogkövetkezményekkel bírhat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/E. §-ában nevesített energiahatékonysági adókedvezmény alkalmazhatósága kapcsán.

Releváns jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Adónemváltás és az adókedvezmény

  1. esetkör: Társasági adóról kisvállalati adó hatálya alá áttérő adózó

a,

A társaságiadó-alany 2024. január 1-jétől a kisvállalati adó alanyává szeretne válni, 2023 decemberében bejelentkezik a kiva hatálya alá. Az adózó a 2023-as adóévben energiahatékonysági célú beruházást eszközölt és az üzembe helyezés adóévében, 2023-ban – ami egyben az utolsó társasági adós adóéve is – szeretné érvényesíteni az energiahatékonysági célú beruházás, felújítás adókedvezményét.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 27. §-a értelmében a kiva hatálya alá áttérő társasági adóalanynak az áttérést megelőző adóévben a Tao. tv.-nek a jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseit kell alkalmaznia. Mivel a Tao. tv. 22/E. §-ában meghatározott adókedvezményre vonatkozóan a Tao. tv. nem tartalmaz a jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó korlátozó rendelkezést, így – az érvényesítés feltételeinek való megfelelés esetén – nincs akadálya annak, hogy a kivára történő áttérést megelőző adóévben az adózó ezen kedvezményt érvényesítse.

A Tao. tv. az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye igénybevételének feltételeként írja elő, hogy az adózó a beruházás, felújítás részét képező valamennyi eszközt használatba vegye, és ezeket a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő legalább öt évig a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemeltesse, illetve használja. Ennek a feltételnek az adózó a kisvállalati adó hatálya alá áttérve is meg tud felelni, így ilyen szempontból sem akadálya a kivára való áttérés az adókedvezmény érvényesítésének a társasági adóalanyiság időszakában.

b,

A fenti példát egészítsük ki azzal, hogy a kisvállalati adó hatálya alá áttérő adózó az áttérést megelőző adóév(ek)ben nem érvényesítette teljeskörűen a Tao. tv. 22/E. § szerinti adókedvezményt, abból még lenne következő évekre átvihető felhasználható összeg. Kérdésként merülhet fel, hogy a megmaradt adókedvezmény a kiva hatálya alá való áttéréssel elveszik-e, vagy egy esetleges Tao. tv. hatálya alá történő visszatérést követően újraéled-e annak alkalmazhatósága.

Figyelembe véve, hogy sem a Katv., sem a Tao. tv. nem rendelkezik arról, hogy a Tao. tv. hatálya alól kikerült, kisvállalati adót választó adózó amennyiben visszatér a Tao. tv. hatálya alá, nem alkalmazhatja a Tao. tv. 22/E. §-ban szereplő kedvezményt, így amennyiben az energetikai beruházás megfelel a Tao. tv.-ben és az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek, abban az esetben az adóalany – döntése szerint – érvényesítheti az energiahatékonysági adókedvezményt, amennyiben visszatér a Tao. tv. hatálya alá.

Ugyanakkor ebben az esetben tekintettel kell lenni a Katv. 28. § (7) bekezdésében foglaltakra is. Ezen előírás szerint a Katv. szerint meghatározott adóalanyiság időszakában lezárt adóévet figyelembe kell venni minden olyan adókedvezmény tekintetében, amelyet az adózó a Tao. tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kisvállalati adóalanyisággal érintett adóévek csökkentik azon adóévek számát, amelyekben az adózó – visszatérve a társasági adó hatálya alá – ismételten érvényesítheti a Tao. tv. 22/E. § szerinti adókedvezményt

  1. esetkör: Kisvállalati adó hatálya alól társasági adó hatálya alá áttérő adózó

Egy kisvállalati adóalany 2023-ban energiahatékonysági célt szolgáló felújítást eszközöl. 2023 decemberében bejelenti az állami adóhatóság felé, hogy 2024. január 1-jétől a társasági adó alanya kíván lenni.

A Katv. 20. §-a határozza meg a kisvállalati adóalap megállapítására vonatkozó szabályokat, amely nem nevesít energiahatékonysági célokat szolgáló beruházással, felújítással kapcsolatos adókedvezményt. Mivel a társaság 2023-ban kiva-alany, így energiahatékonysági célú felújítása kapcsán nem tud élni 2023-ban az energiahatékonysági adókedvezménnyel. Továbbá, ha 2024. január 1-jétől áttér a Tao. tv. hatálya alá, ezt követően sem szerez jogosultságot a Tao. tv. 22/E. § szerinti kedvezmény érvényesítésére, mert az energiahatékonysági célt szolgáló felújítást nem társasági adóalanyként hajtotta végre. Tehát a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre társasági adóalanyként, mivel a jogosultsága kivás időszakban keletkezett.

II. Ugyanazon a ténybeli alapon fennálló, többféle kedvezmény együttes alkalmazásának tilalma a Tao. tv. 22/E. § szerinti adókedvezmény vonatkozásában

Ha a Tao. tv. ugyanazon a ténybeli alapon többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás figyelembevételét, az adózás előtti eredmény csökkentését (növelését), adómentesség, adókedvezmény igénybevételét, azzal egy esetben lehet (kell) élni, kivéve, ha a törvény valamely rendelkezése kifejezetten utal a többszöri alkalmazásra [Tao. tv. 1. § (3) bekezdés].

A kis-és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye – Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs) pont –, illetve az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye vonatkozásában azonos a ténybeli alap (adott beruházásérték figyelembevétele), ennélfogva az adózó ugyanazon eszköz kapcsán a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs) pontja szerinti adózás előtti eredményt csökkentő tételt és a Tao. tv. 22/E. § szerinti adókedvezményt egyidejűleg nem veheti igénybe.

A fejlesztési tartalékképzéshez kapcsolódó adózás előtti eredményt csökkentő tétel [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés f) pont], illetve az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye együttes alkalmazhatósága kapcsán a következőket kell figyelembe venni. A Tao. tv. 22/E. § szerinti adókedvezmény energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és üzemeltetetése esetén vehető igénybe, míg a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti csökkentő tétel az eredménytartalék lekötéséhez kapcsolódik, így – bár a fejlesztési tartalék későbbi feloldása szintén beruházáshoz kötődik – azonos ténybeli alap hiányában nem alkalmazható a Tao. tv. 1. § (3) bekezdése szerinti tiltás (emellett azt is figyelembe kell venni, hogy nem azonos adóéveket érint a kétféle kedvezmény).

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a Tao. tv. 22/E. § (11) bekezdése kizárja az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás utáni adókedvezmény, illetve a Tao. tv. 22/B. §(1) bekezdés szerinti fejlesztési adókedvezmény együttes igénybevételét ugyanazon beruházás tekintetében.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.