Megérkezett a „home office törvénycsomag” – részletes elemzés a szabályokról


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Milyen kockázati tényezők merülnek fel az új szabályozással? Mi a home office törvényi fogalma és mi lett a “rezsiátalánnyal”? Mikortól és milyen esetekben kell alkalmazni az új szabályokat? Cikkünkben a home office törvény kihirdetett szabályait elemezzük.

Az otthoni munkavégzés, közkeletű nevén home office magyarországi térnyerését jogalkotói oldalról kezdetben hallgatás, majd átmeneti megoldások bevezetése – jogalkalmazói oldalról pedig először értelmezési kísérletek, azután az átmeneti szabályokhoz történő folyamatos igazodás kísérte. Az Országgyűlés 2021. december 14. napján fogadta el a tegnap este kihirdetésre került a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt, amellyel több munkajogi témájú jogszabályt módosítva pontot tett a fenti folyamat végére. Lássuk tehát, melyek a home office véglegesnek tekinthető szabályai!

A home office beemelése a munka törvénykönyvébe

A jogalkotó a home office magyar jogrendszerbe illesztéséhez a következő megoldást választotta. Teljesen új kodifikáció helyett a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (röviden: „Mt.”) egyik atipikus munkaviszonya, a távmunkavégzés szabályait tágította ki olyan mértékben, hogy azok a rendszeresen végzett home office lefedésére is alkalmassá váltak.

A törvénymódosítás következtében a kizárólag a munkáltató telephelyén kívül végzett munka mellett távmunkának minősül, ha a munkavállaló a munkáját részben a munkahelyén, részben pedig azon kívül, például otthonról végzi – vagyis a home office. (A két fogalmat a cikk további részében szinonimaként használom.)

Az Mt. a korábbi szövegezésével ellentétben már nem tesz különbséget számítástechnikai eszközzel végzett és egyéb munkakörök között, ezért home office minden, arra alkalmas munkakörben bevezethető.

Fontos, hogy a home office alkalmazásához a feleknek a munkaszerződésben változatlanul kifejezetten meg kell állapodniuk a távmunkavégzésben. Ez a szabály kógens (eltérést nem engedő), tehát a megállapodás kötelező. Ugyan az Mt. szó szerint nem írja elő, de a hosszú távú, üzembiztosan működő home office-hoz szükség van még egy átgondolt és megfelelően kidolgozott belső munkahelyi szabályzatra is.

Távmunkavégzés esetén a munkavállaló egy naptári évben legfeljebb a munkanapok egyharmadában dolgozhat a munkahelyén. Munkanapjainak legalább kétharmadában tehát a munkahelyén kívüli, más helyszínen kell munkát végeznie. Ez a helyszín az Mt. alapján gyakorlatilag bármi lehet, ha megfelel bizonyos munkavédelmi és munkabiztonsági követelményeknek, amelyeket lentebb, a munkavédelmi szabályok között ismertetek. A munkáltató utasítási joga alapvetően csak a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjedhet ki – a részletekbe menő mikromenedzsment tehát kizárt. A munkáltató az ellenőrzési jogát távolról, számítástechnikai eszközön keresztül gyakorolhatja.

home officeAz előző bekezdésben felsorolt szabályoktól a felek a munkaszerződésben közös akarattal eltérhetnek, van jogszerű lehetőség tehát például csak heti egyetlen nap home office munkavégzésre, részletesebb feladatmenedzsmentre és a munkavégzés személyes ellenőrzésére is. Ezek a szabályok tehát csak akkor alkalmazandók, ha azok tárgyát illetően a felek a munkaszerződésben másként nem állapodtak meg.

A törvénymódosítással a jogalkotó reagált egy, a munkaidő-beosztással kapcsolatban gyakran felmerülő félreértésre is. A home office-ban dolgozó munkavállalók sokszor úgy gondolták, hogy az otthoni munkavégzés a munkáltató vigyázó szemétől való olyan mértékű függetlenedést jelent, amely arra is feljogosítja őket, hogy a munkaidejüket maguk osszák be. Ezzel ellentétben – ahogy azt már az Mt. új szövegezése is egyértelműsíti – a home office nem jár automatikusan kötetlen munkarenddel, de azt a felek, ha szeretnék, a munkaszerződésben külön kiköthetik.

A Mt. változatlanul előírja, hogy a távmunkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló részére a munkahelyre történő belépést és a munkatársakkal való kapcsolattartást biztosítani kell, és neki is meg kell adni minden olyan tájékoztatást, amelyet a többi munkavállaló megkap.

Különleges munkavédelmi szabályok

A jogszabálymódosítás érinti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (röviden: „Mvtv.”) távmunkavégzésre vonatkozó, speciális szabályait is. Az Mt.-vel ellentétben az Mvtv. már különbséget tesz IT- vagy számítástechnikai eszközzel (együttesen röviden: „számítástechnikai eszközzel”) végzett távmunka és egyéb módon végzett távmunka között.

Mindkét esetre vonatkozó közös szabály, hogy a home office – a felek megállapodása alapján – a munkavállaló saját munkaeszközeivel is történhet. Ezt megelőzően a munkáltató egy kockázatértékelés elvégzésére köteles, amelynek során meg kell győződnie arról, hogy az eszköz megfelel az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek. Az ennek megfelelő állapot fenntartása a vizsgálatot követően viszont már a munkavállaló feladata.

A számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a munkáltatónak írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót az egészséges és biztonságos munkakörülmények követelményeiről. Az Mvtv. szerint a munkavégzés helyét a munkavállaló ezen követelményeket teljesítve, szabadon választhatja meg.

Ez a megoldás szokatlan, mert a munkavégzési hely kijelölése egy olyan jog, amelyet a jogalkotó az Mt.-ben tradicionálisan a felek közös megegyezésére bízott. A kérdést a mostani törvénymódosítás a felek közös döntési autonómiájából kivette, és a munkavégzési hely kijelölését – a munkáltató együttdöntési lehetősége nélkül – egyoldalúan a munkavállalóra bízta.

A megoldás rendkívül kockázatos is, mert a munkavégzés helye fontos anyagi jogi fogalom, amelyhez számos különböző joghatás kapcsolódik. A munkavégzés helyétől függ többek között az is, hogy a munkaviszonyra egyáltalán alkalmazhatóak-e a magyar jogszabályok (így például az Mt., sőt maga a kérdéses rendelkezést előíró Mvtv. is). Egy megfelelő hosszúságú, külföldön végzett home office – amelyet az Mvtv. a szabad munkavállalói munkahelyválasztás bevezetésével kifejezetten lehetővé tesz – külföldi munka- adó- és TB-jogszabályok alkalmazandóságát vonhatja maga után. Ez a helyzet előre nem látható következményekkel járhat mindkét félre nézve.

A munkavégzési helyre vonatkozó Mvtv.-szakasz átemelése az Mt.-be, és kibővítése (legalább) a felek közös megegyezésének lehetővé tételével nagy mértékben csökkenteni tudná ezt a rizikót.

A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a Mvtv. előírja, hogy a feleknek írásban meg kell állapodniuk a távmunkavégzés helyéről. Az elhelyezés itt is szokatlan, de az előbb ismertetett rizikó a feleket ebben az esetben (kivéve, ha szándékosan egy külföldi távmunkavégzési helyet jelölnek ki közösen) nem fenyegeti. A helyszín előzetes, munkavédelmi szempontból történő minősítése a munkáltató felelőssége. Ezt követően a munkáltatónak rendszeresen meg kell győződnie a körülmények változatlanságáról, sőt arról is, hogy a munkavállaló ismeri és megtartja a rá vonatkozó rendelkezéseket.

A munkavégzés ellenőrzése számítástechnikai eszközzel végzett home office esetén – eltérő megállapodás hiányában – szintén számítástechnikai eszköz útján, míg egyéb eszközzel végzett home office esetén személyesen a munkáltató által, vagy megbízottja útján történhet.

Marad a „rezsiátalány”

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. (röviden: „Szja. tv.”) 3. számú melléklete a jogszabályváltozás következtében kiegészült a korábban „rezsiátalányként” ismertté vált jogintézménnyel. Ennek keretében a munkáltató – az Mt.-ben foglalt szabályoknak megfelelően távmunkaszerződés alapján home office-oló dolgozójának – havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10%-ának megfelelő összeget (2022-ben havi 20.000 Ft-ot) fizethet ki SZJA-mentesen. Nem tiltott az ennél magasabb összegű kifizetés sem, azonban az összeg 20.000 Ft feletti része már adó- és járulékfizetési kötelezettség alá eshet.

Fontos megjegyezni, hogy a korábbi gyakorlattal megegyezően ez a kifizetés változatlanul csak egy lehetőség, nem munkáltatói kötelezettség. A juttatásra a munkavállalónak jogosultsága nincs, azonban igényt tarthat a munkaviszony teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeinek megtérítésére az Mt. generális szabálya szerint, a költségek igazolásának terhe mellett.

A „rezsiátalány” csak akkor nyújtható, ha a munkavállaló a távmunkavégzéssel összefüggésben tételes költséget (pl. az áram vagy az internethasználat díját, saját eszközei amortizációját stb.) nem számol el. Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, akkor a fenti összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része adható a munkavállalónak.

Ez utóbbi rendelkezés, azon belül is a „távmunkavégzéssel érintett napok” fogalma pontosításra szorul. Nem egyértelmű, hogy a jogalkotó ezen a ténylegesen home office-ban töltött napokat érti-e, vagy azt az időszakot, amelyben a munkavállaló már az Mt. szerinti távmunkaszerződéssel rendelkezett. Kiindulva abból, hogy az első esetben az összeget a tényleges home office-napok számával minden egyes hónapban külön-külön arányosítani kellene, és egy 50%-ban otthonról dolgozó munkavállalónak már csak az összeg fele lenne adó- és járulékmentesen kifizethető, a második értelmezés tűnik helyénvalónak. A bizonytalanság eloszlatásához azonban a jogalkotó egyértelműsítő állásfoglalására lenne szükség.

Hatályba lépés

Mindhárom törvénymódosításra igaz, hogy az eredeti várakozásokkal szemben nem 2022. január 1. napján lépnek hatályba. A hatályba lépésük időpontja egyelőre még kérdéses, hiszen azt a törvény a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséhez köti.

A veszélyhelyzet megszűnéséig tehát a home office kérdéskörében továbbra is a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Kormányrendelet átmeneti szabályait kell alkalmazni.

A törvénymódosítások hatályba lépésének időpontját a miniszterelnök állapítja majd meg, a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával.

Összefoglalás

Ha egy munkáltató a munkaszervezetében tartós jelleggel szeretné meghonosítani a rendszeres home office-t, akkor célszerű a munkavállalóival távmunkaszerződést kötnie és a meglévő munkaszerződéseket ebben a szellemben módosítania.

Az egyértelmű munkáltatói policy lefektetésére és a különböző munkavállalói igények egységes kezelésére emellett érdemes céges home office szabályzatot is alkotnia. Egy home office szabályzattal biztosítható az otthoni munkavégzés egyértelmű, világos és kiszámítható gyakorlata, amely hozzájárulhat a munkavállalói elégedettség növekedéséhez és a bizonytalan kimenetelű jogviták elkerüléséhez.

Mindezek kidolgozása átgondolt tervezést igényel, amelyet – a veszélyhelyzet mielőbbi megszűnésében bízva – érdemes már most megkezdeni.

A szerző dr. Szabó M. András, a bnt ügyvédi iroda alkalmazott ügyvédje.

bnt ügyvédi iroda logó


Kapcsolódó cikkek

2023. november 28.

A távolléti díj szabályai és számítása

Bizonyos esetekben előfordul, hogy a munkavállaló munkavégzés hiányában is díjazásban részesül. Az ilyen jellegű kifizetést nevezzük távolléti díjnak. A távolléti díj kiszámítása a munkavállaló számára fizetett bér pontos megállapítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, de a végkielégítés és a kártérítés maximális összegének mértéke is ennek ismeretében határozható meg.

2023. november 27.

Munkavállalási célú tartózkodási engedély és annak ügyvédi kihívásai

Magyarországon egy évben több mint 130 ezer tartózkodási engedélyt ad ki az idegenrendészeti hatóság. Ennek körülbelül a kétharmadát a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek teszik ki. (kb. 85 ezer). Könnyen belátható, hogy ez az engedély típus nem csak a munkavállaló harmadik országbeliek és az őket foglalkoztató cégek életét befolyásolja közvetlenül, de hatalmas nemzetgazdasági jelentősége is van.

2023. november 27.

Minimálbér 2024: íme, minden részlet

Áttekintjük, hogy a december 1-től hatályos 2024-es minimálbér és garantált bérminimum milyen jövedelmeket, kedvezményeket és közterheket pontosan melyik időponttól és miként érint.