NAV-figyelő, 3. hét: számos adójogszabályt magyaráz el a NAV


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Sok adó- járulék- és eljárási szabályt magyaráz el friss információs füzeteiben a NAV. Megtudhatjuk azt is, hol kattog az adótraffipax.

1. Megjelent a 1908 elnevezésű nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programja, valamint a hozzá tartozó kitöltési útmutató

A ’08-as bevallások adataiból ezentúl a NAV küldi meg a KSH számára a szükséges információkat, így kívánja a jogalkotó csökkenteni a vállalkozások adminisztrációs terheit. A NAV rövid tájékoztatója szerint viszont plusz adatszolgáltatást kell teljesíteni a nem biztosított, de foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekkel kapcsolatban a 1908M-08 lapon. További részleteket a NAV közleményében talál.

2. A csoportos társasági adóalanyt alapító adózóknak a 2019. január havi (egyedi) adóelőlegüket legkésőbb január 21-éig kell megfizetniük

Tette közzé a NAV tájékoztatóját 2019. január 18. napján.

3. Január harmadik hetében megjelenő információs füzetek

  • Eljárási szabályok témájában:

NAV előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai

A NAV előtti elektronikus ügyintézés általános szabályait bemutató tájékoztató már megjelent az 1. héten, de akkor még nem az információs füzetek között. A dokumentum tartalmában az előző változathoz képest változás nem történt. A cégkapu regisztrációval kapcsolatos rövid összefoglaló a tarhely.gov.hu oldalon érhető el. A szabályokhoz kapcsolódóan a NAV kiemeli, hogy a cégkapu használattal és jogosultságok beállításával kapcsolatos kérdésekben az ügyfelek ne a NAV-ot, hanem a Kormányzati Ügyfélvonalat keressék e-mailben (ekozig@1818.hu) vagy telefonon (1818).

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye  Az információs füzet általános képet ad a végelszámolási eljárás menetéről. A tájékoztató kitér az egyszerűsített végelszámolásra is, melynek megindítását nem a cégbírósághoz, hanem a ’T201T jelzésű nyomtatványon a NAV-hoz kell bejelenteni.

Az adózói minősítéssel kapcsolatos tudnivalók

A NAV negyedévenként megvizsgálja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett adózók, az áfa-regisztrált valamint a csoportos adóalanyok megfelelnek-e a megbízható adózókra, illetve a kockázatos adózókra vonatkozó feltételeknek. Ennek eredményeként az adózó megbízható vagy kockázatos minősítést kap. A megbízható adózók törvényben rögzített előnyöket élveznek, míg a kockázatos adózók szigorúbb megítélés alá esnek. Arra az adózóra, amelyik egyik kategóriába sem sorolható, az általános eljárásjogi szabályok vonatkoznak. A NAV kiadványa összefoglalja az általa vizsgált kritériumokat, feltételeket, valamint az egyes kategóriákba sorolt adózókat érintő előnyöket és hátrányokat.

Az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszere

A telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer (a továbbiakban: ÜCC) előnye , hogy az ügyfelek a beazonosítást követően személyes jelenlét nélkül, meghatározott ügykörökben1 telefonon is intézhetnek adóügyeket, vagy kérhetnek egyedi ügyekben tájékoztatást .

A telefonos ügyintéző rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez azonosítás szükséges. Az azonosítás az ÜCC rendszer hangos menüjében két fajta módon történhet:

  1. ügyfélazonosító-számmal (korábban: PIN kód), amely az adóhatóságtól igényelhető,
  2. részleges kódú telefonos azonosítóval (a továbbiakban: RKTA), mely a kormányablakokban, okmányirodákban igényelhető.
  • Személyi jövedelemadó és járulékok témájában:

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása és járulékkötelezettsége

A tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek adóztatására és a járulékfizetésre vonatkozó szabályok megismeréséhez és értelmezéséhez nyújt segítséget. A magánszemélyek jövedelme utáni személyi jövedelemadó kötelezettség megállapítását, valamint a társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítését taglaló információs füzet teljeskörűen felöleli a témát.

Társas vállalkozók, vezető tisztségviselők járulék- és szocho kötelezettségei

A társas vállalkozókat érintő leglényegesebb változás, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozók köre bővül a munkaviszonyban is álló saját jogú nyugdíjasokkal, mivel a Tbj tv. 4. § f) pontjában szereplő saját jogú nyugdíjas fogalma is kiegészül az alábbiak szerint: Saját jogú nyugdíjas a Munka tv. szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas, még abban az esetben is, ha a nyugellátás folyósítása szünetel.

A diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályai

Fő szabály szerint munkavállalóként az létesíthet munkaviszonyt, aki a 16. életévét betöltötte. Az Mt. azonban – az iskolai szünet időtartama alatt – annak a 15. életévét betöltött tanulónak is engedélyezi a foglalkoztatását, aki nappali rendszerű képzés keretében (általános iskolában, szakiskolában, középiskolában) folytatja tanulmányait. Amennyiben a tanuló 18. év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt. A tanulók, hallgatók legnagyobb része iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát. Ebben az esetben a diák a Tbj. szabályai szerint nem minősül biztosítottnak – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének (halasztás) időtartama alatt sem –, ezért az iskolaszövetkezet tagjaként végzett munkájával összefüggésben járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

  • Általános forgalmi adót érintően:

Az általános áfa-alanyok Közösségi ügyleteinek áfa szabályai

Az információs füzet számos általános szabály mellett kitér két fontos, január 1. napjától hatályos speciális előírásra:

  • A távolról is nyújtható szolgáltatások nyújtója 2018. december 31-ét követően a korábbi szabályozástól eltérően (MOSS rendszer) választhatja az általános szabályok szerinti adózást is, azaz a szolgáltatást nyújtó adóalany letelepedési helye alapján határozza meg e szolgáltatások teljesítési helyét. Feltétel, hogy az adott naptári évet megelőző naptári évben nyújtott ilyen jellegű szolgáltatás adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege ne haladja meg a 10 000 eurónak megfelelő pénzösszeget.
  • Az EUB vonatkozó ítéletével összhangban az Áfa tv. 102. §-ának új (3) bekezdése rögzíti, hogy az exportált, illetve meghatározott vámeljárások alatt álló termékekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás (pl. fuvarozás, termékek fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatás) adómentességének feltétele az is, hogy a szolgáltatást közvetlenül azon személy számára nyújtsák, aki (amely) a termékexportot, vagy a meghatározott vámeljárás alá tartozó termékkel az adóztatandó tényállást megvalósítja.
  • Illetékek tárgykörében:

Az öröklési illeték

A gépjármű és pótkocsi megszerzésére vonatkozó illetékszabályok

Az ajándékozási illeték

Az illeték visszatérítése, törlése

  • Társasági adóban:

A társasági adó legfontosabb szabályai

2019-től a Tao. tv. lehetőséget ad arra, hogy legalább két adózó meghatározott feltételek teljesülése esetén csoportos társasági adóalanyt hozzon létre. A csoportos társasági adóalany adókötelezettségeit főszabály szerint a csoporttagok közül e célra kijelölt és az állami adó- és vámhatóságnak bejelentett csoporttag mint csoportképviselő útján, a csoportazonosító szám alatt teljesíti, valamint ugyanilyen módon gyakorolja adózói jogait.

Az adózó döntése szerint – a jövőbeni beruházásaira – fejlesztési tartalékot képezhet. A fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó adóalap-kedvezmény legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50 százaléka és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint lehet.

A TAO kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

A Tao. tv. rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett konstrukció az adó-felajánlás (rendelkezés az adóról) a 2019. adóévben is elérhető az adózók számára. Amennyiben az adózó – élve a lehetőséggel – az őt terhelő adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről a Tao. tv. szerinti kedvezményezett célra felajánlást tesz, úgy annak a kedvezményezett(ek) részére történő juttatását – a feltételek fennállása esetén – az adóhatóság teljesíti. Az adózót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amely jóváírás az adózó adószámlájára kerül átvezetésre társasági adónemre csökkentő tételként.

Előadó-művészeti szervezet támogatása 2019. január 1-től már nem választható, kizárólag a filmalkotás és látvány-csapatsport támogatására adható felajánlás.

  • Egyéb adónemek, kötelezettségek tárgyában:

EKHO alapvető szabályai

4. Az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályok 2019. évi változásáról tájékoztat a NAV

Ennek körében speciális szabályok vonatkoznak arra a magánszemélyre, aki ingatlan formájában szerez adóköteles bevételt, majd ezt az ingatlant a későbbiekben értékesíti. További részletszabályokat itt olvashat.

5. Változik a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelők adózása

A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő a bevételéből levonhatja a számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt költségeit, illetve ezen felül a bevételének 40 százalékát kistermelői költségátalány címén igazolás nélkül elszámolhatja. A tájékoztatót és a vonatkozó jogszabályi hivatkozást itt találja.

6. Feketelistások

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók

Jelentős összegű adóhiányos adózók

7. Közlemény a februári üzemanyagárakról

A NAV a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható, február hónapra vonatkozóan üzemanyagárakat a következők szerint tette közzé. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.

8. Korlátozó intézkedések

Az elmúlt héten frissítésre került az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések listája; az új lista

9. ADÓtraffipax

Január 14. és 31. között ellenőrzésre számíthatnak a gazdálkodók a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Illetékességi területébe tartozó kerületekben (így az I., II., III., IV., V., XIII. kerületek), Komárom-Esztergom, valamint Somogy megyében. Ez utóbbi megyében kiemelten azokat az üzleteket vizsgálják majd az ellenőrök, ahol az online pénztárgépek nem kommunikálnak a NAV szerverével.

Az ellenőrzéssel érintett települések pontos listája és további ellenőrzési témakörök a NAV honlapján olvashatók.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2019. január 14.

NAV-figyelő, 2. hét: elindult az ONYA

Elindult az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA), hozzáférhető az idei eSZJA-rendszer, és számos információs füzetét frissítette a NAV.