„Korrektül elszámolva” – avagy milyen legyen, és mire jó a bérjegyzék?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikkükben a fizetési jegyzékkel kapcsolatos főbb tudnivalókat és a mulasztások kockázatait vesszük sorra.

Sok munkavállaló elégedetten dől hátra, amikor hó elején a bankszámláján megjelenik, vagy a kapott borítékban lapul egy olyan összeg, amely hozzávetőlegesen annyi, mint a havi fizetése, úgy érezvén, hogy egy újabb havi munkavégzés és annak kifizetése szép kerek történetként lezárult. Ha kézhez is kap egy bérelszámoló lapot, az rögtön a kukában landol, ha pedig internetről vagy belső hálózatról tölthető az le, akkor érintetlenül is marad. Talán korábban néha ránézett ezekre a dokumentumokra, és konstatálta, hogy abszolút nem igazodik ki a bérszámfejtési „varázsszavak” és százalékok halmazában, így semmi értelmét nem látja annak, hogy ezzel is vesződjön, amikor már a pénzéhez jutott. A munkajog azonban ennél nagyobb óvatosságot, odafigyelést kíván meg a bérelszámolás és annak ellenőrzése terén mind a munkáltatótól, mind a munkavállalótól.

A fizetési jegyzék kiállításának és átadásának szabályai

A munkavállaló részére járó munkabért utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni, vagyis meghatározni a járandóság bruttó mértékét, a levonásokat, és az így kifizetendő nettó bér összegét. A felek azonban munkaszerződésben vagy egyéb egyedi megállapodásban azt is kiköthetik, hogy az elszámolás ennél gyakrabban vagy ritkábban esedékes. Kollektív szerződés is tartalmazhat ilyen rendelkezést.

A kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell írásbeli tájékoztatást adni a munkavállalónak. A gyakorlatban többféle megnevezés alatt is futhat ez a dokumentum: bérlap, bérelszámoló lap, fizetési jegyzék, bérjegyzék stb.. Ennek tartalmi kellékeit csupán keretjelleggel határozza meg a törvény: a tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja. Vagyis tartalmaznia kell a munkavállaló díjazásának azon elemeit, amelyek alapján a tárgyhavi fizetését kalkulálták: időbér, teljesítménybér, prémium, betegszabadságra járó díjazás, szabadságra járó távolléti díj stb. Ezeket bruttó összegben kell szerepeltetni. Ehhez képest fel kell tüntetni, hogy a bruttó összegből milyen címen, és milyen levonást teljesített a munkáltató. Ezek tipikusan adó- vagy járulékfizetési kötelezettségből eredő levonások, de szerepelnie kell a végrehajtás kapcsán teljesítendő munkáltatói levonásoknak (pl. tartásdíj), előlegnyújtásból eredő követelések levonásának is. A végén a nettó összeg(ek)nek kell szerepelnie, amit a munkavállaló ténylegesen megkapott. A fenti törvényi rendelkezés a „munkabérre” utal, vagyis ez alapján a nem bérjellegű kifizetéseket (pl. költségtérítés) nem kötelező a jegyzéken feltüntetni. De a gyakorlatban hasznos lehet, ha mindezek egyazon bérjegyzéken szerepelnek, különösen ha a munkáltató az utalást egy összegben végzi. E körben megfontolandó, hogy munkaügyi perben nemcsak a bérjellegű, hanem az egyéb juttatások elszámolásának helyességét is a munkáltató érdekében áll igazolni vita esetén.

A bérjegyzék „kivitelét” illető fontos kritérium az elszámolás megfelelő érthetősége, a munkavállaló által való értelmezhetősége is. Az elszámolólap pontos tartalmát általában a bérszámfejtő programok alakítják ki, azonban ha a bérprogram zavarosan, érthetetlen rövidítésekkel, hiányosan, áttekinthetetlenül mutatja be az elszámolással kapcsolatos levezetést, a munkáltatónak kell a felelősséget vállalnia a követhetetlen tájékoztatás következményeiért (ld. alább).

Az elszámolásról való szóbeli tájékoztatás nem elégséges: írásos fizetési jegyzéket kell adni a munkavállalónak. A fizetési jegyzéket tehát vagy nyomtatott, vagy elektronikus dokumentum formájában kell kiállítani. Elektronikus dokumentumban akkor lehet szabályosan megtenni valamely jognyilatkozatot (így pl. a bérelszámolásról való írásbeli tájékoztatást is), ha annak közlése a benne foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas. Nagyobb cégek körében elterjedtek az olyan bérprogramok, amelyek jelszavas dolgozó fiókot biztosítanak egyes munkáltatói és munkavállalói nyilatkozatok megtételére (pl. cafetéria-nyilatkozat); ekkor előfordulhat, hogy a munkavállaló csak e felületre feltöltve nézheti meg az elektronikus bérlapját. Ilyen esetben akkor tekintendő közöltnek a bérlap, amikor az a munkavállaló részére hozzáférhetővé válik, vagyis nem akkor, amikor ténylegesen letölti. Ezen nem változtat az sem, hogy bizonyos bérszoftverek esetén a tényleges letöltést elektronikusan vissza kell igazolni. A közlés időpontja a fenti határidő megtartottsága szempontjából lényeges. A nyomtatott formátumú bérjegyzéket személyes átadással vagy – pl. a munkavállaló távolléte vagy otthondolgozása esetén – postai úton is lehet közölni. Alkalmazandók az Mt. azon szabályai, amelyek a közlés akadályozottságának egyes eseteire úgy rendelkeznek, hogy a ténylegesen át nem adott dokumentumot is közöltnek – vagyis a munkáltató részéről a fenti határidőt megtartottnak – kell tekinteni (pl. ha a munkavállaló az átvételt megtagadja vagy megakadályozza; vagy a postai megküldés sikertelenségének egyes eseteiben, melyekről korábbi cikkünkben már részletesen írtunk).

Előfordulhat, hogy a bérelszámolást követően felmerült okból annak módosítása válik szükségessé. Például ha az ügynöki munkakörben dolgozó munkavállaló jutalékért (teljesítménybéres rendszerben) dolgozik, és a jutalék megállapításához szükséges teljesítmény csak később számítható ki, mivel az általa közvetített ügyletek csak később jönnek létre, vagy azokból csak később származik a munkáltató részére bevétel. Ilyenkor a tárgyhónapra vonatkozó elszámolást is utóbb módosítani kell, és arról legkésőbb a következő havi munkabér elszámolásakor kell tájékoztatást adni.

Munkaidőkeret (vagy elszámolási időszak) alkalmazása megbonyolíthatja a bérelszámolás rendszerét. Több havi munkaidőkeret esetén ugyanis előfordulhat, hogy az egyes hónapokban nem pontosan a munkaszerződés szerint teljesítendő munkaidő mennyiségének megfelelő óraszámban dolgoztatják a munkavállalót, hanem több vagy kevesebb órában. Ilyenkor havibéres munkavállalónak havonta átalányként a havi alapbére jár. Ilyenkor nyilván ennyit is kell elszámolni (illetve erről bérjegyzéket adni). Csupán a munkaidőkeret lejártakor kell rendezni a törvényben meghatározott módon, ha a munkavállaló a teljesítendő munkaidejénél többet vagy kevesebbet dolgozott: túlfizetés esetén a különbözet – bérelőlegként kezelve – levonható; kevesebb munkabér kifizetése esetén a következő havi munkabérrel együtt kell megfizetni a munkáltatói tartozást. Az elszámolásról való írásbeli tájékoztatásnak értelemszerűen le kell követnie ezeket az eseményeket.

Kinek és miért fontos a helyes bérelszámolás?

A korrekt írásbeli bérelszámolás nem azért van, hogy a munkáltató adminisztratív terheit növelje, hanem az mindkét fél jogainak, jogos érdekeinek védelmére szolgál.

Nem véletlen, hogy a bérelszámolásról szóló rendelkezések „A munkabér védelme” cím alatt helyezkednek el a törvényben. Nyilvánvalóan garanciális jelentősége van az átlátható bérelszámolásnak különösen azon munkavállaló esetében, akinek a díjazása többféle elemből áll, más okból bonyolult (pl. tisztán vagy időbérrel vegyesen teljesítménybéres rendszerben dolgozik), vagy a szokásos adó- és járulékterheken túl egyéb levonások is érintik. De még a legszimplább, alapbéren alapuló díjazással rendelkező munkavállaló havi bérét is megbolygathatja egy hosszabb betegség, amelynél a betegszabadságos és a táppénzes időszak elszámolása külön odafigyelést igényel, esetleg utólagos korrekciókat, ha a keresőképtelenségi igazolások a bérszámfejtési időszak lezárása után érkeznek be. A munkavállaló tehát elsődlegesen a bérlapjaiból fog tudni tájékozódni arról, hogy a neki számfejtett összeg helyes-e, és nem kell-e esetleg igényt érvényesítenie elmaradt díjazása iránt. A bérjegyzékek a munkáltató által küldött éves M30-as szja-igazolás helyességének ellenőrzésekor is nagy szerepe lehet.

A bérelszámolás megtekintésére akkor is érdemes időt szánni a munkavállaló részéről, ha az összeg nagyjából helyesnek, vagy éppenséggel túl kedvezőnek tűnik. Előfordulhat ugyanis, hogy – pl. elszámolási hibából eredően – a munkáltató többet számfejt vagy utal, mint ami a munkavállalót megilletné. Ilyenkor a többletet mint jogalap nélkül felvett munkabért a munkáltató a törvény keretei között visszakövetelheti. 60 napon belül a visszakövetelés minden további nélkül lehetséges, azonban 60 napon túl – elévülési időn belül – csak akkor, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő. A kifizetés alaptalanságának felismerhetősége szempontjából a bírói gyakorlat – az eset körülményeitől függően – nagy jelentőséget tulajdonít az írásban kapott bérjegyzékeknek. Ha azokból a munkavállaló számára világosnak kellett lennie, hogy a javára szóló számfejtési tévedésről van szó (pl. kétszeresen kapta a karácsonyi bónuszt), akkor a túlfizetés a hároméves elévülési időn belül követelhető tőle. Mindez rávilágít arra, hogy a világos, követhető elszámolási tájékoztatás a munkáltató érdeke, hiszen ez nyithatja meg számára számfejtési probléma esetén a szűkös 60 napon túli igényérvényesítés lehetőségét (márpedig a bérszámfejtési hibák gyakran nem buknak ki 60 napon belül). Ahogyan a korábbi Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntésében felhívta arra a figyelmet: ha a munkáltató a munkabér kifizetésével kapcsolatban részletes írásbeli elszámolást nem adott, a kiszámítás helyessége nem volt ellenőrizhető, ezért a munkavállalótól nem volt elvárható, hogy a több jogcímen egy összegben átutalt járandóság hibás számításából adódó túlfizetést felismerje (EBH2008. 1990.). (Hasonló elven hozta meg a döntését a Kúria a következő határozatában is: Mfv. 10.376/2017/3.)

Ugyanakkor a munkavállaló érdekében is áll, hogy ránézzen a bérlapjára, hiszen ebből rögtön kiderülhet a hiba, és számolni tud a visszakövetelés lehetőségével. Az etikus megoldás nyilvánvalóan az önkéntes visszafizetés, de ha erre nem kerül sor, akkor sem éri váratlanul, ha a munkáltató jogi úton érvényesíti igényét vele szemben, és nem egy már elköltött összeget kell visszafizetnie. Figyelmet érdemel, hogy a törvény a kifizetés alaptalanságának „felismerhetőségéről”, és nem a konkrét felismeréséről beszél: vagyis ha a munkavállaló részére szabályosan közölt bérjegyzék adataiból a tévedés világos, akkor a munkavállaló nem hivatkozhat arra, hogy a bérjegyzéket nem nézte meg.

Fontos elkülöníteni a jogalap nélkül felvett munkabér esetét attól a – már fent említett – esetkörtől, amikor a bérszámfejtés eredetileg helyes volt, de utóbb bekövetkezett okból annak módosítása szükséges, és így válik egy korábbi kifizetés túlfizetéssé. Ez utóbbi a fentiek szerint előlegnyújtásból eredő kötelezettségként kezelendő, vagyis a bérből közvetlenül levonható, és nem vonatkozik rá a 60 napos határidő sem.

Elmaradt munkabérről, jogalap nélkül felvett munkabér visszaköveteléséről szóló munkaügyi perben (vagy más perben, ahol a bérelszámolásnak jelentősége van) vita esetén – a munkavállaló indítványára – a munkáltatónak kell tudnia benyújtani az adott időszakra vonatkozó bérlapokat, és igazolni, hogy azokat a munkavállalóval közölte. Tehát ha ezek a pereskedés idején már nem állnak a munkavállaló rendelkezésére, abból elvileg őt nem érheti hátrány. Fontos tudni, hogy önmagában a fizetési jegyzék kiadása nem igazolja a bér megfizetését sem (amit szintén a munkáltatónak kell tudnia alátámasztani). Ugyanakkor hasznos lehet, ha a munkáltató a bérjegyzék átadásával együtt a bérfizetés tényének visszaigazolását aláíratja a munkavállalóval, hiszen akkor mindkét tény bizonyítására alkalmas lehet e dokumentum (Ld. a Kúria Mfv.I.10.196/2015/5. sz. határozata).


Kapcsolódó cikkek

2023. június 6.

Így ne legyünk vezetők: a nyolc leggyakoribb menedzsment-hiba

Azt mondják, a menedzsment olyan, mint a gyereknevelés: mindenképp elrontjuk, a kérdés, hogy mennyire és hogyan. Ám aki belátja, hogy nem hibátlan és képes az önreflexióra, az valódi változást érhet el a csapata és önmaga számára. Barbara Stöttinger, a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző akadémiájának (WU Executive Academy) dékánja összegyűjtött nyolc tipikus hibás vezetői stílust, és az alternatívákat is.

2023. június 6.

Munkavégzés éjszaka

Számos kutatás bizonyította, hogy az éjszakai munkavégzés rendkívüli fizikai és mentális megterhelést jelent az alkalmazottak számára. A hazai és az uniós szabályozás számos garanciális és védelmi szabályt fogalmaz meg, amellyel kompenzálni kívánja az érintett dolgozókat. Az alábbi cikkben ezeket a rendelkezéseket tekintjük át, különös tekintettel az éjszakai munkavégzés fogalmára, valamint elrendelésének és díjazásának speciális szabályaira.

2023. június 5.

Elindult Az Év Felelős Foglalkoztatója pályázat

Idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg évek óta nagy sikerű „Az év felelős foglalkoztatója” díj pályázatát az OFA Nonprofit Kft. – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) hétfőn közleményében.