Nyugdíj: a szolgálati idő megállapításának útvesztői


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A szolgálati idő megállapítását célzó eljárások kizárólag adminisztratív és államigazgatási ügyintézési gyakorlattal rendelkező személy tudja keresztülverekedni magát. Példaként egy konkrét eljárást idézünk, az ügy tanulságaival.


A 2013. június 18-án, interneten továbbított „Kérelem a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetésére” elnevezésű nyomtatványra, – melyben a hamarosan öregségi nyugdíjba menő kolléga szolgálati idejének megállapítását kértük – június 25-i keltezéssel válasz érkezett, mégpedig egy hiánypótlási felszólítás.

Ebben közlik, hogy június 20-án nyújtottuk be a kérelmet, – vigyázat, mert internetes ügyintézés esetén is be kell tartani a határidőket, tehát figyeljünk erre! – és hivatkoznak a társadalombiztosítási nyugdíjról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64.§-ának (4) bekezdésére. A hivatkozott törvényhely szerint az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg az igénylőnek közölnie kell az azonosításához szükséges adatokat, a társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint csatolnia kell a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat, továbbá egészségi állapottól függő ellátás esetén az egészségi állapottal összefüggő iratokat.

Ez rendben is lenne, de mi nem az öregségi nyugdíj iránti igénybejelentő lapot küldtünk be, hanem a nyilvántartott szolgálati idő egyeztetése iránti kérelmet.

Mellékeltek egy űrlapot is, melyet természetszerűleg a neten nem lehet kitölteni. A nyomtatvány egy nyilatkozat volt, melyen a saját-, nevelt-, illetve örökbe fogadott gyermekről kellett adatokat közölni. Beküldése interneten keresztül nem lehetséges. Ráadásul a gyerek/gyerekek eredeti születési anyakönyvi kivonatát is csatolni kellett. A nyilatkozaton szereplő szöveg szerint 8 napon belül kell a kitöltött nyomtatványt és az eredeti születési anyakönyvi kivonatot visszaküldeni.

A hiánypótlásra felszólító kísérőlevél szerint:
Az igénylőnek az azonosításához és az igénye elbírálásához szükséges adatokat és igazolásokat is elő kell terjeszteni. Felkérjük, hogy a jelzett időszak (senki nem jelzett semmilyen időszakot!) bizonyítására szíveskedjen megküldeni a rendelkezésére álló okmányokat:
a) Oklevél , leckekönyv szakmunkás bizonyítvány, ipari tanuló munkakönyv.
b) Megszűnt foglalkoztató esetén – amennyiben módjában áll -, kérjük közölni a jogutód nevét és pontos címét, továbbá, hogy
c) okmányok hiányában a beszámítani kért időt tanúk nyilatkozatával tudja-e bizonyítani.
Kérjük, szíveskedjék kitöltve visszaküldeni a mellékelt nyomtatványokat. (Nem küldtek nyomtatványt, csak a gyerekre vonatkozót, és egy végzést, miről majd később!)

Egyéb közlés (kérdés): Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mettől- meddig volt gyesen. (Rajta van a nyomtatványon, bár arra nem készültek fel, hogy valaki visszament dolgozni, majd újból gyesre, mert pici a rovat.)

Hiteles másolatként a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv aláírásával és bélyegzőjével ellátott dokumentumok fogadhatóak el. (Miről?)

Válaszát, illetve a kért okmányokat, igazolásokat szíveskedjék – a feltüntetett ügyiratszámra hivatkozással – saját érdekében mielőbb, de legkésőbb 15 napon belül megküldeni. (Most 8 nap vagy 15 nap?)

Az érintett egyébként szabadságon volt.

És jött a fenyegetés is, ahogy az újabban szokás: Amennyiben a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, valamint a megadott határidő meghosszabbítását sem kéri, és emiatt az igényt elbírálni nem lehet, úgy a 2004. évi CXL. törvény 31. § (2) bekezdése értelmében az igazgatási szerv (vezetője) az eljárást megszüntetheti.
Ha az ügyfél a megállapított határidőt rajta kívülálló okból nem tudja betartani, akkor – lehetőség szerint még a határidő letelte előtt – kérheti a hiánypótlási határidő meghosszabbítását.

Az érintett ügyfél 3 hétig szabadságon volt. Beszkenneltem és elküldtem neki a kísérőlevelet, amelyből bevallottan egyetlen szót sem értett.

Kizárólag adminisztratív és államigazgatási ügyintézési gyakorlattal rendelkező személy tudja ezen az ügymeneten keresztülverekedni magát. Részemről elhatároztam, hogy megpróbálom. Nem szabad hagyni, hogy az emberek a szolgálati idejük bizonyítottsága nélkül menjenek öregségi nyugdíjba!

Az elektronikus ügyintézésről pedig nem beszélhetünk, hiszen minden vonatkozásban az eredeti okmányok átadását kérik, ami érthető, de elektronikusan kivitelezhetetlen.

Ezen kívül sürgősen tenni kellene valamit annak érdekében, hogy az emberek egyszerűen fogalmazott, konkrétumokat tartalmazó leveleket kapjanak. Ha valamit értek, abban együtt tudok működni.

RODIN adózási-számviteli szakmai rendezvények

A nyilatkozaton és a hiánypótlási levélen kívül kapott az ügyfél egy végzést is a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról, és a róla szóló kimutatás kiadásáról. Miért kell erről végzést hozni? Különös tekintettel arra, hogy az „Igazgatóságunk az egyéni vállalkozói idejét 1999.01.01-től jelenleg még vizsgálja” kitétel is szerepel a végzésben. Az ügyfél egyébként 1990 decembere óta egyéni vállalkozó, és 1998 óta főfoglalkozású, de fejből nem tudja, ezért most utánanéz. Ez egyszerűen katasztrofális. Emlékeim szerint havonta bevallást kellett küldenünk a járulékokról a TB Igazgatóság részére. Az hol van?

A végzésben tájékoztatnak arról, hogy „Az igazgatóság a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96/B.§-96/D.§ szerinti adategyeztetési eljárás keretében a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a mellékelt kimutatást adja ki. E végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. Az eljárás illeték- és költségmentes”.

Tájékoztatnak, hogy az igazgatóság rendelkezik a mellékelt kimutatáson nem szereplő adatokkal is, azonban ezzel kapcsolatban a tényállás tisztázása vált szükségessé, melyet hivatalból kezdeményeznek. (A nyugdíjjárulékokat nem tartalmazza a kimutatás még ott sem, amikor évente beküldtük a NYENYI-t.)

„Ön – az elektronikus ügyintézési felületen elérhető, erre rendszeresített nyomtatvány alkalmazásával – a kimutatás kézhezvételét követő 90 napon belül tehet nyilatkozatot arról, hogy egyetért a kimutatásban foglaltakkal és elfogadja azt, vagy a kimutatásban szereplő biztosítási jogviszonyaira vonatkozó információkkal nem ért egyet, mert azok a jogviszonyait nem teljes körűen, illetve tévesen tartalmazzák.

Mérlegképes Kreditkártya

Szerezze meg Ön is kötelező kreditpontjait Kiadónk minőségi képzésein! További részletekért kattintson ide!

Rodin mérlegképes kreditpontos rendezvények – további részletek itt.

A Complex Kiadó kreditpontot érő kiadványai

Amennyiben a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, észrevételt nem tesz, vagy az adatok módosítását, kiegészítését nem kezdeményezi, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz, amely ellen – a közlését követő 15 napon belül – fellebbezésnek van helye.

Fontos, hogy a hiányzó, illetve tévesen feltüntetett minden jogviszonya vonatkozásában a rendelkezésére álló dokumentumokat juttassa el az igazgatósághoz, mivel ez képezi az eltérés okai vizsgálatának alapját.” (Elektronikusan lehet sorban állni az ügyfélszolgálaton, ahol hétfőn 18 óráig, kedden, szerdán, csütörtökön 15 óráig, pénteken 13 óráig várnak ránk.)

Történetünkben pedig ettől a ponttól indulhat az érintett ügyfél saját nyomozása a nyugdíjbiztosítási hatóság adatainak kiegészítése érdekében, hiszen ez a saját érdeke. Ezért fontos, hogy minden érintett időben kezdjen hozzá szolgálati idejének elismertetéséhez, és ne adjon ki semmilyen okmányt a kezéből az átvétel igazoltatása nélkül!


Kapcsolódó cikkek