Az utolsó pillanatban is változik az adócsomag

Szerző: Ado Online
Dátum: 2013. november 18.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Hétfőn este várhatóan végszavazás lesz a 2014-es adócsomagról, amelyhez  a kormány még hétvégén mintegy 30 oldalnyi zárószavazás előtti módosító indítványt nyújtott be. A javaslatok egy része pontosítás, ám jónéhány érdemi módosítás is ígérkezik az személyi jövedelemadó-, a társasági adó és a jövedéki adóról szóló törvényben is.


Szja

A zárószavazás előtti módosító javaslat a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosításokról úgy rendelkezik, hogy a biztosításnak csak a haláleseti vagy megbetegedéshez, balesethez kapcsolódó szolgáltatása lehet adómentes. Ez a pontosítás azért szükséges, mivel az említett biztosítás átalakítható nyugdíjbiztosítássá vagy járadékbiztosítássá, melynek szolgáltatása szintén adómentes. Így az úgynevezett teljes életre szóló biztosításoknál az adókötelezettség a biztosítás átalakítása útján nem lesz elkerülhető.

A javaslat azt is tartalmazza, hogy megtakarítási jellegű és a kockázati biztosítások díját kötelezően (és nem a biztosító vagy a magánszemély döntésétől függően) el kell különíteni, a biztosítások díjának az adókötelezettség alakulása szempontjából még elfogadható mértékű növelése, indexálása megállapításakor.

Könnyebbség lehet a tartós befektetési számlákkal rendelkezők számára, hogy a javaslat szerint a bankbetét típusú tartós befektetési számlán fennálló követelés másik bankbetét típusú befektetési számlára helyezhető át, illetve az értékpapír számla jellegű tartós befektetési számla-követelés egy másik értékpapír jellegű hasonló számlára transzferálható.

A javaslat új átmeneti rendelkezést iktat be, amely biztosítja, hogy a nyugdíjbiztosítási szerződések után érvényesíthető kedvezményt csak a 2013. december 31-ét követően megkötött új szerződésekre lehessen alkalmazni.

2013. december 5: Adónap

ART, SZJA, ÁFA, JÁRULÉKOK, TAO – Mindent megtudhat a 2014-től hatályos adó- és járulékváltozásokról!

Időpont: 2013. december 5.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Program:

  • 09.00-10.00     Az adózás rendjéről szóló törvény változásai      
  • 10.15-11.45     Személyi jövedelemadó változásai          
  • 13.00-14.00     Járulékok változásai                  
  • 14.00-15.30     Általános forgalmi adó változásai          
  • 15.45-16.45     Társasági adó változásai  

Előadók:

  • Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs ügyvéd, adószakértő, c. egyetemi tanár ELTE jogi kar
  • Dr. Németh Nóra tanácsos, NAV
  • Dr. Kovács Ferenc adószakértő
  • Sike Olga főosztályvezető-helyettes, NAV
  • Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, NAV

További információk és jelentkezés itt

A sporteseményre való belépésre jogosító jegyek, bérletek adómentességének egységes kezelése érdekében a módosító javaslat elfogadása esetén ilyen belépő jegyeket, bérleteket nem csak sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezetek, hanem más kifizetők, juttatók is összeghatártól függetlenül adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, de csak akkor, ha a belépőjegy, a bérlet a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre való belépésre jogosít.

Tao: filmtámogatás, látvány-csapatsport támogatás

A módosító javaslat a látvány-csapatsportok támogatási rendszerének mintájára bevezeti a kiegészítő támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettséget a filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatása esetén is. A módosító rendelkezés értelmében az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó a kiegészítő támogatást az arra jogosult szervezet részére megfizeti. A Javaslat továbbá kiterjeszti az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló időt.

Az adókedvezmény – a támogatás adóéve és az ezt követő három adóév helyett, – a támogatás adóéve, és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe. A kiegészítő támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka, azzal, hogy 10 százalékos adókulccsal az adózó akkor jogosult megállapítani a kiegészítő támogatás mértékét, ha a pozitív adóalapja nem haladja meg az 500 millió forintot. Ha a várható adóalap meghaladja az 500 millió forintot, akkor a támogatási igazolásban szereplő összeg 19 százaléka képezi a 75százalékos kiegészítő támogatás alapját

A Javaslat a látvány-csapatsport támogatása esetében is kiterjeszti az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló időt megteremtve ezzel az adókedvezményre vonatkozó szabályok összhangját, melynek értelmében az adókedvezményt a támogatás adóéve, és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatást nem kizárólag azon sportági szakszövetségnek nyújtható, amely sportágat az adózó (alap)támogatásban részesítette, hanem az alaptámogatásban részesített sportágban tevékenykedő szakszövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetnek, hivatásos sportszervezetnek valamint a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére.

Továbbra is részesíthető kiegészítő sportfejlesztési támogatásban a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület. A Javaslat továbbá előírja, hogy a támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására szolgáló fizetési számlát támogatás esetében a támogatási igazolás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetében az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés határozza meg.

A módosítás az ellenőrizhetőség szempontjából gondoskodik arról, hogy ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem országos sportági szakszövetség, az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés egy eredeti példányát az adózó a megkötését követő 8 napon belül megküldi a kiegészítő sportfejlesztési támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére.

A módosuló szabályokat a 2014. január 1-től nyújtott támogatással, juttatással összefüggésben kell alkalmazni. A támogatás (juttatás) naptári évét követő hatodik naptári évben való igénybevételét lehetővé tévőrendelkezést a módosítás hatálybalépésének napját követő en nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni.

A javaslat a kiegészítő sportfejlesztési támogatásra jogosultak körét kiterjeszti a hivatásos sportszervezetre, az amatőr sportszervezetre és a látványcsapat-sport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványra is. A látvány-csapatsportok, az előadó-művészeti szervezetek és filmalkotások támogatására vonatkozó magyarországi program az Európai Bizottság jóváhagyását igényelte, így a Bizottság jóváhagyó határozat kiadmányozását követően, az abban foglalt feltételek szerint kerülhetett bevezetésre ezen három támogatási program a társasági adózásban.

Jövedéki adó: szigorúbb dohánykereskedelem, új szankciók

A javaslat a cigaretták kézi töltésére szolgáló elektromos berendezést, vagy nagyobb kapacitást lehetővé tevőkézi eszközöket csak adóraktárnak engedné értékesíteni, mivel ezek az eszközök alkalmasak lehetnek arra, hogy a dohányvágatokat a szokásos személyes szükségletet kielégítő mértéknél akár jóval nagyobb mértékben cigarettahüvelybe töltsék.

A javaslat megteremtené annak kötelezettségét, hogy a szárított dohány, illetve a fermentált dohány nyomon követhető, ezáltal pedig ellenőrizhető legyen: regisztrációs eljáráshoz kötné ezeknek a termékeknek az exportját, importját, valamint azok birtoklását, illetve az azokkal való rendelkezést. A törvény egyértelműen meghatározza, hogy milyen módon lehet szabadon rendelkezni ezeknek a jövedéki termékeknek az előállítására alkalmas alapanyagokkal, és szigorú követelményeket támaszt azok tárolására (raktározására).

A szabályozás nem kívánja megnehezíteni a dohányt termelők szokásos szakmai munkáját, feltéve,hogy a termelő csak a saját maga által termelt dohányt tartja magánál, és az nem kerül ki az ellenőrzése alól.

A javaslat keretek közé szorítja az ún. termelői dohány fogyasztásához szükséges eszközök forgalmazását (ideértve a cigarettapapírt, a cigarettahüvelyt, valamint a dohánylevél-töltőt). Ezeket a termékeket elsősorban a dohányboltban, illetve elkülönített helyen (kijelölés esetén a felhatalmazott kereskedőnél, illetve mozgóboltot üzemeltetőnél) – lehetne a jövőben forgalmazni.

A javaslat megemeli a szárított dohánnyal, illetve fermentált dohánnyal való jogellenes rendelkezés szankcióját a jelenlegi ezer forintról 100 ezer forintra. A bírságot – mivel ezen termékeket tulajdonképpen vágott dohányként értékesítik és fogyasztják – a kiesett adóbevétellel arányosan (de a szankcionálás miatt jóval szigorúbb mértékben) kell megállapítani.

A javaslat emellett megemeli azoknak az eszközöknek a jogellenes előállítására, birtokolására, értékesítésére vagy importjára vonatkozó szankciók mértékét, amelyek jövedéki termékek illegális előállítását teszik lehetővé. Például a jogellenesen értékesített cigarettapapír-hüvely, illetve cigarettapapír-lap minden darabja (lapja) után 500 forint, a dohánylevél-töltő minden darabja után 15 ezer forint jövedéki bírság szabható ki.

Szintén szankcionálja a javaslat azt, ha valaki a Jöt. rendelkezéseinek meg nem tartásával – azaz nem dohányboltban, vagy törvény által lehetővé tett helyen – forgalmaz (értékesít) cigarettapapírt, cigarettahüvelyt, illetve dohánylevél-töltőt.

A javaslat egyértelműsíti azt is, hogy a szárított dohánnyal, illetve fermentált dohánnyal való visszaélés esetén is le kell foglalni a jogellenesen birtokolt terméket.

Adózás rendje: online pénztárgép és hatósági ár

Az online pénztárgépek és aNAV szerverei közötti adatlekérdezés díja a javaslat szerint hatósági árnak minősül, ennek részletszabályait és ellenőrzését is meghatározzák.
 

A törvényjavaslatról ma késődélután szavaznak  a képviselők.


Kapcsolódó cikkek:


Adóalapképzés a bizományosi konstrukció esetén
2019. május 23.

A bizományosi konstrukcióban két viszonylatot különböztetünk meg, a megbízó és a bizományos, valamint a bizományos és harmadik személy közti ügyletet, amelyek összefüggenek egymással. A megbízás irányulhat valamely termék(ek) eladására, illetve beszerzésére. Eladási bizomány esetén a teljesítési időpontnak mindkét viszonylatban meg kell egyeznie, vételi bizománynál ennek nem kellene megegyeznie, azonban az adókockázat minimalizálása érdekében célszerű ezt is egy időpontra hozni.

Áfacsökkentésről beszélt Varga Mihály
2019. május 22.

Áfacsökkentésről beszélt Varga Mihály

Vizsgálják a kedvezményes áfa lehetőségét, "ahol mód van rá" és szeretné, hogy hosszú távon az áfa kulcsa általánosan is csökkenjen. Konkrét ígéretet a miniszter nem tett.

PM: harmadával nőtt az e-SZJA rendszert használók száma
2019. május 22.

Csaknem 30 százalékkal nőtt az e-SZJA rendszert használók száma, az idén 1,5 millióan, tavaly 1,1 millióan nyújtották be határidőre a rendszeren keresztül a személyi jövedelemadó (szja) bevallásukat - ismertette Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős államtitkára.

Az IFRS-ek szerinti társasági adózás 2018-as aktualitásai
2019. május 22.

A 2018-as tavaszi adócsomag az IFRS-ek szerinti adózókra vonatkozóan is tartalmaz változásokat. Bevezették a komponensek szerinti adózási értékcsökkenést és a nulla értékű eszközök értékcsökkenésének folytatását. Az IFRS 9 kapcsán új módosító tételt kell alkalmazni, és eltöröltek egy áttérési adatszolgáltatási kötelezettséget. Az Adó szaklap írása.