Havi bevallás: így kerülje el a buktatókat


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Nagy fába vágják a fejszéjüket, akik az 1508-as jelű havi személyi jövedelemadó és járulékbevallást kötelezettek kitölteni, s a határidő vészesen közeleg. Nekik próbálunk cikkünkkel segíteni.


Egy 185 oldalas kitöltési utasítással kell megküzdenie annak, aki az 1508-as jelű havi személyi jövedelemadó és járulékbevallás benyújtására kötelezett. Kell 2-3 hónap, mire rögzülnek bennünk az egyre bővülő nyomtatványgarnitúra új szabályai. Hosszú anyagokat olvasni most van a legkevesebb időnk, de február 12-éig kell minden munkáltatónak és kifizetőnek a január havi bevallást beküldeni.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a KATÁ-nak) megfizetésével a kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel juttatott jövedelem bevallása alól.

Annak a néhány ezer KIVÁ-s vállalkozásnak a 1508-as bevallást az általános szabályok szerint kell benyújtania, és – a szakképzési hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó kivételével – az adót, járulékokat megfizetnie.

A magánszemély (például: egyéni vállalkozó) 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az állami adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki. Hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható.

Költségvetési szakemberek I. Pénzügyi, gazdasági, számviteli konferenciája

2015. március 26-27.

A konferencián két napon át a résztvevők betekintést kaphatnának kizárólag a költségvetési szerveket érintő gazdálkodási, adózási, számviteli, munkajogi változásokba.

Előadók:

dr. Aradi Zsolt, Kézdi Árpád, Osgyányi Judit, Sándorné Új Éva, Szamkó Józsefné

További részletek >>

A nyomtatványcsomagból először az M jelű lapokat töltjük ki forintban, dolgozónként. Ezt a programmal ellenőrizzük, majd újraszámítással összerendezzük az A jelű nyomtatvánnyal. Ezt követően kell kitölteni az A nyomtatványok egy részét és a többit kerekíteni. Mivel cikkemben csak néhány új dolgot említek, ezért most nem ebben a sorrendben haladunk.

A 1508A jelű főlap (borító) egy kicsit megváltozott. A borítólapon van két új kocka. Az egyiknek a megnevezése: „„Jelölje, ha a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett”. Az 56/A.§ szerinta magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző foglalkoztatott részére kifizetett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével a külföldi vállalkozás nyugdíjjárulékot, valamint egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot állapít meg és von le.

A kódkocka értéke attól függ, hogy ki nyújtja be a bevallást. 1-es, ha külföldi vállalkozásként közvetlenül, vagy pénzügyi képviselő útján nyújtják be. 2-es, ha külföldi vállalkozás munkavállalója nyújtja be a bevallást.

A másik kódkockát – „az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka – abban az esetben kell 1-es kóddal kitölteni, amennyiben egyéni vállalkozóként munkavállalót foglalkoztatott és az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésével a munkavállalóval fennálló munkaviszonyát nem szüntette meg, ezért bevallását adóazonosító jel feltüntetésével nyújtja be. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben továbbra is foglalkoztatónak minősül, a 1508 jelű bevallás benyújtására kötelezett. (Ez egy lehetetlennek tűnő eset, de biztos előfordult már ilyen.)

Az „A” jelű bevallásrész 01-es lapján szerepelnek a kifizető kötelezettségei (például: az egyes meghatározott juttatások után fizetendő adó és eho), a 02-es lapon a szakképzési hozzájárulás. A 1508A-01-01 jelű lap tartalmi kérdéseiről bőven olvashatnak a kitöltési útmutató 22-39. oldalán. Lényeges változásnak tekinthető a béren kívüli juttatások keretösszegének módosítása. A következő lapok szolgálnak a magánszemélyenként teljesített bevallási adatok összesítésére. Ezt követik az önellenőrzési lapok.

A 1508M főlapon is megjelent a Tbj. 56/A.§-ára vonatkozó hivatkozás. Az adózás rendjéről szóló törvény 31. § (2) bekezdés 25. pontja alapján a külföldi illetőségű magánszemélynek kifizetett jövedelem összegét és az általános mértéktől eltérően levont, illetve le nem vont adó, adóelőleg összegét szerepeltetni szükséges a bevallásban.

Számlakiállítás és elektronikus számlázás a gyakorlatban –

Második, átdolgozott kiadás

A szerzők a számla és egyéb bizonylatok kiállításának, valamint az elektronikus számlázásnak az alapvető szabályait foglalják össze.

További információ és megrendelés >>

Az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró magánszemély részére kifizetett, az információcsere adattartalmát képező jövedelmekről történő adatszolgáltatás esetén (456.-458. sorok és a 461. sor b) mező) az illetőség államaként csak valamely tagállam kódja jelölhető.

Tehát az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró személy részére kifizetett jövedelmek összegét (adókötelezettség esetén) a megfelelő jogcím szerinti szerepeltetésén túl a 1508M-06-os lap megfelelő soraiban is fel kell tüntetni.A 1508M-04-es lap kitöltése nem mentesít az egyes meghatározott jövedelmekre vonatkozó külön adatszolgáltatás teljesítése alól. Amennyiben az adott kifizetés Magyarországon nem adóköteles, úgy kizárólag a 1508M-06-os lap megfelelő sorai töltendők ki.

Általános szabály a személyi jövedelemadóról szóló törvény 26. § (1) bekezdésében foglalt előírás szerint, hogy ha a munkaviszonyból származó, előző naptári évre vonatkozó bevételt, a munkáltató által kifizetett adóköteles társadalombiztosítási ellátást a következő év január 10-éig kifizetik, azt az előző naptári év utolsó napján megszerzett jövedelemnek kell tekinteni. Ezért készültek a 1508M-06-os lap VIII-X. blokkjai, amelyek kizárólag az adóévet követő év január hónapjáról benyújtandó bevallásban használhatók.

A 1508M-04-es lapot akkor kell kitölteni, ha a kifizetés (juttatás) ideje az előzőekben említett határidőnél későbbi, tehát a jövedelem 2015. évben megszerzettnek minősül.

A főlap D blokkjában jelölni kell, hogy a magánszemély a 2014-es adóévre nyilatkozattal a munkáltatói adó-megállapítást választotta-e.

A következőkre figyeljünk még az M jelű lapok kitöltésekor:

– A 1508M-06-os lap 465. sorában fel kell tüntetni a magánszemélynek ingatlan bérbeadásra tekintettel kifizetett jövedelmet. Ettől függetlenül ez az összeg a 1508M-04-es lapon is megjelenik.

– A 04-es lap 372. sorába kell beállítani a 2015-től érvényesíthető első házasok kedvezményének összegét a dolgozó nyilatkozata alapján. Ez csak a 2014. december 31-ét követően megkötött házasság esetén érvényesíthető. A kitöltési utasításban szereplő 31.250 forint adóalapot úgy kapják meg, hogy az 5.000 Ft adót osztják 0,16-tal (az adókulccsal). Az a) oszlopban lévő kódkockában szükséges jelölni, hogy a házassági kedvezmény érvényesítése egyedül, vagy megosztással történt-e.

– A 1508M-13-as lap kiegészült egy új g) oszloppal, melyben jelölni kell, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka középfokú végzettséget igényel-e, vagy sem.

– Ne feledkezzünk meg a 75%-os különadóról sem! Főszabály szerint a különadó kiszámítása során minden olyan bevételt figyelembe kell venni, amelyet a magánszemély a jogviszonyának a megszűnésére tekintettel szerez meg, de sok kivétel is van (lásd a kitöltési útmutató 89-93. oldalát).


Kapcsolódó cikkek

2024. február 21.

Árfolyam az áfában (II. rész)

Az Áfa tv. az euróban megadott értékhatárok forintosítására bizonyos esetekben fix árfolyam alkalmazását írja elő, más esetekben évenként változik az alkalmazandó árfolyam.