Foglalkoztatási és rendelkezésre állási kötelesség


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A munkaviszony ellentétes alanyi oldalait jellemző, a munkaviszony lényegét meghatározó két jelentős kötelezettség a munkáltató foglalkoztatási és a munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége. Ezek kölcsönös teljesítése hiányában a munkaviszony aligha tudja hosszú távon betölteni rendeltetését.

Munkáltatói oldalon a bérfizetési mellett egyértelműen a foglalkoztatási kötelezettség a legjelentősebb munkaszerződésből fakadó kötelezettség [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 51. § (1) bekezdés]. A foglalkoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a munkáltató köteles a munkavállalónak a munkaszerződésben meghatározott tartamban biztosítani a munkavégzés lehetőségét, az ehhez szükséges feltételek megteremtésével együtt. A munkavállaló oldalán tehát a munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége a munkavégzéshez kapcsolódó jogként ragadható meg, ezzel biztosított a munkavállaló számára a tapasztalatszerzés lehetősége is az adott munkatevékenységben, ami a bérkifizetésen túl szintén jelentős munkavállalói érdek lehet. Így például, ha egy munkavállaló elsősorban a szakma csínjának-bínjának elsajátításáért, és nem a kecsegtető pályakezdői fizetésért köt munkaviszonyt a munkáltatóval, a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása számára jelentős jogsérelem lehet.

A foglalkoztatási kötelezettség elmulasztásának törvényi jogkövetkezménye, hogy a munkáltató ún. állásidőre járó munkabér kifizetésére köteles a munkavállaló részére. Ennek alapján, amennyiben a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségét a beosztás szerinti munkaidőben, illetve munkaidőkeret esetén a munkaszerződésben meghatározott mértékben nem teljesíti, a munkavállalót – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbére, illetve a beosztásnak megfelelő bérpótlék illeti meg [Mt. 146. § (1) bekezdés]. Fontos azonban rögzíteni, hogy állásidőre járó bér kifizetése munkáltatói oldalon nem minősül a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének, azzal a munkáltató csupán bérfizetési kötelezettségét teljesíti, foglalkoztatási kötelezettsége teljesítésének elmulasztása ettől még megállapítható. Amennyiben tehát például, egy fentiekhez hasonló esetben a munkavállaló sérelmezi, hogy nem végezhet munkát, ezáltal nem tanulhat a munkaszerződésben meghatározottak szerint, a munkáltatóval szemben hátrányos jogkövetkezményeket érvényesíthet, így indokolt esetben munkaviszonyát akár azonnali hatállyal is megszüntetheti [Mt. 78. §].

foglalkoztatás rendelkezésre állásA munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége alapvetően a munkaszerződésben, illetve munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott körülmények mellett történő foglalkoztatásra vonatkozik, azonban a munkáltató korlátozott mértékben a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatással is eleget tehet kötelezettségének. Amennyiben a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás mértéke naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát meghaladja, az ezt meghaladó időtartamú eltérő munkakörben, munkahelyen vagy munkáltatónál történő foglalkoztatás már a foglalkoztatási kötelezettség megszegésének minősül [Mt. 53. § (1)-(2) bekezdés].

A fentiekből is következik, hogy a munkáltató nem mentheti fel döntése alapján bármikor a munkavállalót munkavégzési kötelezettsége alól, erre jogszerűen elsősorban a törvényben meghatározott esetekben, a munkavállaló felmondási ideje alatt, fegyelmi vizsgálódás idejére stb. van csupán lehetősége. A bírói gyakorlat alapján a munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége a munkavállaló keresőképtelenségének idején nem érvényesül, a munkavállaló munkaköre betöltésére vonatkozó egészségügyi alkalmatlansága esetén azonban továbbra is irányadó.

A munkaszerződés munkavállalói teljesítése kapcsán jellemzően elsősorban a dolgozó munkavégzési kötelezettségére gondolunk, a rendelkezésre állási kötelezettség azonban legalább annyira fontos kötelesség. Az, hogy a munkavállaló a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenjen, majd ezt az állapotát megőrizve munkaideje alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére álljon, a munkavállalói oldalon a munkavégzési kötelezettség, munkáltatói oldalon a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének előfeltétele [Mt. 52. § (1) bekezdés b) pont].

A rendelkezésre állás elsősorban passzív kötelezettség, a munkavállalónak készen kell állnia a munkavégzés helyén, várnia kell arra, hogy a munkáltatótól kapott utasítások, illetve munkaszerződése szerint munkát végezhessen. A rendelkezésre állási kötelezettség a beosztás szerinti munkaidő teljes tartama alatt fennáll, a munkáltató ettől eltérő utasítása hiányában a munkavállaló nem mehet haza, mint aki jól végezte dolgát, ha a munkáltató átmenetileg nem oszt ki a részére munkafeladatot. Ugyanez érvényes arra az esetre, ha a foglalkoztatás a munkáltató oldalán akadályba ütközik, nem érkeznek meg a munkavégzéshez szükséges anyagok, üzemzavar tapasztalható a munkáltató számítástechnikai rendszerében, esetleg vis maior következtében a munkavégzés helye nem közelíthető meg stb. A munkavállaló hiába látja úgy, hogy munkát nem fog tudni végezni, ennek megítélése nem az ő feladata és felelőssége, minden körülmény ellenében készen kell állnia foglalkoztatója rendelkezései szerint munkaidőben felvenni a munkát.

Ugyan a munkavállaló elsősorban a munkaszerződésében meghatározottak szerint köteles munkát végezni, a munkaviszony teljesítésének módját a munkáltató egyoldalúan jogosult meghatározni, így munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást is elrendelhet. A munkavállaló tehát köteles munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás céljából is rendelkezésre állni, e kötelezettsége pedig nem enyészik el a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra nyitva álló időtartam kimerítését követően sem. Ha a foglalkoztató a dolgozót a törvény által meghatározott tartamon felül kívánja munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkavégzési helyen vagy munkáltatónál foglalkoztatni, a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége teljesítését már megtagadhatja, ám a rendelkezésére állni, (jogszerű) utasításait várni továbbra is köteles.

A munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége a mentesülés szempontjából a munkavállaló munkavégzési kötelezettségéhez kapcsolódik, azaz, ha a munkavállaló utóbbi alól bármely okból mentesül, a munkáltató számára elérhetőnek sem kell lennie [Mt. 55. §]. Tehát a keresőképtelen vagy szabadságon lévő munkavállaló nem köteles a felettesétől, kollégájától érkező telefonhívásokra válaszolni, meghatározott időközönként elolvasni, továbbítani, esetleg megválaszolni e-mailjeit stb. A rendelkezésre állás megtagadása a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés idején jogszerűen nem szankcionálható. Ez alól nem jelentenek kivételt azok a munkakörök sem, melyeket egyetlen munkavállaló lát el, a helyettesítés megoldása a munkáltató feladata, a munkavállalónak emiatt nem keletkezik járulékos kötelezettsége a rendelkezésre állásra.

Habár a munkavállaló keresőképtelensége esetén nem köteles a munkáltató rendelkezésére állni, ez nem igaz a munkavállaló munkaköre ellátására vonatkozó egészségügyi alkalmatlanságára. Függetlenül attól, hogy a munkavállaló munkakörét az irányadó orvosi vélemény alapján nem láthatja el, a munkáltató utasításainak teljesítésére, illetve az ehhez kapcsolódó készenlétre még köteles. A munkavállaló ennek megfelelően a munkáltató utasítása szerint köteles további vizsgálatokon részt venni, a munkáltatóval együttműködni, az általa meghatározottak szerint személyes egyeztetés céljából megjelenni stb.

Hallgassa meg a témában Prof. dr. Kiss György előadását a XIX. Magyar Munkajogi Konferencián.


Kapcsolódó cikkek

2023. november 28.

A távolléti díj szabályai és számítása

Bizonyos esetekben előfordul, hogy a munkavállaló munkavégzés hiányában is díjazásban részesül. Az ilyen jellegű kifizetést nevezzük távolléti díjnak. A távolléti díj kiszámítása a munkavállaló számára fizetett bér pontos megállapítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, de a végkielégítés és a kártérítés maximális összegének mértéke is ennek ismeretében határozható meg.

2023. november 27.

Munkavállalási célú tartózkodási engedély és annak ügyvédi kihívásai

Magyarországon egy évben több mint 130 ezer tartózkodási engedélyt ad ki az idegenrendészeti hatóság. Ennek körülbelül a kétharmadát a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek teszik ki. (kb. 85 ezer). Könnyen belátható, hogy ez az engedély típus nem csak a munkavállaló harmadik országbeliek és az őket foglalkoztató cégek életét befolyásolja közvetlenül, de hatalmas nemzetgazdasági jelentősége is van.

2023. november 27.

Minimálbér 2024: íme, minden részlet

Áttekintjük, hogy a december 1-től hatályos 2024-es minimálbér és garantált bérminimum milyen jövedelmeket, kedvezményeket és közterheket pontosan melyik időponttól és miként érint.