Egyeztetni kell a nyugdíjért


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Nyugdíjunk összegét érdemben befolyásolja, hogy aktívan részt veszünk-e a a kötelező adategyeztetési eljárásban. Az eljárás szablyai néhány ponton változtak, például az 1955. előtt születettek esetén már hivatalból nem kezdődik meg az eljárás.


Az adategyeztetési eljárás fontosságát egyre többen ismerik fel, látva, hogy a nyugdíjjogosultság mellett a nyugellátás összegének meghatározásánál is igen fontos a szolgálati idő hossza, mert az ellátás összegét a szolgálati idő hosszának függvényében állapítják meg.

Az érintettek számára nem közömbös, hogy a megszerzett szolgálati idő teljes egészében szerepel-e a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az adatok megismerésére több lehetőség áll rendelkezésre.

Az adategyeztetési eljárás „elődje”

2013. előtt szolgálati idő elismerése iránti kérelem volt előterjeszthető, melynek elbírálása során közigazgatási határozatban került sor a megszerzett szolgálati idő elismerésére.

A biztosított (volt biztosított) – legfeljebb naptári évenként egyszer – a nyugdíjmegállapító szervtől kérhette a szolgálati idejének, valamint a korkedvezményre és egyéb, jogszabályban meghatározott, foglalkozáshoz kapcsolódó kedvezményre jogosító idejének megállapítását.

2013-tól változáson ment keresztül a szolgálati idő elismerése, az érintett által kezdeményezendő eljárás helyébe a hatóság által indított egyeztetési eljárás lépett, közigazgatási szolgáltatásként biztosítva a jogosultsági időszak időben történő ellenőrzésének lehetőségét.

Az adategyeztetési eljárást fokozatosan vezették be, a különböző korosztályok számára a jogszabályban előírt ütemezés szerint zajlik.

Az érintett korosztályok

Az adategyeztetési eljárás az 1954. december 31-ét követően született biztosítottakkal kezdődik, ezt követően következnek sorban a későbbi korosztályok.

Az egyeztetés ütemezése

Elsőként az 1955-59. között született biztosítottak, volt biztosítottak esetében kerül sor az eljárásra, mely ügyekben 2014. december 31-ig hivatalból indult meg az eljárás.

2017. január 1-től ötéves korcsoportban az 1960-ban, és ezt követően születettek jogosultsági időszakainak egyeztetésére kerül sor.

A második ütem határideje a 2015-ös jogszabálymódosítás során került meghatározásra.

Az 1955. előtt születettek esetében fentiek szerint hivatalból már nem kerül sor ezen egyeztetési eljárás lefolytatására, az kérelemre végezhető el.

A kérelem – és ez újdonság a nyugellátási területen – csak elektronikus úton terjeszthető elő.

További egyeztetési lehetőségek

Az egyeztetési eljárás lefolytatása naptári évenként egyszer kérhető, azonosan a korábban évente egyszer kezdeményezhető szolgálati idő elismerési eljárással.

A vezető tisztségviselő felelőssége

A kézikönyv bemutatja a legfontosabb polgári jogi szabályokat, a polgári jogi felelősség alapjait és a jogágakon átívelve, közérthetően összefoglalja a téma által érintett különböző területek szabályozását is. 

További információ és megrendelés >>

Az egyeztetésre kerülő adatok

Az egyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról:

  • biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idő, nő esetén nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági idők,

  • a foglalkoztató adatai,

  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,

  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és

  • azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

2015-ös határidők az eljárásban

A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követő hatvan napon belül jelzi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére azokat az általa ismert adatokat, melyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal.

A 2015. előtt érvényben volt kilencven napos egyeztetési határidő az ügy mielőbbi lezárhatósága érdekében csökkent hatvan napra.

Az egyeztetés során az érintett személy az általa közölt adatokat igazoló okiratokat is megküldi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

Számlakiállítás és elektronikus számlázás a gyakorlatban –

Második, átdolgozott kiadás

A szerzők a számla és egyéb bizonylatok kiállításának, valamint az elektronikus számlázásnak az alapvető szabályait foglalják össze.

További információ és megrendelés >>

Az egyeztetés módja

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az eltérés okait megvizsgálja, a vizsgálat keretében az érintett személyt nyilatkozattételre hívhatja fel.

A foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le.

Az adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje a hatóság számára hatvan nap. Azonosan a közigazgatási eljárásban általános szabállyal, az ügyintézési határidő legfeljebb egy alkalommal további hatvan nappal meghosszabbítható.

Az ügyintézési határidőbe nem tartoznak bele a törvényben meghatározott időtartamok pl. az üggyel kapcsolatos nyugdíjbiztosítási ellenőrzési eljárás lefolytatásának ideje.

Fenti adategyeztetési eljárás hivatalból induló eljárásnak minősül, és igazgatási ütemterv alapján zajlik.

További lehetőségek az adatok megismerésére

Szükség lehet az érintett személyek számára az ütemezéstől eltérően „soron kívül” is a szolgálati időre vonatkozó adatok megismerésére. Erre ad lehetőséget a hatósági bizonyítvány szolgálati időről és egyéb jogosultsági (nők 40 év kedvezményes jogosultsága) időkről történő kiállítása iránti eljárás.

A hatósági bizonyítvány tartalmazni fogja az adategyeztetési eljárás során igazolt időszakokat, azaz a szolgálati idő megjelölése mellett a nők 40 év kedvezményes jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához figyelembe vehető időket, a nyugdíjjárulék-köteles keresetet és járulékokat.

Ugyancsak lehetőség van igazolás (kimutatás) kérésre a nyilvántartásban szereplő adatokról.

A nyilvántartás adatainak egyeztetése soráni eljárásban van mód a nyilvántartás adatainak kiegészítésére, a javítások bejelentésére is.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 22.

A szövetkezet keretében végzett munka és a nyugdíj

A szövetkezet keretében a szövetkezeti tag biztosítottként végzett tevékenységének időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időt eredményez. Az úgynevezett sajátos szövetkezeti formában történő munkavégzés azonban más helyzetet jelent.

2024. február 19.

Részmunkaidő és nyugdíj kapcsolata

Ha a részmunkaidőben való foglalkoztatásnál a kereset eléri a minimálbér összegét, a nyugdíj szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a kereset alapjául szolgáló munkavégzés nem teljes munkaidőben történik.