Árfolyam az áfában (II. rész)


Az Áfa tv. az euróban megadott értékhatárok forintosítására bizonyos esetekben fix árfolyam alkalmazását írja elő, más esetekben évenként változik az alkalmazandó árfolyam.

Az előző rész itt olvasható.

Releváns jogszabály: – 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

 Az Áfa tv.-ben meghatározott értékhatárok (folyt.)

Főszabály (folyt.)

Belföldön nem letelepedett adóalanyok áfavisszatérítési joga

Az Európai Unió más tagállamaiban, valamint az ún. elismert harmadik államokban letelepedett adóalanyok bizonyos esetekben és feltételekkel kérhetik a rájuk áthárított magyar áfa visszatérítését. Az Áfa tv. 250. § (1) bekezdése az adó-visszatéríttetési jogot alsó korláthoz köti: az ügylet adóalapjának el kell érnie

  • üzemanyag beszerzése esetében a 250,
  • egyéb termékbeszerzések, termékimport, valamint szolgáltatás igénybevétele esetén pedig az 1000 eurónak megfelelő pénzösszeget.

A rögzített (252,19 forint/euró, ld. a cikksorozat I. részét) árfolyamra és a kerekítési szabályra tekintettel az értékhatár (minden évben, függetlenül attól, hogy az adott évben az euró árfolyama hogy alakult)

  • üzemanyag esetében 000 Ft,
  • egyéb esetben 000 Ft.

Az Áfa tv. az adóvisszatérítési időszakra vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy az nem haladhatja meg az 1 naptári évet, és nem lehet kevesebb 3 naptári hónapnál, kivéve, ha az adó-visszatéríttetési kérelem olyan időszakra vonatkozik, amely egy naptári év 3 naptári hónapnál kevesebb fennmaradó része. Az időszakhoz szintén kapcsolódik értékhatár, mégpedig a visszatéríttetni kért előzetesen felszámított adóra vonatkozóan: a 251/B. § (2) bekezdése értelmében abban az esetben, ha az adó-visszatéríttetési kérelem

  • 1 naptári évnél rövidebb, de legalább 3 naptári hónapot elérő adóvisszatérítési időszakra vonatkozik, a visszatéríttetni kért előzetesen felszámított adó összege nem lehet kevesebb 400,
  • 1 naptári évre vagy olyan időszakra vonatkozik, amely egy naptári év 3 naptári hónapnál kevesebb fennmaradó része, a visszatéríttetni kért előzetesen felszámított adó összege nem lehet kevesebb 50

eurónak megfelelő pénzösszegnél.

A rögzített árfolyamra és a kerekítési szabályra tekintettel az értékhatár (minden évben, függetlenül attól, hogy az adott évben az euró árfolyama hogy alakult)

  • 1 naptári évnél rövidebb, de legalább 3 naptári hónapot elérő adóvisszatérítési időszak esetén 000 Ft,
  • 1 naptári év vagy olyan időszak esetén, amely egy naptári év 3 naptári hónapnál kevesebb fennmaradó része, 000 Ft.

Összesítő nyilatkozat gyakorisága

Az adóalanyoknak meghatározott közösségi ügyleteikről nyilatkozniuk kell az ún. összesítő nyilatkozaton. Az összesítő nyilatkozat gyakorisága főszabály szerint az áfabevalláséhoz igazodik, tehát a havi bevallásra kötelezett adóalany havonta, a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany negyedévente köteles ’A60-as nyomtatványt benyújtani a NAV-hoz.

Az Áfa tv. 4/A. számú melléklet I. címének 3. pontja ugyanakkor előírja, hogy az adóalanynak a rá irányadó bevallási gyakoriságtól függetlenül a negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatról havi gyakoriságú összesítő nyilatkozatra kell áttérnie, ha a Közösségen belüli termékértékesítésének vagy termékbeszerzésének tárgynegyedévre vonatkozó, adó nélkül számított összesített ellenértéke meghaladja az 50 000 eurónak megfelelő pénzösszeget.

A rögzített árfolyamra és a kerekítési szabályra tekintettel az értékhatár forintban kifejezve 12.600.000 Ft (minden évben, függetlenül attól, hogy az adott évben az euró árfolyama hogy alakult).

Speciális árfolyamelőírások

Bizonyos esetekben a jogalkotó a főszabálytól eltérő árfolyam alkalmazását írta elő az értékhatárok átszámításához.

Külföldi utas adómentessége

Az ún. külföldi utas (az a természetes személy, aki Közösség egyetlen tagállamának sem állampolgára, és nem jogosult a Közösség egyetlen tagállamában sem állandó tartózkodásra, továbbá az, aki a Közösség valamely tagállamának állampolgára ugyan, de lakóhelye a Közösség területén kívül van) részére történő termékértékesítés az Áfa tv. 99. §-a értelmében adómentes, ha az értékesített termék(ek) a külföldi utas személyi vagy útipoggyászának részét képezi(k).

A külföldi utast azonban csak akkor illeti meg az adómentesség, ha a termékértékesítés – adóval számított – összellenértéke meghaladja a 175 eurónak megfelelő pénzösszeget. Lényeges, hogy a feltétel akkor is teljesül, ha az értékhatárt önállóan el nem érő értékű termékeket vásárol a magánszemély, feltéve, hogy a számla végösszege (tehát az egy ügylet keretében vásárolt termékek összesített ellenértéke együttesen) meghaladja a 175 eurónak megfelelő forintösszeget.

A 175 eurós értékhatár átszámítása tekintetében az Áfa tv. 256. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a főszabálytól eltérően itt a tárgy naptári év egészére alkalmazandó forintösszeg megállapításához a tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az átváltás eredményeként kapott összeg a 256. § (1) bekezdése alapján 1000 forintra kerekítendő. A 175 eurót forintban kifejezett ellenértékét tehát évente egyszer kell megállapítani, és a naptári év egészében ezt a forintösszeget kell alkalmazni.

2023-ban a fentiek értelmében a 2022. október 3-án érvényes MNB devizaárfolyamot (422,51 forint/euró) kell alapul venni. A szorzat ezer forintra kerekítve 74.000 Ft, ezért ennyi idén a forintban meghatározott értékhatár.

Példa2:

Egy szerb magánszemély 2023. november 28-án Szombathelyen vásárol egy 34.990 Ft-os és egy 41.990 Ft-os csizmát. A termékértékesítés bruttó összellenértéke 76.980 Ft, ami meghaladja az előírt értékhatárt, ezért – ha az egyéb feltételek is teljesülnek – alkalmazható az adómentesség.

Ha azonban a cipőboltban éppen 10%-os leértékelés van, és a végösszeg (76,980*0,9=) 69.282 Ft, akkor a vásárlás már limit alatti, ezért arra nem alkalmazható a külföldi utas áfamentessége.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 19.

Árfolyam az áfában (I. rész)

Amikor az áfa rendszerében külföldi pénznemben meghatározott összeggel találkozunk, tudnunk kell, hogy annak forintosításához a jogszabály meghatároz-e kötelezően alkalmazandó árfolyamot.