Az utolsó pillanatban is változik az adócsomag


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Hétfőn este várhatóan végszavazás lesz a 2014-es adócsomagról, amelyhez  a kormány még hétvégén mintegy 30 oldalnyi zárószavazás előtti módosító indítványt nyújtott be. A javaslatok egy része pontosítás, ám jónéhány érdemi módosítás is ígérkezik az személyi jövedelemadó-, a társasági adó és a jövedéki adóról szóló törvényben is.


Szja

A zárószavazás előtti módosító javaslat a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosításokról úgy rendelkezik, hogy a biztosításnak csak a haláleseti vagy megbetegedéshez, balesethez kapcsolódó szolgáltatása lehet adómentes. Ez a pontosítás azért szükséges, mivel az említett biztosítás átalakítható nyugdíjbiztosítássá vagy járadékbiztosítássá, melynek szolgáltatása szintén adómentes. Így az úgynevezett teljes életre szóló biztosításoknál az adókötelezettség a biztosítás átalakítása útján nem lesz elkerülhető.

A javaslat azt is tartalmazza, hogy megtakarítási jellegű és a kockázati biztosítások díját kötelezően (és nem a biztosító vagy a magánszemély döntésétől függően) el kell különíteni, a biztosítások díjának az adókötelezettség alakulása szempontjából még elfogadható mértékű növelése, indexálása megállapításakor.

Könnyebbség lehet a tartós befektetési számlákkal rendelkezők számára, hogy a javaslat szerint a bankbetét típusú tartós befektetési számlán fennálló követelés másik bankbetét típusú befektetési számlára helyezhető át, illetve az értékpapír számla jellegű tartós befektetési számla-követelés egy másik értékpapír jellegű hasonló számlára transzferálható.

A javaslat új átmeneti rendelkezést iktat be, amely biztosítja, hogy a nyugdíjbiztosítási szerződések után érvényesíthető kedvezményt csak a 2013. december 31-ét követően megkötött új szerződésekre lehessen alkalmazni.

2013. december 5: Adónap

ART, SZJA, ÁFA, JÁRULÉKOK, TAO – Mindent megtudhat a 2014-től hatályos adó- és járulékváltozásokról!

Időpont: 2013. december 5.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Program:

  • 09.00-10.00     Az adózás rendjéről szóló törvény változásai      
  • 10.15-11.45     Személyi jövedelemadó változásai          
  • 13.00-14.00     Járulékok változásai                  
  • 14.00-15.30     Általános forgalmi adó változásai          
  • 15.45-16.45     Társasági adó változásai  

Előadók:

  • Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs ügyvéd, adószakértő, c. egyetemi tanár ELTE jogi kar
  • Dr. Németh Nóra tanácsos, NAV
  • Dr. Kovács Ferenc adószakértő
  • Sike Olga főosztályvezető-helyettes, NAV
  • Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, NAV

További információk és jelentkezés itt

A sporteseményre való belépésre jogosító jegyek, bérletek adómentességének egységes kezelése érdekében a módosító javaslat elfogadása esetén ilyen belépő jegyeket, bérleteket nem csak sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezetek, hanem más kifizetők, juttatók is összeghatártól függetlenül adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, de csak akkor, ha a belépőjegy, a bérlet a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre való belépésre jogosít.

Tao: filmtámogatás, látvány-csapatsport támogatás

A módosító javaslat a látvány-csapatsportok támogatási rendszerének mintájára bevezeti a kiegészítő támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettséget a filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatása esetén is. A módosító rendelkezés értelmében az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó a kiegészítő támogatást az arra jogosult szervezet részére megfizeti. A Javaslat továbbá kiterjeszti az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló időt.

Az adókedvezmény – a támogatás adóéve és az ezt követő három adóév helyett, – a támogatás adóéve, és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe. A kiegészítő támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka, azzal, hogy 10 százalékos adókulccsal az adózó akkor jogosult megállapítani a kiegészítő támogatás mértékét, ha a pozitív adóalapja nem haladja meg az 500 millió forintot. Ha a várható adóalap meghaladja az 500 millió forintot, akkor a támogatási igazolásban szereplő összeg 19 százaléka képezi a 75százalékos kiegészítő támogatás alapját

A Javaslat a látvány-csapatsport támogatása esetében is kiterjeszti az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló időt megteremtve ezzel az adókedvezményre vonatkozó szabályok összhangját, melynek értelmében az adókedvezményt a támogatás adóéve, és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatást nem kizárólag azon sportági szakszövetségnek nyújtható, amely sportágat az adózó (alap)támogatásban részesítette, hanem az alaptámogatásban részesített sportágban tevékenykedő szakszövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetnek, hivatásos sportszervezetnek valamint a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére.

Továbbra is részesíthető kiegészítő sportfejlesztési támogatásban a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület. A Javaslat továbbá előírja, hogy a támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására szolgáló fizetési számlát támogatás esetében a támogatási igazolás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetében az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés határozza meg.

A módosítás az ellenőrizhetőség szempontjából gondoskodik arról, hogy ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem országos sportági szakszövetség, az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés egy eredeti példányát az adózó a megkötését követő 8 napon belül megküldi a kiegészítő sportfejlesztési támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére.

A módosuló szabályokat a 2014. január 1-től nyújtott támogatással, juttatással összefüggésben kell alkalmazni. A támogatás (juttatás) naptári évét követő hatodik naptári évben való igénybevételét lehetővé tévőrendelkezést a módosítás hatálybalépésének napját követő en nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni.

A javaslat a kiegészítő sportfejlesztési támogatásra jogosultak körét kiterjeszti a hivatásos sportszervezetre, az amatőr sportszervezetre és a látványcsapat-sport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványra is. A látvány-csapatsportok, az előadó-művészeti szervezetek és filmalkotások támogatására vonatkozó magyarországi program az Európai Bizottság jóváhagyását igényelte, így a Bizottság jóváhagyó határozat kiadmányozását követően, az abban foglalt feltételek szerint kerülhetett bevezetésre ezen három támogatási program a társasági adózásban.

Jövedéki adó: szigorúbb dohánykereskedelem, új szankciók

A javaslat a cigaretták kézi töltésére szolgáló elektromos berendezést, vagy nagyobb kapacitást lehetővé tevőkézi eszközöket csak adóraktárnak engedné értékesíteni, mivel ezek az eszközök alkalmasak lehetnek arra, hogy a dohányvágatokat a szokásos személyes szükségletet kielégítő mértéknél akár jóval nagyobb mértékben cigarettahüvelybe töltsék.

A javaslat megteremtené annak kötelezettségét, hogy a szárított dohány, illetve a fermentált dohány nyomon követhető, ezáltal pedig ellenőrizhető legyen: regisztrációs eljáráshoz kötné ezeknek a termékeknek az exportját, importját, valamint azok birtoklását, illetve az azokkal való rendelkezést. A törvény egyértelműen meghatározza, hogy milyen módon lehet szabadon rendelkezni ezeknek a jövedéki termékeknek az előállítására alkalmas alapanyagokkal, és szigorú követelményeket támaszt azok tárolására (raktározására).

A szabályozás nem kívánja megnehezíteni a dohányt termelők szokásos szakmai munkáját, feltéve,hogy a termelő csak a saját maga által termelt dohányt tartja magánál, és az nem kerül ki az ellenőrzése alól.

A javaslat keretek közé szorítja az ún. termelői dohány fogyasztásához szükséges eszközök forgalmazását (ideértve a cigarettapapírt, a cigarettahüvelyt, valamint a dohánylevél-töltőt). Ezeket a termékeket elsősorban a dohányboltban, illetve elkülönített helyen (kijelölés esetén a felhatalmazott kereskedőnél, illetve mozgóboltot üzemeltetőnél) – lehetne a jövőben forgalmazni.

A javaslat megemeli a szárított dohánnyal, illetve fermentált dohánnyal való jogellenes rendelkezés szankcióját a jelenlegi ezer forintról 100 ezer forintra. A bírságot – mivel ezen termékeket tulajdonképpen vágott dohányként értékesítik és fogyasztják – a kiesett adóbevétellel arányosan (de a szankcionálás miatt jóval szigorúbb mértékben) kell megállapítani.

A javaslat emellett megemeli azoknak az eszközöknek a jogellenes előállítására, birtokolására, értékesítésére vagy importjára vonatkozó szankciók mértékét, amelyek jövedéki termékek illegális előállítását teszik lehetővé. Például a jogellenesen értékesített cigarettapapír-hüvely, illetve cigarettapapír-lap minden darabja (lapja) után 500 forint, a dohánylevél-töltő minden darabja után 15 ezer forint jövedéki bírság szabható ki.

Szintén szankcionálja a javaslat azt, ha valaki a Jöt. rendelkezéseinek meg nem tartásával – azaz nem dohányboltban, vagy törvény által lehetővé tett helyen – forgalmaz (értékesít) cigarettapapírt, cigarettahüvelyt, illetve dohánylevél-töltőt.

A javaslat egyértelműsíti azt is, hogy a szárított dohánnyal, illetve fermentált dohánnyal való visszaélés esetén is le kell foglalni a jogellenesen birtokolt terméket.

Adózás rendje: online pénztárgép és hatósági ár

Az online pénztárgépek és aNAV szerverei közötti adatlekérdezés díja a javaslat szerint hatósági árnak minősül, ennek részletszabályait és ellenőrzését is meghatározzák.
 

A törvényjavaslatról ma késődélután szavaznak  a képviselők.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 15.

Izer Norbert: egyszerűsödnek az adózói adminisztrációs terhek

Uniós szinten is példaértékű változásokat hajtott végre az adóadminisztráció csökkentése terén Magyarország az elmúlt években, ezt folytatta a kormányzat az Eseményalapú Adatszolgáltatási Platform (EMAP) projekttel, amelynek célja a vállalkozások foglalkoztatással összefüggő adminisztrációs terheinek csökkentése – mondta Izer Norbert.

2024. április 15.

Árfolyam az áfában (X. rész)

A cikksorozat soron következő része az előlegfizetéshez és a fordított adózáshoz kapcsolódó egyes kérdéseket tárgyalja.

2024. április 12.

Niveus: milliókat nyerhetnek bizonyos cégek még néhány hétig

A 2024-es adótörvény módosítások egy egyszeri amnesztiát biztosítanak a társaságok számára, lehetővé téve a korábban be nem jelentett részesedések utólagos bejelentését. Így azok is mentesülhetnek a társasági adó (TAO) megfizetése alól, akik korábban nem jelentették be a NAV felé a más társaságokban szerzett tulajdonrészüket és azt most pótolják. Az utólagos bejelentésre május 31-ig van lehetőség-foglalja össze a Niveus Consulting Group.