Hogyan felel a munkáltató a munkahelyi balesetért?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Munka Törvénykönyvének XIII. fejezete rendelkezik a munkáltatói kártérítésről. Cikkünkben a hatályos bírósági gyakorlaton keresztül ismertetjük a munkáltató kárfelelősségét üzemi baleset bekövetkezése esetén.

Az Mt. az üzemi baleset következményeit a munkáltató kárfelelőssége keretében rendezi. A hatályos szabályozás szerint „a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt.”

Az Mt. 195. § szerint a több munkáltató által foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkáltatóknak egyetemleges kártérítési kötelezettségük áll fenn a munkavállalóval szemben. A munkáltatók egyetemleges felelősségét nem érinti az a megállapodás, amely meghatározza, hogy a munkavállaló járandóssagait melyik munkáltató, milyen arányban viseli.

Fontos, hogy a munkáltató érvényesen nem korlátozhatja a törvényben szabályozott kártérítési felelősségét, az erről rendelkező belső utasítás vagy szabályzat semmisnek minősül.

A munkáltató kártérítési kötelezettsége objektív, mivel a kárfelelősség megállapításának mindössze az a feltétele, hogy az a munkaviszonnyal összefüggésben következzen be.

A munkajogi kártérítési felelősség megállapításánál a Ptk. jogellenesen okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A jogalkotó szándéka az volt, hogy a munkáltató törekedjen az üzemi balesetek megelőzésére, ezért a kártérítési felelősség alóli mentesülést az Mt. csak két esetben teszi lehetővé.

A jogszabály szerint mentesül a munkáltató a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Ezen feltételeknek együttesen kell teljesülniük ahhoz, hogy a munkáltató mentesüljön a felelősség alól.

A Legfelsőbb Bíróság MK. 29. számú állásfoglalásában kifejtette, hogy ha a kárt a munkáltató működési körébe eső ok idézte elő, a felelőssége akkor is fennáll, ha az ok nem volt elhárítható. Annak vizsgálatánál, hogy a balesetet és megbetegedést előidéző ok az adott esetben a munkáltató működési körébe esik-e, figyelemmel kell lenni a végzett munka jellegére és a munkavégzés körülményeire is. A kárt előidéző ok akkor minősül a munkáltató működési körén kívül esőnek, ha az független a munkáltató tevékenységétől, tehát ha az üzemi balesetet előidéző ok és a munkáltató tevékenysége között nincs okozati összefüggés.

A Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy a működési kör nem korlátozódik a munkáltató telephelyére, a telephelyen kívül végzett munka során keletkezett kár esetén is fennállhat a munkáltató működése és a kárt előidéző ok közötti összefüggés. Különleges esetként említi a Legfelsőbb Bíróság a munkájukat a munkáltató telephelyén kívül végző munkavállalókat, akik a munkavégzés során a munka jellege és a munkavégzés körülményei folytán a baleset veszélyének rajtuk kívül eső okból ki van téve (köztisztasági munkavállalók, postai kézbesítők, kéményseprők, helyszínen javító-szerelő munkát végzők stb.).

Ilyen esetben általában azon az alapon állapítható meg a munkáltató működési köre és a balesetet kiváltó ok közötti ok-okozati összefüggés, hogy a munkavállaló a munkát a számára adott körülmények között köteles végezni, az ezzel összefüggő baleseti veszélyhelyzettel a munkáltatónak is számolnia kell, így a munkáltató nem mentesülhet a balesetért való felelősség alól azon az alapon, hogy a balesetet működési körén kívül eső ok idézte elő.

A régi Mt. enyhébb felelősséget állapított meg a távmunkavégzésre, amikor a munkavállaló nem a munkáltató telephelyén, nem az általa biztosított eszközzel végez munkát. A jelenlegi Mt. nem tartotta fenn a régi szabályozást, mert a miniszteri indokolás szerint a felelősségi rendszer átalakítása következtében az általános szabályokat lehet alkalmazni a távmunkavégzésre is.

Rácz Zoltán PhD tanulmányában azonban kifejezetten ellentétes álláspontra helyezkedett és indokolatlannak tartotta a távmunkára vonatkozó kárfelelősségi szabályok törlését, amely “indokolatlanul nehezíti a munkáltatók helyzetét.” [1]

Részben mentesülhet ugyanakkor a munkáltató, ha a munkavállaló felróhatóan járt el. Az ítélkezési gyakorlat szerint ilyen eset, ha a munkavállaló felróható okból késedelmesen fordul orvoshoz a munkahelyi balesete során szenvedett sérülései kivizsgálása érdekében. Ebben az esetben a munkavállalói közrehatás abban áll, hogy a munkavállaló nem tesz eleget a jogszabály által előírt kárenyhítési kötelezettségének.

A Kúria joggyakorlat elemző csoportja a 2016-ban kiadott véleményében azonban előírta a bíróságok számára, hogy a kárenyhítési kötelezettség megszegésének vizsgálata során figyelembe kell venni többek között a sérült életkorát, szakképzettségét, hogy van-e átlagos közlekedési feltételekkel megközelíthető munkaköre, egészségi állapotát, esetleges távmunka lehetőségét. Mindezek bizonyítása azonban a munkáltatót terheli.

A részbeni mentesülést támasztja alá a BH2004. 386. számú döntésben a Legfelsőbb Bíróság, amelyben megállapíthatónak tartotta a munkáltató kártérítési felelősségét, annak ellenére, hogy a munkavállaló a munkahelyen keletkezett egészségkárosodását nem jelentette be a munkáltatónak.

A munkáltató mentesülésével kapcsolatban a Kúria 3/2013 Munkajogi Elvi Döntésében úgy foglalt állást, hogy a sérült munkavállaló ápolását és a háztartási kisegítői munkát a hozzátartozók díjazás nélkül a családi kapcsolat miatt végzik, ez nem értékelhető a munkáltató javára, mivel e tevékenységeket a hozzátartozók nem a munkáltatóra tekintettel, hanem a munkavállalóra és az erkölcsi kötelékre figyelemmel vállalják.

A másik kimentési ok, ha a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. Ebben az esetben fontos, hogy nem lehet olyan, a munkáltató ellenőrzési körébe eső ok, amelynek elhárításával a munkáltató a kárt megelőzhette volna.

Abban az esetben azonban, ha mindkét fél felelős az üzemi baleset bekövetkezéséért, a bíróság kármegosztást alkalmazhat, ilyenkor a felróhatóság arányára kell a bizonyítást lefolytatni.

Az EBH2006. 1537. számú döntésben a bíróság megállapította, hogy a munkavállaló kizárólagos károkozó magatartása nem állapítható meg, ha a munkáltató a szükséges munkaszervezési és munkavédelmi intézkedések megtételére vonatkozó kötelezettségét elmulasztotta, amikor a munkavédelmi szabályok betartását csak formálisan követelte meg és annak ellenére, hogy a gépnél két munkavállalónak kellett volna munkát végeznie, azzal csak a balesetet szenvedett munkavállaló dolgozott.

A bíróság végül 1-3-2/3 arányú kármegosztást alkalmazott a munkáltató terhére, amely során figyelembe vette, hogy a munkavállalónak is tisztában kellett lennie azzal, hogy egy mozgó gépbe nyúlás sérülést okozhat, ugyanakkor soha többé nem lesz képes a szakmájában dolgozni.

A kármegosztás helyes arányának megállapításánál az ítélkezési gyakorlat elsősorban a munkáltató munkavédelmi kötelezettségeit értékeli. Ha a perben beszerzett igazságügyi munkavédelmi szakvélemény, illetve a jogerős munkavédelmi határozat megállapításai a munkáltató felelősségét rögzítik, a munkáltató nem mentesülhet a felelősség alól.

A Kúria megállapította, hogy önmagában a munkavédelmi szakvélemény sem elegendő a munkáltató kárfelelősség alóli mentesüléséhez, az csak egy a bizonyítási eszközök közül, amelyet a többi bizonyítékkal együttesen kell értékelni.

A bírósági gyakorlat elismerte ugyan, hogy jogszabály nem tartalmazza a munkaköri leírás kötelező tartalmi elemeit – mivel az munkáltatónként és munkakörönként változó lehet, de az Mt. alapján a munkáltató kötelezettsége a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatás és irányítás megadása, így annak egyértelmű, utasításokkal történő meghatározása, hogy hatásköre, felelőssége meddig terjed az adott esetben.

A BH2003. 170. számú döntés szerint nem értékelhető a munkavállaló terhére a munkavégzésre kialakított és a munkáltató által eltűrt olyan gyakorlat, amely utóbb a munkahelyi balesetet előidézte.

A kár összegének megállapításakor a bíróság a munkavállaló által elszenvedett vagyoni károkat veszi figyelembe, úgy, mint a jövedelem-kiesést, a munkaviszonyon kívül elmaradt egyéb rendszeres – jogszerűen szerzett – jövedelmet, a sérülés kezelésével nála és hozzátartozóinál felmerült többletköltségeket, illetve az orvosi kezeléssel kapcsolatos gyógyszer és egyéb költségeket, valamint a természetbeni juttatások értékét, az elszenvedett dologi károkat és az általános kártérítést. Természetesen a vagyoni kár összegszerűségét a munkavállalónak bizonyítania kell.

A Kúria Mfv. 10372/2017/3. számú ítéletében kifejtette: „A munkáltatónak a károkozás időpontjában nem a pontos kárösszeget, hanem a kár nagyságrendjét és fajtáját kell előrelátnia.”

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának 3/2018. (IX.17.) KMK véleménye részletesen meghatározza a kártérítés mértékénél figyelembe veendő szempontokat.

A KMK vélemény rögzíti, hogy a munkaviszony körében elmaradt jövedelem megállapításánál a számítás alapját a károsult havi átlagjövedelme képezi, azzal, hogy az elmaradt jövedelmet a munkáltató által ténylegesen kifizetett összegek alapján kell figyelembe venni. A KMK vélemény kiemeli, hogy az elmaradt jövedelembe be kell számítani azt a juttatást is, amelyet a munkáltató a munkavállalói részére a káreseményt követően folyósít.

A kiesett jövedelemre vonatkozóan a Kúria úgy foglalt állást, hogy azt a károsodást megelőző lezárt egy év adatai alapján képzett havi átlagjövedelmének alapulvételével kell meghatározni.

A kiküldetésben dolgozó munkavállalók esetén lehet jelentősége annak a szabálynak, amely szerint a részben, vagy egészben külföldi pénznemben fizetett jövedelmet a tényleges kifizetések devizanemének megfelelően kell belföldi vagy külföldi pénznemben megítélni.

A költségek vonatkozásában a Kúria hangsúlyozta, hogy a kellő mértékletesség keretei között az üzemi balesetet szenvedett munkavállaló teljes költségét meg kell térítenie a munkáltatónak.

A közlekedési költségek között a Kúria az eset egyedi körülményei alapján kötelezhetőnek tartotta a munkáltatót akár az indokolt autóvásárlás teljes költségének megtérítésére is.

A KMK vélemény kitér a balesetet szenvedett munkáltatóval egy háztartásban élő, illetve az általa eltartott személyekre is. Ez alapján a hozzátartozó kárát annak jellegétől függően a perben félként vagy önállóan érvényesítheti.

Az eltartott hozzátartozó esetében a KMK vélemény szerint az a cél, hogy számára a tartást pótló járadék megítélésével a káresemény előttinek megközelítőleg megfelelő életszínvonalat biztosítson a bíróság.

A Kúria rögzítette, hogy a keresetveszteségi (jövedelempótló) járadék a károsult tartásának kiegészítése, pótlása céljából állapítható meg, amelyet az Mt. által előírt, 3 éves, elévülési időn belül lehet érvényesíteni a munkáltatóval szemben.

Amennyiben a munkáltatónál a járadék megállapítását követően bérfejlesztés vagy bércsökkentés valósul meg, vagy a károsult állapotában, egyéb körülményeiben következik be változás, akkor a kártérítés módosítását lehet kérni a bíróságtól. A KMK vélemény szerint a módosítás alapjául szolgáló munkabérváltozás mértékének meghatározásánál nem az összehasonlítható munkavállalók részére ténylegesen kifizetett munkabéreket, hanem a náluk megvalósult bérfejlesztés, bércsökkenés mértékét kell figyelembe venni.

Az üzemi balesetet szenvedett munkáltató a vagyoni kárai mellett a nem vagyoni kárainak megtérítését is kérheti és a Ptk. alapján sérelemdíjat követelhet munkáltatójától. A sérelemdíj megállapításakor a bíróság az egészségkárosodás orvosszakértő által megállapított mértékét veszi figyelembe, illetve ehhez kapcsolódóan mérlegeli, hogy a balesetet szenvedett munkavállaló felépülését követően képes-e a saját szakmájában munkát végezni, bármilyen más munkát képes-e végezni, illetve legvégső esetben azt kell vizsgálnia, hogy önálló életvitelre képes-e, tehát nem kell-e saját gondozásáról gondoskodnia.

A nem vagyoni kár megtérítésével kapcsolatban a bíróság általában igazságügyi orvos- és pszichológus szakértőt rendel ki a munkavállaló által igényelt összeg megítélése érdekében tekintettel arra, hogy a baleset következtében a munkavállalónál bekövetkezett, fizikai sérülésekkel összefüggő, lelki, pszichikai megterhelés, sérülés, mint nem vagyoni sérelem nagysága szakkérdés.

A fent ismertetett bírósági gyakorlat azt mutatja, hogy nehezen, de mentesülhet a munkáltató a kártérítési felelősségének megállapítása alól, a mentesüléshez azonban bizonyítania kell, hogy felróhatóság nem terheli, vagy a kár ellenőrzési körén kívül következett be, amelyet a bírósági gyakorlat igyekszik a legszűkebb keretek közé szorítani.

[1] Rácz Zoltán: A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE AZ ATIPIKUS MUNKAJOGVISZONYOKBAN, 2017

Kapcsolódó cikkek

2019. február 8.

Mennyit ér a munkahelyi egyenlő bánásmód?

A diszkriminációmentes foglalkoztatás nemcsak „fejben dől el”. Azzal, ha egy vezető önmagáról úgy gondolkodik, hogy nem rasszista, nem homofób, tiszteli az idősebbeket és így tovább, még nem pipálhatja ki az egyenlő bánásmód követelményének való megfelelést. Annak betartása sok esetben pénzkérdés.