Személygépkocsi üzemeltetését, fenntartását terhelő áfa levonása


Elöljáróban megjegyezzük, hogy a személygépkocsi elhatárolása az egyéb járművektől azért lényeges, mert a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szigorúbb áfa levonási szabályok kapcsolódnak, mint a személygépkocsinak nem minősülő gépjárművek esetében.

Releváns jogszabály:

2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról

Általános szabályok

Az előzetesen felszámított adó levonásának főszabálya alapján – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 120. § – az adó abban a mértékben vonható le, amilyen termékben a termékbeszerzés, igénybe vett szolgáltatás az adóalany adóköteles, adólevonásra jogosító tevékenységét szolgálja. Az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele általános esetben, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla [Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a) pont].

Főszabály alóli kivételként – az Áfa tv. 120-121. §-ától függetlenül – sem vonható le az adó, ha az az Áfa tv. 124. §-ában nevesített tételes levonási tilalommal érintett, kivéve, ha a tételes levonási tilalom alól a 125. § felmentést ad meghatározott feltételek teljesülése esetén.

A személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges termékbeszerzések vonatkozásában elmondható, hogy az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés a)-c) pontjai alapján a 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le:

  • a motorbenzint terhelő előzetesen felszámított adó;
  • az egyéb üzemanyagot terhelő előzetesen felszámított adó, ha az személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges;
  • az előzőekben nem említett egyéb terméket terhelő előzetesen felszámított adó, ha az személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges.

A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások utáni áfa levonási jog tekintetében az alábbi szabályozás irányadó. Az Áfa tv. 124. § (4) bekezdésének a) pontja szerint, a 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka.

Nem kizárólag személygépkocsihoz kapcsolódnak az alábbi tételes levonási tilalmak, de az Áfa tv. 124. § (2) bekezdésének e) illetve f) pontjai szerint, a 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le a parkolási szolgáltatást, és az úthasználati szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított áfa.

Az említett tételes levonási tilalmak alól csak az Áfa tv. 125. §-ában felsoroltak szerint lehet mentesülni, így például

  • az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban nevesített esetekben akkor, ha a termék igazoltan továbbértékesítési célt szolgál [Áfa tv. 125. § (1) bekezdés a) pont], vagy
  • az Áfa tv. 124. § (2) bekezdésében szereplő esetekben akkor, ha a szolgáltatást igazoltan a 15. § szerinti szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében veszik igénybe [Áfa tv. 125. § (1) bekezdés d) pont], vagy például
  • az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében nevesített esetekben akkor, ha az említett egyéb termék vagy üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás közvetlen anyagjellegű ráfordításként a bérbeadási szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül bele [Áfa tv. 125. § (2) bekezdés c) pont], illetve
  • az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés a) pontjában említett esetben akkor, ha a termék közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés adóalapjába épül bele [Áfa tv. 125. § (2) bekezdés j) pont].

Komplex ügyletek

Vannak esetek, amikor egy ügylet során járulékos elemként további termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás valósul meg, és utóbbi osztja a főtevékenység jogi sorsát az áfában

Komplex ügyletek előfordulhatnak személygépkocsi üzemeltetéssel, fenntartással összefüggésben is. Ilyen lehet, amikor például egy céges autóként használt személygépkocsit szervízbe visznek, és ennek során alkatrészcserére is szükség van. Ezekben az esetekben jelentősége van annak, hogy a főügylet termékbeszerzésnek vagy szolgáltatás igénybevételének minősül-e, ugyanis a minősítés az adólevonás mértékét befolyásolhatja.

Az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére. Az Áfa tv. 70. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó abban az esetben is, ha a járulékos díj és költség áthárítása külön megállapodáson alapul.

A főtevékenység adóalapjába járulékos költségként beépülő ügylet fontos jellemzője, hogy az bár önmagában is állhatna, azonban az adott ügylet során a járulékos elemként megvalósuló szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés nem teljesült volna, ha a főügylet nem jött volna létre, valamint az a tény is jelentőséggel bír, hogy a járulékos elem elválaszthatatlan részét képezi a főtevékenységnek, illetve segíti annak megvalósulását, vagy adott esetben annak nélkülözhetetlen elemét képezi, vagy az értékesített termék használatát olyan mértékben segíti, hogy anélkül nem is lehetne a terméket rendeltetésszerűen használni.

Fontos az is, hogy a járulékos költség a főügylet adóalapba tartozóan osztja annak adójogi sorsát. Így, ha a főügylet áfás, akkor a járulékos költség is áfát visel, méghozzá ugyanazt az adómértéket, mint a főügylet. Ha a főügylet adómentes, akkor a járulékos költség sem visel adót. Az előző szabályok irányadóak abban az esetben, ha a járulékos költség önmagában esetleg más áfa megítélés alá esne, mint a főügylet.

Azt, hogy egy konkrét termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás járulékos jellegűnek tekinthető-e, az adott ügylet összes körülménye alapján kell eldönteni.

Például, ha az adózó a céges személygépkocsit szervizbe adja javításra, akkor az ügylet szolgáltatásnyújtásra/ szolgáltatás igénybevételére irányul. Amennyiben a javításhoz alkatrészcsere is szükséges, akkor nem egy önálló szolgáltatásról és egy attól elkülönült, önálló termékértékesítésről lesz szó, hanem egy komplex ügyletről, ahol a főügylet szolgáltatásnyújtás (javítás) és a járulékos költség a beépített csere alkatrész ellenértéke. Ebben az esetben szolgáltatásról kell a számlát kiállítania a szerviznek. A járulékos költség összegének szerepeltetése nem kötelező a számlán, de a számlakibocsátó döntése vagy a felek megállapodása alapján feltüntethető.

Cégautó esetén az Áfa tv. szerinti, személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges termék, például üzemanyag, gumiszett beszerzését terhelő áfa egyáltalán nem vonható le. A gumiszett esetében ez akkor áll fenn, ha az adóalany termékértékesítés/termékbeszerzés során maga veszi meg a terméket a szolgáltatás igénybevétele nélkül vagy komplex ügylet esetén a főügylet termék, a gumiszett értékesítése (beszerzése).


Kapcsolódó cikkek

2023. december 8.

Drónokkal csempészett cigarettát foglalt le a NAV

Drónokkal csempészett cigarettát foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kölcsén – közölte a vámhivatal pénteken.

2023. december 8.

Vagyonfelosztás a tagok között kényszertörlési eljárásban

A kényszertörlési eljárás során sarkalatos pont, hogy az érintett céggel szemben követelés bejelentésére sor kerül-e, illetve a társaságnak van-e fellelhető vagyona. Most adójogi szempontból vizsgáljuk a lehetőségeket.