Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (IX. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A cikksorozat mostani része az időarányos részteljesítés, valamint a jogutód nélküli megszűnés miatti speciális teljesítési időpont kérdéskörével foglalkozik.

Időarányos részteljesítés (folyt.) 

Speciális helyzet áll elő olyankor, amikor előre kiszámlázzák és kifizetik a többéves díjat. Ekkor az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a teljes ellenérték tekintetében a számla keltekor keletkezik az áfakötelezettség, viszont mivel 12 hónapnál hosszabb az időszak, elméletileg minden 12. hónap végével meg kellene állapítani az (akkor már 0 Ft) áfát. Egyes szakmai vélemények szerint, melyekkel én is egyetértek, ilyen esetben analóg módon alkalmazhatóak a 2013/24. Adózási kérdésben az ún. egybizonylatos megoldás kapcsán leírtak: ha az előre kiállított számlára rávezetik az Áfa tv. 58. § (3) bekezdése szerinti részteljesítési időponto(ka)t is, elkerülhető a kifejezetten a részteljesítés miatt – nulla értékkel – történő számlázás.

A gyakorlatban előfordulhat olyan eset is, amikor a felek több olyan meghatározott időszak tekintetében elmulasztják egymás között az elszámolást, melyek együttes időtartama meghaladja a 12 hónapot. Ezek lehetnek egymást követő időszakok, illetve olyan is előfordulhat, hogy közbeékelődik egy olyan időszak, amely tekintetében egymással elszámoltak a felek. Kérdésként merül fel, hogy ilyen esetben a két – tényleges elszámolással le nem zárt – időszak az Áfa tv. 58. §-ának alkalmazásában összeszámítandó-e, egy elszámolási időszakként kell-e azokat kezelni.

A 2016/79. Adózási kérdésben kifejtett adóhatósági álláspont értelmében az Áfa tv. 58. § (3) bekezdésének felvezető szövege szerinti „az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik” fordulat az időszak kifejezést egyes számban használja, tehát a törvény szövege alapján nem több időszakról van szó, amelyek tartamának összeadása eredményez egy 12 hónapnál hosszabb periódust. Ebből következően az Áfa tv. 58. § (3) bekezdésének felvezető szövegében említett időszak alatt olyan időszakot kell érteni, amelynek tartama zárt, egybefüggő. Azon körülménynek, hogy a felek az egyes, külön elszámolási időszakként értelmezendő periódusok tekintetében az elszámolást elmulasztották, az egyes időszakok teljesítési időpontjának meghatározására van kihatása, de nem jár azzal a következménnyel, hogy ezen időszakok tartamát össze kellene számítani.

Példa:

A felek időszakonkénti elszámolásban állapodtak meg.

  1. időszak: 2020. július 1. – 2021. március 31. (9 hónap)
  2. időszak: 2021. április 1. – 2021. szeptember 30. (6 hónap)

III. időszak: 2021. október 1. – 2022. március 31. (6 hónap)

A felek az I. időszakról elmulasztottak elszámolni. A II. időszakról a megállapodásuknak megfelelően elszámoltak. 2022. áprilisában, a III. időszakról történő elszámoláskor észlelték, hogy az I. időszakról elmaradt az elszámolás, ezért ekkor azt is pótolták. 2022. április 15-én mind az I., mind a III. időszakban teljesített ügyletekről megtörtént a számlakibocsátás, 2022. április 30-ai fizetési határidővel.

Ha az Áfa tv. 58. § (3) bekezdését alkalmazni kellene, akkor az I. időszak 9 hónapja és a III. időszak első 3 hónapja együttesen 12 hónapot tenne ki, és a tizenkettedik hónap utolsó napján (2021. december 31-én) időarányos részteljesítés állna be. Tekintettel azonban arra, hogy az egyes időszakok kezdete és vége önállóan meg van határozva, azokat külön elszámolási időszakként kell kezelni. A tartamukat ezért nem kell összeszámítani, az Áfa tv. 58. § (3) bekezdésének előírása nem alkalmazandó, nincs időarányos részteljesítés. Az I. és a III. időszak teljesítési dátumát külön-külön kell megállapítani.

Jóllehet a számla kelte és az ellenérték esedékessége megegyezik az I. és a III. időszak tekintetében, a teljesítési dátum eltérő lesz. Ennek az az oka, hogy az I. periódus tekintetében a késve történt elszámolás kihat a teljesítési időpont meghatározására.

Az I. időszak vonatkozásában mind a számla kibocsátása, mind az ellenérték megtérítésének esedékessége az időszak utolsó napját követő időpontra, mégpedig az időszak utolsó napját követő hatvanadik napon túlra esik, ezért a teljesítés dátuma az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontjának második fordulata értelmében az időszak utolsó napját követő hatvanadik nap (2021. május 30.).

A III. időszak vonatkozásában a számla kibocsátása és az ellenérték megtérítésének esedékessége szintén az időszak utolsó napját követő időpontra esik, de az ellenérték az időszak utolsó napját követő hatvanadik napnál (2022. május 30.) korábban esedékes, ezért a teljesítés dátuma az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontjának első fordulata értelmében az esedékesség napja (2022. április 30.).

Speciális teljesítési időpont az értékesítő adóalany jogutód nélküli megszűnésekor

2019 előtt az Áfa tv. 58. §-ának előírásai előírások nem rendezték azt az esetet, amikor az adóalany az adójogi értelemben vett teljesítést megelőzően jogutód nélkül megszűnik. Mivel így előfordult az az abszurd helyzet, hogy a teljesítés adójogi szempontból vett időpontjában az értékesítő már nem is létezett, a jogalkotó 2019-től beillesztett egy speciális szabályt az 58. §-ba.

Az így beiktatott (5) bekezdés értelmében, ha az e § szerinti teljesítést megelőzően a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalany jogutód nélkül szűnik meg, az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően teljesítés a jogutód nélküli megszűnést megelőző nap

Példa:

A felek negyedévenkénti elszámolásban állapodtak meg. A 2022. január 1. – 2022. március 31. közötti időszakról a szolgáltatás nyújtója 2022. március 1-jén kibocsátotta a számlát, 2022. április 15-ei fizetési határidővel. 2022. március 31-én a szolgáltatásnyújtó jogutód nélkül megszűnt.

A számlázás megtörtént ugyan az időszak vége előtt, de az ellenérték csak az időszak utolsó napját követően – azonban még a 60. napot megelőzően – esedékes, ezért alapesetben az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontjának első fordulata alapján kellene megállapítani a teljesítési időpontot, ami így 2022. április 15. lenne. A szolgáltatás nyújtójának tehát a 2022. április 15-ét magában foglaló időszaki bevallásában kellene megállapítania az ügylet után fizetendő adót. Ez azt jelentené, hogy, amennyiben havi bevallás benyújtására kötelezett, akkor a 2022. áprilisi, ha negyedéves bevalló, akkor a 2022. II. negyedévi bevallásban állapítaná meg az áfát. Ezen időszakban azonban már jogilag nem létezik, nincs adóalany, aki a bevallást benyújthatná.

Az Áfa tv. 58. § (5) bekezdésének speciális szabálya feloldja ezt az ellentmondást: a teljesítés dátuma a példa szerinti esetben a jogutód nélküli megszűnést megelőző nap, azaz 2022. március 30. lesz.


Kapcsolódó cikkek

2022. április 28.

Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (I. rész)

Időszakos/időszaki elszámolás, határozott időre szóló elszámolás, elszámolási időszakhoz kötött teljesítések, részletfizetés, folyamatos teljesítésű ügyletek – az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó esetköröknek már a megnevezése körül is sok a bizonytalanság, magának a teljesítési időpontnak a meghatározása pedig még több fejtörést okoz a mindennapi jogalkalmazás során, nem is szólva arról, hogy a teljesítés dátuma nem mindig esik egybe az adómegállapítás időpontjával. Cikksorozatunk az Áfa tv. 58. §-ához kapcsolódó kérdések megválaszolásához ad segítséget.