Tájékoztató a késedelmi pótlék kalkulátor működéséről


A késedelmi pótlékkal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) az idegen pénz használatát szankcionálja, tehát azt a helyzetet, amikor az adózó a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a jogszabályokban meghatározott fizetési határidőig (esedékességig), illetve a költségvetési támogatást esedékesség előtt veszi igénybe.

A késedelmi pótlék felszámításához a törvényi hátteret az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 62-64. §-ainak, a 206-210. §-ainak, valamint a 3. számú mellékletének, továbbá az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Adóig. vhr.) 21-22. §-ainak rendelkezései biztosítják.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól (mint a felszámítás kezdő napja), a megfizetés napjáig (mint a felszámítás utolsó napja), a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén a támogatás kiutalásának napjától (mint a felszámítás kezdő napja) az esedékességet megelőző napig (mint a felszámítás utolsó napja) késedelmi pótlékot kell fizetni. Kivételt képez ez alól, ha az illeték törlésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21. § (2) és (4) bekezdése alapján, illetve az Itv. 80. § (1) bekezdés b), c), g) pontja alapján a jogügylet felbontása, illetve az eredeti állapot helyreállításával való megszüntetése vagy vagyonszerzés hiánya miatt kerül sor.

A késedelmi pótlék számítás általános alapelvei:

 • A késedelmi pótlék számítása napi pótlékolással történik. Ehhez szükséges a napi pótlék mértékének a meghatározása.

  A törvényi rendelkezések szerint a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a hátralék fennállásának napján érvényes jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékének 365-öd része. Ezt a mértéket azonban az Art. 274/A. § (3) bekezdése szerint kizárólag a 2019. január 1-jét követően esedékessé vált kötelezettségekre kell alkalmazni.
  Ennek megfelelően tehát a 2019. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások után, a korábbi szabályok szerinti, a hátralék fennállásának napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része mértékű napi pótlékot kell megállapítani.

  Mivel a jegybanki alapkamat változhat, így a késedelmi pótléknak a meghatározott mértéke is követi azt. (A jegybanki alapkamat mértékére vonatkozó információk a NAV Internetes honlapján is megtalálhatók.)

  Mindezeket figyelembe véve állapítja meg a NAV a napi pótlék mértékét, az egységes számítási elvek szerint három tizedes jegy pontossággal, kerekítés nélkül, a további tizedeseket elhagyva.

  A hátralékos napok a pótlékolás során a pótlékalap összegének és a jegybanki alapkamatnak a változása miatt időszakokat alkotnak, így a pótléklevezetésben nem jelenik meg külön minden egyes naptári nap. Ha a hátralék összege vagy a jegybanki alapkamat mértéke változatlan, akkor a számba vehető napok figyelembe vételével az alábbi képlet szerint kiszámítható az erre az időszakra eső késedelmi pótlék:

Részpótlék =

időszak napjainak száma x pótlékalap összege x a napi pótlék mértéke
100
 • A késedelmi pótlék felszámítása főszabály szerint nettó módon történik, amely során a NAV a pótlékalap megállapításához az adószámlán könyvelt valamennyi tételt (pl.: bevallott kötelezettségek, támogatási igénylések, befizetések, kiutalások stb.) figyelembe veszi oly módon, hogy a tartozások összegét csökkenti az esedékesség időpontjában más adóval kapcsolatban fennálló túlfizetés összegével.

  Van azonban néhány adónem, amelynek az összes tétele kimarad a nettó pótlékszámításból.

  Ilyen például a késedelmi pótlék adónem (138), mivel ezen kötelezettség után további késedelmi pótlékot nem lehet felszámítani.

  Nem vesznek részt továbbá a nettó pótlékszámításban az egyes vámszakmai adónemek sem (pl. 902-es Importtermék általános forgalmi adó bevételi, a 910-es Uniós vámbevételek lebonyolítási és a 956 Import jövedéki és energia adó bevételi számlák), amelyeknél – a vámjogszabályok alapján – az előírt kötelezettség késedelmes megfizetése esetén nem nettó módon, hanem egyedileg állapítja meg és írja elő a késedelmi pótlékot (kamatot) a NAV.
  Előfordulhat azonban, hogy az adózót terhelő pótlék megállapításánál nem az egész adónem, hanem kizárólag egyes tételek nem vehetők figyelembe. Ilyenek például a fizetési könnyítéssel érintett tartozások, az egyes kötelezettségek végrehajtásának bírósági, vagy adóhatósági felfüggesztései, valamint a támogatási adónemek esetében az átmeneti jóváírások.

 • A késedelmi pótlék felszámítása forintban történik, azonban az előírása adózói körönként eltérő, magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál forintban, társaságoknál pedig ezer forintra kerekítve, figyelembe véve a jogszabályban előírt ötezer forintos minimum összeghatárt is.
 • A nettó késedelmi pótlékot általános esetben a NAV utólag, a megelőző év vonatkozásában (január 1-től december 31-ig) számítja fel, és arról az érintett adózókat évente, a tárgyévet követő év október 31-ig – adószámla értesítővel, vagy az adószámla- és késedelmipótlék-értesítővel együtt postázott pótléklevezetéssel – tájékoztatja.

Nem kapnak papír alapú pótléklevezetést az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, vagy az elektronikus kapcsolattartást önként választó adózók. Ezen adózók a KAÜ hozzáféréssel elérhető NAV Ügyfélportálon, a „Pótléklevezetés” menüpont segítségével elektronikusan tekinthetik meg késedelmi pótlék levezetésüket.

Pótlékszámító segédprogram működése

A „Pótlékszámító” segédprogram segítséget nyújt egy adott összegű kötelezettségre eső késedelmi pótlék kiszámításához a rögzített időszakra (-tól, -ig) vonatkozóan. Nem alkalmazható azonban az utólagos adóellenőrzés során megállapított adóhiány késedelmi pótlékszámítására és az évente egyszer központilag kiküldött adószámla-kivonathoz csatolt pótléklevezetés előállítására.
A számítási művelethez a következő adatok megadása szükséges.

Kezdő dátum:

 • esedékesség után történt befizetésnél a késedelmesen megfizetett kötelezettség jogszabályban meghatározott befizetési határnapját (esedékességet) követő nap;
 • költségvetési támogatás esedékesség előtt történő igénybevételénél a támogatás kiutalásának napja;

Vége dátum:

 • esedékesség után történt befizetésnél a tényleges megfizetés napja;
 • költségvetési támogatás esedékesség előtt történő igénybevételénél a költségvetési támogatás esedékességét megelőző nap;

Összeg (forintban megadva):

 • a bevallott, vagy megállapított és a késedelmesen megfizetett kötelezettség összege;

Listázás

 • Ha a képernyőn a jegybanki alapkamat változásainak követésével akarja látni a késedelmi pótlékot, akkor a megadott mezőbe szükséges kattintani.
 • Ha a képernyőn csak a megadott időszakra és a megadott tőkére eső késedelmi pótlékot összesített összegét akarja megtekinteni, akkor a mezőt üresen kell hagyni.

Számítás:

A mezőre kattintással a program a megadott összegre a megadott feltételekkel kiszámítja a késedelmi pótlékot.

Fontos hangsúlyozni, hogy a napi pótlék mértékének 2019. január 1-jétől történő, az előzőekben már ismertetett változása miatt:

ha a számítás „Kezdő időpontjának” 2019. január 1-jénél korábbi dátumot ad meg – függetlenül a „Záró időpontban” megadott dátumtól -, akkor az adott összegre felszámított pótlék megállapításánál a kalkulátor a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével számol.

Ha pedig a számítás „Kezdő időpontjának” 2019. január 1-jét, vagy annál későbbi dátumot állít be, akkor – függetlenül a „Záró időpontban” megadott dátumtól-, az adott összegre felszámított pótlék megállapításánál a kalkulátor a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékével számol.

Forrás: NAV weboldala


Kapcsolódó cikkek

2023. június 1.

Maradnak és változnak a különadók 2024-ben

A bankok állampapír-vásárlással csökkenthetik extraprofit-adójukat, a nagy kiskereskedelmi láncok terhelése tovább nő – szerda éjszaka megjelent kormányrendeleteket ismertetett a Portfolio.

2023. június 1.

Tovább adóztatja a befektetéseket a kormány

A 15 százalékos kamatadó mellett 13 százalékos szochót kell fizetni július elsejétől számos, megtakarítási formából származó jövedelem után – vette észre a szerda éjszaka közölt kormányrendeletet a Portfolio.

2023. június 1.

Áfa a digitális korban – az Európai Bizottság új adócsomagja

Új javaslatcsomagot tett közzé 2022 decemberében az Európai Bizottság az általános forgalmi adóztatást illetően, amely nem csak az uniós tagállamok fő bevételi forrása, de egyben az EU költségvetésének legfontosabb finanszírozási forrását is jelenti. A hatásvizsgálatokon pozitív véleményt kapott javaslatok az áfarendszerben több olyan módosítást tartalmaznak, amelyeket nemcsak ismerni kell, de amelyek komoly szakmai-gyakorlati felkészülést, és informatikai fejlesztéseket is igényelnek mind adózói, mind adóhatósági oldalon. Az Áfa-kalauz cikkének célja a módosítási javaslatok indokainak és célkitűzéseinek bemutatása, valamint a tervezet lényegi rendelkezéseinek összefoglalása.