Göd városán tesztelik a különleges gazdasági övezeteket Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Új kategóriát vezet be a Kormány a különleges gazdasági övezettel. A különleges gazdasági övezetté nyilvánított területen az önkormányzati jogkörök, így például a helyi adók kivetése is a helyi önkormányzattól a megyei közgyűléshez kerül át.

A különleges gazdasági övezet

A veszélyhelyzettel összefüggésben a 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet alapján a Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított, legalább 100 milliárd forint teljes költségigényű, a megye területének jelentős részére kiható gazdasági jelentőségű és munkahelyek tömeges elvesztésének elkerülését, új beruházás vagy bővítés megvalósítását szolgáló helyszínt és annak közvetlen környezetét a Kormány rendeletében különleges gazdasági övezetté nyilváníthatja. Az első ilyen övezet a 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet értelmében Göd városa. Erre a rendelet szerint a veszélyhelyzet által veszélybe sodort több mint ezerötszáz munkahely megvédése, valamint több mint kettőezer-ötszáz új munkahely megteremtése céljából került sor. A különleges gazdasági övezet Göd városának az ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítása, valamint a területen megvalósítandó feldolgozóipari beruházások és az ezek megvalósításához szükséges közlekedési és egyéb infrastruktúra-beruházások és véderdő telepítések megvalósítását szolgáló ingatlanjait foglalja magában.

A különleges gazdasági övezetté nyilvánított területen fekvő forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó közterület, közpark, közút tulajdonjogát annak terheivel, és az azokkal kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel együtt a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata szerzi meg. A megyei önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba a megyei önkormányzat megkeresése alapján kell bejegyezni. Göd esetében az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterületi ingatlanokat és ezen ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat külterületi ingatlanként kell nyilvántartásba venni.

A szabályozási jogkörök a megyei önkormányzathoz kerülnek

A különleges gazdasági övezet területén, ha a Kormány nem állapít meg speciális rendelkezéseket, akkor a helyi önkormányzat rendeletében szabályozott rendelkezéseket kell alkalmazni, mindaddig, amíg a megyei önkormányzat rendeletében nem állapít meg erre vonatkozó szabályokat az alábbi területeken:

– településrendezési és beépítési szabályokat, valamint egyedi építési követelmények,

– telekalakítási követelmények,

– településképi követelmények,

– örökségvédelmi szabályok,

– környezetvédelmi és fás szárú növények védelmére vonatkozó előírások,

– közterületek használati rendjére vonatkozó közterület-használati szabályok, forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos előírások, továbbá a közterület-használati díjak és az ellenőrzés rendjére, a közterületek fenntartására, fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályok,

– a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítására vonatkozó szabályok,

– az öngondoskodásra és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásra, továbbá a közösségi együttélésre vonatkozó alapvető szabályok.

Ha a különleges gazdasági övezet több település közigazgatási területét érinti, akkor a települési önkormányzat rendeletét az övezet azon részére kell alkalmazni, amelyik az adott település közigazgatási területéhez tartozik.

Ha a Kormány nem állapít meg az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési terv rendelkezéseitől eltérő vagy annak alkalmazását kizáró területrendezési szabályokat, akkor az országos és a kiemelt térségi területrendezési tervben, valamint a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megyei önkormányzat megyei területrendezési tervéről szóló rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni mindaddig, amíg a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata rendeletében nem állapít meg erre vonatkozó szabályokat.

Ha a beépítési szabály, építési követelmény meghatározásából a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, egyösszegű kártalanításra jogosult. A kártalanítás összege az ingatlannak a korábbi rendeltetése alapján megállapítható régi és az új szabályozás eredményeként megállapítható új forgalmi értéke közötti különbözet.

A települési önkormányzat törvényben meghatározott feladat- és hatáskörét a megyei önkormányzat látja el

Lehetőség van arra, hogy a megyei önkormányzat a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátására a megye területén fekvő beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzattal megállapodást kössön, hogy ezen feladatok ellátásához szükséges költségek fedezetét biztosítja. Ha erre a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet (Kijelölési rendelet) hatálybalépését (Göd városa esetében 2020. április 18-át) követő harminc napon belül nem jön létre megállapodás, a megyei önkormányzat látja el a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat számára törvényben meghatározott feladat- és hatáskört a különleges gazdasági övezet vonatkozásában.

A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jegyző látja el.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályai

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a különleges gazdasági övezetben fekvő településen a települési önkormányzati rendelet és a megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés szabályai szerint kell ellátni mindaddig, amíg a megyei önkormányzat ezen övezetre vonatkozó, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos rendelete és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése hatályba nem lép.

Minden helyi adó kivetésére a megyei önkormányzat lesz jogosult

A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzat közgyűlése jogosult arra, hogy rendeletével a különleges gazdasági övezet területén a helyi adókat bevezesse. A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat a különleges gazdasági övezet területén az adómegállapítási jogát nem gyakorolhatja. A települési önkormányzat helyi adókról szóló szabályai addig alkalmazandóak, amíg a közgyűlés rendeletében nem állapít meg erre vonatkozó szabályokat.

A közgyűlés adómegállapítási jogának gyakorlása során korlátot képez, hogy ha a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat valamely helyi adót bevezette, akkor a közgyűlés év közbeni adómegállapítása során nem súlyosbíthatja az adóalanyok terheit, ha határozott időre szóló adómértéket alkotott, akkor pedig az adómérték-változtatási korlátozás a közgyűlést is köti. Ha a helyi önkormányzat adómentességet vagy adókedvezményt adott, akkor az a korlátozás a közgyűlést is köti, mely szerint az adómentességet vagy adókedvezményt legalább három egymást követő naptári éven át nem helyezheti hatályon kívül, az adóalany hátrányára nem változtathatja meg.

A helyi iparűzési adó is a megyei önkormányzathoz kerül

A Kijelölési rendelet hatálybalépésének napján a helyi iparűzési adó alanyának a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat illetékességi területén fennálló iparűzési adókötelezettsége megszűnik. Ezt az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség szempontjából úgy kell tekinteni, mintha az iparűzési adó alanya székhelyét áthelyezte, telephelyét megszüntette volna.

A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megyei önkormányzat illetékességi területén a helyi iparűzési adókötelezettség a Kijelölési rendelet hatálybalépésének napját követő napon keletkezik.

Előrehozott adók

Ha az adóalany előrehozott adót fizetett a települési önkormányzat számára, akkor a be nem számított előrehozott adót a település önkormányzati adóhatóságától visszaigényelheti. A Kijelölési rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül a település önkormányzati adóhatóság a különleges gazdasági övezet területén lévő épület, épületrész, telek tekintetében, hozzá benyújtott építményadó-, telekadó-, magánszemély kommunális adója bevallást, adatbejelentést az állami adóhatóság részére átadja.

 A közgyűlés által bevezetett helyi adók

A közgyűlés által bevezetett helyi adóból származó bevétel a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzatának bevétele. Az állami adóhatóság az általa beszedett helyi adót naponta átutalja a közgyűlés által közölt számlára.

A megyei önkormányzat a bevételt a rendeletében meghatározott módon a különleges gazdasági övezet szerinti megye területén fekvő települések területén megvalósuló fejlesztések és a települések működésének támogatására, valamint a bevétel legfeljebb 5%-ának erejéig a megyei önkormányzat a feladatai ellátásával kapcsolatos működési költségeire használhatja fel.

A közgyűlés által bevezetett helyi adók esetében az adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 22.

Árfolyam az áfában (XI. rész)

Az alkalmazandó árfolyam szolgáltatásimportnál eltér attól függően, hogy az ügylet teljesítési helyére milyen jogszabályi rendelkezés vonatkozik, míg adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén a Közösségen belüli termékbeszerzéshez hasonlóan alakul. Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletekre speciális árfolyamszabály irányadó.